ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואב לוי נגד יצחק פז :

בפני כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקש

יואב לוי

נגד

בית משפט קמא פסק במסגרת פסק הדין מיום 20.7.21, כי בנסיבות העניין, בהסתמך על הסכם שכר הטרחה שנחתם אשר הסדיר ייצוג המשיב לטיפול בעניינו של המבקש מול המוסד לביטוח לאומי, בהגשת ערר כנגד החלטת הוועדה מיום 15.8.18, ולאור התנהלות המבקש – זכאי המשיב למלוא סכום תביעתו.

החלטה

לפני בקשה לפטור את המבקש מהפקדת ערובה ותשלום אגרה .

המשיב הגיע תביעה כנגד המבקש, בבית המשפט לתביעות קטנות בחיפה (ת"ק 62431-01-20), בגין אי תשלום שכר טרחתו.

בית משפט קמא פסק במסגרת פסק הדין מיום 20.7.21, כי בנסיבות העניין, בהסתמך על הסכם שכר הטרחה שנחתם אשר הסדיר ייצוג המשיב לטיפול בעניינו של המבקש מול המוסד לביטוח לאומי, בהגשת ערר כנגד החלטת הוועדה מיום 15.8.18, ולאור התנהלות המבקש – זכאי המשיב למלוא סכום תביעתו.

היינו נפסק כי על המבקש לשלם למשיב סך של 25,805 ₪. בנוסף חייב בית משפט קמא את המבקש בהוצאות משפט בסך 1,500 ₪ לטובת המשיב, נוכח התנהלותו בהליך.

המבקש ממאן להשלים עם פסה"ד, הגיש ערעור (אם כי יש לסווגו כבקשת רשות ערעור כפי שאף עולה מהוראות פסק הדין) ואת הבקשה מושא ההחלטה דנן.

לטענת המבקש, יש ליתן לו פטור מלא מהפקדת הערבון משום שהוא נכה המתקיים מגמלה חודשית בסך 2,242 ₪, המבקש צרף אסמכתא המעידה על כך ולבקשת בה"מ, צרף תדפיס תנועות חשבון הבנק על שמו.

המשיב מתנגדת לבקש וטוע ן, כי התיק עבר גלגולים רבים ונוצרה סחבת בגין פעולות המבקש, כי טענות המבקש הן טענות סרק ואין לערעור כל סיכוי, כי המבקש צרף תדפיסים חלקיים (שהוגשו באיחור) ולא צרף אישור יתרות, בניגוד להחלטת בית המשפט וכי לא ברורה טענתו בדבר חסרון כיס באשר למבקש חסכונות ורכב על שמו ואף קיימות יתרות חיוביות בחשבונו.

המשיב מוסיף וטוען כי המבקש ציין מפורשות במסגרת שיחה שניהל עמו בעבר, כי אין בכוונתו לשלם כלל פיצוי ומכאן, כי מטרת המבקש היא לעכב התשלום, תוך סרבול ההליכים.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים, דין הבקשה להתקבל בחלקה. אלו הם הנימוקים:

בכל הנוגע להבטחת הוצאות משיב בהליך הערעור, קובעת תקנה 135 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות") כך:

"(א) עם הגשת הערעור יפקיד המערער ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסכום הנקוב בתוספת השלישית וימציא הודעה על כך למשיב.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בית המשפט רשאי להורות על פטור ממתן ערובה או על שינוי סכומה.
(ג) לא קיים המערער הוראה בדבר הערובה, רשאי בית המשפט להורות על מחיקת הערעור או על דחיית המועד להפקדתה."

בבשג"ץ 4934/14 גורנשטיין נ' כנסת ישראל (פורסם במאגרים) (להלן: " עניין גורנשטיין"), נקבע, כי על בית המשפט לוודא שהצד שכנגד לא ייצא בחיסרון כיס היה והערעור יידחה.

עוד נקבע בעניין גורנשטיין, כי בעת קביעת שומת הערובה על בית המשפט לקחת בחשבון את מורכבות ההליך, שיעור ההוצאות שנפסקו בבית משפט קמא ומספר הצדדים. אשר על כן נקבע בעניין גורנשטיין, כי על שני תנאים מצטברים להתקיים שעה שבבקשה לפטור מערובה עסקינן. אלו הם התנאים:

א. סיכויי הערעור טובים.
ב. המבקש הוכיח את חסרון הכיס להפקיד הערובה.

כפי שנקבע בעניין גורנשטיין, על המבקש להוכיח כי לערעור סיכוי אמיתי ולא די בסיכוי סתמי וקלוש. בכל הנוגע ליכולת כלכלית או העדרה, נדרש המבקש, להתכבד ולהידרש לפרטי יכולתו הכלכלית ובכלל זה לצרף תדפיסי חשבון בנק, רכוש ולהצהיר על ניסיונו לגייס את הערובה ממעגל חברים וקרובים.
באשר לסיכויי בקשת רשות הערעור – מבלי לקבוע מסמרות ובכל הזהירות הנדרשת, ניתן לומר כי סיכויי הערעור אינם מובהקים, הגם שלעת הזו אין לשלול אותם.

לעניין טענת חיסרון הכיס – המבקש הגיש תדפיס תנועות עו"ש חלקי וכך גם אישור יתרות, מהם עולה כי אכן המבקש מתקיים מגמלאות של הביטוח הלאומי בלבד ובכך יש ללמוד על חסרון כיס.

עם זאת, המבקש לא גילה כל מידע ביחס לנכסיו והתחייבויותיו החודשיות, לרבות האם נושא בתשלום שכר דירה. קשה להלום כי אדם המתקיים מקצבת נכות בסך כ-2,200 ₪ בלבד מצוי תדיר ביתרת זכות גבוהה יחסית ואף מעביר סכומים, לעתים כאלה העולים על סכום הגמלה, לגורמים עלומים כלשהם (ראה העברות לעמי חורי, לענת כהן ולפרץ ריטה ודוד).

יתרה מזו, המבקש לא הוכיח כי פנה לגורמים חיצוניים לצורך קבלת סיוע בהפקדת הערובה.

לאור כל האמור לעיל, באיזון הראוי ולאור כך שהסוגיה שבמחלוקת אינה רחבה – תועמד הערובה על סך של 1,650 ₪, כגובה הערובה המושתת על מי שזכאי לייצוג על ידי לשכת הסיוע המשפטי, במקרים כאלה.

לא תופקד הערובה עד 12.9.21, יועבר ההליך למותב הדן בו לצורך בחינת מחיקתו או דחייתו.

נוכח האמור לעיל, ניתן פטור מתשלום אגרה.

נוכח העובדה כי הבקשה התקבלה בחלקה, אין צו להוצאות.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשם.

ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יואב לוי
נתבע: יצחק פז
שופט :
עורכי דין: