ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור עד מהנדסים בע"מ נגד המועצה המקומית קרית טבעון :

בפני כבוד השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא
העותרת
אור עד מהנדסים (1987) בע"מ
- נגד -
המשיבה
המועצה המקומית קרית טבעון

פסק דין

מבוא

1. אור-עד מהנדסים (1987) בע"מ (להלן: "העותרת") הגישה ביום 03/08/21 עתירה מנהלית במסגרתה ביקשה כי בית המשפט יורה ויקבע כי הוראות מכרז פומבי מס' 03/2021 לפירוק גופי תאורה קיימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED (להלן: " המכרז") שפורסם על ידי מועצה מקומית קריית טבעון (להלן: "המועצה"), אשר אוסרות על הגשת הצעות הנסמכות על גופי תאורה תוצרת סין, הן בלתי סבירות, בלתי מידתיות ולא לגיטימיות, ולפיכך, בטלות ומבוטלות. כן ביקשה העותרת כי בית המשפט יורה למועצה לבצע את כל השינויים, התוספות והתיקונים הנדרשים בהוראות המכרז, באופן שייקבע במכרז כי המציעים רשאים להגיש גופי תאורה מתוצאת סין. לחילופין, ביקשה העותרת להורות על ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש תחתיו, בו ישולבו ההוראות כאמור לעיל.

2. בד בבד עם הגשת העתירה הגישה העותרת בקשה דחופה למתן סעדים זמניים, במסגרתה ביקשה לעכב ולהשהות את הליכי המכרז, להורות למועצה להימנע מביצוע כל פעולה שמטרתה או תוצאתה קידום הליכי המכרז, להאריך את המועד להגשת הצעות למכרז כך שחלף יום 03/08/21 שנקבע כמועד אחרון להגשת הצעות, ייקבע כי המועד האחרון להגשת הצעות יהיה 14 ימים לאחר ההכרעה בעתירה. לחילופין, ביקשה העותרת להורות למועצה להימנע מלפתוח את תיבת ההצעות ולהותירה חתומה עד לאחר מתן החלטה אחרת על ידי בית המשפט. בנוסף, ביקשה העותרת כי בית המשפט יורה למועצה להעמיד לעיונה את הפרוטוקולים של ועדת המכרזים בקשר עם קביעת תנאי המכרז.

3. בית המשפט (כבוד השופט הבכיר מנחם רניאל) לא מצא להיעתר לבקשה לצו ביניים במעמד צד אחד, ובהחלטתו מיום 03/08/21 קבע את סד הזמנים להגשת תגובה לבקשה לצו ביניים.

4. בהמשך, לאור החלטות שניתנו על ידי כבוד השופטת עפרה ורבנר ביום 09/08/21 וביום 11/08/21 ולאחר שהתברר כי תיבת המכרזים נפתחה ונמצאו בה 5 הצעות, פעלה העותרת לצירוף יתר המציעות שהגישו הצעות למכרז כמשיבות 5-2 בהליך.

5. ביום 16/08/21 התקיים בפניי דיון שהיה אמור להתמקד בבקשה לקבלת צו ביניים, אולם, במסגרת הדיון הסכימו הצדדים לטעון לעתירה לגופה ולמתן פסק דין בעתירה על יסוד כתבי הטענות והשלמת הטיעון בעל-פה בדיון מיום 16/08/21.

התשתית העובדתית הרלוונטית

6. ביום 06/07/21 פרסמה המועצה את המכרז נשוא העתירה אשר עוסק כאמור בפירוק גופי תאורה קיימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED עבור המועצה, במסגרתו ביקשה המועצה לקבל הצעות מחיר לאספקת כ-3,400 גופי תאורה.

7. במסגרת הוראות המכרז נקבעו תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז. סעיף 4.1 למכרז קובע כי המציע נדרש להיות יצרן או יבואן מורשה או משווק מורשה של גופי תאורת רחוב מסוג LED העומד ים בכל הדרישות של המפרט הטכני במכרז, אשר צורף כחלק ממסמכי המכרז. בנוסף, במסגרת סעיף 4.17 למכרז נקבע כי המציע מציע להתקין אחד מהגופים המאושרים על ידי המועצה או בחר להגיש גוף תאורה ש ווה ערך לגופים המאושרים, כאשר גוף תאורה שווה ערך ייחשב לשווה ערך לפי צורה, תקנים המפורטים במכרז, אישור נתיבי ישראל ו/או אישור משרד השיכון.

8. סעיף 08.1.106 למפרט הטכני מבהיר אילו גופי תאורה יאושר ו במסגרת ההצעות שיוגשו, וזה קובע כדלקמן:

"על מנת להסיר ספק, ציוד יאושר רק במידה ועונה על הדרישות הבאות:
1. ייצור מקומי – נושא תו תקן ובלבד שיאושר על ידי המזמין והמהנדס.
2. ייצור מארצות השוק המשותף באירופה ומאושר על ידי מכון התקנים בישראל.
3. ייצור מהשוק המשותף הצפון אמריקאי – כנ"ל.
4. רשימת גופים מאושרים:
מס'
שם המציע
שם היצרן
דגם ג"ת
סוג ג"ת
ארץ ייצור
1.
לוקסגוד
FAEL
PROXIMOCITY
רחוב
איטליה
2.
ש.מ. יוניברס
AEC
ITALO
רחוב
איטליה
3.
ח.י. פתרונות חכמים
VIZULO
STORK LB
רחוב
לטביה
4.
סיטילייט
SCHREDER
TECEO
רחוב
בלגיה
5.
אור-עד מהנדסים
COOPER
NAVION
רחוב
ארה"ב

כל הגופים יהיו בגודל אחיד לכלל ההספקים".

9. ביום 23/07/21 ובעקבות שאלות שנשאלו על ידי מציעים פוטנציאליים, לרבות שאלה ביחס לסתירה שקיימת לכאורה בין הוראת סעיף 4.17 למכרז להוראת סעיף 08.1.106 למפרט המחייב, פרסמה המועצה מסמך הבהרות (להלן: " מסמך ההבהרות"), במסגרתו הבהירה, בין היתר, כי גופי התאורה שיאושרו יהיו מתוך הרשימה המפורטת בחוברת המכרז או גופים שווה ערך מכל הבחינות כולל ארץ ייצור, כאשר הגופים שיאושרו יהיו תוצרת מדינות ארצות הברית, קנדה, אירופה וישראל (סעיף 6 למסמך ההבהרות). בנוסף, ובמענה לשאלת הבהרה שהוגשה על ידי אחד המציעים הפוטנציאליים, דחתה המועצה, באופן מפורש בקשת אותו מציע לאשר גוף תאורה שמאושר על ידי משרד השיכון ונתיבי ישראל מתוצרת סין (סעיף 29 למסמך ההבהרות).

10. ביום 28/07/21 פנתה העותרת לוועדת המכרזים של המועצה במכתב מפורט, בו עמדה העותרת על חוסר הסבירות הקיצוני שנפל לדעתה בהחלטה לשלול יכולתם של מציעים פוטנציאליים להציע גוף תאורה מתוצרת סין, וביקשה מוועדת המכרזים של המועצה לשנות זאת על דרך תיקון סעיף 08.1.106 למפרט המחייב, באופן שבו יתאפשר למציעים במכרז להציג, להתקין ולעמוד בהוראות המכרז באמצעות ציוד המאושר על ידי נתיבי ישראל או משרד השיכון שיהווה "גוף מאושר", וזאת ללא קשר לארץ הייצור. לחילופין, ביקשה העותרת במכתבה להוסיף לרשימת הגופים המאושרים שבסעיף קטן 4 בסעיף 08.1.106 למפרט הטכני את גוף התאורה מסוג TOSCA שהינו מתוצרת סין, ומאושר להתקנה על ידי נתיבי ישראל ומשרד השיכון, ו אשר עומד לעמדתה בדרישות המפרט הטכני. בנוסף, ביקשה העותרת במכתבה להאריך את המועד להגשת הצעות, שנקבע ליום 03/08/21 ב-7 ימים ממועד מתן תשובת המועצה למכתב.

11. ביום 02/08/21, ולאחר שלא התקבלה תשובת המשיבה למכתב העותרת מיום 28/07/21 שלחה העותרת מכתב תזכורת לוועדת המכרזים של המועצה, תוך שהיא מפנה לכך שהמועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 03/08/21.

12. באותו יום (02/08/21), שלחה המועצה באמצעות בא כוחה מכתב תשובה למכתב העותרת מיום 28/07/21, במסגרתו דחתה המועצה בקשת העותרת לתיקון תנאי המכרז וכן את הבקשה להארכת מועד להגשת הצעות. במסגרת מכתב התשובה ציינה המועצה כי היא לא מאשרת ציוד המיוצר בסין או בארצות אחרות במזרח נוכח "ניסיון נצבר רע" באשר למועדי האספקה של הציוד, לעומת ארצות אירופה וארצות הברית. בעניין זה הסתמכה המועצה על חלופת תכתובת בין נציגים מטעם העותרת לבין יועץ מקצועי שמלווה ועדת מכרזים בפרויקט אחר – פרויקט בית שמש – שאינו קשור לפרויקט נשוא העתירה, בו ציינה העותרת כי זמני המשלוח מתעכבים, בעיקר מייבוא מוצרים מסין, וזמני המשלוח מגיעים לכדי 180 יום. כמו כן, ציינה המועצה כי אין מניעה שהעותרת תוכל להשתתף במכרז משום שהיא יבואנית גם של גופי תאורה מארצות הברית שהם גופי תאורה מאושרים לפי המפרט הטכני של המכרז.

13. העותרת הגישה את הצעתה למכרז, המבוססת על גופי תאורה מתוצרת סין , ובמקביל הגישה את העתירה דנן בצירוף בקשה לצו ביניים, בהן עתרה לקבלת הסעדים שפורטו לעיל. יצוין כי במסגרת העתירה הלינה העותרת על התזמון של המועצה בשליחת מכתב התשובה למכתב העותרת מיום 28/07/21, דבר שלטענת העותרת הציב אותה "עם הגב לקיר" ואילץ אותה לפנות לבית המשפט בסד זמנים כמעט בלתי אפשרי.

טענות העותרת

14. לטענת העותרת קביעת איסור גורף על הגשת הצעות המבוססות על ציוד מתוצרת סין הוא לא ענייני, אינו מידתי, בלתי לגיטימי ובלתי סביר באופן קיצוני המחייב את התערבות בית המשפט. נטען כי לעורך המכרז קיים אמנם שיקול דעת בעיצוב המכרז וקביעת תנאי הסף, אולם לא מדובר בשיקול דעת בלתי מוגבל, ומחובתו של עורך המכרז לקבוע אך ורק תנאי סף ענייניים, סבירים ולגיטימיים. בהקשר זה נטען כי גוף התאורה שמעוניינת העותרת להציע ( TOSCA) מתוצרת סין הינו גוף מקצועי ואיכותי אשר עומד בדרישות המקצועיות שפורטו במפרט הטכני שצורף למכרז, והוא אף מאושר על ידי נתיבי ישראל ומשרד השיכון, כך שלא היה מקום לפסול אותו. עוד נטען כי משמעות האיסור הגורף של הצגת ציוד מתוצרת סין משמעו הדרה של מציעים פוטנציאליים, ללא הצדקה של ממש.

15. עוד טענה העותרת כי טענת המועצה לפיה יש לה "ניסיון נצבר רע" באשר למועדי אספקה של מוצרים המיוצרים במזרח, אינה יכולה לעמוד, ומכל מקום אינה יכולה לבסס תנאי סף האוסר על הגשת מוצרים מתוצרת סין, וזאת ממספר טעמים כמפורט להלן :
ממכתבו של ב"כ המועצה עולה הרושם שלא התקבלה בעניין זה החלטה סדורה ומנומקת של ועדת המכרזים, שהוא הגורם המוסמך לקבוע את תנאי הסף של המכרז, אלא מדובר בטענה משפטית שהועלתה על ידי ב"כ המועצה;
גם אם היה מדובר בהחלטה שנתקבלה כדין, מדובר בהחלטה המבוססת על תשתית עובדתית חסרה, בלתי מנומקת ואשר בעיקרה אינה רלוונטית לעותרת, שכן, לא ברור מהו אותו "ניסיון רע" עליו מתבססת המועצה. בהקשר זה הבהירה העותרת כי אותה תכתובת דוא"ל בקשר לפרויקט בית שמש, עליה מתבססת המועצה אינו רלוונטי, שכן לוח הזמנים שנקבע בפרויקט בית שמש מאפשר לעותרת את מועדי האספקה שצוינו על ידה בדוא"ל. בכל מקרה טענה העותר ת כי זמן הייבוא מאירופה ומארצות הברית אינו קצר, בוודאי לא באופן משמעותי, מהייבוא מסין;
חשש המועצה שהייבוא מסין לא יעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים למועצה אינו עומד במבחן המציאות ואינו רלוונטי לגבי העותרת שניסיונה ועמידתה בלוחות הזמנים ידועים ובכל מקרה קיים אצל העותרת מלאי שיכול לעמוד בדרישות המועצה;
מדובר בתנאי סף בלתי מידתי, שכן גם אם קיים חשש לאי עמידה בלוחות הזמנים בשל שימוש במוצרים מתוצרת סין, המקום להסדיר את החשש הנ"ל הוא במסגרת המערכת ההסכמית (על דרך קביעת סנקציות לאי עמידה בלוחות הזמנים) ולא בקביעת כלל קיצוני ומרחיק לכת לפיו מציע שיציע ציוד מתוצרת סין יורחק באופן אוטומטי מהליכי המכרז.

16. לבסוף, טענה העותרת, כי שלילת אפשרותה להציע במסגרת המכרז הצעה המבוססת על ציוד מתוצרת סין מהווה באופן חד משמעי פגיעה בעיקרון השוויון בין המציעים, שהינו עיקרון על בדיני המכרזים, וכן אפליה בין המציעים הפוטנציאליים השונים.

טענות המשיבה

17. המועצה ביקשה לדחות את הבקשה לצו ביניים ואת העתירה הן על הסף מחמת שיהוי ו אי צירוף משיבים רלוונטיים (כלל המציעים הפוטנציאליים שהשתתפו בסיור המציעים) והן לגופן.

18. לטענת המועצה המכרז פורסם לציבור באתר האינטרנט שלה, בכלכליסט ובגלובס ביום 06/07/21, כאשר העותרת קיבלה את מסמכי המכרז לכל המאוחר ביום 14/07/21, המועד בו התקיים סיור המציעים שהינו סיור חובה. נטען כי עם קבלת מסמכי המכרז ידעה העותרת את תנאי הסף לרבות התנאי המתייחס לגופי התאורה שניתן להציג. על כן, ככל שהיו לעותרת הסתייגויות בקשר לתנאי המכרז היה על העותרת כבר אז לבקש לתקן את תנאי המכרז. עוד נטען כי העותרת אף לא ביקשה לספק מוצרים מסין ולא הסתייגה מכך בזמן שהוקצה לשאלות ובקשות בקשר למכרז שנקבע עד ליום 20/08/21, כאשר הפעם הראשונה בה בחרה להעלות את השגותיה בעניין היו במכתבה מיום 28/07/21 , ואת העתירה הגישה 35 דקות לפני המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז.

19. בנוסף, טענה המועצה כי מבחינתה קיימת חשיבות רבה לזמן שבו יסופקו ג ופי התאורה ותבוצע העבודה, שכן רכיב הזמן שווה למועצה בהערכה שמרנית 50% חיסכון בהוצאות חשמל ותחזוקה של תאורת רחוב , בשווי כולל של כ-650,000 ₪ בשנה שהם כ-54,000 ₪ לחודש. לטענת המועצה, אספקת גופי תאורה מסין מעוררת קשיים ועיכובים בזמן לאור ניסיונם של יועצי המועצה וגם לאור ניסיונה של העותרת עצמה, שביקשה מאותם יועצים ממש, זמן נוסף לאספקת גופי התאורה בשל מצב הייבוא מסין והעיכוב הצפוי. לפיכך, טענה המועצה כי תנאי המכרז עומדים במבחן הסבירות ואינן יוצרות אפליה, שעה שההחלטה לדרוש גופי תאורה תוצרת מדינות אירופה, ארצות הברית, קנדה וישראל יסודה בשיקולי זמן, היא נועדה לתכלית ראויה והיא סבירה בהחלט, כך שאין מקום להתערב בה.

20. עוד טענה המועצה כי טענת העותרת לפיה היא מחזיקה במלאי מספיק גופי תאורה מתוצרת סין, באופן המאיין את החשש של המועצה לעיכוב באספקת המוצרים, אינו יכול לסייע לעותרת , מאחר שהעותרת אינה עונה על הדרישה הקבועה בסעיף 18 לתנאי המכרז לפיה על המציע לספק שלוש חלופות של גופי תאורה דקורטיביי ם לבחירת המועצה . בכל מקרה נטען כי העותרת לא הוכיחה טענתה העובדתית כי היא מחזיקה במלאי מספיק לפי תנאי המכרז , פנייתה בעניין זה נעשתה באיחור ובאופן שלא מאפשר למועצה לפעול באמצעות יועציה על מנת לבדוק את טענות העותרת בטרם תחליט לשנות או להגמיש את דרישותיה במכרז, להודיע למשתתפים האחרים במכרז ולציבור, ולהוסיף תנאים נוספים כגון דרישה מוגברת לערבויות ממי שמבקש לספק מוצרים ממקורות שהסיכון לאיחור בזמני אספקה מהם גדול ביותר.

דיון

21. השאלה שעומדת במוקד העתירה נוגעת לסבירות ומידתיות תנאי המכרז, ובעיקר לעניין החלטת המועצה לשלול במסגרת תנאי המכרז אפשרות הגשת הצעות המבוססות על גופי תאורה תוצרת סין משיקולי זמן. בטרם אדרש למחלוקת שבין הצדדים לגופה, אדון תחילה בטענות הסף שטענה המועצה.

22. המועצה טענה כאמור לדחיית העתירה על הסף מחמת אי צירוף משיבים רלוונטיים – כלל המציעים שהשתתפו בסיור המציעים. סעיף 6(א) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א-2000 (להלן: " התקנות"), מקים חובה על הפונה לבית המשפט לעניינים מנהליים, לצרף לעתירתו את הרשות שכנגד החלטתה מכוונת העתירה וכן כל מי שעלול להיפגע מקבלתה. תקנה 6(ב) לתקנות מסמיכה את בית המשפט להורות על סילוק העתירה על הסף בשל אי צירוף משיבים רלוונטיים. על הרציונל העומד ביסוד תקנה 6 לתקנות, נקבע בעע"מ 4877/11 זיסמן נ' משרד הפנים מחוז ת''א ועדת ערר מחוזית (29/01/13) כדלקמן:

"טעמו של כלל זה הוא כפול: ראשית, בית המשפט לא יפגע בזכויותיו של אדם מבלי שניתנה לו הזדמנות לומר את דברו; שנית, צירופו של צד שכנגד מסייע להציג לפני בית המשפט תמונה מלאה ואמינה, שעליה יוכל לבסס את הכרעתו (בג"ץ 1901/94 לנדאו נ' עיריית ירושלים, פ"ד מח(4) 403, 415 (1994) (להלן: עניין לנדאו))."

23. בענייננו, לאור מהות הסעדים המבוקשים: שינוי תנאי המכרז על דרך הוספת ג ופי תאורה נוספים מאושרים למכרז תוך הארכת מועד להגשת הצעות לכלל המציעים הפוטנציאלים ולחילופין, ביטול המכרז, ושעה שהעותרת פעלה לצירוף המציעים שהגישו בפועל הצעות למכרז, לא מצאתי לקבל טענת המועצה. הסעדים המבוקשים אין בהם כדי לפגוע במציעים הפוטנציאליים שהשתתפו בסיור המציעים ולא הגישו הצעה למכרז, נהפוך הוא. ככל העתירה תתקבל הדבר יפעל בהכרח לטובת אותם מציעים פוטנציאליים שלא הגישו הצעות למכרז כיוון שהם לא עומדים בתנאי של סוג גופי התאורה המאושרים . לפיכך, דין הטענה לסילוק העתירה על הסף מחמת אי צירוף משיבים רלוונטיים להידחות.

24. המועצה טענה עוד כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת השיהוי שדבק בהגשתה, שעה שחוברת המכרז פורסמה לציבור ביום 06/07/21, ואילו העותרת הגישה את העתירה שנועדה לשנות/להוסיף לתנאי המכרז, רק ביום 03/08/21 כ-35 דקות לפני המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות. מנגד טענה העותרת כי אין מקום לקבל את טענת השיהוי שהעלתה המועצה , שכן עיתוי הגשת העתירה נגרם בשל התנהלות המועצה עצמה שלא השיבה לפניית העותרת מיום 28/08/21 והעותרת נדרשה לשלוח למועצה מכתב תזכורת ביום 02/08/21, ורק לאחר קבלת תשובת המועצה מיום 02/08/21 ממנה עלה כי אין בכוונת המועצה להיעתר לבקשת העותרת בכל הנוגע לאישור גופי תאורה נוספים, הגישה העותרת את עתירתה.

25. סמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים לדחות עתירה מנהלית שהוגשה בשיהוי מעוגנת בסעיפים 3 ו-4 לתקנות. תקנה 3 לתקנות מחייבת הגשת עתירה בלא שיהוי, ולא יאוחר מ-45 ימים מיום שנודע לעותר על ההחלטה. תקנה 4 לתקנות קובעת כי בית המשפט רשאי לדחות עתירה אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה, אף אם העתירה הוגשה בתוך המועד של 45 ימים. ראה: עע"מ 555/16 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל (15/06/16). יצוין כי הדרישה לפנות לבית המשפט בלא שיהוי חלה, ביתר שאת ובמלוא תוקפה, בענייני מכרזים. ראה: בג"צ 292/61 בית אריזה נ' שר החקלאות, פ"ד טז(1) 20.

26. מאחר שטענת השיהוי עוסקת בשינוי אינטרסים ולא בעצם חלוף הזמן, השאלה מהו פרק הזמן שיעלה כדי שיהוי תלויה בנסיבות העניין. בנסיבות מסוימות חלוף ימים ספורים יהוו שיהוי ובנסיבות אחרות אין מניעה כי יעמד לרשות העותר פרק זמן ממושך יותר. השיהוי, על פי עצם טיבו ומהותו, הוא פונקציה של דחיפות, וככל שהנושא דוחק להכרעה כך יקפיד בית המשפט וידקדק עם העותר, שלא פנה בזמן לבית המשפט. ראה: בג"צ 6130/12 מועצה כפרית מח'מאס נ' שר הבטחון (08/11/12). בענייני מכרזים, פרק הזמן לעניין שיהוי קצר יחסית מפרק הזמן שניתן להבליג עליו במקרים אחרים, בעיקר בכל הנוגע להסתייגויות הנוגעות לתנאי המכרז.

27. בענייננו, העותרת בחרה שלא להגיש הסתייגות כלשהי בכל הנוגע לתנאי המתייחס לגופי התאורה המאושרים, לא לאחר פרסום חוברת המכרז ביום 06/07/21, לא במסגרת סיור המציעים שהתקיים ביום 14/0 7/21 ולא במסגרת המועד שנקבע להגשת שאלות הבהרה עד ליום 20/07/21, וזאת הגם שהעותרת שלחה למועצה שאלות הבהרה ביחס לתנאים אחרים לגביהם מצאה לנכון לשאול. בפועל בחרה העותרת להעלות טענותיה ביחס לסוג גופי התאורה המאושרים במכרז לראשונה במסגרת מכתבה מיום 28/07/21 , ולאחר מכן המתינה עם הגשת העתירה עד ליום 03/08/21 שהינו המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות, כאשר העתירה הוגשה כ-35 דקות לפני מועד סגירת תיבת המכרזים. סבורני כי בהתנהלותה החמיצה העותרת את ההזדמנות לקיים ביקורת שיפוטית ביחס לעמדת המועצה שלא לאשר במכרז גופי תאורה מתוצרת סין או מתוצרת מדינות אחרת שלא אושרו. בכל מקרה יצוין כי מעיון בחוברת המכרז עולה כי לשון תנאי המכרז והמפרט הטכני נוסחו בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים, ממנה עולה בבירור כי מציע שמעוניין להגיש הצעה במכרז יכול לייבא גופי תאורה רק מאירופה ומארצות הברית. משכך , וככל שהעותרת חלקה על תנאי זה היה עליה לבקש לברר את טענותיה מוקדם ככל האפשר ובסמוך לפרסום תנאי המכרז. בהינתן האמור, ולנוכח השיהוי שדבק בהתנהלות המשיבה, אין מנוס מן הקביעה כי העותרת מנועה מלתקוף את תנאי המכרז, לרבות את התנאי הנוגע לסוג גופי התאורה המאושרים.

28. לאור האמור, דין העתירה להידחות בשל השיהוי שדבק בהגשתה. בנסיבות אלה, מתייתר הצורך לדון בטענות העותרת לגוף העניין. יחד עם זאת ובבחינת למעלה מן הצורך אוסיף, כי דין העתירה להידחות גם לגופה.

29. הלכה ידועה היא כי התערבות בתי המשפט המינהליים "בהליכי מכרז" תיעשה בזהירות , נוכח חזקת התקינות המנהלית והחשש שהתערבות כאמור, תביא לפגיעה בעקרונות דיני המכרזים לרבות עקרון השוויון שהינו עיקרון על בדיני מכרזים. לצד זאת, ידוע גם כי ניסוח תנאי המכרז על ידי הרשות צריך שייעשה בהתאם לאופי ומהות המכרז ולעמוד במבחנים של ענייניות, סבירות ומידתיות. קביעת תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף שלו , מסורות לשיקול דעתה של הרשות. התערבות שיפוטית ב "תוכן" המכרז תיעשה רק במקרים קיצוניים של חריגה ממתחם הסבירות. בהקשר זה נקבע בפסיקה כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעת הרשות בשיקול דעתו, גם אם הוא בנסיבות העניין היה מחליט אחרת, אלא הוא בוחן האם ההחלטה התקבלה משיקולים ענייניים ומצויה במתחם הסבירות והאם נפל פגם בהליך הפוגע בעקרונות היסוד של דיני המכרזים. ראה: עע"מ 6466/19 משרד הבטחון נ' עמותת חברות הסיעוד ואח' (11/10/20).

30. בענייננו, התנאי הנוגע לסוג גופי התאורה שאושרו על ידי המועצה מבוסס על שיקול הזמן שהינו פקטור בעל חשיבות רבה למועצה , ועל ניסיון עבר נצבר של המועצה לפיו אספקת גופי תאורה מסין מעוררת קשיים ועיכובים בזמן. בנסיבות אלה, אין מקום להתערב בהחלטת המועצה ביחס לחשיבות שיקול הזמן מבחינתה . הדברים נכונים ביתר שאת, שעה שלא עלה בידי העותרת לסתור טענת המועצה ביחס לעיכוב באספקת מוצרים מסין בעת הזו , שאינו חשש ערטילאי על רקע הפנייה של ה עותרת לקבל ארכה לאספקת המוצרים במסגרתה ביקשה העותרת לעדכן את המועדים ל-180 ימים (שאלת הבהרה מס' 7 מטעמה) . מכל מקום, העותרת גם לא יכולה לטעון לאפליה, שכן בהתאם לתנאי המכרז יכולה הייתה העותרת להגיש הצעה המבוססת על גופי תאורה המיובאים מארצות הברית, שהם גופים מאושרים לפי תנאי המכרז , ומשיקוליה בחרה במפגיע להגיש הצעה המבוססת על גופי תאורה תוצרת סין ביודעה שאלה לא מאושרים כלל על פי תנאי המכרז .

סוף דבר

31. סיכומו של דבר – העתירה נדחית.

32. העותרת תישא בהוצאות המשיבה בגין העתירה בסך כולל של 10,000 ₪ סכום זה ישולם על ידי העותרת למשיבה באמצעות בא כוחה תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

33. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד אלול תשפ"א, 22 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אור עד מהנדסים בע"מ
נתבע: המועצה המקומית קרית טבעון
שופט :
עורכי דין: