ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פסח חנוך זקס נגד המריץ שליחויות את פלאש לוגיסטיקה חברות :

לפני כבוד השופטת אסתר שטמר

המבקש

פסח חנוך זקס ת.ז. XXXXXX372
ע"י ב"כ עו"ד טל לביא

נגד

המשיבה
המריץ שליחויות את פלאש לוגיסטיקה חברות 540231644
ע"י ב"כ עו"ד אורון שוורץ

פסק דין

בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית מכח פרט 9(1) ו-(2) בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, אשר עוסקת בדרישות הנגישות של מכונות למתן שירות אוטומטי שהפעילה המשיבה.

לטענת המבקש, המשיבה שולטת בשוק ההפצה לנקודות חלוקה ותאים ("לוקרים") של מוצרים שנרכשו באופן מקוון, ומפעילה מכונות אוטומטיות אשר אינן תואמות את דרישות הוראות הנגישות. בכך היא מפרה את חובתה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, וכן תקן ישראלי 1918(4), שאליו מפנה תקנה 25(א)(1) בתקנות התאמות נגישות לשירות.
המבקש הוסיף כי המכונות שאינן מונגשות ע"י המשיבה גורמות תסכול וכעס לאנשים עם מוגבלות; כי הפרת חובות ההנגשה פוגעת בזכויות יסוד לשוויון ולכבוד וגורמת נזק לא ממוני כבד; וכי התובענה נועדה להפסיק את הפגיעה המתמשכת בציבור בעלי המוגבלויות ולקבל פיצוי בגין הפגיעה בהם.
לטענת המבקש, תקנות הנגישות נכנסו לתוקף שישה חודשים לאחר פרסומן, ביום 18.8.2013, ומשכך מכונות שהוצבו לאחר כניסת התקנות לתוקף נחשבות "שירות חדש" ועליהן לעמוד בדרישות התקנות באופן מיידי. תקנה 95(ד) בתקנות הנגישות קבעה לוח זמנים להנגשת מכונות שהוצבו קודם למועד זה, באופן שסיום הנגשת המכונות היה צריך להסתיים ביום 1.11.2017. לטענת המבקש לפי בדיקות שנערכו המשיבה אינה מקיימת את הוראות החוק התקנות והתקנים גם עד ליום הגשת בקשת האישור.
לבקשת האישור צורף "דו"ח בדיקה" שערך מר מסיכה יגאל, רכז נגישות.

המשיבה השיבה לבקשת האישור, צירפה לתשובתה חוו"ד של מר דרור קופל, יועץ נגישות, וטענה כי חוות הדעת שהוגשה מטעם המבקש לוקה בליקויים שונים: כי המומחה הוא רכז נגישות, שכישוריו אינם עולים כדי מומחיות, ואין לו הכשרה מתאימה לכתיבת חוות דעת בענין זה. עוד טענה כי המבקש אינו מתאים לייצג את הקבוצה משום שאין לו עילת תביעה אישית. בנוסף טענה כי יש לדחות את הבקשה בהיעדר עילת תביעה קבוצתית ו/או היעדר הגדרתה כשהמבקש לא פירט מהי הקבוצה שבשמה מוגשת הבקשה ומדוע הוא נמנה עמה. ומשום כך דין הבקשה להידחות על הסף.

בבוקר מועד הדיון הראשון בבקשת האישור הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה. ב"כ המשיבה לא התיצב לדיון, ולכן לא ניתן היה לדון בו. למרות האמור נכתבו בהחלטתי השאלות הרלוונטיות, וניתן לצדדים פרק זמן להוסיף על ההסדר. במועד הבא התיצבו הצדדים, אך עדיין לא השלימו את הטעון הסדרה. בדיון הבא, לאחר שהוגש הסדר שונה, מבלי להבהיר מדוע – ניתנה אפשרות נוספת להגשת הסדר. ענייננו בהסדר האחרון שהוגש.

הסדר הפשרה

על פי הסדר הפשרה המשיבה פועלת להתאמת גובה המסך במכונות השירות באמצעות מומחה ההנגשה מטעמה, מר קופל, כך שתעמודנה בהוראות הנגישות: הן במכונת EBOX להחזרת חבילות נערך שינוי בזוית קורא הברקודים באופן שמאפשר קריאתם גם לאדם שיושב בכיסא גלגלים, הן במכונות האחרות. עלות פעולות ההנגשה מוערכת ב 300,000 ₪. המשיבה תשקיע השקעות נוספות בפיתוח תכנת מחשב לצורך הסבת המשלוח למרכז חלוקה נגיש ייחודי לבחירת הלקוח, או משלוח לביתו, בעלות נוספת של 30,000 ₪.

בנוסף מתחייבת המשיבה להנחה בגין משלוח ליעד מבוקש לתקופה של 10 חודשים, כך שתחסך הגעה לתחנות החלוקה. לקוח שיקבל הודעה על חבילה יתבקש להשיב אם הוא זקוק להנגשת השירות. לקוח שישיב בחיוב יקבל הודעה ובה קופון למימוש בסכום של 10 ₪ בגין המשלוח הבא שיבקש. עלות ההטבה מוערכת ב- 5,000 ₪. עם סיום מתן ההטבה יועבר דו"ח מלא לב"כ המבקש. ככל שההטבה לא תמומש תוך 90 יום ממועד פסק הדין, תפנה המשיבה לעמותת נגישות ישראל כדי לסייע למימוש ההטבה ע"י חברי הקבוצה.

הצדדים המליצו לפסוק גמול למבקש בסך של 10,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחו בסך של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ.

היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי לא מצא לנכון להביע עמדה ביחס לבקשה לאישור הסדר פשרה, לחיוב או לשלילה.

דיון והכרעה
לאחר עיון בהסדר הפשרה, אני סבורה כי הסדר הפשרה עונה על דרישות סעיף 19(א) בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו:
"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

לכתחילה לא ברור אם בקשת האישור מלווה בבדיקה מוסמכת וראויה, וככל שאין לראות במכתבו של מר מסיכה חוות דעת – קשה לבחון את עצם ההפרה הנטענת. זאת ועוד, המשיבה הציגה חוות דעת משלה, וטענה טענות בדבר האפשרויות הקיימות לבעלי צורך בהנגשה. כמו כן טענה כלפי המבקש שאינו אוחז בעילת תביעה, משום שבעצמו לא בקש את השירות, אלא רק בדק אפשרות לקיומו.
מכל הסיבות שלעיל, לא ברור אם קיימת הפרה כלשהיא של חובות ההנגשה המוטלות על המשיבה.
למרות האמור, המשיבה קבלה על עצמה להנגיש את שירותיה בעתיד וגם לפצות את חברי הקבוצה. ההנגשה היא כמובן חובה שבחוק, ואין לראות בכך משום הטבה מיוחדת לפי הסכם הפשרה.
הגדרת הקבוצה:
בבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגדרה הקבוצה כך:
"כל אדם המתנייד בכיסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה שגובה העיניים שלהם כ-110 סנטימטרים מפני הרצפה ו/או אנשים עיוורים ו/או אנשים עם ירידה משמעותית בראיה המגבילה את תפקודם היומיומי, שביקשו לעשות שימוש במי מהמכונות למתן שירות אוטומטי (לוקרים אוטומטיים), אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה".

בבקשה לאישור הסכם הפשרה הורחבה הקבוצה לכלול גם "כבדי שמיעה" וגם "בעלי נכות אחרת":
"כל אדם מוגבל או נכה, לרבות אנשים המתניידים בכסא גלגלים ו/או אנשי נמוכי קומה ו/או כבדי שמיעה ו/או כבדי ראיה ו/או בעלי נכות אחרת, שביקשו לרכוש ו/או לעשות שימוש במכונות האוטומטיות של המשיבה אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה ו/או תחת שם המותג שלה".

אין בהסדר הפשרה התיחסות לצורך בהרחבת הקבוצה או בקשה לתיקון בקשת האישור. משום כך אינני מאשרת את הגדרת הקבוצה כפי שהוצעה, והגדרת הקבוצה בפסק הדין תהיה כפי שהיתה בבקשת האישור.

מינוי בודק
בנסיבות הענין אין מקום למנות בודק להערכת ההסדר. הסדר הפשרה אינו מבוסס על חישובים או כימות. מדובר בהטבה בגין נזקים לא ממוניים, והערכת ההטבה וסבירות ההסדר הם עניין לבחינת בית המשפט.

גמול ושכר טרחה
אני סבורה כי ה מלצת הצדדים לגמול ולשכר הטרחה גבוהה לנוכח ההישג שהושג לחברי הקבוצה. ראשית, המבקש ובא כוחו לא נדרשו לעבודה מרובה, הן בהכנת בקשת האישור, הן לאחריה. אדרבא, הבקשה לאישור הסדר פשרה הוגשה ללא תצהירים בניגוד לדרישת סעיף 18 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות, ואלה הוגשו לשיעורין, ורק לאחר 2 החלטות של בית משפט. שנית, מובן מאליו שהמשיבה צריכה לעמוד בתנאי הדין, הן לעבר הן לעתיד, ומשום כך אין לראות בהתחייבותה לכך משום הישג של המבקש. שלישית, קיים פער גדול בין סכום התביעה, 20,000,000 ₪ לבין ההסדר.
מכל הסיבות שנכתבו לעיל החלטתי שלא לקבל את הסכמת הצדדים, ולהעמיד את הגמול למבקש על 2,500 ש"ח ואת שכר הטרחה לבא כוחו על 20,000 ₪, הכל בצרוף מע"מ תמורת חשבונית מתאימה.

סיכום
ענייננו עומד בדרישות סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות: ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3,4 ו- 8א לחוק תובענות ייצוגיות, והסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
על כן אני מאשרת את הסכם הפשרה, בכפוף לתיקונים שנערכו בו, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

קבוצת התובעים היא:
"כל אדם המתנייד בכיסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה שגובה העיניים שלהם כ-110 סנטימטרים מפני הרצפה ו/או אנשים עיוורים ו/או אנשים עם ירידה משמעותית בראיה המגבילה את תפקודם היומיומי, שביקשו לעשות שימוש במי מהמכונות למתן שירות אוטומטי (לוקרים אוטומטיים), אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה".

המבקש הוא: פסח זקס, בא כוחו הוא: עו"ד טל לביא.

עילות התובענה הן כפי שנמנו: הפרת הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות סעיף 19 יא'(ב) והתקנות (לרבות תקנה 2 לתקנות הנגישות); עוולה אזרחית לפי סעיף 19נא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; הפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין; פגיעה בזכויות יסוד של אוכלוסיה מוחלשת, באוטונומיה ובכבוד.

הסעדים כפי שנתבקשו היו סעד להצהרה כי המשיבה הפרה את כל הדינים הנ"ל, לחייב את המשיבה בהנגשה מלאה תוך 6 חדשים, ולשלם פיצויים.

הצדדים יגישו נוסח מוסכם של הודעה לפרסום, תוך 7 ימים. ההודעה תפורסם תוך 10 ימים ממתן ההחלטה המאשרת את הנוסח, בשני עיתונים יומיים רבי תפוצה, באותיות שגודלן לא יפחת מ-3 מ"מ. המשיבה תישא בעלויות הפרסום.
בנוסף, כפי הסכמת הצדדים, תפורסם ההודעה באתר האינטרנט של המשיבה.

המשיבה תמסור הודעה בדבר ביצוע ההסכם, שתלווה בתצהיר בעל תפקיד מתאים ובאישור רואה החשבון של המשיבה.

המבקש ובא כוחו יבחנו את ביצוע ההסדר, וימסרו הודעתם לבית המשפט.
הגמול ושכר הטרחה ישולמו רק לאחר שתינתן החלטה נוספת לאחר בחינת הודעות הביצוע.

המזכירות תואיל לשלוח עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

נקבעת תזכורת פנימית ליום 1.1.2022, לקבלת דיווח על אודות ביצוע ההסכם.

ניתן היום, כ"ב אלול תשפ"א, 30 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פסח חנוך זקס
נתבע: המריץ שליחויות את פלאש לוגיסטיקה חברות
שופט :
עורכי דין: