ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וסים ראבי נגד סופרין פרויקטיים בע"מ :

המבקש: וסים ראבי

נ ג ד

המשיבים 1. אברהם וינברג
2. סופרין פרויקטיים בע"מ

החלטה

על יסוד האמור, בבקשת המבקש, בתצהיר התומך בה ובנספחיה; ולאחר ששקלתי את הנזק שיגרם למבקש אם לא ינתן הסעד הזמני המבוקש לעומת הנזק שיגרם למשיב אם ינתן הסעד הזמני המבוקש; את הנזק העלול להגרם למחזיק או לאדם אחר וכן אם הבקשה הוגשה בתום לב ואם מתן הצו צודק וראוי בנסיבות הענין ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש; ולאחר ששוכנעתי, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה; כי קיים חשש סביר שההשהייה שבקיום הדיון במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקש נזק חמור וכי אי מתן הצו עלול להכביד, ולכאורה, על ביצוע פסק הדין -

ניתן בזה צו מניעה זמני כמבוקש בבקשה, האוסר על המשיבים לרבות משיב 1 ו/או מי מטעמו לבצע כל דיספוזיציה בזכויות בנכס הנמצא ברח' בזל, בפרוייקט "בזל פארק" בפתח תקווה, הידוע כיחידה B בקומה 7 (להלן: " הצו") וזאת עד למתן החלטה אחרת.

תחילת תוקפו של הצו תהא עם הפקדתן של הבטוחות המנויות להלן על ידי המבקש, ואשר יופקדו עד ולא יאוחר מיום 1.9.21.

ואלה הבטוחות שעל המבקש להמציא:
- התחייבות עצמית ללא הגבלה בסכום בהתאם לתקנה 96(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: " התקנות").

- ערבון כספי על סך של 75,000 ₪ או ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום זה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו.

הבטוחות תשמשנה לפיצוי בגין כל נזק שיגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת. מימוש הבטוחות או החזרתן יהא כפוף להוראות התקנות.

העתק צו זה, העתק הבקשה ונספחיה בצירוף העתק כל המסמכים שהוגשו לביהמ"ש בהתאם לתקנות, יומצאו למשיבים תוך 3 ימים ממועד כניסתו של הצו לתוקף, כאמור בסעיף 2 לעיל, שאם לא כן יפקע הצו.

המשיב יגיש תשובה לבקשה עד יום 5.9.21.

התגובה לכשתוגש תובא בפני המותב הדן בתיק לעיון ומתן הוראות, לרבות קביעת דיון .

ת.פ. ומשימה למתן החלטה בפני המותב הדן בתיק ליום 6.9.21.

ניתנה היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וסים ראבי
נתבע: סופרין פרויקטיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: