ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזרי גברא נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת יפית מזרחי-לוי

המערער
עזרי גברא
ע"י ב"כ: עו"ד אלבו
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אילת ברעם מהלשכה המשפטית

פסק דין

לפניי ערעוחלטת ועדה רפואית לעררים (עבודה) מיום 21.7.20 ( ועדת העררים) לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 ( החוק) ולאחר פסק דין מחזיר שניתן בהליך ב"ל 64324-02-20 מיום 3.6.20.
הרקע הצריך לעניין
המערער יליד 1951, עבד כשליח שכיר; ביום 5.3.18 נפגע בתאונת דרכים בעבודה עת רכב על האופנוע, ורכב שנצמד לשמאלו דחק אותו למדרכה. המערער היטה את האופנוע על מנת למנוע התנגשות, נפל על המדרכה ונחבל (להלן: "התאונה").
התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי (המוסד) כתאונת עבודה. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער 0% ללא קביעת נכויות זמניות. על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון הוגש ערעור, אליו צורפה חוו"ד פרופ' שבת – אורטופד, במסגרתו טען המערער כי היה על הוועדה לקבוע למערער נכויות זמניות וכן נכויות צמיתות והפעלת תקנה 15 (הערעור על החלטת דרג ראשון בצירוף חוו"ד פרופ' שי שבת צורף כנספח ב' לערעור).
ועדה רפואית לעררים של המוסד מיום 24.12.19 הותירה את קביעת הוועדה מדרג ראשון על כנה. על החלטת זו הוגש ערעור לבית הדין, וביום 3.6.20 ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתתייחס לזכאות לנכויות זמניות ותתייחס לחוו"ד פרופ' שי שבת ביחס לכתף, לקרסוליים ולצוואר, לרבות בדיקה חוזרת לצוואר (פסק דין מיום 3.6.20 בצירוף תגובת המשיב מיום 21.5.20 צורף כנספח ג' לערעור).
בהתאם לפסק הדין המחזיר התכנסה הוועדה רפואית לעררים ביום 21.7.20.
טענות המערער
הוועדה הותירה את קביעתה הקודמת על כנה, משסימנה לעצמה שלא להעניק למערער נכות. הדבר בא לידי ביטוי בנקודות הבאות:
התמקדותה ברישומים רפואיים המתיישבים עם מסקנותיה הקודמות תוך התעלמות ממסמכים אחרים.
התעלמות מכל קביעותיהם של רופאיו המטפלים של המערער – רופא משפחה, רופא תעסוקתי, פיזיוטרפיסט, אורטופד וכיוב', שבדקו את המערער בזמן אמת והתרשמו ממצבו (מסמכים רפואיים אלו צורפו כנספח ד' לערעור).
רישום חוזר כי תנועות צווארו של המערער " מלאות לכל הכיוונים", ולמרות זאת קביעת נכות בשיעור 10% בגין מגבלות תנועה בצווארו אשר נוכו בגין עברו הרפואי.
קביעה כי "לא תיתכן פגיעה בדיסקוסים צווארית מבלי שהיה לה איזה שהוא סימן בבדיקות בחדר מיון". זאת למרות שפקיד התביעות הכיר בפגיעה בצוואר.
קביעה לא מבוססת כי מדובר בתאונה "מינורית ביותר".
קביעה כי המערער מאדיר את ממצאיו.
זילזול בוטה בחוות דעתו של פרופ' שי שבת – מומחה אורטופד – תוך ציון "לא דייק", "לא התייחס", "מתייחס לטווחים רצוניים שהציג בפניו הנבדק..." וכו'.
פנייה לעברו הרפואי של המערער תוך ציטוט אבחנות וממצאים שאין להם דבר עם התאונה, המלמד על להיטותו של הבודק לשייך ממצאים (שכלל לא נטענו כקשורים לתאונה וכלל לא הוסתרו.
לאור האמור טען המערער כי הוועדה פעלה בצורה מגמתית כדי לכסות על מחדליה. נימוקיה קצרים ולא מספיקים. הוועדה לא ביצעה את הוראות פסק הדין המחזיר ולא נימקה את מסקנותיה כדבעי היות ולא התעמתה עם האמור בהודעת הערעור אשר הוגשה ובמסמכים הרפואיים אשר צורפו המערער ביקשה להורות על פסילת הרכב הוועדה ולהחזיר את עניינו לוועדה רפואית בהרכב אחר בפניה לא יעמדו פרוטוקולי ועדה זו.
טענות המוסד
המוסד טען כי החלטת הוועדה מנומקת מספיק ואין מקום להתערב בה, כל שכן להחליף את הרכבה. התרשמות הוועדה הייתה שהפער בין התיעוד מהמיון לבין ממצאים רפואיים מאוחרים יותר מעיד על "האדרת" המצב הרפואי. הוועדה לא ניכתה אחוזי נכות, אלא רק הותירה אותם על כנם, לאור קביעות קודמות.
אשר לטענה בדבר פנייה לעברו הרפואי ציין המוסד שזהו תפקידה של הוועדה.
לגבי קרסוליים וכתפיים – אף שהמערער לא העלה טענות בעניין זה בוועדה, הוועדה קיימה את הוראות פסק הדין המחזיר וציינה שלא נמצאו הג בלות תנועה או ממצאים קליניים המצדיקים התאמת נכות, בניגוד לחוות דעתו של פרופ' שבת.
דיון והכרעה
בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים רק בשאלות משפטיות. במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל (ארצי) 10014/98 יצחק הוד – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213 (1999)).
אחת מהחובות המוטלות על הוועדה הרפואית לעררים, בהיותה גוף מעין שיפוטי היא חובת ההנמקה. מטרתה של חובה זו היא לאפשר ביקורת שיפוטית של בית הדין על החלטותיה (דב"ע (ארצי) ם/1318-01 עטיה - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו 60). על מנת לעמוד בחובה זו, על ההנמקה להיות ברורה ומפורשת אשר ממנה ילמד לא רק רופא אחר את הלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא גם בית הדין ומי שאינו מצוי ברפואה:
"המשימה של קביעת דרגת אי הכושר הינה מורכבת וסבוכה ולא בכל מקרה שבו נפל פגם כלשהו ולו זניח, בהנמקתה או בניסוח ההנמקה יהיה מקום להתערב בהחלטת הוועדה ולהחזיר את עניינו של המבוטח לדיון נוסף בפניה. זאת כל עוד שוכנע בית הדין כי החלטת הוועדה עונה לדרישות המהותיות של חובת ההנמקה ולתכליות המרכזיות של חובה זו והן: היכולת גם של מי שאינו מצוי ברפואה, לעמוד על השיקולים שהובילו להחלטה ולהתחקות אחר הלך מחשבתה; האפשרות המעשית להפעיל ביקורת שיפוטית בנוגע להחלטות הוועדה וכן, שיפור איכות ההחלטות של הוועדות הרפואיות והגברת האמון הציבורי בהתנהלותן" (בר"ע (ארצי) 39263-03-15 רוחמה אופנר - המוסד לביטוח לאומי (6.7.16); ר' גם דב"ע (ארצי) מג/1356 - 01 לביא - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יז 130).
אשר למסגרת הדיונית הנוגעת לפסק דין מחזיר, נקבע כי על הוועדה לערוך דיון על פי ההוראות שנכתבו בו וכי ערעור על ועדה לאחר פסק דין מחזיר מוגבל לשאלה אם הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין המחזיר:
"משמוחזר עניינו של מבוטח לוועדה רפואית על פי פסק דין, עליה לפעול על פי ההנחיות שניתנו לה בפסק הדין. ביקורתו השיפוטית של בית הדין לעבודה על החלטת הוועדה, במקרה כזה, מוגבלת לבחינת השאלה- האם מילאה הוועדה אחר מצוות פסק הדין. לפיכך, אין חובה על הוועדה לבחון טענות אחרות אשר בחינתן לא נדרשה בפסק הדין, והחלטתה לא תיפסל בשל כך שלא התייחסה לטענות אלו. במיוחד אמורים הדברים, שעה שהמבוטח עצמו מסכים להשבת עניינו אל הוועדה, על מנת שתבחן שאלה ספציפית המופנית אליה על ידי בית הדין" (עב"ל (ארצי) 114-07 אבנר עורקבי - המוסד לביטוח לאומי (8.1.08); ר' גם בר"ע (ארצי) 46178-10-20 המוסד לביטוח לאומי - טטיאנה צירולניק (9.12.20)).
מן הכלל אל הפרט
פסק הדין המחזיר הורה לוועדה לפעול כדלקמן:
"א. תתייחס באופן מפורש לטענת המערער בדבר נכויות זמניות בתום תקופת אי הכושר ותשקול עמדתה בעניין.
ב. תתייחס לתלונות המערער ביחס לכתף ותיתן דעתה בהקשר זה לאמור בחוות דעתו של פרופ' שבת.
ג. תתייחס להמלצת פרופ' שבת ביחס לקרסוליים ותשקול האם יש בהמלצה זו בכדי לשנות את קביעתה.
ד. תתייחס להמלצת פרופ' שבת ביחס לצוואר ותשקול האם יש בהמלצה זו בכדי לשנות את קביעתה. בשים לב לכך שבפרוטוקול הוועדה מיום 3.12.19 לא צוינו ממצאי בדיקה ביחס לצוואר תערוך הוועדה למערער בדיקה קלינית חוזרת בצוואר. תשומת לב הוועדה לכך כי אם בשל אי שיתוף פעולה לא תצליח הוועדה להעריך את נכותו של המערער, עליה להזהיר את המערער בדבר משמעות חוסר שיתוף הפעולה ולתת לו אפשרות לטעון ביחס לכך.
המערער יוזמן לוועדה ויוכל לטעון טענותיו בפניה. החלטת הוועדה תהיה מנומקת ומפורטת".
להלן פרוטוקול הוועדה:
"תלונות התובע:
כתף – בעבודה מרים חבילות, לא יכול להרים קלסר ביד שמאל, אני צריך להיעזר במישהו לא יכול להרים רק בין ימין יש לי שני קרעים ביד שמאל.
קרסול שמאל – רגישות בא לידי ביטוי שאני מתאמץ אז יש לי כאבים אם אני נועל נעליים הליכה במדרגות מרגיש רגישות.
צוואר – בישיבה 5 דקות בתנועה מסוימת לא יכול לזוז לא יכול לקום מרגיש שכולי תפוס לפני שבועיים הייתי אצל רופאה פרטית נתנה לי כדורים מיוחדים כדורים הומאופטים.
נימוקי הערעור:
מפנים לפס"ד ומבקשים לפעול בהתאם לעניין הנכות הזמנית חשוב לציין שע"פ אישור רופא תעסוקתי וע"פ אישורי הרופאים שבדקו אותו בזמן אמת נעדר מהעבודה עד 15.2.19 בתקופה זו טופל באופן אינטנסיבי ביצע טיפולי פיזיותרפיה סבל כאבים קשים מבקש לקבוע את הנכות הזמנית בהתאם.
מפנים לחוו"ד פרופ' שישבת לחוו"ד בדיקות CT צווארי 17.1.19 שביצע ממצאים שם וכן ליתר התיעוד הרפואי ומבקשים לקבוע נכויות בהתאם".
להלן סיכום הוועדה:
"הוועדה עיינה בהפניה לפיזיותרפיה ד"ר ינוקא אורתופד מיום 18.3.18 (ביקור חוזר) ’כאב צוואר ברך ימין קרסול שמאל שבועיים לאחר תאונה. כאב כתף שמאל – ידוע בעבר על רק RC. בבדיקתו רגישות בהנעת הצוואר ללא חסר נוירולוגי שטף דם באספקט לטרלי קרסול שמאל בדיקה וצילומים במיון ללא נזק גרמי רגישות בהנעת הכתף‘.
שוחרר ממיון תה"ש 5.3.18 – מרגיש טוב מעוניין ללכת הביתה גם ללא בדיקה לא איבד הכרה מסרב בכל תוקף לבצע בדיקות CT ראש למרות הסברים על סיכונים מבקש לחתום על סירוב לבדיקת CT ולהשתחרר ללא רגישות על פני חוליות הצוואר והגב.
האגן יציב (חתימת ד"ר בן ארי) צילומים ללא ממצא גרמי חולף ללא קושי בהנעת הצוואר ללא חסר נוירולוגי ללא קושי בנשיאת משקל משוחרר אורתופדית עם המלצות.
קרסול שמאל – נפיחות בהמטומה באיזור הפטישון לטרלי, רגישות סביב פטישון לטרלי ללא רגישות על פני טיביה או פבילה ללא רגישות בכל הרגל. בברך ימין שפשוף שטחי בקדמת הברך – יישור מלא טווחים מלאים רגישות על פיקה ללא רגישות בסדר מפרקי יציבות שמורה צילום עמ"ש ברך ימין וקרסול שמאל.
תעודה רפואית ראשונה 20.6.18 – כאב צוואר ברך ימין קרסול שמאל שבועיים אחרי תאונה כאב כתף שמאל ידוע בעבר על קרע ב RC לדבריו לא מסוגל לחזור לעבודה מעוניין בהמשך חופשת מחלה בבדיקתו – רגישות בהנעת הכתף.
בדיקה –
בהיסח הדעת נבדקו תנועות עמ"ש צווארי אשר נמצאו מלאות לכל הכיוונים לציין כי התנועות היו אקטיביות ובוצעו במסגרת הבדיקה הגופנית.
תנועות הקרסוליים מלאות ושוות לכל הכיוונים, ללא עיוות. מוסר על כאב פרוקסימלית לפטישון חיצוני אשר בבדיקה חוזרת היה ללא תגובה לניקוש מקומי (לא עדין). בישיבה הרים את כתפיו אל מעבר לגובה השכם. ביצע תנועות סיבוביות מלאות משני הצדדים. בבדיקה כוח שרירי באבדיקציה הפעיל 5/5 בזווית 0-45.
אבחנה –
מצב לאחר תאונת דרכים. תלונות על כאבי צוואר, ברך ימין, קרסול שמאל.
מכתבו של פרופ' שי שבת, מצטט תלונות במיון על כאב בצוואר, בראש ובכתף שמאל, קרסול שמאל וברך ימין. ברך ימין נבדקה בשנת 2014 ונמצאה היצרות מידאלית בצילומים בעמידה.
הוועדה מתייחסת למכתבו של פרופ' שי שבת אשר לא דייק במהות הפגיעות. מאידך לא התייחס למידע קודם באשר לפגיעה ברגל שמאל אשר לא הראה ולא נפגעה באירוע הנידון א לא קודם לכן. אכן היו תלונות על כאבי כתף אשר זכו להתייחסות הרופאים המטפלים בגלל מצב קודם.
לגבי עמ"ש צווארי – הבדיקה הנוכחית הראתה טווחי תנועה מלאים, כאשר פרופ' שבת מתייחס לטווחים חיצוניים אשר הדגים בפניו הנבדק. אלו לא יכולים להיות קשורים לאירוע הנידון ע"פ הרישומים בחדר המיון ולא תיתכן פגיעה בדיסקוסים צוואריים מבלי שהיה לה איזשהו סימן בבדיקות בחדר המיון.
לדעת הוועדה קיימת האדרה בתלונות וייחוס חלקי לאירועים אחרים. הוועדה אינה משנה את קביעתה ומבקשת לציין כי אינה מוצאת כל מגבלה תפקודית אובייקטיבית קבועה המקנה אחוזי נכות בגין האירוע הנידון.
לעניין הנכות הזמנית מדובר בהאדרה מלכתחילה של אירוע אשר בחדר המיון תואר כמינורי ביותר ולדעת הוועדה אין הצדקה למתן נכות זמני מעבר לתקופת אי כושר שקיבל".
עיון בהחלטה מעלה שהוועדה שמעה את תלונות המערער ובא כוחו, בדקה את המערער בדיקה קלינית ובחנה את המסמכים הרפואיים שעמדו בפניה. כן עולה כי הוועדה עמדה בחובת ההנמקה המוטלת עליה – הוועדה התייחסה לטענות התובע על זכאות לנכויות זמניות. היא הסבירה שלדעתה ניתן ללמוד ממסמכי המיון, שנערכו בזמן אמת, כי מדובר היה בתאונה קלה יחסית שלא הצדיקה נכויות זמניות והעדיפה מסמכים אלו כבסיס לקביעתה;
הוועדה התייחסה גם לחוות דעתו של פרופ' שבת והסבירה מדוע היא אינה מעוניינת להתבסס עליה. ממצאי הוועדה עצמה שונים ממצאיו של פרופ' שבת ודי בכך על פי הפסיקה לבסס קביעת הוועדה. אולם הוועדה הוסיפה וכתבה שהפירוט בחוות דעתו של פרופ' שבת אינו מדויק שכן חוות דעתו נערכה על סמך דיווח התובע להבדיל מבדיקה אובייקטיבית, כפי שהיא עשתה, לתנועותיו הספונטניות של התובע "בהיסח דעת". ניתן להבין מהוועדה כי היא אינה סבורה שחוות דעתו של פרופ' שבת אובייקטיבית דיה. המדובר בביקורת עניינית של הוועדה כלפי חוות דעתו של פרופ' שבת המצויה בתח ום סמכותה ומומחיותה ולא בזלזול בלתי ענייני.
ביחס לכאבי הכתף הסבירה הוועדה שלדעתה מדובר בכאבים שנבעו ממצב רפואי קודם ולא מתאונת העבודה וציינה כי בבדיקתו הקלינית הרים התובע את ידיו מעל לגובה השכמות. כן היא התייחסה לכאב בברך ימין.
הוועדה התייחסה בהרחבה לפגיעה הצווארית של התובע והסבירה את ממצאיה לאחר בדיקתו הקלינית. לאור הסכמת המשיב בדיון מיום 8.7.21 כי קיים פער בין ממצאי הוועדה ביחס לפגיעה הצווארית לבין אחוזי הנכות שנקבעו לו בגינה המצדיקה להשיב את עניינו לוועדה, אני סבורה כי טוב יהיה אם הוועדה תוסיף התייחסות לחלק מהטענות שהעלה ה מערער במסגרת הליך זה.
ייתכן והיה מקום להתייחסות נוספת לכאבים בכתפיים ובעיקר בקרסוליים, היינו ניתוח הממצאים שמצאה הוועדה במסגרת מסקנותיה. הדבר אינו מצדיק לכשעצמו להשיב את עניינו של התובע לבחינה נוספת, אך לנוכח הסכמת המשיב על החזרה כפי שתפורט להלן בעניין הצוואר, תדרש הוועדה גם לעניין זה.
לפיכך, עניינו של המערער יושב לוועדה כדי שתפעל כדלקמן:
הוועדה תשקול בשנית את נכות המערער בצווארו בשים לב לפער בין ממצאיה ביחס לפגיעה הצווארית לבין אחוזי הנכות שנקבעו לו בגינה בדרג הראשון, קביעה שהוועדה הותירה על כנה ללא הסבר .
הוועדה תנמק מסקנותיה ביחס לקרסול ולכתפיים.
הוועדה תבהיר מדוע אין ברישומים של רופא המשפחה, הרופא תעסוקתי והפיזיוטרפיסט של המערער מזמן אמת כדי להצדיק קביעת דרגת נכות זמנית למערער.
הוועדה תסביר מדוע לדעתה מסמכי המיון של התובע מצביעים על פגיעה "מינורית" שאינה מצדיקה לקבוע נכויות זמניות.
אין מקום בנסיבות העניין להחליף את הרכב הוועדה משהמערער לא הצביע על הראה שהוועדה חרגה מהנחיות פסק הדין המחזיר או התקבעה בעמדתה בצורה בלתי עניינית.
סוף דבר
המערער יוזמן לוועדה על מנת שתשלים מלאכתה כאמור לעיל.
המערער ובא כוחו יוכלו לטעון ל פני הוועדה.
לנוכח התוצאה והסכמת המשיב, אין צו להוצאות.
ניתן היום, י"ב אלול תשפ"א, (20 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עזרי גברא
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: