ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנינה בולדן נגד המוסד לביטוח לאומי :

05 יולי 2021
לפני: כבוד השופטת שרון אלקיים

התובעת:
פנינה בולדן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

  1. ד"ר עידו ציון, המומחה הרפואי שמונה על ידי בית הדין, נתן חוות דעת בעניינה של התובעת ביום 13.5.21.
  2. בית הדין התיר לצדדים להגיש שאלות הבהרה לחוות הדעת.
  3. ביום 30.5.21 הגיש ה נתבע בקשתו להעביר למומחה שאלות הבהרה.
  4. התובעת התנגד ה לבקשה.
  5. לאחר ששקלתי את טענות הנתבע, התנגדות התובעת ועל מנת שלצדדים, לרבות בית הדין, תהיה תמונה רפואית שלמה אביא החלטתי להלן.
  6. בראשית הדברים יובהר כי הנתבע ויתר על העברת שאלה 1 למומחה ולפיכך, החלטה זו תתייחס לשאלות 2 – 11 להלן.
  7. אשר לשאלות 2 - 4 :
  8. "בעמוד 4 בחוות דעתך הינך מצטט מתוך מאמר מסכם וידוע First carpo-metacarpal By WorkSafeBC evidence). osteoarthritis and its association wite occupation. Based practice group Dr. Craig W Martin, Senior medical Advisor Nov. 2010 .אך

מצ"ב המאמר.
האם תסכים כי מתוך המאמר: בעדות בדרגה I, החזק ביותר לדיון על קשר סיבתי בין CMC1 לעבודה מצוטט מאמר אחד, של Jensen (עמ' 4 במאמרו של מרטין) המסכם כי אין כל עדות לקשר בין העבודה להופעת OA-CMCI ? "
3. "בהקשר למאמרו של Haara סוכם (ציטוט): ו The authors did not find any of the Work-related foctors to be associated with the prevalence of 1st CMC OA ומשמעות הדבר כי בעבודות אשר נבדקו על ידי חוקרים אין קשר סיבתי בין CMC 1 לעבודה ? ומהי עמדתך בקשר לכך? "
4. "בהקשר למאמר של Hunter סוכם (ציטוט):
"They found that occupation did not affect the develop ment of OA in their other studies of hand OA".
ובסיכום כל ארבעת Casc contral srudies
נרשם (ציטוט): …"These four case control studies did not provide and any valid evidence onv the causal association of occupation and the development of 1st CMC OA by occupational. "
לטענת התובעת, מדובר בשאלות שאינן רלוונטיות שכן, המאמרים אליהם הן מפנות מתייחסים לסוגי עבודה או מקצועות אחרים ושונים מעבודתה של התובעת. ככל שבית הדין יתיר העברתן למומחה מבוקש כי יורה למומחה להתייחס גם למידת הרלוונטיות לנסיבות התביעה.
אשר לדעתי ייאמר, שאלות ההבהרה הן בבחינת חקירה נגדית וככלל יטה בית הדין להעבירן למומחה שמונה על ידו. ככל שהמומחה יסבור כי המאמרים אליהם הוא מופנה אינם רלוונטיים הרי, שעומדת בפניו האפשרות לציין זאת בתשובותיו לשאלות ההבהרה ולפיכך, אני מתירה העברת שאלות אלה למומחה.
8. אשר לשאלות 5-8:
5. " האם תסכים כי בהתאם לכללים המקובלים בסטטיסטיקה הרפואית והתייחסות למאמרים מקצועיים לצורך דיון מספרי (אחוזי) משתמשים החוקרים בסיכון יחסי (Relative, Risk, Risk Ratio, RR) RR והוא היחס בין ההסתברות שהאירוע יתרחש בקבוצת החשופים לבין ההסתברות שהאירוע יתרחש בקבוצת הלא חשופים שמבטא למעשה את הסיכון בקרב מי שחשוף לעומת הסיכון בקרב מי שלא חשוף וכמו במקרה הנדון נבדקים שתי אוכלוסיות העובדים : 1. נדרשים לעבודת כפיים 2. לא נדרשים לעבודת כפיים?"
6. " האם תסכים כי סיכון יחסי לרוב מחושב במחקרים קליניים וב מחקרי עוקבה במחקרים אלו, מעקב אחר הפרטים בשתי הקבוצות לתקופת זמן מסוימת מאפשרת לתעד את היתכנות המחלה בכל קבוצה ולחשב את ה תדירות של המחלה בשתי הקבוצות? "
7. " האם תסכים כי כאשר מתייחסים ל RR-RELATIVE RISK - יש לחשב נכונה את AR ( attributable risk) לכל גורם וכמו במקרה הנדון היה צורך לחשב מרכיב (השפעה אישית וסביבתית המשפיעים לתחלואה ולרבות גילה של התובעת ומחלות הרקע שלה?"
8."האם תסכים כי חישוב AR ( attributable risk) סיכון משויך מתבצע לפי נוסחה מתמטית – Single AR = (RR-1)/RR (RR=relative risk) (גורם 1 – עבודה ), 2 ג יל, 3 גורמים/מחלות רקע אישיות)?"
לטענת התובעת, מדור בשאלות העוסקות בסטטיסטיקה ואינן עוסקות ברפואה.
אשר לדעתי ייאמר, סטטיסטיקה הינה חלק מעולם הרפואה ולא מצאתי כי יש ממש בהתנגדות התובעת להעברת שאלות אלה למומחה. שאלות אלה הינן רלוונטיות לעניין שבמחלוקת באופן שמידת ההשפעה של תנאי העבודה נמדדת לפי הסתברות השפעתם של תנאי העבודה על הופעת הפגיעה אצל התובעת. לפיכך, אני מתירה עברת שאלות אלה למומחה.
9. אשר לשאלות 9-11:
9. "כיצד חישבת השפעת עבודה מכל סוג לתחלואה של מפרק ה- 1 CMC וזאת בסבירות מעל 50% בין הש פעת העבודה ביחס לגורמים האחרים?"
10. " כיצד קבעת כי במקרה נידון השפעת עבודתה של חולה זה להתפתחות של 1 CMC מעל 20% ביחס לגורמים האחרים? "
11. " האם אתה יכול לחשב את התרומה היחסית באחוזים להתפתחות 1 CMC אצל התובעת והם גילה, תורשה, ומחלותיה בנפרד וגם יחד לגרימה ו/או החמרה של ה- 1 CMC ביחס לע בודתה כפי שפורט בעובדות המקרה?"
לטענת התובעת, מדובר בשאלות קנטרניות עליהן השיב המומחה בחוות דעתו ולפיכך, אין להעבירן למומחה בשנית.
אשר לדעתי ייאמר, כי מבחינת חוות הדעת עולה כי המומחה התייחס לגורמי הסיכון ועברה הרפואי של התובעת כמו כן, התייחס המומחה למידת השפעת תנאי העבודה על הופעת הליקוי אצל התובעת ואולם, יחד עם זאת, לא מצאתי כי יש בהעברת שאלות אלה למומחה כדי להטרידו או כי אלה קנטרניות כידוע, ככלל בית הדין יטה להעביר שאלות הבהרה למומחה שכן, אלה בבחינת חקירתו הנגדית. לאחר שמצאתי כי שאלות אלה רלוונטיות לסוגיה שבמחלוקת וכי יש בהן כדי לשפוך אור על מצבה הרפואי של התובעת כמו גם על מידת השפעת תנאי עבודתה על הופעת הליקוי אני מתירה עברת שאלות אלה למומחה.
10. לאור החלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, (05 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

חתימה


מעורבים
תובע: פנינה בולדן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: