ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי עוזרי נגד אייפרו טלקום בע"מ :

לפני כבוד סגן הנשיא עמית יריב

התובע:

שי עוזרי
ע"י ב"כ עו"ד קרן שלף

נגד

המשיבה:

אייפרו טלקום בע"מ

פסק דין

לפניי בקשה בהסכמה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק").
רקע עובדתי וטענות הצדדים
התובע המייצג (להלן: "המבקש") הוא אדם עם מוגבלות, הנע בכיסא גלגלים.
המשיבה היא חברה המציעה לציבור הן באמצעות אתר האינטרנט שלה והן בכל אחד משני סניפיה, את מוצריה ובניהם מחשבים, ציוד למחשבים וטלפונים סלולריים.
ביום 7.7.2021 הגיש המבקש בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור") בה טען כי המשיבה לא עמדה בחובתה החוקית הקבועות בתקנות 29, 34, 91 ו- 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (להלן: "תקנות הנגישות"). לצורך תמיכה בטענותיו, צירף המבקש תיעוד מאת האינטרנט מהם עולה לשיטתו שהמשיבה לא עמדה בחובתה החוקית בהקשר זה.
לפיכך, טען המבקש בבקשת האישור כי הקבוצה אותה ביקש לייצג זכאית לפיצויים וכן לצווי עשה, בין היתר בהינתן הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מאחר שנפגעה זכותם של חברי הקבוצה לשוויון.
ביום 15.8.2021 הגישו הצדדים בקשה משותפת ומוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור, במסגרתה התחייבה המשיבה כלהלן:
בתוך 20 ימים ממועד אישור הבקשה, המשיבה תפרסם את הסדרי הנגישות באתר האינטרנט שלה, תפרסם הצהרת נגישות כחוק, תמנה רכז נגישות ותפרסם את פרטיו;
המשיבה תקפיד ותפעל גם בעתיד בהתאם להוראות החוק והתקנות, לרבות בכל הנוגע לפרסום הסדרי הנגישות ופרטי רכז הנגישות באתר האינטרנט שלה;
המשיבה תעניק 15% הנחה למשך שלושה חודשים מיום אישור הבקשה למציגי תעודת נכה, על כל אביזרי הסלולר בחנות, כיסויי טלפון, מגני מסך, מעמדי רכב, מטענים, אוזניות לטלפונים ומוצרי BT ( Bluetooth) לטלפונים;
המשיבה תתלה הודעה בדבר הנחה זו במקום בולט בכל סניף, ובנוסף תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה זהה בדבר ההנחה ותנאיה.
בהתאם להסדר זה, מבקשים הצדדים להורות על מחיקת בקשת האישור ודחיית תביעתו האישית כנגד המשיבה, וכי המבקש ומי מטעמו מוותר באופן מוחלט על כל טענה מכל סוג שהוא ומתחייבים כי לא יהיו מעורבים בהגשה או בניהול של הליכים מכל סוג שהוא נגד המשיבה בגין עילות וטענות דומות או זהות לעילות הנטענות בבקשת האישור.
בנוסף, בגין ההסדר, הסכימו הצדדים כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך כולל של 1,000 ₪ ולבא כוחו ישולם שכ"ט בסך של 7,000 ₪ כולל מע"מ אשר ישולמו בתוך 10 ימים.
דיון והכרעה
כידוע, הסתלקות מהליך ייצוגי, כחלק מהסכמה בין המבקש למשיבה, נבדלת מהסכם פשרה רגיל בכך שאינה יוצרת מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, אלא רק כלפי התובע המייצג המסוים (ראו לעניין זה – אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה ייצוגית", משפטים מא 5, 31 (התשע"א) ; וע"א 4714/13 דיאב נ' חברת איי דיגיטל סטור בע"מ, פורסם בנבו, 29.9.2013).
מכאן, שהדרישות לאישור הסתלקות, כאשר היא תוצר של הסכמה בין התובע לנתבע, קלות יותר בהשוואה לדרישות לאישור הסכם פשרה שכן אין חשש אמיתי לפגיעה בקבוצה.
עם זאת, נקבעו תנאים לאישור הסתלקות מתובענה ייצוגית, מהטעם שלא לעודד הגשת בקשות סרק לאישור תובענה ייצוגית, כך שכחלק מהדרישות לאישור ההסתלקות, נקבע כי מוטלת חובה לצרף לבקשה תצהיר המגלה את הפרטים המהותיים הנוגעים להסתלקות (ראו סעיף 16(ב) לחוק.
בנוסף, סעיף 16(א) לחוק קובע כי המבקש להסתלק מתובענה ייצוגית לא יקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה מנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו, אלא באישור בית המשפט.
בענייננו, לבקשה צורפו תצהירים של המבקש ובא כוחו, התומכים באמור בבקשה, ואף כוללים הצהרה כנדרש בסעיף 16(א) לחוק, ממנה ניתן ללמוד כי לא קיימת כל טובת הנאה כאמור.
משכך, לאחר עיון בבקשה ולאור התחייבות המשיבה להקפיד ולפעול בהתאם לתקנות הנגישות איני רוצה צורך להתערב בתוכן ההסדר בין הצדדים, כך שאני מקבל את ההסדר המוצע בבקשה.
בכל הנוגע לתשלום התגמול ושכ"ט, התווה בית המשפט העליון קווים מנחים וככלל, קבע כי אין לפסוק גמול לתובע המייצג ושכ"ט לבא הכוח המייצג במסגרת בקשה להסתלקות. יחד עם זאת, נקבע כי הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית, אך מהווה חריג לכלל ולכן יש להיעתר לה רק במקרים מתאימים. עוד נקבע, כי יש לבחון האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה, קרי- לוודא כי אין מדובר בתביעת סרק, ושנית על בית המשפט לתת דעתו לתועלת שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה (ראו בת"צ 5445-06-19 יחיאל ברזילי נ' רולדין בע"מ, פורסם בנבו, 16.1.2020).
בענייננו, על מנת לקבוע אם ראוי יהיה לאשר את הגמול, נכון יהיה לבחון את היחס שבין הסעד הכספי בבקשת האישור ובין הסעד של צווי עשה. לתובענה הייצוגית תכלית כפולה: האחת – לשפר את מצבה של הקבוצה לעתיד לבוא, ולשם כך נועדו הסעדים של צווי עשה; האחרת – לפצות את חברי הקבוצה על נזקי העבר, ולשם כך הסעד הכספי. בענייננו, מביא הסדר ההסתלקות להסדרת הטעון הסדרה לעתיד לבוא, תוך זניחת הפיצוי בגין העבר (ויובהר, כי במסגרת הסדר הסתלקות, אין מניעה כי תובע אחר יגיש תובענה ייצוגית בגין נזקי העבר).
אציין, כי בפסיקה נקבע לא אחת, כי מצב כזה, של זניחת הפיצוי הכספי על נזקי העבר לטובת התחייבות לתקן את המצב ביחס לעתיד, עלול לעודד הגשת תביעות סרק בהיבט הכספי, ולחלופין – למנוע את ניהולן של תובענות ייצוגיות ראויות. אולם כאשר מדובר בבקשת אישור שעניינה הפרה נטענת של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998, אני סבור שיש לתת דגש על הסדרת הנגישות כסעד העיקרי, ועל הפיצוי הכספי כסעד עזר, שבא פחות לפצות על נזק ממשי, ויותר כדי לשפר את ההרתעה. משהשיגה התובענה הייצוגית את רכיב ההרתעה, ואף את רכיב התיקון, ומשמוצע גם פיצוי ממשי, לפחות חלקי, לקבוצה הפוטנציאלית – גם אם במתווה של "פשרת קופונים", אני סבור כי האינטרס הציבורי בא על סיפוקו גם ללא ניהול הליך.
מאחר שלחברי הקבוצה צמחה תועלת בעקבות הליך, ומאחר שהתרשמתי כי המבקש ובאת כוחו פעלו והשקיעו מאמצים לפעול למטרה ראויה – אני סבור כי יש לאשר גמול ושכר טרחה בשיעור המבוקש.
טרם סיום אציין, כי בהתחשב בשלב המוקדם בו הוגשה הבקשה, בנימוקיה, ומאחר שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין - הרי שבהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק, הסתלקות בהתאם לבקשה זו לא תהיה כרוכה בפרסום הודעה לצורך מציאת תובע חלופי ומשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה.
סוף דבר
מכל האמור לעיל עולה, שאין יתרון ממשי בהמשך ניהול ההליך לאור ההסכמות שהושגו בין הצדדים ושפורטו בבקשה, כך שאני מאשר את הבקשה ונותן לה תוקף של פסק דין.
בהתאם, התביעה האישית של המבקש – נדחית; בקשת האישור – נמחקת.
המשיבה תשלם למבקש גמול בסך כולל של 1,000 ₪ ולבא כוחו ישולם שכ"ט בסך של 7,000 ₪ כולל מע"מ אשר ישולמו בתוך 10 ימים ממתן פסק הדין, כקבוע בהסדר.
אין צו להוצאות.
ניתן היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי עוזרי
נתבע: אייפרו טלקום בע"מ
שופט :
עורכי דין: