ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תומר דרזנר נגד דקס יבוא ושיווק רהיטים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

תובעים

תומר דרזנר

נגד

נתבעים
דקס יבוא ושיווק רהיטים בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

2. בבסיס בקשת האישור ניצבת טענת המבקש כי המשיבה, שהנה חברה המאוגדת בישראל והבעלים או המחזיק או המפעיל של סניפי רשת "רהיטי דקס", פעלה בניגוד ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1988 (להלן: " חוק השוויון"), וכן לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ג – 2013 (להלן: " תקנות השוויון"), ובמיוחד תקנות 18(ג), 18(ח) ו- 34(א), בכך שלא היו בחנויות בסניפיה מערכת עזר לשמיעה בעמדת שירות אחת לפחות מכל סוג ובכך שהמשיבה לא פרסמה באתר את התאמות הנגישות אשר בוצעו .

המבקש הוא אדם עם מוגבלות חמורה בשמיעה. לטענת המבקש ביום 16.5.21 הוא הגיע לסניף המשיבה בחיפה במטרה לראות רהיטים, אולם הוא התאמץ והתקשה להבין את נציגת השירות שניגשה אליו על רקע הרעש במקום. המבקש שאל אם יש מערכת עזר לשמיעה ונציגת השירות התנצלה שאין וניסתה לתקשר עמו באמצעות קריאת שפתיים וכתיבה. המבקש לא ראה מערכת עזר בעמדת השירות או במקום אחר בחנות. לדברי המבקש הוא חש חוסר נוחות, תסכול, כעס, זלזול בנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, תחושת הפליה ועגמת נפש.

חוקר מוסמך מטעם המבקש ביקר בשלושה מתוך ששת הסניפים הנזכרים באתר (לרבות זה שהיה בו המבקש) ומצא כי לא הייתה מערכת עזר בעמדת השירות באף סניף שביקר בו . לבקשת האישור צורף תצהיר חוקר וכן תיעוד הביקור בסניפים . לטענת המבקש ממצאי החוקר הגבירו את תחושותיו השליליות.

3. בטרם הגישה המשיבה תשובה לבקשת האישור התקיימו מגעים בין הצדדים אשר הובילו להגשת בקשה מוסכמת להסתלקות, שבמסגרתה המשיבה טענה כדלקמן:

היעדר מערכת עזר ופרסום באתר נבעו משגגה ולא מתוך כוונה להפלות אנשים עם מוגבלות.
המשיבה כפרה בטענות המבקש לגבי קיומו של נזק או שיעורו או קיומה של קבוצה או הגדרתה או גודלה, ולטענתה לא ניתן לאתר את חברי הקבוצה באופן סביר.

4. המבקש דחה את טענות המשיבה, ואולם על מנת לחסוך במשאבים ובזמן שיפוטי ועל מנת להבטיח תועלת ודאית ומהירה יחסית לקבוצה המוחלשת של אנשים עם מוגבלות בשמיעה ואף מוגבלויות אחרות, וכן לאור מגפת הקורונה והשלכותיה על פעילות העסקים בישראל, הצדדים הגיעו להסכמות להלן וזאת מבלי שיהיה בהסכמות אלו כדי להוות ויתור של מי מהצדדים על טענותיו:

הנגשה והנגשת יתר במערכות עזר לשמיעה – המשיבה תדאג בתוך 30 ימים מהמועד הקובע לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בע מדת השירות ואף מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון בכל סניפיה.
פרסום התאמות הנגישות באתר – בתוך 30 ימים מהמועד הקובע המשיבה תכלול באתר פירוט של התאמות הנגישות שבוצעו בסניפים, לרבות שקיימות מערכות עזר לשמ יעה שכדי ליהנות מהן יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T או להשתמש באוזניה של מערכת העזר.
תרומה – בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיבה תתרום לטובת חברי הקבוצה סך של 3,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה. העמותה נבחרה ע"י המבקש ולא ע"י המשיבה והתרומה אינה באה על חשבון או במקום כספים שהמשיבה התחייבה להעביר לעמותה.
הדרכה והנחיות לעובדים – המשיבה תדאג להדרכה למנהלים והעובדים בסניפיה בדבר הפעלה ושימוש במערכת העזר ותנחה אותן לדאוג לכך שהן תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף לאורך שעות הפעילות, בעמדות שירות מאוי שות ומסומלות, ובלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן.
הוצאות, גמול ושכ"ט – הצדדים ממליצים כי בתוך 30 ימים מהמועד הקובע המשיבה תשלם למבקש ולב"כ המבקש את הוצאות בדיקות החוקר בסך של 1,755 ₪, גמול למבקש בסך של 4,000 ₪, ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 31,000 ₪ בצירוף מע"מ (באמצעות העברה בנקאית כנגד הצגת פטור מניכוי מס במקור והפקת חשבונית מס כחוק שתומצא למשיבה מיד לאחר התשלום בפועל).
פטור מפרסום והודעה על ההסתלקות – הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מפרסום הודעה על ההסתל קות וממשלוח הודעה לפי סעיף 16(ד) לחוק.

5. המבקש וב"כ המבקש צירפו תצהיר בו הצהירו כי לא ניתנה ולא הובטחה להם, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי בקשר לבקשת ההסתלקות.
לבקשתי המשיבה צירפה תצהיר תומך לעובדות ולתנאי ההסדר בבקשת ההסתלקות של מר אנטון פסיק, מנהל רשת הרהיטים של המשיבה.

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי המשיבה הסכימה לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בעמדת השירות ואף מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון בכל סניפיה , וכן הסכימה לכלול באתר פירוט של התאמות הנגישות שיבוצעו בסניפים. יתירה מכך, הצדדים סיכמו על מתן תרומה לעמותה אשר מייצגת אנשים עם מוגבלות בשמיעה ופועלת לקידום זכויותיהם, ובכך יש כדי לתרום לקבוצה הנטענת.

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו, בהתאם לאמות מידה שהותוו בפסיקה (בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18)).

התובענה דנא הייתה מוצדקת שכן אין חולק שלא היו מערכות עזר לשמיעה בסניפי המשיבה, ואף לא פורסם באתר המשיבה פירוט של התאמות הנגישות בסניפיה.

בנסיבות אלה, ולנוכח החשיבות של אכיפה אזרחית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הסכומים שעליהם הסכימו הצדדים סבירים ומצאתי לאשרם.

9. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתה האישית של המבקשת נדחית.
המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 4,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המבקשת בסך של 31,000 ₪ בתוספת מע"מ. כמו כן, המשיבה תשלם למבקש את הוצאות בדיקות החוקר בסך של 1,755 ₪.
המשיבה תתרום סך של 3,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה.
החיובים הכספיים ישולמו בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין.
בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
בשים לב לשלב המוקדם שבו הושג ההסדר, ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, י"ג אלול תשפ"א, 21 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תומר דרזנר
נתבע: דקס יבוא ושיווק רהיטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: