ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה בייטש נגד אופיר כדורי השקעות בע"מ :

לפני כבוד השופטת יעל אנגלברג שהם

התובעת:
חנה בייטש
ע"י ב"כ עו" ד אסף חרסט

-
הנתבעת:
אופיר כדורי השקעות בע"מ, ח.פ. 515595916
ע"י ב"כ עו"ד מוני עזורה

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה ביום 24.2.20.

רקע עובדתי

1. ביום 8.1.20 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבע ת לתשלום זכויות המגיעות לה עקב עבודתה אצל הנתבעת, וסיומה. בהחלטה מאותו היום נקבע כי על הנתבע להגיש כתב הגנה וזאת תוך 30 יום מקבלת ההחלטה.

2. ביום 15.1.20 ביצעה התובעת המצאה כדין של כתב התביעה והזמנה לדין ב אמצעות שליח.

3. ביום 19.2.20 הוגשה בקש ת התובעת למתן פסק דין, ובהחלטה מאותו היום התבקשה התובעת לתמוך תביעתה בתצהיר ערוך כדין. תצהיר התובעת הוגש ביום 23.2.20.

ביום 24.2.20 ניתן פסק הדין כנגד הנתבע ת על פי כתב התביעה, תצהיר התובעת ובהתחשב בנטלי ההוכחה.

4. ביום 3.3.20 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת. ביום 9.6.20 הוגשה בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין ולקבלת כתב ההגנה, ולבקשה זו צורף תצהיר מנהל הנתבעת, מר אופיר כדורי (להלן: מר כדורי).

5. ביום 28.6.20 הגישה התובעת תגובתה, ובהחלטה מאותו היום נקבע כי הבקשה לביטול פסק הדין ת ידון ביום 15.11.20.

6. ביום 8.11.20 הגישה הנתבעת בקשה לדחיית הדיון נוכח מצבו הרפואי הקשה של מר כדורי (לבקשה צורפו תעודות רפואיות התומכות בה ). בהמשך, בשל מצבו הרפואי של מר כדורי, ויתרה המשיבה על חקירתו והצדדים הותירו למעשה בידי בית הדין את ההחלטה בענין ביטול פסק הדין על יסוד החומר שבפניו. משכך, החלטה זו ניתנת על בסיס החומר אשר הובא בפני בית הדין.

טענות הצדדים

7. לטענת הנתבעת, אך ביום 10.2.20 מצא מר כדורי את כתב התביעה בתיבת הדואר בביתו, וז ה הגיע ללא דרישה להגשת כתב הגנה. עוד נטען כי כתב התביעה לא נמסר למי מבנ י הבית, ואין מדובר במסירה כדין. הנתבעת הוסיפה וטענה כי פסק הדין הגיע אך ביום 25.3.20 למסעדה בבעלות הנתבעת (אולם אין מדובר בכתובתה הרשומה) וזאת במהלך תקופה הקורונה. עוד צוין כי ב"כ הנתבעת שימש כהורה מחליף בחופשת לידה, כשזו הסתיימה רק בתחילת חודש יוני, כך שהבקשה עצמה הוגשה בהקדם האפשרי וזאת בשים לב כי ב"כ הנתבעת הוא עו"ד יחיד במשרדו.

הנתבעת הוסיפה כי לאור מבחני הפסיקה יש לבחון את סיבת המחדל לאי הגשת כתב הגנה במועד וסיכויי ההצלחה. לענין סיבת המחדל, טענה הנתבעת כי כתב הגנה הוגש בפרק הזמן של 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה (קרי ביום 10.2.20) והבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כלל לא נמסרה לידה . אשר לסיכויי ההצלחה, נטען כי התביעה מבוססת בעיקר על טענות עובדתיות שנויות במחלוקת אודות השכר שהובטח לתובעת ונסיבות פיטוריה, כאשר רכיב התביעה העיקרי הוא "עוגמת נפש" שנפסק בסך החורג מהסטנדרט הקבוע בפסיק ה. לדבריה, הותרת פסק הדין על כנו תסב נזק משמעותי לנתבעת, וענין זה מהווה שיקול מהותי על פי כללי הפסיקה.

הבקשה נתמכה בתצהירו של מר כדורי.

8. לטענת התובעת, כתב התביעה נמסר לנתבעת עוד ביום 15.1.20 וזאת אנו למדים מתצהיר המוסר שצורף לתיק. לטענתה, כתב התביעה הומצא באמצעות הדבקה בכתובת הרשומה, וזאת לאחר שבת משפחה פתחה את דלת הבית וסירבה לקבל לידה את כתב התביעה. לדבריה, לא בכדי הנתבעת לא פרטה אודות זהות המתגוררים בבית.
התובעת טוענת כי משכתב התביעה נמסר כדין וביום 15.1.20, הרי שחרף ידיעת הנתבעת אודות התביעה, כתב הגנה לא הוגש במועד ו היא אף לא הגישה בקשה לארכה, אלא עשתה דין לעצמה. אשר לסיכויי ההצלחה, נטען כי הנתבעת לא הצביעה על טענות הגנה ספציפיות, וטענותיה אינן מצביעות על סיכויי הצלחה או עילה לביטול פסק הדין , אין בהן אמת, ועל כן יש לדחות את בקשתה.

הכרעה

9. בבוא בית המשפט לבחון בקשה לביטול פסק דין שניתן שלא בפניו של בעל-דין, עומדות בפניו שתי אפשרויות:

האחת - ביטול מחובת הצדק, אשר מחוייב כל אימת שנפל פגם בהליך אשר הביא למתן פסק הדין, כגון העדר המצאת הזמנה לדין של מבקש הביטול.
השניה - ביטול על-פי שיקול דעתו של בית המשפט. כאשר לא נפל פגם בהליך שהביא למתן פסק-הדין, נתון ביטול פסק הדין לשיקול דעתו של בית-המשפט.

במסגרת הפעלת שיקול דעת זה, על בית-המשפט לבחון ולהעביר הבקשה בכור שני מבחנים:
א. על שום מה נמנע בעל הדין מלהתייצב ו/או מלהתגונן בתביעה.
ב. מהם סיכויי ההצלחה של הנתבע, אם יבוטל פסק-הדין.

10. כפי שנקבע בפסיקה, השאלה השנייה היא עיקר ואילו לראשונה חשיבות משנית. ככל שסיכויי ההצלחה גבוהים יותר, כך קטן משקלה של הסיבה למחדלו של המבקש. אולם, על המבקש את ביטול פסק הדין להראות, כי לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת.

11. לאחר עיון בטיעוני הצדדים ובנספחים אשר צורפו לבקשת ביטול פסק הדין, מצאתי כי יש מקום לבטל את פסק הדין, הן מחמת הצדק והן מחמת קיומם של סיכויי הגנה.

12. הנתבעת טענה כי נמסר לה כתב התביעה בלבד וז את מבלי שצורפה אליו דרישה להגשת כתב הגנה. מעיון באישור המסירה מיום 15.1.20 מצויין בו כי המסמך אשר נמסר לנתבעת הוא "כתב תביעה" בלבד. בתצהיר המוסר מיום 10.1.20 נכתב כי הביקור הראשון נערך ביום 14.1.20 ובו דלת הבית לא נפתחה, ובביקור השני מיום 15.1.20 דלת הבית נפתחה ע"י בת בית אשר סרבה לקבל את "המעטפה". בבקשת התובעת לקבלת פסק דין בהעדר הגנה מיום 23.2.20 צויין כי "ב יום 15.1.20 בוצעה מסירה אישית של כתב התביעה והזמנה לדין לנתבעת. בביקור השני וביום 15.1.20 מנהל/ת הנתבעת סירב לחתום על אישור המסירה". שתי אסמכתאות אלו אינן עולות בקנה אחד זו עם זו הן במועד נסיונות ביצוע המסירה והן בזהות הדמות אשר פתחה את הדלת, ובשתיהן אין אסמכתא לכך שהחלטתי מיום 8.1.20 ובה דרישה להגשת כתב הגנה צורפה למסמכים שהועברו לנתבעת.

משכך, יש באמור כדי להטיל דופי במסירה שבוצעה לנתבעת ובידיעתה בפועל אודות הדרישה להגשת כתב הגנה.

13. אשר לסיכויי ההגנה - לאחר עיון בכתב התביעה ובכתב ההגנה, ולמעלה מן הצורך, מצאתי כי הנתבעת הצביעה על ראשית ראיה למחלוקת בשאלות עובדתיות שיש לתת עליהן את הדעת בכל הנוגע לזכויותיה של התובעת וב בסיסן גובה שכרה המוסכם, נסיבות סיום עבודתה והאם היה בה ן כדי לזכותה בפיצויי פיטורים ו בפיצויים בגין העדר שימוע. מחלוקות אלה הן בעלות השפעה מהותית על הזכויות והיקף הפיצוי אותם תבעה התובעת, והן ראויות לבחינה במ סגרת ההליך.

14. בנסיבות אלה, מצאתי כי נכון יהא לבטל את פסק הדין מיום 24.2.20 ולאפשר לצדדים להציג את מלוא טענותיהם. כתב ההגנה מתקבל לתיק.

15. המזכירות תקבע מועד לישיבת פישור בתיאום עם הצדדים.

16. נקבע לקדם משפט ליום 21.10.21 שעה 08:45. הצדדים ישלימו את הליכי גילוי המסמכים עד ליום 1.10.21.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, (24 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חנה בייטש
נתבע: אופיר כדורי השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: