ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורני רינגר נגד מדינת ישראל-משרד החוץ :

23 אוגוסט 2021
לפני: כבוד הרשמת מירי שי

התובע:
אורני רינגר
ע"י ב"כ: עו"ד ארנית זוננברג
-
הנתבעת:
מדינת ישראל-משרד החוץ
ע"י ב"כ: עו"ד מראם עילבוני

החלטה

1. לפני בקשת התובע לפטור מתשלום אגרת בית הדין בסכום של 4,427.92 ש"ח, לפי תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008 (להלן: תקנות האגרות), מטעמים של חוסר יכולת כלכלית.

2. יסוד ההליך דנן בתביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת שעיקרה הליך פיטוריו. על פי כתב התביעה, התובע הועסק בנתבעת מיום 14.9.2014 ועד 29.8.2019, בתפקיד צוער מדיני במשרד החוץ. נטען שלאחר שסיים קורס צוערים הוצב התובע בשליחות מדינית באנקרה שבתורכיה ; לאחר שחשף ודיווח על התנהלות לקויה, החלה הנתבעת להתנכל אליו ולפגוע בשמו הטוב. עוד נטען, כי על אף שבתחנה השנייה בה הוצב בסאן פאולו שבברזיל קיבל מהממונים עליו הערכות חיוביות, זומן התובע לשימוע לפני פיטורים וההחלטה לפטרו התקבלה על רקע שיקולים זרים ולא ענייניים . התובע עתר לחייב את הנתבעת בתשלום זכויות המגיעות לו לטענתו עבור תקופת העסקתו וסיומה (השלמת פיצויי פיטורים בסכום של 11,640 ש"ח ויתרת הפקדות לקרן פנסיה בסכום של 74,845 ש"ח). כמו כן, נתבע פיצוי בסכום של 200,000 ש"ח לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במ ינהל התקין), התשס"ן-2006; פיצוי בגובה 6 משכורות בגין הפרת הסכם עבודה ופיטורים פוגעניים (בסכום של בסך 192,792 ש"ח) ופיצוי בסך 50,000 ש"ח לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. כאן המקום לציין, כי לצורכי אגרה העמיד התובע את "סכום הפיצוי הכולל על סך 250,000 ש"ח", ולכן סכום האגרה הועמד על סכום של 2,500 ש"ח.

3. בד בבד עם התביעה הגיש התובע בקשה למתן פטור מתשלום אגרה, אשר נתמכה בתצהיר בג"צי. על פי הבקשה, התובע וזוגתו אינם עובדים והכנסתם היחידה מתשלום דמי אבטלה; יש להם ילדה קטינה הסמוכה על שולחנם; התובע בעלים של רכב מסוג מאזדה שנת ייצור 2014; אין לתובע ולזוגתו רכוש, חסכונות, פיקדונות, קופות גמל, ביטוח מנהלים, מניות, ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים.

4. הנתבעת בתשובתה התנגדה לבקשה וטענה שהתובע לא עמד בשני התנאים המצטברים למתן פטור מתשלום אגרה על רקע קושי כלכלי. לפי הטענה, תצהירו של התובע כללי ואינו מפרט את מצבו הכלכלי. נטען עוד שתצהיר הבקשה לא נתמך במסמכים מתאימים להוכחת טענותיו ואין בו כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על מבקש פטור מאגרה. עוד טענה הנתבעת, כי התובע לא הציג בבקשתו או בתצהירו תמונה מלאה אודות מצבו הכלכלי, הכנסותיו, הוצאותיו ונכסיו, כדרישת תקנה 12(א) לתקנות. לסיום נטען, כי דין התביעה שעניינה איסור לשון הרע להידחות על הסף מחמת העדר עילה, וכי פיטורי התובע נעשו בהליך מנהלי תקין ולאחר שימוע.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, עיינתי בכתב התביעה ובחנתי את תצהיר התובע והמסמכים שצורפו לבקשה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

6. כידוע, בקשה לפטור מאגרה מטעמים של חוסר יכולת כלכלית נבחנת על יסוד קיומם של שני תנאים מצטברים – ראשית, התרשמותו של בית הדין ש"ההליך מגלה עילה"; ושנית, העדר יכולת כלכלית של המבקש.

7. אשר לעילת התביעה: למקרא כתב התביעה שוכנעתי כי התביעה מגלה עילה. אינני מביעה דעה באשר לסיכויי הצלחת התביעה, אלא שיש להבין את הדברים כמכוונים לכך שלא מדובר בתביעה טרדנית או קנטרנית. די באמור כדי לקבוע, בשלב זה וצרכי הבקשה דנן, כי ככל שהתובע יוכיח את טענותיו, הוא עשוי להיות זכאי לסעדים – חלקם או כולם – אותם תבע.

8. משהונחה דעתי שהתביעה אכן מגלה עילה, הדיון מתרכז, אפוא, בהוכחתו של תנאי המסוגלות הכלכלית. המבקש פטור מאגרה עקב חוסר יכולת לשלמה נדרש לשאת בנטל ההוכחה לעניין זה. עליו לפרוש בפני בית הדין תמונה מלאה באשר לרכושו, הכנסותיו ומצבו הכלכלי. בהעדר פרישה מלאה שכזו דין הבקשה להידחות. עקרונות אלו מבטאים את העובדה שהפטור מתשלום האגרה הוא חריג לכלל.

9. אשר ליכולתו הכלכלית של התובע:
א. לבקשה צירף התובע תדפיס חשבון בנק לתקופה שמיום 6.6.21 ועד 22.6.21, ולא לתקופה של ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, כמצוות תקנות האגרות . בתשובת הנתבעת צוין שנעשתה פנייה לב"כ התובע לצורך השלמת המסמכים הדרושים, אולם אלה לא הועברו. התובע גם לא תיקן מחדל זה באמצעות הגשת תגובה לתשובת הנתבעת.

ב. מעיון בפירוט תנועות עו"ש עולה שהתובע ביתרת זכות של 135,000 ש"ח לערך. מטעם זה לכשעצמו היה מקום לדחות את הבקשה, שכן בחשבון הבנק של התובע קיימת יתרה מספקת לתשלום אגרת בית הדין. זאת ועוד: ניתוח תדפיס העו"ש המינימליסטי שהוגש מלמד, כפי שטענה הנתבעת, שהתובע מנהל אורח חיים ברמה סבירה ואף יותר. הנתונים המוצגים בתדפיס העו"ש מ ובילים למסקנה שמלכתחילה לא היה מקום להגשת הבקשה, ואסביר:

ג. על פי תדפיס עו"ש התובע מחזיק בכרטיס אשראי מסוג ישראכרט, אולם לא הוצג לבית הדין פירוט פעולות בכרטיסי אשראי לששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה. בעניין זה ציינה הנתבעת בתשובתה, כי בחודש יוני 2021 עשה התובע שימוש בכרטיס האשראי בסכום כולל של 11,873.29 ש"ח.

ד. אף לא ניתן להתעלם מהפקדות כספים לחשבונו של התובע. כפי שטענה הנתבעת, בחודש יוני 2021 הופקד בחשבונו של התובע סכום כולל של 2,395 ש"ח, וזאת בנוסף לדמי אבטלה בסכום של 9,944 ש"ח. תצהיר התובע לאקוני ונעדר כל פירוט, ואין בו הסבר להפקדות שבוצעו לחשבונו.

ה. התובע לא ציין בבקשה או בתצהיר היכן הוא מתגורר עם זוגתו ובתם הקטינה. אולם מתדפיס עו"ש נמצא שבוצעה העברה ביום 10.6.21 עבור "שכר דירה יוני" בסכום של 4,000 ש"ח. יצוין בהקשר זה, כי התובע לא פירט בבקשה את הוצאותיו לרבות הוצאות משק בית ואחזקתו.

ו. התובע אומנם הצהיר שאין ברשותו נכסים פיננסיים כלשהם, אולם לא הוצג אישור הבנק בו הוא מנהל את חשבונו אודות העדרם של קופות חסכון, הלוואות, פיקדונות וכו' .

ז. בהתאם להוראת תקנות האגרות היה על התובע למסור פרטים מלאים גם אודות זוגתו, לרבות תדפיס עו"ש ופעולות בכרטיס אשראי לתקופה של שישה חודשים שקדמו להגשת הבקשה. גם זאת לא עשה התובע.

ח. התובע לא הסביר בתצהירו כיצד ידו משגת לממן את שירותיה המשפטיים של בא ת כוחו, שעה שאינו מיוצג על ידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי.

ט. בתשובת הנתבעת נטען שהתובע הסתיר מעיני בית הדין את היותו שותף במשרד עורכי דין זובידה-רינגר המחזיק שלוחות עבודה בתל אביב, בפתח תקווה ובחיפה. התובע יכול היה להתייחס לטענה זו בתגובה לתשובה, אולם בחר שלא לעשות כן.

י. התובע לא התייחס בבקשתו לאפשרות לפנות לצדדים שלישיים לצורך גיוס כספים לתשלום האגרה. התובע לא ציין אם פנה לעזרת קרובי משפחה, או ביקש ליטול הלוואה.

10. לנוכח האמור, לא שוכנעתי שהתובע הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת מצב כלכלי רעוע שאינו מאפשר לו תשלום האגרה. על כן, הבקשה נדחית.

11. התובע ישלם את אגרת בית הדין לא יאוחר מיום 31.8.21.

12. בשולי הדברים אעיר: לא זו בלבד שהתובע צירף לבקשתו תצהיר לאקוני, אשר אינו מפרט נתונים מהותיים שחובה היה עליו להציג לבית הדין, אלא שהלכה למעשה התמונה המצטיירת מהנתונים שבחר להציג לבית הדין היא שמצבו הכלכלי מאפשר תשלום האגרה. בהתחשב באמור ובהינתן שהבקשה נדחתה – שקלתי לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת. לאחר התלבטות מצאתי לנכון שלא לחייבו, וזאת בהתחשב במהות הבקשה – בקשה לפטור מאגרה. אולם לא מן הנמנע שהוצאות הבקשה תובאנה בחשבון בתום ההליך המשפטי.

מזכירות- מעקב תשלום אגרה.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשפ"א, (23 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אורני רינגר
נתבע: מדינת ישראל-משרד החוץ
שופט :
עורכי דין: