ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן ברם נגד אוניברסיטת תל אביב :

כמפורט לעיל, דרישת הרלוונטיות היא תנאי מקדמי ואין מקום להתיר גילויו של מסמך, בבחינת 'אם לא יועיל, לא יזיק' בהיותה מכבידה על ההליך המשפטי, מרחיבה את זכות הגילוי מעבר למידה הנדרשת ופוגעת ביעילות הדיונית.

לטעמי, הסכמי שכירות או שימוש עליהם חותמת האוניברסיטה עם גופים שונים הפועלים בסביבותיה הם הסכמים בעלי צביון מסחרי שאינם רלוונטיים לביסוס טענות התובע או להליך שלפניי . אזכיר כי אין מחלוקת שהמכון הוקם על ידי הסגל המקצועי של האוניברסיטה וכי מדובר בתאגיד קשור לאוניברסיטה הפועל באוניברסיטה, והדבר מצוין אף בדוחות שצורפו כנספח א' ו-ב' לכתב התביעה. הסדרי השכירות או השימוש של המכון במשרדים שבאוניברסיטה אינם רלוונטיים להליך זה נוכח מהותו והסעדים שנתבעו במסגרתו ומשכך הבקשה לגילוי הסכם השכירות נדחית. למעלה מהדרוש אציין, כי התובע ציין בבקשה למסירת פרטים נוספים כי בידיו הדוח הכספי של המכון לשנת 2015 שבו מצהיר המכון על תשלום דמי שכירות שנתיים בסך 6,405 ₪. משכך, אין בהסכם השכירות/שימוש עצמו כדי לתרום להליך ואי גילויו לא יפגע ביעילות הדיונית ועל כן הבקשה לגלותו נדחית.

הסכם למתן שירותי הוראה משנת 2015

המחלוקת בתיק זה נסובה סביב טענות התובע לקיפוח זכויותיו כעובד האוניברסיטה עקב העסקתו באמצעות המכון - במקום על ידי האוניברסיטה במישרין - בשנת 2015. בנסיבות אלה, קיימת רלוונטיות להסכם למתן שירותי הוראה שנחתם בין הנתבעים והסדיר את מתכונת העסקת התובע בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה. אוסיף כי מהמסמכים שצורפו לכתב התביעה עולה כי הן בשנת 2012 והן בשנת 2015 לימד התובע באוניברסיטה, וכי בשני המקרים נשלחו לתובע מכתבי ה עסקה מפרופסורים באוניברסיטה (כפורט במכתבים שצורפו כנספחים ב', ג' ו-ד' לכתב התביעה).

בנסיבות אלה קיימת זיקה ברורה בין המסמך המבוקש לבין טענת התובע כי ה הסכם שנחתם בין הצדדים נועד לקפח את זכויותיו כעובד באוניברסיטה ולשלול ממנו את התנאים שנקבעו בהסכם הקיבוצי משנת 2008 (ובכלל זה גובה השכר השעתי, זכויות סוציאליות והפרשי תשלום בגין שעות עבודה בפועל). על כן מקובלת עלי טענת התובע כי גילוי ההסכם למתן שירותי הוראה בין הנתבעות רלוונטי להליך ויהיה בו כדי לסייע בבירור טענת התובע כי העסקתו באמצעות המכון נעשתה אך ורק לצורך הקטנת עלויות העסקה של האוניברסיטה.

אוסיף כי מדובר בהסכם משנת 2015 ומשכך היקף הגילוי הוא מצומם ותחום לשנה זו בלבד, שהיא השנה בה לימד התובע. לא מצאתי כי גילוי ההסכם יפגע בפרטיות מי מבעלי הדין או צדדים שלישיים ומשכך הריני מורה על גילויו.

סוף דבר

הבקשה לגילוי מסמכים מתקבלת באופן חלקי, כמפורט בסעיף 24 לעיל ועל ה נתבעים לגלות לתובע את ההסכם שנחתם ביניהם למתן שירותי הוראה בשנת 2015 וזאת בתוך 30 יום מהיום.

הצדדים יודיעו לבית הדין עד ליום 10.10.21 את מספר העדים שבכוונתם להעיד ובהיעדר הודעה יקצוב בית הדין את משך החקירות לפי שיקול דעתו .

הואיל והבקשה התקבלה בחלקה בלבד, יישא כל צד בהוצאותיו.

לעיון – 12.10.21

ניתנה היום, כ"ו אלול תשפ"א, (03 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חן ברם
נתבע: אוניברסיטת תל אביב
שופט :
עורכי דין: