ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידו דר-אל נגד ש. פליסקוב בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקש

עידו דר-אל

נגד

משיבה
ש. פליסקוב בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

2. בבסיס בקשת האישור ניצבת טענת המבקש כי המשיבה, שהנה חברה המאוגדת בישראל והבעלים או המחזיק או המפעיל של משתלת "ירוק עד" ברמת השרון, פעלה בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1988 (להלן: " חוק השוויון"), וכן לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ג – 2013 (להלן: " תקנות השוויון"), ובמיוחד תקנות 18(ג), 18(ח) ו- 34(א), בכך שלא הייתה במשתלה מערכת עזר לשמיעה עם לולאת השראה ועם אוזניה בעמדת שירות אחת לפחות מכל סוג שירות, ובכך שהמשיבה לא פרסמה באתר את התאמות הנגישות.

המבקש הוא אדם עם מוגבלות חמורה בשמיעה. לטענת המבקש ביום 11.5.21 הוא היה במשתלה ושאל נציג שירות בעמדת השירות לגבי צמח שחיפש. המבקש התקשה והתאמץ להבין את נציג השירות ושאל אם יש מערכת עזר לכבדי שמיעה ונענה שאין. הנציג דיבר עם המבקש בקול רם מאוד, דבר שהביך את המבקש. נציג השירות ליווה את המבקש לחפש את הצמח וכשלא מצאו אותו המבקש הזמין שתילים וקנה עציץ לתליה וזאת בעמדת שירות בה לא ראה המבקש מערכת עזר לשמיעה.

ביום 19.5.21 המבקש חזר אל המשתלה כדי לקנות את השתילים שהזמין. גם הפעם המבקש התקשה והתאמץ להבין את נציגת השירות שדיברה עם נציג אחר על ההזמנה, וכששאל אותה האם יש מערכת עזר היא ענתה שאין.

לדברי המבקש הוא חש חוסר נוחות, תסכול, כעס, זלזול בנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, תחושת הפליה ועגמת נפש.

חוקר מוסמך מטעם המבקש ביקר במשתלה ומצא כי לא הייתה מערכת עזר בעמדת שירות. לבקשת האישור צורף תצהיר חוקר וכן תיעוד הביקור במקום.

3. בטרם הגישה המשיבה תשובה לבקשת האישור התקיימו מגעים בין הצדדים אשר הובילו להגשת בקשה מוסכמת להסתלקות, שבמסגרתה המשיבה טענה כדלקמן:

המשיבה סברה כי היא פטורה ממערכת עזר מפני שאינה רשת סניפים אלא משתלה אחת.
היעדר מערכת עזר ופרסום באתר נבעו משגגה ולא מתוך כוונה להפלות אנשים עם מוגבלות.
חלק ניכר מלקוחות המשיבה הם סיטונאים או ספקים המזמינים משלוחים לכל רחבי הארץ ואלה אינם באים בדברים עם נציגי השירות במקום או נכנסים לרחבי המשתלה.
המשיבה כפרה בטענות המבקש לגבי קיומו של נזק או שיעורו או קיומה של קבוצה או הגדרתה או גודלה, ולטענתה לא ניתן לאתר את חברי הקבוצה באופן סביר.

4. המבקש דחה את טענות המשיבה, ואולם על מנת לחסוך במשאבים ובזמן שיפוטי ועל מנת להבטיח תועלת ודאית ומהירה יחסית לקבוצה המוחלשת של אנשים עם מוגבלות בשמיעה ואף מוגבלויות אחרות, וכן לאור מגפת הקורונה והשלכותיה על פעילות העסקים בישראל לרבות על המשיבה שהיא משתלה יחידה , הצדדים הגיעו להסכמות להלן וזאת מבלי שיהיה בהסכמות אלו כדי להוות ויתור של מי מהצדדים על טענותיו:

הנגשה והנגשת יתר במערכות עזר לשמיעה – לאחר הגשת בקשת האישור המשיבה דאגה לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בעמדת שירות ואף מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון.
פרסום התאמות הנגישות באתר – לאחר הגשת בקשת האישור המשיבה דאגה לכלול באתר פירוט של התאמות הנגישות שבוצעו , לרבות שקיימות מערכות עזר לשמיעה שכדי ליהנות מהן יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T או להשתמש באוזניה של מערכת העזר.
תרומה – בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לעמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה. העמותה נבחרה ע"י המבקש ולא ע"י המשיבה והתרומה אינה באה על חשבון או במקום כספים שהמשיבה התחייבה להעביר לעמותה.
הדרכה והנחיות לעובדים – המשיבה תדאג להדרכה למנהלים ו לעובדים בדבר הפעלה ושימוש במערכות העזר ותנחה אותם לדאוג לכך שהן תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף לאורך שעות הפעילות, בעמדות שירות מאוישות ומסומלות, ובלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן.
הוצאות, גמול ושכ"ט – הצדדים ממליצים כי בתוך 30 ימים מהמועד הקובע המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪, ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ (הכולל החזר בדיקת החוקר בסך של 500 ₪). התשלומים ישולמו באמצעות העברה בנקאית לחשבון משרד ב"כ המבקש כנגד הצגת פטור מניכוי מס במקור והצגת חשבונית מס כחוק (שתומצא מיד לאחר התשלום בפועל).
פטור מפרסום והודעה על ההסתלקות – הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מפרסום הודעה על ההסתלקות וממשלוח הודעה לפי סעיף 16(ד) לחוק.

5. המבקש וב"כ המבקש צירפו תצהיר בו הצהירו כי לא ניתנה ולא הובטחה להם, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי בקשר לבקשת ההסתלקות.
לבקשתי המשיבה צירפה תצהיר תומך לעובדות ולתנאי ההסדר בבקשת ההסתלקות של מר שמעון פליסקוב מנכ"ל המשיבה.

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי המשיבה כבר רכשה, התקינה והפעילה מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בעמדת שירות ואף מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון, וכן כבר כללה באתר פירוט של התאמות הנגישות שבוצעו. יתירה מכך, הצדדים סיכמו על מתן תרומה לעמותה אשר מייצגת אנשים עם מוגבלות בשמיעה ופועלת לקידום זכויותיהם, ובכך יש כדי לתרום לקבוצה הנטענת.

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו, בהתאם לאמות מידה שהותוו בפסיקה (בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18)).

התובענה דנא הייתה מוצדקת שכן אין חולק שלא הייתה מערכת עזר לשמיעה במשיבה, ואף לא פורסם באתר המשיבה פירוט של התאמות הנגישות.

בנסיבות אלה, ולנוכח החשיבות של אכיפה אזרחית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הסכומים שעליהם הסכימו הצדדים סבירים ומצאתי לאשרם.

9. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נדחית.
המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה.
החיובים הכספיים ישולמו בהתאם למועדים שפורטו בהסכמות הצדדים לעיל.
בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
בשים לב לשלב המוקדם שבו הושג ההסדר, ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עידו דר-אל
נתבע: ש. פליסקוב בע"מ
שופט :
עורכי דין: