ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.ל. נגד מושב בית נקופה :

לפני כבוד השופט בכיר מנחם (מריו) קליין

התובע:
ר.ל.

נגד

הנתבעים:

  1. מושב בית נקופה
  2. מועצה אזורית מטה יהודה
  3. נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
  4. גילי ויואל עזריה בע"מ
  5. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי תביעת נזיקין. התובעת, ילידת 1950, טוענת שנפגעה ביום 04.03.19 כשמעדה עת הלכה בשטח המצוי בתחומי הנתבעות, (להלן: " התאונה"), ונחבלה בגופה.
התובעת צרפה חוות דעת מומחה מטעמה בתחום האורתופדי, של ד"ר גאבר סאלח, ממנה עולה כי נותרה לה נכות צמיתה מהתאונה בשיעור של 15% וכן חוות דעת מומחה בתחום הנפשי ד"ר ג'נט שקד ממנה עולה כי לתובעת נכות צמיתה בשיעור של 10%.
נתבעות 3-5 כפרו בחבות ולחלופין הגישו חוות דעת מומחה מטעמה ד"ר ליאור דיין וחוות דעת בתחום הנפשי של ד"ר אברהם פלד מהן עולה כי לתובעת לא נותרה נכות צמיתה מהתאונה.
התובעת ונתבעות 3-5 הגיעו להסדר דיוני ולפיו הנכות הרפואית בתחום הנפשי תעמוד על 5% לצרכי הגשת תחשיבי נזק אך לענין הנכות האורתופדית מבקשות כי בית המשפט ימנה מומחה מטעמו.

לאור הפער בין חוות הדעת, ובהתאם לתקנה 88 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018:

הנני מורה על מינויו של ד"ר עופר רק, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום שיקום הפה, להערכת מצבה הבריאותי של התובעת לפני ואחרי הטיפול.
לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ובהשראת תקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף), ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו) :

"89 (א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו וכן את כל החומר הרפואי שהדין מתיר העברתו, עד ולא יאוחר מיום 10.10.21. המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו. המומחה מתבקשה להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 01.01.22.
המומחה יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם התובעת סובלת מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?
הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 5,000 ₪ + מע"מ.
אני סבור כי על מנת לקדם עניינו של תיק זה, בשלב זה ועד להחלטה אחרת יישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות המומחה כך שהתובע ישלם 1/6 והנתבעות 1/6 כל אחת.
המומחה מתבקש לעדכן את הצדדים בפרטי חשבון הבנק ולהמציא להם את המסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הצדדים יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.
התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 01.02.22. ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 01.03.22.

מצ"ב טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:

מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:

2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:

3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;

4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;

5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;

6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

___________________
חתימת המצהיר

התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 06.03.22.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחה בהקדם.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר.ל.
נתבע: מושב בית נקופה
שופט :
עורכי דין: