ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ריבי בן מיכאל נגד גילתוראן בע"מ :

בפני כבוד השופטת אביגיל זכריה

המבקש

ריבי בן מיכאל

נגד

המשיבה
גילתוראן בע"מ

פסק דין

1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות של המבקש מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית נשוא תיק זה כנגד המשיבה, על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן - החוק), ועל דחיית התביעה האישית של המבקש, תוך פסיקת גמול בסך 4,000 ₪ למבקש ושכר טרחת ב"כ המבקש בסך 25,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, וללא צו להוצאות.
עוד הומלץ על שיפוי המבקש בגין תשלום אגרת פתיחת ההליך.
2. עניינה של בקשת האישור והתביעה דנן, בהפרה נטענת של הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 , צו הגנת הצרכן (סימון טובין) התשמ"ג – 1983 ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) התשס"ו – 2006, המתבטאת בכך שהמשיבה לא צירפה למוצרים שנמכרו על ידה, מושאי הבקשה, הוראות שימוש ואזהרה בעברית וכן תעודת אחריות בשפה העברית.
3. המבקש/ת ביקש/ה לאשר התובענה כייצוגית, תוך טענה כי הקבוצה כוללת את כל לקוחות המשיבה בישראל אשר רכשו במהלך שבע השנים שקדמו להגשת הבקשות אוזניות אלחוטיות מסור air pods מתוצרת חברת אפל, ששווקו בחנויות המשיבה ו/או באמצעות אתר המרשתת המופעל על ידה ואשר לא צורפו אליהן תעודת אחריות והוראות שימוש ואזהרה בניגוד להוראות הדין.
סכום התובענה ביחס לכלל חברי הקבוצה הועמד על סך של 146 ₪.
הנזק האישי הנטען הועמד על 1,460,000 ₪.
4. בבקשה שלפניי, אשר נתמכת בתצהירי המבקש/ת ובא כוח, עותרים הצדדים במשותף לסילוק ההליך כבר בשלב זה.
הבקשה הוגשה עקב הסדר אליו הגיעו ב"כ הצדדים, לאחר הדיון שהתקיים בתיק ובשים לב למחלוקת המשפטית והעובדתית ביניהם ובין היתר על רקע טענות המשיבה לפיהן :
האוזניות האמורות הינן מוצר פאסיבי אשר מופעל באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד הישימה בשפה העברית;
באתר החברה מצוי העתק מתעודת האחריות בעברית ועותק מועבר לכל גורם שביקש זאת;
הקבוצה הנטענת הינה קטנה בהרבה מההיקף המצוין בבקשה והמשיבה מוכרת את המוצר על פני פרק זמן קצר משבע שנים;
המבקש לא פנה אליה לאחר רכישת המוצר וכך גם רוכשים אחרים;
בעת הזו היא פועלת לצירוף כל המסמכים הנדרשים בשפה העברית כך שההפרה חדלה.

בבקשה מתואר כי לאחר מו"מ שנוהל בין הצדדים התחיבה המשיבה להמשיך ולנפק את כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות כל דין וכן לתרום סך של 17,000 ש"ח לעמותה הנזכרת בסעיף 15.2 לבקשה.
הצדדים טוענים כי נוכח ההסכמה אליה הגיעו ובנסיבות המפורטות לעיל לא מתקיימים התנאים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ועל כן עותרים הם במשותף להורות כאמור ברישא להחלטה זו.
הצדדים אף עתרו במשותף לפטור מיתרת האגרה נוכח החיסכון בזמן השיפוטי והשלב המוקדם בו מסתיים ההליך.

5. על פי החוק הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית טעונה את אישורו של בית המשפט. עוד קובע החוק כי גם כאשר אישר בית המשפט הסתלקותו של מבקש, הוא רשאי לקבוע - במקרים המתאימים לכך - כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג אחרים, ולהורות על פרסום או אי פרסום הודעה על כך בהתאם להוראות תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010.

6. לאחר עיון בבקשה ובנימוקיה, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקש - אני קובעת כי אין בנמצא יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך כנגד המשיבה.
כפועל יוצא של קביעה זו לא מצאתי להורות על איתור תובע מייצג או בא כוח מייצג חלופיים, או על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, על כל ההוצאות הכרוכות בכך.

7. על פני הדברים, הצעדים בהם התחייבה המשיבה לנקוט כמפורט בבקשה, והצעדים שכבר ננקטו על ידה לאחר הגשת בקשת האישור, מסבים תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו. על כן, ועל אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל, שוכנעתי כי במקרה זה הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול למבקש/ת ושכר טרחה ב"כ סבירים ומצאתי לאשרם.

8. נוכח האמור לעיל ולבקשת הצדדים, אני נעתרת לבקשה ומתירה הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית התביעה האישית של המבקש במישור היחסים שבין הצדדים, ללא צו להוצאות.

9. המשיבה תישא בתשלום גמול למבקש בסך 4,000 ₪ ובשכר טרחת ב"כ המבקש בסך 25,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת בתוך 30 יום מהיום. כמו כן תשפה המשיבה את המבקש בגין חלקה הראשון של האגרה בתוך אותו פרק זמן.
התרומה המתוארת בסעיף 15.2 תועבר לגורם שצוין באותו סעיף ועותק מהאישור על כך יועבר לב"כ המבקש.

10. בהתחשב בשלב ובאופן בו הסתיים ההליך ומכל הנימוקים שפורטו לעיל, ניתן פטור מיתרת האגרה.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים וכן למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ריבי בן מיכאל
נתבע: גילתוראן בע"מ
שופט :
עורכי דין: