ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ד.נ.מ. בע"מ נגד מועצה מקומית כפר מנדא :

בפני כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

עותרים
א.ד.נ.מ. בע"מ

נגד

משיבים

  1. מועצה מקומית כפר מנדא
  2. משרד הרווחה והשירותים החברתיים- המשרד הראשי
  3. רנד - חברה לרווחה נפשית למשפחה בע"מ
  4. מסארב אלטופולה לטיפול באשה ובילד (ע''ר)
  5. הוסטל טמרה
  6. 1. עמותת בית קאנא צפון 2006 לרווחה וחינוך

החלטה

החלטה בבקשה למתן סעד ביניים.

1. בעתירה שהוגשה בתיק זה, מבקשת העותרת - א.ד.נ.מ בע"מ (להלן: " המבקשת") מתן סעד ביניים אשר מורה למשיבה 1 - מועצה מקומית כפר מנדא (להלן: " המועצה") להימנע מלקבל החלטה, או לבצע פעולה בעניין התקשרותה עם משיבה 3 - עמותת בית קאנא צפון 2006 לרווחה ולחינוך (להלן: " הזוכה"), בעקבות זכייתה של הזוכה במכרז מס' 1/20 להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות (להלן: " המכרז").

המבקשת היא המפעילה הנוכחית של המסגרות, לאחר שזכתה, בעבר, במכרז והיא מפעילה אותו בעשר השנים האחרונות, ללא חוזה בכתב, אך באישור המועצה.

2. המבקשת טוענת כי דין המכרז להתבטל בשל שיהוי רב מאד ובלתי סביר, בהליכי המכרז - הן מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז ועד לפתיחת תיבת ההצעות והן מפתיחת תיבת ההצעות ועד למועד בו המועצה הודיעה על זהות הזוכה במכרז, ללא שהמועצה הודיעה למציעים על הארכת תקופת המכרז וללא שהערבויות, אשר פקעו עוד בחודש אפריל 2020 ולא התבקשה הארכתן.

3. סיבה נוספת לביטול המכרז, לטענת המבקשת היא, סעיף 13 לתנאי המכרז אשר קובע כי דרישת סף והיא, כי הזוכה ישלם בשנה הראשונה להפעלה, ממקורותיו, 300,000 ₪ למימון הצטיידות למבנה ועבודות בו - גינון, פיתוח ועוד.

המבקשת טוענת כי לאחרונה התברר לה שדרישה זו איננה חוקית, שכן היא מנוגדת להחלטת מנכ"ל משרד הרווחה ד"ר אביגדור קפלן , במכתבו מיום 3.6.21 (נספח 13 לעתירה)

4. כן טוענת היא, כי יש לבטל את המכרז, נוכח פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, ביום 11.7.21 (כבוד השו' תמר נאות פרי, בתיק ה"פ 62245-12-20) אשר ביטל את תוצאות הבחירות שנערכו לראשות המועצה בשנת 2018 (בהן זכה ראש המועצה הנוכחי) על רקע טוהר הבחירות, סביב הליכי מכרזים, והורה על עריכת בחירות חדשות. המבקשת טוענת, כי אין מדובר בצירוף מקרים וכי אין זה הגיוני ואין זה חוקי, שבמשך שנה ושבעה חודשים לאחר פרסום המכרז יוכרז על הזוכה, שעה שבית המשפט קבע שיש לערוך בחירות חדשות.

כן טוענת המבקשת, כי המועצה עשתה כל שלאל ידה על מנת לעכב את הבירור המשפטי ולראייה - הודעת הזכייה לזוכה נמסרה לה ביום 5.8.2021, בעוד שההודעה למבקשת על כך שלא זכתה במכרז , נמסרה לה רק ביום 25.6.2021.

5. המבקשת טוענת, כי יש לפסול את ההצעה הזוכה מאחר שהיא איננה עומדת בתנאי הסף ומאחר שהזוכה איננה זכאית לניקוד שקיבלה על ידי הוועדה המקצועית . אציין, כי המבקשת והזוכה, קיבלו ניקוד זהה (94 נקודות) וכי ההכרעה בדבר זהות הזוכה נפלה לאחר שנערכו סיורים אצל המבקשת והזוכה והוערכו ביצועיהן.

6. נטען כי הזוכה לא עמדה בתנאי הסף שכן היא לא צירפה להצעה אישור רואה חשבון כנדרש בסעיף 12.1.א.5 לתנאי הסף (סעיף 12 לחוברת המכרז) .

לגבי הניקוד שקיבלה הזוכה נטען כי הזוכה הטעתה את ועדת המכרזים באשר לשנות הניסיון שלה בהפעלת מסגרות מסוג זה וכי במועד הגשת ההצעה לא היו לה 14 שנות ניסיון ולכן היא לא הייתה זכאית ל- 20 נקודות בהן זכתה בסעיף 3 לטבלת הניקוד; כי היא לא הגישה דוחות איוש משרה לשלוש השנים האחרונות שלפני הגשת ההצעה ולכן לא הייתה זכאית ל- 6 נקודות שניתנו לה בסעיף 4ג' טבלת הניקוד וכי אין לה תקן איזו ולכן לא הייתה זכאית למלוא 6 הנקודות שהוענקו לה בסעיף 4ט' לטבלת הניקוד.

נטען, כי מאחר שמספר הנקודות להן זכו המבקשת והזוכה זהה, די בכך שיופחת חלק מהנקודות בהן זכתה הזוכה, שלא כדין (לטענת המבקשת) כדי שהצעת המבקשת תהא ההצעה הזוכה.

עוד נטען, בהתייחס לניקוד, כי אין זה סביר שכל חברי הוועדה המייעצת ניקדו "ביחד" וכי כל אחד מהם היה צריך לנקד בנפרד ולאחר מכן היה צריך לשקלל את הנקודות של כולם.

7. לעניין התנאים למתן צו ביניים נטען, כי סיכויי העתירה טובים וכי אם תחל הזוכה את הפעלת המסגרות, 16 עובדי המבקשת יוותרו ללא תעסוקה והעתירה עלולה להפוך לתיאורטית, מה גם שנוכח העובדה שמדובר במסגרות לבעלי מוגבלויות, יש חשיבות ליחסי הקרבה שעובדי המבקשת פיתחו עם המטופלים ולרצף הטיפול. עוד נטען, שאין הכרח שהזוכה תתחיל בהפעלת המסגרות דווקא ביום 1.9.21 וכי ניתן להתחיל בהפעלתן בכל זמן שהוא לאחר מכן.

טיעוני המועצה והזוכה (להלן: "המשיבות")
8. המשיבות טוענות כי לא נפל כל פגם במכרז, או בהצעה הזוכה או בניקוד ההצעות. לטענתן, כל המסמכים הנדרשים צורפו על ידי הזוכה ובמסגרת הסיורים שנערכו על ידי ועדת היועצים שחבריה בלתי תלויים, קיבלה הזוכה הערכות טובות בהרבה מאלו שקיבלה המבקשת ולכן בדין היא נבחרה כזוכה.

9. נטען כי הזוכה נבחרה כשלושה שבועות, לפני שניתן פסק הדין לפיו יש לקיים בחירות חוזרות למועצה וכי לראש העיר המכהן יש מלא הסמכויות לפעול בעניין עד לקיום הבחירות החוזרות.

10. נטען כי כל המסמכים הנדרשים צורפו, כראוי, על ידי הזוכה וכי היא מעסיקה יותר מ- 40 עובדים שרובם בעלי ניסיון של מעל 3 שנים, כפי שעולה מרשימה שצירפה הזוכה לתשובתה.

לעניין שנות הניסיון מפנה הזוכה לכך שבסעיף 12.1.א.11 לתנאי הסף של המכרז, "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע וטוענת כי מאחר שמנהל העמותה הפעיל מס גרות דומות, יש להתחשב גם בניסיונו.

הזוכה מאשרת שאין לה תקן איזו, אך טוענת שדי בכך שצירפה את נהלי העבודה שלה, מהם עולה כי היא עובדת לפי הדרישות המחמירות שקובע התקן.

11. לעניין סעיף 13 נטען כי המבקשת מנועה מלהעלות טענה נגד סעיף במכרז, לאחר שהיא לא זכתה ולכן אין לקבל טענה זו כלל וכלל.

דיון והחלטה
12. ראשית אומר, כי על פני הדברים, קיים לכאורה קושי בעיכוב הליכי המכרז במשך יותר משנה וחצי. בנוסף, המועצה נהגה שלא כשורה בכך שהיא מסרה את ההודעה למבקשת קרוב לשלושה שבועות לאחר שמסרה הודעה לזוכה, על זכייתה.

למרות פניות המבקשת אל המועצה בבקשה שתעביר אליה את ההצעה הזוכה ולמרות שהפנייה הראשונה נעשתה על ידה כבר ביום 5.8.21 - ביום בו קיבלה את ההודעה שהיא לא זכתה במכרז, המועצה נמנעה מלעשות כן ואף לא גילתה למבקשת את זהות הזוכה במכרז.

לכן, לא הייתה למבקשת ברירה אלא להגיש את העתירה ואת הבקשה למתן סעד ביניים, מבלי לצרף את הזוכה. ההצעה לזוכה גם לא צורפה לתשובה שהוגשה על ידי המועצה לבקשה למתן סעד ביניים. רק לאחר שהמבקשת הגישה בקשה בעניין זה וניתנה החלטת בית המשפט (ביום 23.8.21) אשר הורתה למועצה להמציא למבקשת את ההצעה הזוכה, עוד באותו יום, הומצאה ההצעה הזוכה, אך רק למחרת - 24.8.21, בשעה 12:00, כאשר הדיון היה קבוע ליום 25.8.21 בשעה 11:30.

המשמעות של התנהלות זו תידון במסגרת הדיון בעתירה.

13. ב"כ המבקשת הזדרז והכין בקשה לתיקון העתירה, עתירה מתוקנת ובקשה מתוקנת למתן סעד ארעי וביניים, אשר כוללים גם התייחסות לגוף ההצעה הזוכה והגישם לתיק בית המשפט כבר ביום 25.8.21, לפני הדיון.

14. לעצם העניין - סיכויי העתירה מצדיקים מתן סעד ביניים. על פני הדברים, ומבלי להכריע בדבר, נראה כי קיימים קשיים מסוימים בהצעת הזוכה, אשר מבססים, לכאורה, סיכויים לעתירה. זאת - בין היתר בנוגע לאישור רואה החשבון (עמ' 63 לתגובת הזוכה) אשר, לכאורה, אינו כולל את כל אשר צריך להיות כלול בו על פי סעיף 12.1.א.5 לתנאי המכרז; ובנוגע לניקוד שקיבלה הזוכה, בין היתר לאור כך שדו"ח איוש משרות אשר לא נערך על טופס של משרד הרווחה (כפי שנערך המסמך שהומצא על ידי המבקשת - עמ' 95 לנספחי העתירה המתוקנת, אלא הומצאה רשימה לא חתומה ובה רק 34 משרות בוותק של 3 שנים יותר; ועוד.

בנוסף, פרק הזמן הארוך שעבר מאז נפתחה תיבת ההצעות ועד שהוחלט בדבר זהות הזוכה, העובדה שהמועצה השהתה את ההודעה למבקשת במשך קרוב לשלושה שבועות לאחר שהודע לזוכה והעובדה שהערבויות פקעו זמן כה רב בטרם נבחרה הזוכה, צריכים בדיקה ושקילה.

כאמור - כל אלה, צריכים שייבדקו ייבחנו ויישקלו במסגרת דיון העתירה, אך בשלב זה ניתן לומר, כי נראה שסיכויי העתירה פועלים לטובת המבקשת.

15. אציין, כי בשלב זה אינני מוצאת מקום לתת משקל לכך שהעותרת פוע לת במקום מזה מספר שנים ללא חוזה, שכן האחראית העיקרית למצב זה היא המועצה, אשר עליה חלה החובה לערוך מכרזים ולוודא שהיא מעסיקה גורמים מסוג זה באמצעות מכרזים וחוזים, שנערכו ושנחתמו כדין .

לא נעלמה מעיניי העובדה שהמבקשת לא אמרה דבר לגבי העיכוב בין פתיחת תיבת לבין הסיור ואף לא על פרק הזמן הארוך שעבר בין הסיור לבין ההכרזה על הזוכה ולא ביקשה לקבל בחזרה את הערבות (שממילא כבר פג תוקפה) אולם עניינים אלה יידונו בעתירה. לעת הזו, סיכויי העתירה מצדיקים מתן הסעד המבוקש .

16. אשר למאזן הנוחות - לטעמי , בנסיבות המיוחדות של מקרה זו נוטה גם מאזן הנוחות לטובת המבקשת.

נכון הוא, "שבמכרזים למתן שירותים, להבדיל ממכרזי הקמת פרויקט, הנטייה היא להימנע ממתן סעד זמני בערעור שכן לרוב קבלת הערעור אינה גורמת לנזק בלתי הפיך [...] כאשר מדובר במכרז לאספקת שירותים הימנעות ממתן סעד זמני אינה יוצרת ככלל נזק בלתי הפיך, בהתחשב בכך שניתן להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז אף לאחר שהחלה תקופת המכרז, ולפצות את הנפגע על הנזקים שנגרמו לו בגין אי מתן הסעד הזמני... " עע"ם 3665/20 אור עד מהנדסים (1987) בע"מ נ' עיריית חדרה (‏25.6.2020), אולם בענייננו מדובר בשירותים הניתנים לאנשים בעלי מוגבלויות, אשר בהם יש חשיבות לקשר שנוצר בין נותני השירות (העובדים) לבין מקבלי השירות (ההדגשות אינן במקור) .

17. במקרה דנן אין מדובר בשירות של ניקיון, איסוף אשפה, גינון, שמירה ואבטחה וכיוצ"ב, אלא בהפעלת מסגרות לאנשים עם מוגבלויות ובשקילת מאזן הנוחות על בית המשפט לתת דעתו לא רק לאינטרסים של הצדדים, אלא גם לאינטרס הציבורי בהפעלת מסגרות אלה ללא זעזועים.

18 בין סיכויי העתירה לבין מאזן הנוחות קיימת "מקבילית כוחות". אמנם, לשיקול של מאזן הנוחות מקובל לתת מעמד בכורה [עע"מ 7685/18 ועדת המשנה להתנגדויות נ' גמ"ח קהל חסידים (2.12.2018)] אולם כל מקרה יש לבחון על פי עובדותיו ונתוניו הספציפיים. בענייננו, סוג השירות בו מדובר, כמו גם הסיכויים הלכאוריים של ה עתירה, מצדיקים מתן צו ביניים, אשר ישמור על המצב הקיים, ללא זעזועים כלשהם, עבור האוכלוסיה המוחלשה לה ניתן השירות.

אמנם, הזוכה ציינה בתשובתה וכן בדיון בבית המשפט כי היא תעסיק את כל עובדיה של המבקשת, אך עניין זה אינו מצוי בתנאי המכרז ואין לדעת מה ילד יום.

19. אציין, כי בדיון שהתקיים ביום 26.8.21, הודיע ב"כ משיבה 5 שגם למשיבה זו טענות נגד זכייתה של הזוכה וכי הוא עומד להגיש עתירה בעניין, אולם אינני נותנת לכך משקל, בהחלטה זו, שכן העתירה טרם הוגשה.

20. לפיכך, אני מורה כדלקמן:
ניתן בזה צו ביניים, האוסר על המועצה לבצע פעולה כלשהי בעניין התקשרותה עם הזוכה במכרז מס' 1/20. למען הסר ספק אבהיר, כי המבקשת תמשיך להפעיל את המסגרות עד למתן פסק דין בעתירה, או עד להחלטה אחרת שתינתן על ידי בית המשפט, ככל שתינתן.

המבקשת תפקיד, עד לא יאוחר מיום 30.9.21, בשעה 16:00, ערבות (במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית) סך של 50,000 ₪, להבטחת פיצוי בגין כל נזק שייגרם למי מהמשיבות 2-1, מהוצאת הצו.

הצו תקף מעת החתימה על החלטה זו ועד למתן פסק דין בעתירה, אולם ככל שהערבות לא תופקד בתוך המועד הנ"ל, יפקע תוקף הצו.

21. המבקשת תמציא החלטה זו כדין, למשיבות, עד לא יאוחר מיום 29.8.21 בשעה 12:00 ותמציא אישור על כך לתיק בית המשפט בתוך המועד הנ"ל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, כ' אלול תשפ"א, 28 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ד.נ.מ. בע"מ
נתבע: מועצה מקומית כפר מנדא
שופט :
עורכי דין: