ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין nzeh thankgod kelechukwu נגד ב.ס.ט. בנייה בע"מ :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל
נציג ציבור (מעסיקים) מר אהרון אזון

המבקש
nzeh thankgod kelechukwu
ע"י ב"כ: עו"ד נתן שמולביץ
-
המשיבה
ב.ס.ט. בנייה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מקס אלפסי

המשיב הפורמלי חסן חאלד
ע"י ב"כ עו"ד איימן אגבריה

פסק דין

לפנינו ערעור ובקשה להארכת המועד להגשת ערעור על החלטת כבוד הרשמת סימה קרמר , אשר ניתנה ביום 25.3.21 במסגרתה חויב המבקש בהפקדת ערובה בסך של 2,000 ₪ להבטחת הוצאות המשיבה.

עיקר טענות המבקש
לטענת המבקש יש להיעת ר לבקשה להארכת המועד להגשת הערעור וזאת משע ה שהמועד חלף לאור ניסיונות המבקש לסיים את המחלוקת מחוץ לכותלי בית הדין. לגישת המבקש יש לראות בניסיונות לסיום ההליך ללא צורך בהכרעה שיפוטית, כטעם מיוחד בגינו יש להאריך את המועד.

עוד נטען כי סיכוי הערעור גבוהים ומשמדובר באיחור של יום אחד בלבד, יש להתחשב בנתון זה ולהורות על הארכת המועד להגשת הבקשה עד ל מועד הגשתה בפועל.

המבקש הוסיף וטען כי לא היה כל מקום לחיוב ו בהפקדת ערובה שעה שהוצב בחצרי המשיבה , כאשר מנהליה נתנו לו הוראות עבודה והיו שותפים לסיום העסקתו. מדובר בתבנית העסקה פוגענית במסגרתה שולם שכר המבקש במזומן על ידי המשיב הפורמלי , בעוד הוא הוצב בחצרי המשיבה וקבל את שכרו ואת הוראות העבודה מאת המשיבה לפיכך, עולה כי קיימת ראשית ראיה על פיה קיים טעם מיוחד מכוחו יש לפטור את המבקש מ הפקדת ערובה. כמו כן הוצאות המשיבה מובטחות לאור כתב ההתחייבות אשר צורף על ידי המשיב הפורמלי , במסגרתו התחייב הוא לשפומשיבה בגין כל נזק אשר יגרם לה כתוצאה מניהול הליך.

עיקר טענות המשיבה
לטענת המשיבה לא התנהלו הליכי משא ומתן בין הצדדים למעט ניסיון פשרה שנערך בפתח הדיון המקדמי , לאחר שהמשיב הפורמלי הצהיר כי המבקש הועסק על ידו בלבד.

לעניין סיכויי הערעור טענה המשיבה כי המשיב הפורמלי הוא אשר העסיק את המבקש ושלם את שכרו . המשיבה מעולם לא העסיקה את המבקש בהעסקה משותפת כפי שנטען על ידו, ולא היה כל קשר בין המשיבה ובין המבקש כל זאת כאשר האחרון הודה כי שכרו שולם על ידי קבלן אחר ואף הציג סרטון בו נראה המשיב הפורמלי משלם את שכרו. אף אם היה המבקש מוצב בחצרי המשיבה, עובדה המוכחשת על ידי המשיבה , אין בעובדה זו בלבד כדי להקים יחסי עבודה בין הצדדים.

בהעדר יריבות בין המבקש למשיבה ומשלא צורפה כל ראיה בדבר קיום יחסי עבודה בין הצדדים , בדין חויב המבקש בהפקדת ערו בה. לאור עקרון סופיות הדיון יש להפסיק את הסחבת בה נוקט המבקש ולהורות על הפקדת הערובה בה חויב.

תשובת המבקש לטענות המשיבה
בתשובתו חזר המבקש על עיקרי טיעוניו והדגיש כי התקיימה שיחה בין באי כוח הצדדים במטרה לייתר את ההליך. המשיבה מתוך הבנה כי חבה היא כלפי המבקש , נאותה לשלם סכום מסוים על מנת לסיים את ההליכים כנגדה אולם, הצעתה נדחתה על ידי המבקש . מכאן עולה כי המשיבה מבינה ומכירה באחריותה כלפי המבקש על כן, מדובר בטעמים מיוחדים להארכת המועד להגשת ה ערעור.

עוד נטען כי לאור עמדת המשיב הפורמלי ממנה עולה כי השכר שולם במזומן ומשמדובר בתבנית העסקה פוגענית אשר בהכרח גרמה לפגיעה בשכר ובזכויות המבקש, כל זאת תחת "קורת הגג" של המשיבה אשר התקשרה בתבנית העסקה משולשת ופסולה ,עולה כי סיכוי הערעור גבוהים על כן, יש לקבלו ולהאריך את המועד להגשתו.

דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
תקנה 77 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991 , הדנה במניין הימים להגשת ערעור על החלטת רשם קובעת כדלקמן:
"ערעור על החלטה אחרת של רשם יוגש לבית הדין האזורי, תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה אם ניתנה בפני המערער, או מהיום שבו הודעה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו, והוראות פרק זה יחולו על ערעור כאמור בשינויים המחוייבים".

תקנה 125 לתקנות דנה בסמכות בית הדין או הרשם להאריך מועדים אשר נקבעו בחוק או בתקנות "מטעמים מיוחדים שירשמו" , וכך נקבע:
"מועד או זמן שקבע בית הדין או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, לרבות בתקנות אלה, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו.

במסגרת בחינת השאלה אילו נימוקים יובאו בגדר "טעמים מיוחדים" קבע בית המשפט העליון את הדברים הבאים:"...במקרה שבו סוכלה הכוונה להגיש ערעור, עקב אירועים שהנם מחוץ לשליטה הרגילה של בעל הדין (מוות, מחלה). טעם מיוחד קיים אף במקרה בו התחולל אירוע שאינו צפוי מראש, ולא ניתן להיערך אליו מראש. גם מצב דברים שבו טעה בעל הדין ביחס למצב המשפטי או העובדתי, כלול בקטגוריה זו, ובלבד שהטעות אינה טעות מובנת מאליה, טעות הניתנת לגילוי על ידי בדיקה שגרתית, שהגשת כל כתב טענות מחויבת בה". (ע"א (עליון) 6842/00 ידידיה נ' קסט, פ"ד נה (2) 904).

כן נפסק כי איחור של ימים בודדים ואפילו של יום אח ד בהגשת הערעור דרוש הצדקה והסבר (ע"א (עליון) 694/01 מדינת ישראל נ' לאה ויסמן (30.7.2001)).במקרים בהם אין לבעל הדין כל הסבר או צידוק לסיבה לעיכוב וכאשר לא הוכח כי הסיבה יסודה ולו בחלקה , בנסיבות חיצוניות שאינן בשליטת המערער , תדחה הבקשה (עא"ח 30/06 רוני שמעון בע"מ- חארבי עליאן (20.12.06)) .

הרציונל בבסיס הצורך להצביע על 'טעם מיוחד' יסודו בכלל סופיות הדיון אשר לגביו נפסק לא אחת כי : "סופיות הדיון מחייבת תחימת מועדים להתמשכותם של הליכים, כאשר בחלוף זמן סביר מסיומם, מתגבשת צפייתו של הצד שכנגד כי מסכת ההתדיינות בה נטל חלק תהפוך לנחלת העבר... לאור עקרון "סופיות הדיון" עומדת לצד שכנגד הזכות לכלכל ענייניו מבלי שחרב הערעור תהא תלויה על צווארו זמן ממושך". (עא"ח 49/06 איגור סומרוקוב – מדינת ישראל – משרד החינוך, (21.12.2006)).

בהתאם לכך, בעת שדן בית הדין בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור עליו לשקול את עוצמת הפגיעה בצפיית הצד שכנגד לסופיות ההליך לפיכך, דרוש 'טעם מיוחד' בעטיו תתקבל הבקשה וזאת לאור אינטרס הסופיות של הצד שכנגד. עם זאת במקרים בהם אינטרס סופיות הדיון מובהק והסתמכות הצד שכנגד על חלוף המועד ברורה וחדה יותר, על ה"טעם המיוחד" ללמד על העדר שליטה או תקלה שאינה רגילה או צפויה (ע"א (עליון) 6842/00 ידידיה נ' קסט, פ"ד נה (2) 904).

על המקובץ נוסיף כי סיכויי הערעור הינם שיקול מרכזי ומכריע בעת מתן החלטה בבקשה להארכת המועד. סיכוי הערעור הינם בגדר שיקול חשוב ומהותי וככל שמדובר בערעור אשר סיכוייו גבוהים הם , יתכן והם לכשעצמם יתגבשו לידי "טעם מיוחד". יפים לענייניו הדברים אשר נקבעו בעניין עא"ח (ארצי) 38/08 עזרא מכאמל – המוסד לביטוח לאומי (22.1.2009)) וכך נקבע:
"הלכה פסוקה היא כי סיכויי הערעור הם 'שיקול חשוב ומהותי בהחלטה בדבר הארכת המועד להגשת ערעור' כאשר סיכויי הערעור, בהתאם לנסיבות המקרה גופו, יכולים כשלעצמם להתגבש לכדי טעם מיוחד להארכת מועד (עאח 14/07 בריסק לירן - המוסד לביטוח לאומי; עאח 44/06 משה קרסנטי - תדיראן קבוצת הקשר בע"מ, ניתן ביום 30.10.06). עוד נפסק כי 'הנימוק העיקרי שצריך להנחות את בית הדין כאשר הוא שוקל בקשה להארכת מועד להגשת ערעור, הוא סיכויי הערעור' (דב"ע נז/98 - 9 שלום כהן - מדינת ישראל - משרד התקשורת, מיום 12.2.97)".

מן הכלל אל הפרט

בנסיבות מקרה זה מדובר כאמור באיחור של יום אחד בהגשת הערעור. חרף העובדה כי עסקינן בא יחור קצר בין יום אחד בלבד וכמפורט לעיל, גם איחור זה דרוש 'טעם מיוחד' להצדקתו , תוך הצבעה על מניעה או גורם חיצוני שאינו בשליטת המערער ואשר גרם לאיחור בהגשת הערעור.

טענות המבקש בדבר ניהול משא ומתן בין הצדדים, גם אם היו מוסכמות על הצד שכנגד ולא כך הדבר, אין בהן כשלעצמן ללמד על 'טעם מיוחד' כלשהו בעטיו לא ניתן היה להגיש את הערעור במועד. טענה זו יפה ביחס לכל תיק ותיק בו לעיתיים הצדדים מנהלים משא ומתן במטרה לצמצם את המחלוקות או לסיי מן אך וודאי שאינן בגדר 'טעם מיוחד'. כמו כן , לא נטען ואף לא הוכח כי היו נסיבות חיצוניות כלשהן המלמדות על הסיבות בגינן שגה המ בקש והגיש את ערעורו במועד בו הוגש הוא.

נוסף על כך, בחנו את טענת המבקש על פיה הוצאות המשיבה מובטחות במסגרת כתב התחייבות אשר צרף המשיב הפורמלי לשי פוי המשיבה בגין כל נזק שיגרם לה. לא מצאנו ממש בטענה זו אשר איננה רלוונטיות לאינטרסים הנבחנים במסגרת בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות. בקשה מסוג זה היא בקשה עצמאית ונפרדת משאלת השפוי במסגרת היחסים בין המשיב הפורמלי ובין המשיבה ואין בה לאיין את זכות המשיבה להבטחת הוצאותיה ישירות מהמבקש , וללא כל קשר למארג הזכויות בינה ובין המשיב הפורמלי.

נוסף על כך, לאחר עיון במסמכי התיק ובחינת טענות הצדדים שוכנענו, כי לא ניתן לקבוע כי סיכויי הערעור גבוהים הם.

הרשמת ערכה איזון ראוי בין זכויות הצדדים תוך שהביאה בחשבון את מכלול הנתונים אשר הובאו בפניה ובהתאם לכך שוכנעה היא כי הנתבע הפורמלי הוא שקבע את מקום העבודה , היקפה, סוגה ואף שלם כספים עבור עבודת התובע. הרשמת בחנה את מסמכי התיק לרבות העתקי התצלומים והסרטון אשר הוגש לתיק, וקבעה כי אין בנתונים אלו כדי לבסס טענה המובילה לחיוב המבקשת כמעסיקה ישירה. לא מצאנו כי דבק פגם או טעות בהחלטת הרשמת מכוחה ניתן לגרוס כי סיכויי הערעור גבוהים הם.

משעה שהחלטת הרשמת מנומקת ונסמכת על מסמכי התיק, בהעדר 'טעם מיוחד' להארכת המועד , בשם לב לעובדה כי מדובר בהשגה על החלטת ביניים דיונית, אשר ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בה אלא במקרים חריגים אשר כאמור אינם מתקיימים בנסיבות מקרה זה (בש"א (ארצי) 1943/04 יצחק אודנץ- צים חברת השיט הישראלית בע"מ (3.12.2004)), אין כל בסיס להיעתר לבקשה להארכת המועד להגשת ערעור.

סוף דבר
הבקשה להארכת המועד להגשת ערעור, נדחית.

המערער יישא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ , אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשפ"א, (08 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג עובדים מר ברוך הראל

רוית צדיק, שופטת,
סגנית נשיאה

נציג מעסיקים מר אהרון אזון


מעורבים
תובע: nzeh thankgod kelechukwu
נתבע: ב.ס.ט. בנייה בע"מ
שופט :
עורכי דין: