ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענת סחייק נגד אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקשת

ענת סחייק

נגד

משיבה
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

2. בבסיס בקשת האישור טענה המבקש ת כי המשיבה, המהווה את מערך השירות והתחזוקה של חברת אפקון ומספקת מענה טכני וייעוצי למגוון המערכות, הפתרונות והציוד המתקדם של הקבוצה, פעלה בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 (להלן: " חוק השוויון") ובניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 (להלן: " תקנות השוויון"), ובפרט תקנה 33 לתקנות השוויון, בכך שהיא לא הנגישה לאנשים עם מוגבלות את מערכת ניתוב השיחות בטלפון אותה היא מפעילה, מאחר שבעת השמעת המלל בתפריט נשמעת במקביל מוסיקת רקע.

המבקשת הנה בעלת מוגבלות בשמיעה. לטענתה ביום 3.12. 2020 היא התקשרה באופן יזום אל המשיבה על מנת לבדוק אם המשיבה התאימה את נתב השיחות לאנשים עם מוגבלות, ובעת ההתקשרות נשמעה מוסיקת רקע בזמן הקראת התפריט. כתוצאה מכך המבקשת לא הצליחה לשמוע את המלל הנאמר.

3. בטרם המשיבה הגישה תשובתה לבקשת האישור הצדדים הגישו בקשה משותפת להסתלקות המבקשת מבקשת האישור. במסגרת בקשת ההסתלקות המשיבה טענה כדלקמן:

המבקשת אינה מוכרת למשיבה, אינה לקוחה שלה ואין לה עילת תביעה אישית נגד המשיבה.
לקוחות המשיבה הנם לקוחות מוסדיים בלבד. המשיבה מעניקה להם שירותי תחזוקה למערכות המותקנות על ידה והמותאמות באופן אישי עבור כל לקוח. משכך אצל לקוחות המשיבה ישנם נציגים מקצועיים מוסמכים וספציפיים המתנהלים מול המשיבה, כאשר מתוקף עצם הגדרת תפקידם הם נדרשים ליכולת שמיעה מפותחת (בין הייתר בשים לב לכך שהמדובר באיתור ובאבחנה של תקלות במערכות בטיחות וביטחון ובמערכות מצילות חיים).
ללקוחות החברה מוצמד טכנאי אישי/מנהל שירות אזורי אשר מתמחה במערכת הספציפית שעל שירות התחזוקה שלה הוא אמון. פרטיו של הטכנאי מסופקים לנציג המוסמך אצל לקוח המשיבה על מנת שיוכל לפנות אליו בכל עת.
לטובת שירות התחזוקה למערכות קיימת לכל נציג מוסמך אצל הלקוח אפשרות ליצור קשר עם המשיבה בשלל אמצעי תקשורת (מעבר לנתב השיחות), ואלו האמצעים העיקריים והנפוצים בהם נוצר קשר בין המשיבה לנציגים המוסמכים של לקוחותיה: הטכנאי האישי/מנהל השירות האזורי המוצמד ללקוח, מספרי טלפון ניידים של מוקדניות או של מנהלי השירות של המשיבה, WhatsApp, דוא"ל וקשר ישיר מול מנהל הפרויקט שהתקין את המערכת.
בנסיבות אלו המשיבה אינה מעניקה "שירות לציבור או מידע על אודותיו" באמצעות נתב השיחות כהגדרת תקנה 33 לתקנות השוויון, ונתב השיחות עומד בהוראות הדין, לרבות חוק השוויון, ותקנות השוויון. המבקשת השתיתה את בקשת האישור על פרשנות בלתי נכונה של הוראות הדין.
חוות הדעת שצירפה המבקשת לבקשת האישור אינה חוות דעת מומחה בהתאם לסעיף 20 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, מאחר שהנטען בו הנו סקירה משפטית ותו לא. אין באמור מומחיות שיש בה כדי לסייע לבית המשפט בבואו לדון במחלוקות שנתגלעו בין הצדדים.
לא נגרם לחברי הקבוצה נזק ממוני או לא ממוני. לכל היותר, ככל שהיה קיים נזק, המוכחש לטענת המשיבה, הוא היה מסתכם בסך של 1,200 ₪ בלבד מאחר ומספר לקוחות המשיבה נכון למועד הגשת בקשת האישור היה פחות מ- 1,000, היינו המדובר בזוטי דברים.
לא מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית, לא מתקיים התנאי של קיומה של קבוצה שמתקיימות לגביה שאלות משותפות של עובדה או משפט נוכח העובדה כי קיים ספק רב אם קמה קבוצה.

4. הצדדים באו בדברים ביניהם והגיעו למסקנה כי אין טעם בהמשך ניהול ההליך. מבלי שצד כלשהו מודה בטענות האחר הצדדים הסכימו כדלקמן:

המשיבה הסכימה להסיר את המנגינה בנתב השיחות.
המבקשת תהא זכאית לגמול בסך של 5,000 ₪ ללא תוספת מע"מ (ככל שיחול מע"מ ב"כ המבקשת תעביר לידי המשיבה אסמכתא מתאימה מטעם רשות המיסים, והמשיבה תשלם את כל רכיב המע"מ).
בנוסף, המשיבה תשפה את המבקשת בגין הוצאותיה עבור חוות דעת המומחה בסך של 6,000 ₪ (בתוספת מע"מ) בכפוף להצגת חשבונית מס בגין חוות הדעת.
המשיבה תתרום סך של 40,000 ₪ (ללא תוספת מע"מ) לטובת מחקר LOTS הנערך במרכז הרפואי בתל אביב ע"ש סוראסקי שבראשו עומד פרופ' נפתלי שטרן. המדובר במחקר שעשוי לסייע הן למניעה והן לטיפול במחלות מוח ניווניות (כגון אלצהיימר ואפילפסיה) והוא עשוי להביא תועלת רבה לקבוצה הנטענת. הת רומה למחקר נעשית כתשורה למבקשת וב"כ המבקשת, וכנגד ויתורה של ב"כ המבקשת על שכר טרחה בהליך זה. המבקשת וב"כ המבקשת הצהירו כי אין להן עניין אישי או אחר במחקר או במרכז הרפואי איכילוב.
הצדדים סבורים כי אין צורך בפרסום בקשת ההסתלקות.
הצדדים הסכימו כי בקשת ההסתלקות מהווה הסכמה ללא הודיה כאשר אף צד אינו מוותר על טענותיו.
המבקשת מוותרת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל תביעה, זכות, טענה או דרישה מכל מין וסוג שהוא שנטענו בבקשות האישור ובתובענה נגד המשיבה ונגד התאגידים מקבוצת אפקון החזקות בע"מ, בפרט ביחס לנתב השיחות, וכן המבקשת ובאי כוחה או מי מטעמם התחייבו שלא להיות מעורבים בכל הליך משפטי נגד המשיבה ותאגידים אחרים מקבוצת אפקון אחזקות בע"מ בנוגע לטענות שנטענו בבקשת האישור ובתובענה.

5. לבקשת ההסתלקות צור פו תצהיר ים של המבקש ת ושל בא ת כוח ה על כך שהן לא קיבלו ולא יקבלו, במישרין או בעקיפין, תמורה או טובת הנאה כלשהי למעט האמור לעיל. לבקשתי המשיבה צירפה תצהיר של מר דוד בן בנימין, סמנכ"ל שירות לקוחות במשיבה, בנוגע להתחייבויותיה בבקשת ההסתלקות.

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין הייתר מחמת שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי המשיבה הסכימה להסיר את המנגינה בנתב השיחות וכן הצדדים הסכימו על תרומה מבורכת שהנה בבחינת "פיצוי לקבוצה".

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו. בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18) (להלן: עניין " מרקיט") דן בית המשפט העליון בהרחבה בסוגיית ההסתלקות המתוגמלת, ועמד על הקווים המנחים בעת בחינת בקשה לפסיקת גמול במסגרת בקשת הסתלקות.

8. במקרה דנא ב"כ המבקשת ויתרה על שכר טרחתה לטובת התרומה למחקר והדבר ראוי להערכה רבה. בנסיבות אלה מצאתי גם לאשר את הגמול למבקשת כפי שהוצ ע.

9. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים למעט רכיב הגמול . לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתה האישית של המבקש ת נדחית.
המשיבה תשלם גמול למבקשת בסך של 5,500 ₪ (בצירוף מע"מ כדין, בכפוף להמצאת חשבונית). בנוסף, המשיבה תשפה את המבקשת בגין הוצאותיה עבור חוות הדעת מומחה בסך של 6,000 ₪ (בתוספת מע"מ) בכפוף להצגת חשבונית מס בגין חוות הדעת.
המשיבה תתרום סך של 40,000 ₪ (ללא תוספת מע"מ) לטובת מחקר LOTS הנערך במרכז הרפואי בתל אביב ע"ש סוראסקי שבראשו עומד פרופ' נפתלי שטרן.
התשלומים לעיל ישולמו בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין.
בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
בשים לב לשלב המוקדם שבו הושג ההסדר, ניתן פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ג אלול תשפ"א, 21 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ענת סחייק
נתבע: אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
שופט :
עורכי דין: