ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם תמרי נגד בנק הפועלים :

בפני כבוד ה שופט אריאל ברגנר

התובע

אברהם תמרי

נגד

הנתבעים

  1. בנק הפועלים
  2. נחום הפטמן - נמחק

החלטה

בפני בקשה שניה של התובע לתיקון כתב תביעתו.

בקשה זו מוגשת בעקבות הערת בית המשפט בישיבת קדם המשפט שהתקיים ביום 27.5.21 על רקע היעדר פירוט כנדרש של דברי לשון הרע בכתב התביעה המקורי ובהיעדר ייצוג של התובע באותה העת.

הנתבע מתנגד לתיקון המבוקש בטענה כי נוספו לכתב התביעה המתוקן עילות תביעה חדשות ובין היתר עילות שלא נכללו באישור בית המשפט של חדלות פירעון להגשת התביעה וממילא שהן מצויות בסמכות בלעדית של בית המשפט בהליך דשם.

הלכה פסוקה היא כי כאשר מבקש בעל דין לתקן את כתב תביעתו על מנת שיוכל בית המשפט להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, נעתרים לו ברוחב לב, ובלבד שהיענות לבקשה לא תקפח אינטרס של הנתבע ותאפשר לתובע לעקוף את דיני ההתיישנות.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה המקורי ובכתב התביעה המתוקן, אני סבור, כי התשתית העובדתית עליה נסמך כתב התביעה אינה שונה באופן מהותי מזו של כתב התביעה המתוקן ואין בו כדי לשנות מהתמונה הכוללת באופן שעשוי לגרום לעוול של הנתבע.

יחד עם זאת נוכחתי כי עילות התביעה שעניינן עוולת הרשלנות לפי פקודת הנזיקין , הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט אינן מוצאות אזכור ן בכתב התביעה המקורי . ככלל, בית המשפט ייטה שלא להתיר תיקון כתב טענות אם מטרת התיקון היא הוספת עילה חדשה, אשר הראיות להוכחתה שונות מן הראיות הדרושות להוכחת העילה המקורית, וזאת, בשים לב לפרשנות המרחיבה שניתנה בפסיקה ל מונח "עילת תביעה". כך נפסק כי כל עוד נשתמרו לאחר התיקון מרכיבי היסוד של העילה המקורית, שמהם השתמעה, אפילו על דרך החסר, חבותו של הנתבע – אין מניעה עק רונית שבית המשפט יתיר את התיקון ( ע"א 5316/20 רמתיים צופים אגודה הדדית בע"מ נ' מדינת ישראל (4.4.21)). ממקרא כתבי הטענות לאור הלכה זו, אני סבור, כי עילות התביעה המתוקנות אינן בבח ינת עילת תביעה חדשה ו יש לראותן כחלק מהתביעה המקורית שהוגשה .
יחד עם זאת אין בכך כדי לשלול את האפשרות כי תיקון כתב התביעה ידרוש מהנתבע את תיקון כתב טענותיו ועל טרחה זו יש לפצותו .

עוד אוסיף כי אין בידי לקבל את טענת הנתבע לפיה בית המשפט של חדלות הפירעון אישר את הגשת התביעה כנגד הבנק בעילה של לשון הרע בלבד.
התובע פנה לבית המשפט של הפש"ר בבקשה לאישור הגשת "תביעה נזיקית כספית ותביעה בגין לשון הרע נגד בנק הפועלים". בבקשה נטען לנזק שנגרם לתובע בשל פרסומים שונים של הבנק המזכים, לשיטתו, בפיצויים ללא הוכחת נזק לפי חוק איסור לשון הרע התשכ"ח-1965. בנוסף התבקש לחייב את הנתבע בגין עוגמת נפש והפרת חובותיו מכוח סעיפים 3, 5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981.
כבוד השופט חיימוביץ נעתר לבקשה ובהחלטתו מיום 15.9.20 נקבע כי באיזון שבין אינטרס הנושים לשמור על קופת הפש"ר נוכח הסיכון בנקיטת הליך משפטי והקושי לגבות הוצאות מחייב שהוא פושט רגל, לבין שמירה ומיצוי זכויותיו של החייב בתוך מגבלות הליך הפש"ר "יינתן לחייב היתר לנקיטת ההליך המבוקש אם יפקיד בתיק זה או במסגרת התביעה הנופת התחייבות עצמית של צד שלישי שאינו חדל פירעון (בנו או אדם אחר) להבטחת מלוא הוצאות שיפסקו לטובת הנתבע בהליך הנוסף (אם יפסקו)".
איני מוצא בהחלטה זו את הפרשנות לה טוען הנתבע ואין בה כל הגבלה של ההיתר לנקיטת ההליך לעילת התביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בלבד, כי אם לעילות התביעה שנכללו בבקשה עצמה.

אשר לטענת הנתבע כי הטענות בכתב התביעה המתוקן בדבר פעולות שביצע לכאורה הנתבע בקשר עם הליכי חדלות הפ ירעון או לתביעת החוב שהגיש הנתבע לנאמן (סעיפים 15-24 וסעיפים 26-36 לכתב התביעה המתוקן) הן בסמכות בלעדית של בית המשפט של חדלות פירעון. לעניין זה אבהיר כי קביעת ממצא עובדות בהליך של חדלות הפירעון עשויה לחייב את הצדדים בהליך שבפני בהיות המ מצא "השתק פלוגתא" אך אין בכך כדי לחסום מהתובע את בירור תביעתו .
אולם ככל שהנתבע סבור כי לאחר התיקון בית המשפט הזה אינו מוסמך לדון בתביעה או בחלק מעילות התביעה שנכללו בה, מחמת חוסר סמכות עניינית, פתוחה בפניו הדרך להגיש בקשה מסודרת לסילוק על הסף והיא תידון בהתאם לתקנות.

לאור כל האמור, לאחר שנתתי הדעת לטענת הנתבע כי התיקון נדרש בשל היעדר ייצוג ו עד לשלב זה של ההליך ובשקלי העקרונות המנויים בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (תקנות 5ו- 46(א)), משמצאתי שיהיה בתיקון כדי להבהיר את ה שאלות השנויות באמת במחלוקת בין הצדדים ולייעל את הדיון ובשים לב שטרם החל הדיון ושמיעת הראיות – אני מתיר את התיקון כמבוקש בכפוף לתשלום הוצאות הנתבע בגין בקשה זו בסך כולל של 1,500 ₪ שיופקדו בקופת בית המשפט בתוך 10 ימים.

לאחר ההפקדה, כתב התביעה המתוקן ייסרק לתיקייה המתאימה.

במקביל תדאג ב"כ התובע להמציא לב"כ הנתבע, במסירה אישית, העתק מכתב התביעה המתוקן במישרין.

ככל שברצון הנתבע להגיש כתב הגנה מתוקן יעשה כן בתוך 30 ימים. במידה ולא יוגש כתב הגנה מתוקן יראו בכתב ההגנה כאילו הוכחשו בו גם כל התיקונים שאושרו במסגרת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם תמרי
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: