ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמית אדרי נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופט נסר אבו טהה

המבקש

עמית אדרי
ע"י ב"כ עוה"ד אייל הדר ושלום פיניאה

נגד

המשיבה
מדינת ישראל – מח"ש
ע"י ב"כ עו"ד עדי וולנרמן

החלטה

1. זוהי בקשה לפי סעיף 108 לחסד"פ, במסגרתה עותר המבקש להורות למאשימה להעביר ל עיון ההגנה את החומרים הבאים:
א. הפרק הראשון בספרי הנהלים וההנחיות הנוגעים למניעת הסתננות שב"חים בכלל, ובגזרה של מעבר "מיתר" בפרט, בה לכאורה בוצעו העבירות המיוחסות למבקש.
ב. סך המקרים אשר טופלו במג"ב במקרי אלימות כלפי שב"חים במהלך חמשת השנים האחרונות ו טיב תוצאות ההליך (פלילי, מנהלי, משמעתי).
ג. שמות נושאי התפקידים ביחידה במג"ב האמונים על תחום ההדרכה, ההכשרה והפיקוח על משימת מניעת הסתננות שב"חים.

2. כנגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו לכאורה, 13 אישומים, שעיקרם עבירות אלימות ורכוש (שבוצעו בצוותא חדא עם אחרים), כלפי פלסטינים בעת ש שירת שירות סדיר כשוטר במג"ב – עבירות מחודש יולי 2020.

3. ב"כ המבקש טען , כי חומרים אלה מהווים חומרי חקירה ורלוונטיים להגנתו של המבקש. מה גם , יש בהם כדי לשפוך אור על התמונה הרחבה והנסיבות בהן לכאורה בוצעו העבירות המיוחסות למבקש.

אשר לנהלים וההנחיות הנוגעות למניעת הסתננות של שב"חים - לשיטת ב"כ המבקש הפעלת כוח , על צורותיו השונות , היוותה חלק מהתנהלות היחידה בה שירת המבקש במג" ב, ובפרט במשימות הנוגעות למניעת הסתננות שב"חים. עוד נטען, כי אופי ורמת ההכשרה, הליווי והבקרה על משימות אלה, תרמו תרומה ממשית להתנהלות של המבקש והאחרים, כמתואר בכתב האישום.

אשר לסך המקרים אשר טופלו במג"ב במקרי אלימות כלפי שב"חים – נטען, כי החומר רלוונטי לביסוס טענת ההגנה של המבקש מסוג אכיפה בררנית, שכן הגיעו לידי הסנגור "אינדיקציות מהשטח" על אופן הטיפול של מג"ב בשוטרים המפעילים אלימות כלפי שב"חים, אשר מרביתם נסגרים באירועים משמעתיים.

עוד נטען, כי מעיון בחומר החקירה שנמסר לעיון ההגנה עולה , כי הגיעו ל ידי המשיבה מידע/ידיעות מודיעיניות, המלמדים, כי בגזרה בה נטען , כי המבקש וא חרים הפעילו אלימות כלפי המתלוננים, פעלו גם אחרים בדרך אלימה כלפי שב"חים. בעניין זה הפנה לידיעה המודיעינית שהועברה לעיון ההגנה עם תעודת החיסיון השנייה (ראה סעיף 6 לתגובת המשיבה).

לחילופין, היה ובית המשפט יסבור, כי אין המדובר בחומרי חקירה לפי סעיף 74 לחסד"פ , עתר ב"כ המבקש מבית המשפט לראות בקשה זו כאילו הוגשה בהתאם לסעיף 108 לחסד"פ, ולצוות על ה גורם הרלוונטי לאסוף את החומרים המבוקשים ולהעבירם לעיון ההגנה.

ב"כ המבקש הוסיף טיעונים במעמד צד אחד.

ד. ב"כ המשיבה מנגד, ע תרה לדחות את הבקשה. לשיטתה , אין המדובר בחומרים שיש בהם כדי לסייע להגנת המבקש , שכן אין בהם רלוונטיות כנדרש על פי המבחנים שהותוו בפסיקה.

עוד נטען, כי אין המדובר בבקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ, אלא בבקשה לפי סעיף 108 לחסד"פ. שכן , החומר המבוקש אינו "חומר חקירה", אינו מצוי בידי המשיבה ו אף לא צריך היה להיות מצוי בידה.

לגופם של דברים- אשר לנהלים וההנחיות הנוגעים למניעת הסתננות שב"חים בכלל, ופרט בגזרת מעבר "מיתר" – נטען , כי הטענה לפיה יש קשר בין החומר המבוקש לבין המיוחס למבקש בכתב האישום הינה כללית ולא מבוססת . מה גם, טענה זו אינ נה רלוונטית להגנת המבקש, שכ ן לא מיוחסות לו עבירות של שימוש בכוח שחרג מגדר הסביר במסגרת תפקידו כשוטר , אלא עבירות של שוד והתעללות. בנוסף, חלק מהמעשים המיוחסים למבקש תועדו בסרטוני וידיאו, מהם , לשיטת המשיבה, עולה, כי לא מדובר ב"התנהלות היחידה בכללותה" (כך לדוגמא בסרטון נצפו ת בעיטות בפניו המדממות של שב"ח פלסטיני).

אשר לסך המקרים שטופלו במג"ב שעניינם מקרי אלימות כלפי שב"חים במהלך חמש השנים האחרונות – נטען , כי אין המדובר ב"חומר חקירה" כהגדרתו בחוק ובפסיקה. מה גם, אין בידי המאשימה פילוח נתונים לפי זהות נפגעי עבירה (קרי - שב"חים) , וההיעתרות לבקשה מסוג זה תצריך מהמשיבה משאבים בלתי סבירים. ביתר שאת משהמבקש לא הצביע על הרלוונטיות להגנתו.

כך הם פני הדברים גם ביחס לטענה של אכיפה בררנית, בה נדרשת ראשית ראיה.

אשר לשמות בעלי התפקידים ביחידה האמונים על תחום הדרכה, ההכשרה, והפיקוח על משימות מסוג זה – נטען , כי אין המדובר ב"חומר חקירה" בהגדרתו בחוק ובפסיקה, ומכל מקום לא חומר שהיה על המאשימה לאסוף, שכן איננו נוגע כלל לאישומים המיוחסים למבקש. בנוסף, נטען , כי אם המבקש טוען שקיבל הכשרה מסוימת שיש בה רלוונטיות למ שימות מסוג זה, הרי שהמידע בנוגע לזהות בעלי התפקידים מצוי בידו.

אשר לחומר הנוסף הנוגע לידיעות מודיעיניות או פרטי מידע שהגיעו למאשימה – הובהר על ידי המשיבה , כי לא קיים חומר נוסף מעבר לידיעה שהועברה להגנה . עוד נטען, כי לא ברור על סמך מה קובע המבקש, כי בגזרה פעלו גם "אחרים" שכן , מהידיעה עולה תיאור מעשיהם של המבקש והנאשמים האחרים (ראה סעיף 6 לתגובת המשיבה).

עוד נטען, כי ידיעה זו הועברה למח"ש רק לאחר הגשת כתב האישום כנגד המבקש והאחרים, אך מועד מסירת המידע מהמקור למשטרה, היה טרם מעצרם של המבקש והמעורבים הנוספים.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה, ולאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, לרבות ב"כ המבקש במעמד צד אחד, ובהתאם למבחנים שהותוו בפסיקה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות.

אשר לסיווג הבקשה - כידוע, חומר שלא נאסף או הופק במהלך החקירה על ידי הרשות החוקרת ושאיננו בגדר חומר רלוונטי לאישום הנידון, אשר יימצא בשליטת התביעה, או שצריך הוא להימצא בידה, אינו בגדר "חומר חקירה" כמשמעו בסעיף 74 לחסד"פ (ראה בש"פ 1673/19).

ככלל, נקבע, כי יש למסור לעיון הנאשם כל חומר חקירה שהוא רלוונטי לאישום ועשוי להועיל להגנתו, וכן יש לפרש את המונח "חומר חקירה" ותחולתו באופן רחב, הכולל אף ראיות השייכות לפריפריה של האישום (ראה בש"פ 91/08 ובש"פ 3488/17).

בענייננו, אין בסיס לטענה, כי נהלים או הנחיות של היחידה ביחס למניעת הסתננות שב"חים תרמו ממשית להתנהלות המבקש והנאשמים האחרים כמתואר בכתב האישום, ומשכך אין בהם כדי להועיל להגנת המבקש.

כך הם פני הדברים גם ביחס לשמות בעלי התפקידים בתחום ההדרכה, ההכשרה והפיקוח על משימות מסוג מניעת הסתננות שב"חים שכן המדובר בטענה כללית, אשר אינה נקודתית למבקש ולמעשים המיוחסים לו בכתב האישום. מכל מקום, מסמכים כאלה אינם בגדר "חומר חקירה" בדרך כלל, ולא מצאתי שיש בהם פוטנציאל כדי להועיל להגנת המבקש, על רקע טיעוני הסנגור, המצדיקים סטייה מן ההלכה שנקבעה ביחס למסמכים מסוג זה.

אשר לסך המקרים אשר טופלו במג"ב בעניין מקרי אלימות כלפי שב"חים במהלך חמש השנים האחרונות – דומני, כי המבקש לא הניח תשתית עובדתית מתאימה על מנת להוכיח טענה של אכיפה בררנית, שכן אין די בהעלאת סימני שאלה, או "אינדיקציות מהשטח", אלא יש לבסס את הטענה. הדברים אמורים ביתר שאת, בהינתן התשתית הראייתית הלכאורית לחובת המבקש, הכוללת, בין היתר, מידע שהופק מהטלפונים הניידים של המעורבים, לרבות סרטוני וידיאו המתעדים חלק מהאירועים.

5. אשר על כן, דין הבקשה להידחות, גם מהטעמים והנימוקים שעמדה עליהם ב"כ המשיבה בטיעוניה, כמפורט לעיל.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, 31 31 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמית אדרי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: