ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו טויל נגד ממונה על חדלות פירעון :

בפני כבוד ה שופטת חוי טוקר

המבקש/היחיד:

אליהו טויל, ת"ז XXXXXX398
על-ידי עוה"ד יניב הרינג ושי שיר

נגד

המשיבים:

1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים
על-ידי עוה"ד אורית צימבר
2. אורי סאס (נאמ נת)
על-ידי עו"ד יעקב יוסף
3. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים (נושה)
על-ידי עו"ד אמיר כספי

פסק דין

ביום 18.2.2020 ניתן צו לפתיחה בהליכים כנגד היחיד, ונקבע כי על היחיד לשלם תשלום חודשי בסך 1,000 ₪.
סך תביעות החוב שאושרו על-ידי הנאמן עומד על 472,696 ₪, מתוכם סך של כ- 220,000 ₪ לקרנית ועוד סך של כ- 240,000 ₪ לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה).
בהצעת הממונה שהוגשה לפי סעיף 154 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 (להלן: "החוק" ו- "הדוח" בהתאמה), המליץ הממונה כי היחיד יוסיף לקופת הנשייה סף של 126,000 ₪ אשר ישולמו ב- 36 תשלומים חודשיים בסך 3,500 ₪. הצעת הממונה מסתמכת על העולה מהדוחות כי הכנסות התא המשפחתי עומדות על כ- 16,000 ₪ ובניכוי הוצאות סבירות לזוג עם שני ילדים בסך 7,500 ₪.
היחיד התנגד לדוח וטען כי הכנסות התא המשפחתי נמוכות מזה שקבע הממונה, וזאת לאור פיטורי היחיד בעקבות הקורונה והשתכרותו מקצבת אבטלה. היחיד גם חלק על גובה ההוצאות שנלקחו בחשבון על-ידי הממונה. היחיד חלק על טענת קרנית כי דיווחיו אינם נכונים וכי בפועל החברה המנוהלת על-ידי אשתו מנוהלת על-ידו. היחיד הציע לסוף לקופה סך של 54,000 ₪ ב- 36 תשלומים חודשיים על-סך 1,500 ₪. לטענת היחיד, כל תשלום הגבוה מסכום זה ימיט עליו אסון ויפגע באפשרות שיקומו.

הנושה קרנית (להלן: "קרנית") הגישה התנגדות להצעת הממונה. קרנית טענה כי נתוני ההכנסות וההוצאות של היחיד בדוחות אינם תואמים להצהרותיו בבקשה לצו לפתיחה בהליכים. כן נטען כי היחיד מועסק בחברה של אשתו (על כך אין מחלוקת), כי עבודתו לא הופסקה, וכי בפועל היחיד הוא שמנהל את החברה. קרנית הפנתה להצהרות אשת היחיד בהליך במהלך חקירתה בהוצאה לפועל. לפיכך, נטען על-ידי קרנית, כי יש לחקור לעומק את בעלות היחיד בחברה ואת נתוני ההכנסות וההוצאות עליהם הצהיר. כן נטען על-ידי קרנית כי יש להאריך את תקופת התשלומים לפי סעיף 163(ג) לחוק. בנוסף, טענה קרנית כי עיקר החובות הם לקרנית ורשויות המס, דהיינו, שמדובר בחובות שנוצרו בניגוד לדין.
הנושה קרנית גם טענה כי בהליך קודם הציע היחיד להגיע להסדר נושים שבמסגרתו הוצע לשלם סכום גבוה יותר. היחיד טען כי בהליך הקודם יכול היה להיעזר בבני משפחה, דבר שאינו אפשרי היום.
בדיון שהתקיים ביום 27.4.21 ניתנה הוראה לנאמן להעמיק חקר בנקודות שהועלו על-ידי קרנית ולהגיש דוח מעדכן.
בדוח המעדכן שהוגש על-ידי הנאמן לאחר הדיון צוין כי טענות קרנית נבדקו אך לא נמצא חוסר תום לב בדיווחיו של היחיד, לרבות ביחס לגרסתו בנוגע לחלקו בחברה. לפיכך, עתר הנאמן לאשר את הצעת הממונה.
לאור עמדת הממונה והנאמן, בהעדר התנגדות מטעם מי מהנושים, למעט קרנית, בנסיבותיו האישיות של היחיד, בהתחשב במצבת נכסיו וביכולת השתכרותו כמפורט בהצעת הממונה, ולאחר שנתתי דעתי גם לטענות קרנית, לרבות ביחס למהות החובות וכן לטענות היחיד ביחס להכנסה הפנויה, ניתן בזה צו לשיקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק בתנאים המפורטים להלן:

תשלומים לקופת הנשייה- על היחיד להוסיף לקופת הנשייה סך של 165,000 ₪, שישולמו ב-72 תשלומים חודשיים שווים ורצופים על סך 2,300 ₪ כל אחד (התשלום האחרון יהיה מופחת במעט) . היחיד יוכל להקדים את התשלומים.

נכסים הנכללים בקופת הנשייה ואופן מימושם – בהתאם להצעת הממונה, ליחיד אין נכסים למימוש. בעניין זה חל סעיף 164 לחוק באופן שנכס שיוקנה ליחיד במהלך תקופת התשלומים, לרבות נכס פיננסי נזיל שניתן לממשו לפי דין או שיהפוך לנזיל בתוך תקופת התשלומים, ייכלל בנכסי קופת הנשייה, למעט נכסים על פי ההתניות הנקובות שם.

תחולת ההגבלות – ההגבלות אשר הוטלו על היחיד במסגרת הצו לפתיחה בהליכים יוסיפו לחול עד לסיום מילוי הוראות הצו לשיקום כלכלי. במידת הצורך, ניתן לפנות לממונה על חדלות פירעון לביטול הגבלות לפי סעיף 143 לחוק או להתלייתן לפי סעיף 169 לחוק.

בכפוף למילוי ההוראות דלעיל, יהיה היחיד פטור מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה, בהתאם לסעיף 174 לחוק.
ההפטר לא יחול על חובות המנויים בסעיף 175 לחוק. ככל שתביעת החוב של המרכז לגביית קנסות כוללת גם רכיב של קנס פלילי, הרי שרכיב זה לא ייכלל במסגרת ההפטר.

הפרת תנאי תכנית הפירעון – במידה והיחיד יפר את הוראות הצו לשיקום כלכלי, יהיה חשוף לסנקציות על פי הוראות החוק כדלקמן:

הארכת תקופת התשלומים – בהתאם להמלצת הממונה והנאמן, ניתן יהיה להאריך את תקופת התשלומים בכל אחד מן המקרים הבאים:
היחיד לא קיים תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי, ובכלל זה אם אינו עומד בחובת התשלומים הקבועה בצו;
היחיד נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;
היחיד לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;
היחיד הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;
ליחיד חוב אשר נוצר באחת מן הנסיבות הבאות –
מהתחייבות או מהתקשרות בעסקה בהיקף משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו;
נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב;
מקורו בחובת תשלום פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין;
היחיד ביצע פעולה כאמור בסעיפים 219 עד 221 לחוק במטרה להעדיף נושה על פני נושים אחרים, לגרוע נכסים מקופת הנשייה או להבריח נכסים;
ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חדלות הפירעון.

הגדלת סכומי התשלומים – בית המשפט יהיה רשאי להגדיל את סכומי התשלומים החודשיים, לאור שינוי נסיבות או גילוי עובדות חדשות.

הטלת הגבלות – במקרה של הפרת הוראות צו זה, בית המשפט רשאי להטיל מחדש של הגבלה שהוסרה על ידי הממונה בהתאם לסעיף 169 לחוק.

ביטול הליך – בית המשפט רשאי לבטל צו זה ו/או הפטר שניתן ליחיד, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 176 לחוק; או לבטל את הצו לפתיחת הליכים בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 183 לחוק. ביטול צו אינו פוגע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני הביטול.

הסתרת מידע מבית המשפט או מהממונה בנוגע לזכויות היחיד, עלולה להוביל לביטול צו זה וההפטר שניתן או ביטול ההליך. כמו כן, הדבר עלול להוביל להגשת אישום פלילי בהתאם לסעיף 346 לחוק.

הקניית נכסים לקופת הנשייה – כל נכס, כספים וזכויות להם זכאי היחיד מכל מקור שהוא ולא דווחו במהלך הליכי חדלות הפירעון, יועברו לקופת הנשייה מיד עם גילויים בין אם נתגלו לאחר אישור התכנית לשיקום כלכלי, לאחר סיום ביצועה או אף לאחר מתן הפטר חלוט.

הנאמן יפעל ליישום הצו לשיקום כלכלי ויפקח על עמידתם של היחיד בתנאיו.

הממונה יפנה לבית המשפט בכל בקשה נדרשת במקרה של הפרת הצו על ידי היחיד.
לחילופין, הממונה יגיש דו"ח מסכם לבית המשפט לצורך מתן הפטר בתום תקופת התשלומים.

בהתאם לתקנה 109(ב) לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט – 2019, היחיד יגיש דוחות אחת לששה חודשים.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לממונה, לנאמן, לב"כ היחיד ולב"כ קרנית.

זכות ערעור כדין.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשפ"א, 09 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו טויל
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: