ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליביו כריסטיה נגד אמירה נהיר :


לפני כבוד השופטת שרון צנציפר הלפמן

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

ליביו כריסטיה

נגד

המשיבים:

1.אמירה נהיר (מנהל מיוחד)
2.כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

לפני בקשת החייב לעיון חוזר בפסק דין מיום 24.1.21 (כבוד השופט ר' חיימוביץ) המורה על ביטול ההליך.

הרקע לבקשה וטענות הצדדים

ביום 8.4.19 ניתן צו כינוס לנכסי החייב והושת עליו תשלום חודשי בסך של 200 ₪. ביום 24.6.19 הוגדל התשלום החודשי לסך של 300 ₪ בהסכמת הצדדים.

ביום 5.11.19 הוגשה על ידי המנהלת המיוחדת בקשה לביטול ההליך בשל אי הגשת דו"חות ואי עמידת החייב בצו התשלומים.

ביום 16.2.20 הגישה המנהלת המיוחדת בקשה נוספת לביטול ההליך בשל הגשת דו"חות חסרים וחוב פיגורים בסך של 7,900 ₪ בגין 10 חודשי פיגור. החייב לא השיב לבקשה זו וביום 7.5.20 הוגשה עוד ב קשה לביטול ההליך.

ביום 1.6.20 ניתנה החלטת בית המשפט (כבוד השופט ר' חיימוביץ) המורה על ביטול ההליך בתוך 60 יום, ככל שהחייב לא יתקן את מחדליו ויעמוד בחובות ההליך כנדרש. ביום 1.12.20 הגישה המנהלת המיוחדת בקשה נוספת לביטול ההליך בשל אי תשלום חוב הפיגורים ואי הגשת הדו"חות כאמור בהחלטת בית המשפט מיום 1.6.20. החייב לא השיב לבקשה. ביום 23.12.20 הוגשה בקשה נוספת , שהועברה אף היא לתשובת החייב. בהעדר תשובה, הוגשה ביום 24.1.21 בקשה נוספת לביטול ההליך. בית המשפט נעתר לבקשה. בפסק דינו מיום 24.1.21 נקבע כי "בהמשך להחלטות קודמות, בשל מחדליו העקביים של החייב, המלמדים על ניצול ההליך לרעה, ההליך מבוטל". מכאן הבקשה שלפני, שהוגשה למעלה מחודש לאחר מתן פסק הדין (ביום 2.3.21), במסגרתה מתבקש בית המשפט לעיין מחדש בפסק הדין.

החייב טוען, בין השאר, כי חלק מהמחדלים בהליך נוצרו בשל נתק עם באת כוחו לשעבר; כי הינו בשנות ה-50 לחייו, גרוש אשר לו סיפור חיים מורכב וכי אף ריצה שלושה חודשי מאסר בפועל בשל תקרית בה היה מעורב במסגרת עבודתו כמטפל סיעודי ; וכי בשל מגפת הקורונה שהשפיעה על הכנסתו, לא היה באפשרותו לעמוד בתשלום החודשי. החייב מציע לשלם בסיועו של מכר באופן מיידי סך של 4,000 ₪ על חשבון חוב הפיגורים וכן לשלם את יתרת חוב הפיגורים בתשלומים. בנוסף, מציע החייב להעמיד את צו התשלומים בעניינו על סך של 800 ₪ לחודש.

המנהלת המיוחדת מתנגדת לבקשה. נטען כי לא ניתן להגיש בקשה לעיון מחדש על פסק דין, וכי אף אם ניתן היה להגיש בקשה לעיון מחדש, לא חל כל שינוי נסיבות המצדיק את ביטול ההחלטה. לגופו של עניין, נטען כי החייב לא מילא אחר חובותיו הבסיסיות בהליך, לא השלים מסמכים, לא הגיש דוחות, לא שילם את התשלומים החודשיים וצבר חוב פיגורים. על אף האמור, הציעה המנהלת המיוחדת, לפנים משורת הדין, מתווה להחזרת החייב להליך בתנאים שפירטה (הפקדת סכום משמעותי, העלאת התשלום החודשי וקביעת תכנית פירעון ממושכת). המנהלת המיוחדת פירטה כי המתווה מבוסס על הצהרת החייב כי הוא עובד בשיפוצים וכי הוצאותיו החודשיות עומדות על סך של 3,260 ₪, והנחתה כי בהעדר מגבלה רפואית, החייב בעל כושר השתכרות גבוה.

בתגובה לתשובת המנהלת המיוחדת, טען החייב כי אין ביכולתו לעמוד בדרישות יה והציע מתווה אחר לשם החזרתו להליך, לרבות הגדלת צו התשלומים ל-1,000 ₪.

הכנ"ר בתגובתו ציין כי לא ניתן ואף לא ראוי ליתן לחייב לשוב וליהנות מהגנת ההליך בדרך של חידוש ההליכים, זאת לאחר שהליכים אלה כבר בוטלו בעבר בשל ניצולם לרעה. עוד נטען, כי במסגרת הבקשה לא העלה החייב נסיבות חדשות המצדיקות את ביטול פסק הדין בהתאם לאמור בסעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: הפקודה).

ביום 14.7.21 התקיים דיון במסגרתו השלימו הצדדים טיעוניהם. המנהלת המיוחדת והחייב באו ביניהם בדברים, אך לא עלה בידיהם להגיע להסכמות. ב"כ הכנ"ר מצדו הודיע על התנגדותו העקרונית לבקשת החייב. נטען כי בראיה רוחבית, היעתרות לבקשה תוביל למסר שלילי לחייבים שאינם ממלאים אחר חובותיהם בהליך וגורמים להימשכותו, לסרבולו ולחוסר יעילות. במקרים כגון זה, כך נטען, יש מקום לסנקציה בגין אי שיתוף הפעולה של החייב בהליך ואין להיעתר לבקשה.

דיון והכרעה

לאחר ששקלתי את בקשת החייב ונתתי דעתי לטענות הצדדים ולעמדת הכנ"ר, הגעתי למסקנה כי אין בידי להיעתר לבקשה לעיון חוזר בפסק הדין שהורה על ביטול ההליך. טענות המנהלת המיוחדת והכנ" ר מקובלות עלי בעיקרן, זאת בשל צירופם של מספר טעמים. ראשית, הפסיקה הכירה בשתי עילות המאפשרות לבית המשפט לשוב ולעיין בהחלטה שנתן מכוח סעיף 181 לפקודה: כאשר מתקיים שינוי נסיבות מהותי וכאשר לוקה ההחלטה בטעות טכנית ברורה. נפסק, כי לב ית המשפט הדן בהליך של פשיטת רגל שיקול דעת רחב בהכרעה בבקשה לעיון חוזר, ברם, על-מנת שלא לכרסם בעיקרון סופיות הדיון – סמכות זו תופעל בצמצום (רע"א 1826/20 פלונית נ' הכנ"ר, פסקה 14 (21.6.2020)). בענייננו, לא הצביע החייב על שינוי נסיבות, לא כל שכן שינוי נסיבות מהותי, ה מצדיק את ביטול פסק הדין. נסיבותיו האישיות של החייב תוארו עוד בבקשתו למתן צו הכינוס. פסק הדין מושא הבקשה ניתן בחודש ינואר 2021, בתקופת משבר הקורונה, ויש להניח כי נתון זה נשקל עובר למתן ההחלטה בדבר ביטול ההליך ולא הובא כל נתון חדש אחר בנוגע למ צבו האישי של החייב. זאת ועוד, כלל ידוע הוא בכל הנוגע להליכי פשיטת רגל, כי על החייב להתנהל בתום לב. חובה זו מקבלת משנה תוקף בנסיבות שבהן החייב הוא זה אשר יזם את ההליך (ע"א 893/21 אברהם נ' עו"ד אינסל, פסקה 4 (25.4.2021)). בענייננו, נהנה החייב מהגנת הפקודה, אך לא הגיש דוחות, לא שילם את התשלומים החודשיים שהושתו עליו במסגרת ההליך, פרט לשלושה תשלומים, ולא פעל להסרת המחדלים על אף שורה של הזדמנויות שניתנו לו על ידי בית המשפט עובר לפסק הדין שניתן (ראו החלטות מיום 12.11.19, 7.2.20, 8.5.20, 1.6.20, 30.11.20, 1.12.20, 24.12.20). על זאת יש להוסיף כי אף לאחר שמיעת טענות הצדדים בדיון, נותרו בעינן תמיהות בכל הנוגע להתנהלותו של החייב במסגרת ההליך, נכונותו לשתף פעולה והבנתו את החובות המוטלות עליו. כך למשל, החייב הצהיר בחקירתו כי הוא עובד כעצמאי בשיפוצים, פועל כעוסק פטור ומעסיק רואה חשבון. בדיון בפני טען בא-כוחו כי החייב "עובד אצל בחור בשם עמנואל, שהוא מביא לו את העבודה והחייב מוציא לו קבלות, אנו רוצים לבקש מבית המשפט להגיש בקשה לעוסק" (עמוד 2 לפרוטוקול, שורות 7-6). החייב הציע להגדיל את צו התשלומים ל-1,000 ₪ ואולם נוכח האמור, בשים לב למצבו המשפחתי של החייב (גרוש ללא ילדים הסמוכים לשולחנו) ובשים לב לכך שסוגיית עיסוקו הנוכחי של החייב ושיעור השתכרותו לא הובהרו, יש טעם רב להתנגדותה של המנהלת המיוחדת למתווה שהציע החייב ולטענתה לפיה "עצם העובדה שהחייב מנהל משא ומתן מלמדת שלא הפנים את חובות ההליך" (עמוד 1 לפרוטוקול, שורות 26-25).

מן המקובץ עולה כי אין מקום להורות על ביטול פסק הדין ועל השבתו של החייב להליך. החייב יוכל לפנות להליך חדלות פירעון בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ובהתאם להלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון (ע"א 8673/13 אלקצאצי נ' כונס הנכסים הרשמי (2.4.2014); רע"א 1204 /21 עוידה נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון (20.6.2021)).

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליביו כריסטיה
נתבע: אמירה נהיר
שופט :
עורכי דין: