ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ה.י. נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ :

לפני כבוד השופט בכיר מנחם (מריו) קליין

התובע:
ה.י.

נגד

הנתבעים:

  1. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני תביעת נזיקין עפ"י חוק הפלת"ד.
התובע, יליד 1955, טוען שנפגע מנפילה תוך כדי נסיעה באוטובוס הנתבעת ביום 26.03.19.
התביעה ביקשה למנות מומחים בתחום האורתופדיה, נוירולוגיה, ראומטולוגיה ופסיכיאטריה.
מונה מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי שקבע שלתובע נכות משוקללת צמיתה מהתאונה בשיעור של 7.34%.
הצדדים הגישו תחשיבי נזק ובית המשפט נתן הצעתו בהחלטה מיום 25.04.21.
לנוכח מצבו הרפואי של התובע נדחה המועד למתן תגובה להצעת בית המשפט עד שביום 23.08.21 הוגשה הבקשה דנן כבקשה שניה למנות מומחה בתחום הנפשי.
הנתבעת מתנגדת לבקשה בטענה כי אין בחומר הרפואי שהוגש ראשית ראיה המצדיקה מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

משעיינתי בחומר הרפואי שצורף לבקשה אני סבור שיש ראשית ראיה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי בשל:
סיכום הביקור אצל רופא הקופה מיום 17.06.21.
סיכום ביקור אצל מומחה פסיכיאטריה מיום 01.08.21.

משכך:

הנני מורה על מינויו של ד"ר אילן טל מטעם בית המשפט, כמומחה מטעם בית המשפט להערכת מצבו הבריאותי של התובע והאם לדעתו נכותו נובעת מהאירוע הנטען (להלן"המומחה").
לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ולפי תקנה 89 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו) :
"89(א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

הנחיות והוראות בכל הנוגע למינוי זה יקבל המומחה מבית המשפט בלבד, ולא מהצדדים או מבאי כוחם. במידת הצורך יפנה המומחה לבית המשפט בבקשה לקבלת הוראות. את חוות הדעת ישלח המומחה לבית המשפט ולבאי כוח הצדדים.
ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה וכן את כל החומר הרפואי שהדין מתיר העברתו , לרבות חוות דעת רפואיות, עד ולא יאוחר מיום 10.10.21.
העתק כל פניה אל המומחה/ית יועבר במישרין לצד שכנגד.

על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 10.01.22.
המומחה יבדוק את התובע וייקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם התובע סובל מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?
האם נשלל כושר העבודה של התובע/ת באופן חלקי או מלא, עקב האירוע/ים, ולמשך כמה זמן?
האם לדעת המומחה, יש מקום למינוי מומחים נוספים?

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 14 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה, לאחר אישור השאלות על ידי בית המשפט, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 14 יום נוספים.

הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 6,500 ₪ + מע"מ.
בשלב זה ועד להחלטה אחרת ישאו נתבעים 1,2 בעלות שכ"ט המומחה.
המומחה מתבקש לעדכן את הנתבעים בפרטי חשבון הבנק ולהמציא את המסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הנתבעים יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.

התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 10.02.22. ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 10.03.22.

מצ"ב טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
  2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
  3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
  4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
  5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
  6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

___________________
חתימת המצהיר

התיק ייקבע לתז"פ עיון ליום 15.03.22.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחה בהקדם.

ניתנה היום, כ"ה אלול תשפ"א, 02 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ה.י.
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: