ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ב.ע. חיפוש ואיתור בע"מ נגד איי.אי.אס החזקות בע"מ :

6
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשים:
ב.ע. חיפוש ואיתור (2014) בע"מ

נגד

המשיבים:

  1. איי.אי.אס החזקות בע"מ
  2. פארק פלמחים בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לסילוק על הסף של תביעה שהגישה המשיבה שעניינה תשלום דמי תיווך בקשר עם עסקת מקרקעין למכירת קרקע בפלמחים הידוע כ"פארק פלמחים" שבבעלות המבקשת 2 (להלן תיקרא "חברת פלמחים"), כאשר חברת פלמחים מוחזקת בבעלות על ידי המבקשת 1 (להלן תיקרא: "חברת איי.אי.אס").
סכום דמי התיווך על פי כתב התביעה הוא 1,387,620 ש"ח.
בין הצדדים מחלוקת בין הצדדים באשר לשאלה האם העסקה נשוא התביעה יצאה אל הפועל ומכאן נגזרת גם שאלת החיוב בתשלום דמי תיווך בגין עסקה זו.

דיון בבקשה התקיים ביום 20/10/2020 שבמהלכו נחקר מר צחי בן עמי המצהיר מטעם המשיבה. בתום הדיון נקבעו מועדים להגשת סיכומים מטעם הצדדים. מאחר שהוגשו סיכומי הצדדים אדרש לטענות הצדדים במסגרת החלטה זו בהתאם לאמור בסיכומיהם.
טענות המבקשות
כאמור לעיל נטען כי עסקת המקרקעין לא יצאה אל הפועל דהיינו המקרקעין לא נמכרו ונותרו בבעלותה של חברת פלמחים. לצורך טיעון זה הפנו המבקשות לתשובותיו של מר צחי בן עמי במהלך הדיון. לא למותר להעיר כי המבקשות דוחות את הטענה שהעלתה המשיבה כי עסקת המקרקעין נעשתה בדרך חלופית של עסקת מניות.

טענה נוספת הדרושה הכרעה היא כי לא קיים הסכם תיווך בכתב וכן כי לא סוכם גובה דמי התיווך. בעניין זה הפנו המבקשות לפסק הדין שניתן בע"א 3384/16 עמית מזרחי נ' אהוד מרקוביץ (5.7.2018) (להלן: עניין מזרחי) שעוסק בחובת קיומו של הסכם בכתב.

עוד עלתה טענה לגבי עסקה שנעשתה עם חברת נוקד קפיטל ובעניינה נטען כי המשיבה כלל לא התקשרה עם חברת נוקד קפיטל .לכן, בהיעדר קשר בין החברות לא קמה הזכות למשיבה לדרישת תשלום דמי תיווך בנוגע לעסקה שביצעה חברת נוקד קפיטל.
המבקשות מוסיפות וטוענות כי אין בסיס משפטי לטענה החלופית לפיה יש לחייב את המבקשות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט שכן בהתאם לפסק דין שניתן בת"א (ת"א) 68098-01-17 רו.מ אינטרנשיונל גרופ בע"מ נ' ארנה סטאר, 13.8.2020, לא ניתן ל"עקוף" את הוראות חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996, באמצעות תביעה מכוח עילת עשיית עושר ולא במשפט.
טענות המשיבה
לטענת המשיבה , העסקה יצאה אל הפועל וגם אם חל שינוי במתווה העסקה, דהיינו ביצוע העסקה באמצעות עסקת מניות, אין הדבר שולל את זכות המשיבה לקבלת תשלום דמי התיווך כל עוד העסקה יצאה אל הפועל.

לעניין קיומו של הסכם בכתב מפנה המשיבה לחלופת מסמכים ומסרונים ,מהם לטענתה ניתן ללמוד על קיומו של הסכם תיווך .באשר לפסק הדין בעניין מזרחי נטען כי גם אם הוחמרו התנאים שנקבעו בפסיקה בנוגע לזכאות בדמי תיווך בהיעדר הסכם בכתב, אין מדובר בשלילה מוחלטת של הזכות שכן במקרים חריגים ניתן לקבל תביעה לתשלום דמי תיווך על אף דרישת הכתב וזאת לטענת המשיבה במקרים שבהם חובת תום הלב גוברת על דרישת הכתב. עוד נטען בעניין זה כי המשיבה תוכיח קיומו של הסכם בע"פ והתחייבות לתשלום דמי תיווך במסגרת עסקה זו.

בנוגע לטענות המבקשות בעניין עסקת נוקד קפיטל טוענת המשיבה כי טענות אלה לא נכללו במסגרת הבקשה לסילוק על הסף אלא רק במסגרת כתב ההגנה .מטעם זה אין להידרש להן כבר עתה אלא במסגרת ההליך העיקרי כחלק מטענות ההגנה שהעלו המבקשות.

לטענת המשיבה , גם הטענה בדבר הזכות לתבוע בעילה חלופית מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט לא נכללה במסגרת הבקשה לסילוק על הסף אלא רק בכתב ההגנה ומוסיפה כי בכל מקרה המשיבה עומדת על זכותה לתבוע בעילות חלופיות, ככל שטענותיה מכוח חוק המתווכים לא תתקבלנה על ידי בית המשפט.

סיכומי התשובה מטעם המבקשות
סיכומי התשובה מהווים בעיקרם חזרה על טענות שהובאו בסיכומים. בנוגע לעניין מזרחי טענו המבקשות כי פסקי הדין אליהם הפנתה המשיבה בסיכומיה, קדמו לפסק הדין בעניין מזרחי או שמא לא היו מודעים לפסק הדין בעניין מזרחי.

כמו כן נטען כי יש לדחות את טענת המשיבה בדבר קיומו של הסכם בע"פ לעניין תשלום דמי התיווך שכן חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 אינו חל במקרה זה נוכח קיומו של חוק ספציפי, חוק המתווכים.
המבקשות הוסיפו וטענו כי יש לדחות את הטענה בדבר חלופת מסרונים כראיה להוכחת קיומם של הצעה וקיבול, מאחר שעיון במסרונים דווקא מחזק את טענת המבקשות כי המשיבה ניסתה ליזום עסקה בין חברת פלמחים לבין חברת הפניקס ביטוח, עסקה שלא יצאה אל הפועל.
דיון והכרעה
מעיון בטענות המבקשות עולה כי גם לגישתן ,ומתוך האמור בבקשה לסילוק על הסף הכרעה בבקשה מצריכה בירור עובדתי. כך הוא הדבר ביחס לחילופי הדברים בין הצדדים בנוגע לעסקת המקרקעין וכן ביחס לעסקה שנעשתה בפועל באמצעות עסקת מניות שנגזרת מהמחלוקת בשאלה האם העסקה יצאה אל הפועל.
עוד יש לברר את סוגיית החברות שהיו מעורבות בעסקת המקרקעין ומה היחס בין חברות אלו לעסקת המקרקעין נשוא התביעה לתשלום דמי התיווך (נוקד קפיטל וחברת הפניקס).

בעניין זה אפנה את הצדדים לפסק הדין שניתן בע"א 7379/18 ‏ הדר יצחקי נ' רון יצחקי, (18.12.2019) שבו נקבע כי דרך המלך לדחיית תביעה על הסף היא בהתבסס על גרסתו העובדתית של התובע .לכן קשה לקבל מצב שבו תידחה תביעה על הסף על יסוד קביעות עובדתיות ומבלי שנערך כלל בירור עובדתי.

מאחר שמרבית טענות המבקשות מבוססות כאמור על תשתית עובדתית שטרם התבררה והוכרעה נוכח השלב המקדמי של ההליך, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה לסילוק על הסף להידחות. מטעם זה גם אין מקום לדון בטענה לגבי האפשרות לתבוע בגין עילות משפטיות חלופיות שכן גם טענה זו תתברר במסגרת ההליך העיקרי.

יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לקבוע מסמרות בנוגע לטענות המבקשות והמשוכות המקדמיות שעל התובעת לצלוח כדי להוכיח את תביעתה שהן בחלקן משוכות משמעותיות ותשובת המשיבה לבקשה מעידה כי הדבר מובן גם למשיבה, אך המסגרת הדיונית של בקשה לסילוק על הסף אינה יכולה לבוא במקום הבירור העובדתי הנדרש שיתקיים במסגרת ההליך העיקרי.

אשר על כן הבקשה לסילוק התביעה על הסף נדחית והמבקשות תישאנה בהוצאות הבקשה בסך של 1,000 ש"ח.

לצורך המשך בירור התביעה, תגיש המשיבה, התובעת, תצהירי עדות ראשית תוך 30 ימים. המבקשות, הנתבעות, תגשנה תצהירי עדות ראשית, 30 ימים לאחר קבלת תצהירי המשיבה.

בקשות לזימון עדים תוגשנה במועד הגשת התצהירים.

התיק יובא לעיוני ביום 30/11/2021.

ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, 29 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ב.ע. חיפוש ואיתור בע"מ
נתבע: איי.אי.אס החזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: