ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוריאן רואש נגד יוסף בן חמו :

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובע (המבקש) :
אוריאן רואש

נגד

הנתבעים (המשיבים) :

  1. יוסף בן חמו
  2. דניאלה בן חמו
  3. יורם בן דוד
  4. יורם יוסף אראל

החלטה

לפני בקשת התובע כנגד הנתבעים למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה לבקשה ובתשובה לתגובה, אני מחליט כדלקמן (אתייחס למסמכים כסדרם, לפי מספורם במכתב הדרישה שנשלח מהמבקש למשיבים):

לעניין סעיף 13.1 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות הארנונה של הבית החדש של הנתבעים ברחוב הלוחמים 7, (להלן: "הבית החדש") אבן יהודה לתקופה שמיום 01.01.17 ועד ליום 31.12.19" – בתגובה לבקשה, צירפו המשיבים כנספח 4 לתגובתם את סיכום חשבונות הארנונה של הבית ברח' הלוחמים 7, אבן יהודה. המבקש טען שצורף דף ריכוז של הרשות המקומית ביחס לחודש ינואר 2021 עד ספטמבר 2021, ומשמע, שלא צורפו החשבונות ביחס לתאריכים המבוקשים. המבקש ציין שמשיב 1 טען בחקירתו שהארנונה בגין הבית החדש משולמת בהוראת קבע החל משנת 2018, ולמרות זאת, המשיבים לא גילו את האסמכתאות של הוראת הקבע על תשלום הארנונה כנטען על ידם. שוכנעתי שהמסמכים הללו רלוונטיים לבירור התביעה, וכי המשיבים לא ענו על הדרישה בסעיף זה. על המשיבים לגלות את המסמכים בהתאם לתאריכים הנקובים בדרישה.

לעניין סעיף 13.2 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות החשמל של הבית החדש, לתקופה שמיום 01.01.17 ועד ליום 31.12.19" – בתגובה לבקשה, צירפו המשיבים כנספח 5 לתגובתם דו"ח חשבונות ותשלומים מחברת החשמל בית ברח' הלוחמים 7. המבקש טען שהחשבונות שצורפו מתחילות בחודש נובמבר 2017 ולא מחודש ינואר 2017 וכן הוא צודק בטענתו זו . לאחר עיון, על המשיבים להשלים את החשבונות בהתאם לתאריכים המבוקשים.

לעניין סעיף 13.3 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות המים של הבית החדש, לתקופה שמיום 01.01.17 ועד ליום 31.12.19" – בתגובה לבקשה, צירפו המשיבים כנספח 4 לתגובתם דו"ח סיכום חשבונות מים של הבית ברח' הלוחמים 7. המבקש טען ביחס לכך שלא מדובר בדו"ח המפרט צריכה ותשלומים בכלל ובפרט לא של חשבונות המים. לטענתו, מדובר בטופס פרטים כללי שלא כולל דו"ח פירוט צריכה מאת תאגיד המים והוא מהרשות המקומית, שאינה אחראית על חשבונות המים וגבייתם. אכן, מדובר במסמכים שאינם עונים לדרישות, כפי שתואר בתשובה לתגובה. על המשיבים לצרף את האסמכתאות הרלוונטיות.

לעניין סעיף 13.4 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות הגז של הבת החדש, לתקופה שמיום 01.01.17 ועד ליום 31.12.19" – המשיבים טענו שהבית ברח' הלוחמים 7 לא מחובר לגז. משהצהירו על כך המשיבים, ויתר המבקש על מתן הצו בעניין זה.

לעניין סעיף 13.5 ו-13.6 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות ספק הכבלים (הוט, יס, סלקום פרטנר או אחר – לפני הענין) של הבית החדש לתקופה שמיום 01.01.17 ועד ליום 31.12.19" ו- "כל חשבונות ספק האינטרנט של הבית החדש, לתקופה שמיום 01.01.17 ועד ליום 31.12.19" – בתגובה לבקשה, הצהירו המשיבים כי המסמכים המבוקשים טרם התקבלו לידם, ולכשיתקבלו יועברו לב"כ המבקש. המבקש ביקש כי יינתן צו ביחס להתחייבות המשיבים. בהתאם להתחייבויות, ניתן צו כמבוקש לביצוע עד יום 1.10.21.

לעניין סעיף 13.7 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל פוליסות הביטוח שהוצאו לבית החדש, לתקופה שמיום 01.01.17 ועד ליום 31.12.19" – בתגובה לבקשה, הצהירו המשיבים כי אין פוליסות ביטוח לבית החדש. משהוצהר כך על ידי המשיבים, ויתר המבקש על מתן הצו בעניין זה.

לעניין סעיף 13.8 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל הודעה ששלחו הנתבעים ו/או מי מטעמם למועצה המקומית אבן יהודה בדבר חדילת החזקתם בבית ששכרו מהתובע ברחוב הקשת 20 אבן יהודה (להלן – "המושכר") (בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות), לשם הפסקת חיובם בארנונה בגין המושכר" – המבקש ויתר על מתן צו בעניין זה לנוכח טענתו שלפיה מהצהרת המשיבים בעניין זה עולה כי נשלח מכתב רק בשנת 2021 ומכתב חדילה לא נשלח בזמנו.

לעניין סעיף 13.9 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות וכן חליפת מכתבים (לרבות פקסים, הודעות דוא"ל וכל תקשורת מתועדת אחרת – להלן "מכתבים") בין הנתבעים למועצה המקומית בקשר עם חיוביהם בארנונה בגין המושכר, לתקופה שלאחר יום 01.0 1.17 ובכלל זה כל כתבי בי-דין שהוגשו נגדם בקשר עם חיובים כאמור" – המשיבים לא הגיבו כלל בתגובתם לדרישה ביחס לסעיף זה. השתכנעתי שהמסמכים המבוקשים רלוונטיים לבירור התובענה, ומשכך ניתן צו לפיו המשיבים יגלו את המסמכים המבוקשים. בגדר ההתייחסות לסעיף זה, המבקש התייחס לנספח 3 שצורף לתגובת המשיבים, ובו העתק ריכוז חיובי הארנונה ביחס לשנים 2017 ועד היום, ביחס לנכס נשוא התובענה. נטען, שלא מדובר בחשבונות ארנונה אלא בדף ריכוז של הרשות המקומית ביחס לחודש ינואר 2021 ועד ספטמבר 2021. נטען שלא צורפו חשבונות לתאריכים המבוקשים לעיל, התראות והמכתבים של הרשות המקומית, וכתבי בי-הדין שהוגשו נגדם לרבות במסגרת תיקי ההוצל"פ. לכן, המבקש ביקש מבית המשפט להורות למשיבים לגלות מסמכים אלה. המסמכים המבוקשים רלוונטיים לבירור התביעה ועל כן אני מורה למשיבים לגלות את המסמכים המבוקשים.

לעניין סעיף 13.10 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות וכן חליפת מכתבים בין הנתבעים לתאגיד המים המקומי בקשר עם חיוביהם במים בגין המושכר, לתקופה שלאחר יום 01.01.17 ובכלל זה כל כתבי בי-דין שהוגשו נגדם בקשר עם חיובים כאמור" – המשיבים הצהירו כי אין בידיהם התכתבויות. לפיכך, די בזה כדי להוות מיצוי הדרישה לצרכי הליך גילוי המסמכים. עם זאת, לא התייחסו המשיבים לחשבונות המבוקשים. לפיכך, עליהם להגלות בתצהיר כדין את כל החשבונות המדוברים, ככל שנמצאים בידיהם או בשליטתם.

לעניין סעיף 13.11 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חליפת מכתבים בין הנתבעים לחברת החשמל בדבר חדילת החזקתם במושכר והפסקת/ביטול/העברת חוזה אספקת החשמל לבית החדש" – המבקש ויתר על צו ביחס לסעיף זה לנוכח הצהרת המשיב 1 כי אין התכתבות בין המשיבים לבין חברת החשמל ביחס למושכר.

לעניין סעיף 13.12 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונות וכן חליפת מכתבים בין הנתבעים לחברת החשמל בדבר חיוביהם בחשמל בגין המושכר, לתקופה שלאחר יום 01.01.17 ובכלל זה כל כתבי בי-דין שהוגשו נגדם בקשר עם חיובים כאמור" – המבקש טען שהמשיבים התייחסו לדרישה באופן חלקי, בכך שהתייחסו רק לכך שאין חליפת מכתבים ו/או כתבי בי-דין בינם לבין חברת החשמל, וביחס לכך המבקש מוותר על הצו. עם זאת, לטענתו, המשיבים לא צירפו חשבונות חשמל ביחס למושכר לתקופה שלאחר יום 1.1.7. המשיבים אכן לא התייחסו לחשבונות אלא רק להתכתבויות ועל כן אני מחייב אותם לגלות בתצהיר כדין את החשבונות, ככל שנמצאים בידיהם או בשליטתם.

לעניין סעיף 13.13 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל מכתב של הנתבעים למרשם האוכלוסין בדבר שינוי כתובתם מהמושכר לבית החדש" – לנוכח תגובת המשיבים שלפיה אין להם כתבתבות עם רשות האוכלוסין וכי שינו כתובתם במשרד הפנים, המבקש ביקש שהמשיבים יצרפו את בקשתם לשינו י כתובת במשרד הפנים. אני מחייב את משיבים לגלות בתצהיר כדין את הבקשה האמורה.

לעניין סעיף 13.14 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל חשבונית מס ו/או אסמכתא אחרת שהתקבלה בידם בגין תשלום לחברת ההובלה אשר הובילה את מטלטליהם מן מושכר לבית החדש" – המשיבים הצהירו כי אין קבלה לחברת הובלה, אבל לא התיייחסו לחשבונית או אסמכתא אחרת. אני מחיבי אותם להתייחס גם לכך בתצהיר כדין.

לעניין סעיף 13.15 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל מכתב של הנתבעים לדואר ישראל ולכל גורם אחר, בקשר עם שינוי כתובתם מהמושכר לבית החדש" – המשיבים הצהירו כי אין מכתב לרשות הדואר בדבר שינוי כתובת, אולם לא התייחסו לגורמים אחרים ולפיכך, אני מחייב אותם לעשות כן בתצהיר כדין. בדרישה לא התייחסה לנושא של שירות עקוב אחרי והועלתה לראשונה רק בתשובה לתגובה ולכן אין מקום להיעתר בעניין זה.

לעניין סעיף 13.16 לדרישת גילוי המסמכים מהמבקש – "כל מכתב של הנתבעים לבנק שבו מתנהלים חשבונם / חשבונותיהם האישיים, בדבר שינוי כתובתם מהמושכר לבית החדש" – לנוכח הצהרת המשיבים כי אין מכתבים שלהם לבנק בו מתנהלים חשבונותיהם בדבר שינוי כתובתם, המבקש ויתר על צו גילוי בעניין זה.

נוכח התוצאה, לפיה חויבו המשיבים בחלק לא זניח של הבקשה, כאשר לגבי מרבית החלק האחר נתנו מענה רק לאחר שהבקשה הוגשה ובמסגרת התגובה, אני מחייב אותם לשלם למבקש את הוצאות הבקשה בסך של 3,000 ₪.

כל מה שהוריתי למשיבים לבצע לצפי החלטתי זו יבוצע בתצהיר כדין עד יום 1.10.21. בהעדר בקשות עד יום 15.10.21, בעטיו של המענה שיינתן כאמור, ייקבע התיק להגשת תצהירי עדות ראשיים וקדם אחרון.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשפ"א, 30 אוגוסט 2021.


מעורבים
תובע: אוריאן רואש
נתבע: יוסף בן חמו
שופט :
עורכי דין: