ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באסם זידאני נגד ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים :

בפני כבוד ה שופטת חוי טוקר

המבקש:

באסם זידאני
על-ידי עו"ד אסף גאנם

נגד

המשיב:
ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים, משרדי ממשלה 570001774

החלטה

לאחר שהממונה בחן את בקשת היחיד ומצא כי היא הוגשה בהתאם להוראות סעיף 321(ב) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק"), אני מורה על הבאת הצעת היחיד להסדר חוב לאישור הנושים.
לשם כך, אני ממנה את עו"ד נצר גיא מרח' דרך אבא הילל 7, רמת גן, למנהל הסדר החוב (להלן: "מנהל ההסדר").
המזכירות תעדכן במערכת נט המשפט.
עד ליום 15.7.21 יגיש מנהל ההסדר לממונה תצהיר על כך שאינו עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף 125(ג) לחוק.
הממונה ינהל קופת הסדר אליה יועברו כל הכספים הקשורים להליך ההסדר.
היחיד יפקיד בקופת ההסדר עד ליום 18.7.21 סך של 6,165 ₪, אשר יהווה מקדמה לתשלום שכר טרחת מנהל ההסדר, הוצאות ההסדר ואגרת הניהול.
היחיד ישלם לקופת ההסדר סך של 1,200 ₪ לחודש החל מיום 1.8.21 ועד לראשון לכל חודש עוקב.
עם ביצוע התשלום כמפורט בפיסקה 6 לעיל יודיע על כך היחיד לממונה ולבית המשפט, ובכפוף לביצועו, כאמור, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחיד על-ידי הנושים הבלתי מובטחים ללא צורך במתן החלטה נוספת, וזאת עד למועד הדיון בבית המשפט.
עם קבלת ההודעה לפי פיסקה 8 לעיל על ביצוע התשלום כמפורט בפיסקה 6 לעיל וכל עוד עיכוב ההליכים בעינו, תעוכב יציאתו של היחיד מן הארץ.
חל איסור על היחיד לבצע כל פעולה בנכסיו ללא אישור הממונה.
הנושים יגישו למנהל ההסדר תביעות חוב לא יאוחר מיום 2.11.21.
מנהל ההסדר יקבע מועד ומקום לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר, וזאת לא יאוחר מיום 2.12.21.
עד ליום 25.7.21 יודיע מנהל ההסדר ליחיד ולממונה על מועד ומקום האסיפות, יפעל לכינוס האסיפות במועד ובמקום שיקבעו ויערוך פרוטוקול באשר לתוכן הדברים שהועלו באסיפות.
עד ליום 25.7.21 ישלח מנהל ההסדר בדואר רשום עם אישור מסירה, הודעות על הליך ההסדר לכלל הנושים, ישירות לכתובתם האישית ובנוסף גם לבאי כוחם, במידה והם מיוצגים, וזאת על פי הפרטים שמסר היחיד במסגרת בקשתו.
בהודעה לנושים יכלול מנהל ההסדר את הפרטים שנמנו בסעיף 4.2 לתגובת הממונה.
עד ליום 1.8.21 הממונה יפעל לפרסום הודעה באתר הממונה על הגשת בקשת היחיד לפי סעיף 321 לחוק, בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעת חוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה, מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ולאישור הצעת ההסדר.
עד ליום 25.7.21 יפרסם מנהל ההסדר הודעות בשני עיתונים (אחד מהם כלכלי) על הגשת הבקשה לאישור ההסדר לפי סעיף 321 לחוק, בצירוף הפרטים שנמנו בסעיפים 4.2 ב'-ד' לתגובת הממונה ואת אופן קבלת המסמכים המפורטים בסעיף 4.2א' לתגובת הממונה.
מנהל ההסדר יבדוק את תביעות החוב שיוגשו ויכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר הגשתן.
מנהל ההסדר ימציא לנושים וליחיד את הכרעתו המנומקת בתביעת החוב.
עד ליום 2.1.22 יגיש מנהל ההסדר לבית המשפט ולממונה דין וחשבון על התנהלות הליכי ההסדר. הדוח יכלול, בין היתר, את הפרטים שנמנו בסעיף 4.5 לתגובת הממונה.
שכרו של מנהל ההסדר כפי שייפסק על ידי בית המשפט, הוצאותיו ואגרת ההשגחה לממונה ישולמו על ידי היחיד בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.
נקבע לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר ליום 18.1.22 בשעה 09:00.
המזכירות תשלח ההחלטה ליחיד, לממונה ולמנהל ההסדר שמונה.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשפ"א, 09 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: באסם זידאני
נתבע: ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים
שופט :
עורכי דין: