ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי נגד ישראייר תעופה ותיירות בע"מ :

בפני כבוד השופט י. גריל, שופט עמית

המבקשים:

.1 שלום יצחק זוארץ
.2 בוריס חריזמן
.3 אלה רכטמן
.4 לנקרי רונית
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי ואח'
נגד

המשיבה:
ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד איתן ברוש ואח'

פסק דין

א. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקשים הגישו תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית בטענה שהמשיבה הפרה את חובת הגילוי והיידוע המוטלת עליה לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק") בכך שלא יידעה את נוסעיה הזכאים להטבות מכח החוק בדבר זכאותם להטבות לפי סעיף 14 של החוק.

טענת המבקשים היא, שהמשיבה אינה מיידעת את נוסעיה שטיסתם בוטלה או התעכבה מעל 8 שעות, או את נוסעיה אשר לגבי טיסותיהם בוצע רישום יתר , אודות זכויותיהם , ואינה מעניקה להם בזמן אמת את מלוא שירותי הסיוע להם זכאים אותם נוסעים , או את הפיצוי הסטטוטורי שהם זכאים לו לפי החוק. כמו-כן טוענים המבקשים, שהמשיבה , כעניין של מדיניות, טוענת , כי תקלה טכנית מהווה כח עליון וכי לכן היא פטורה (לגרסתה) מלשלם פיצוי כספי לפי התוספת הראשונה של החוק לנוסעים שטיסתם בוטלה עקב תקלה טכנית.

ג. המשיבה בתגובתה דחתה את טענת המבקשים.

לטעמה של המשיבה, אין לה מדיניות של אי-יידוע נוסעיה בדבר זכויותיהם וכי היא מיידעת את הלקוחות בדרכים המקובלות אודות זכויותיהם ובכלל זה באתר האינטרנט, במודעות הקיימות בדלפקי ה"צ'ק אין" וה "בורדינג" המופעלים על ידה, וכן כצרופה לכרטיסי הטיסה של הנוסעים ועוד.

הגם שאין למשיבה, לטענתה, חובה אקטיבית למסור דפי מידע בנקודת זמן ספציפית, מחלקת המשיבה לנוסעיה, לפנים משורת הדין, את דפי המידע הכוללים את המידע האמור וכן שולחת לנוסעיה דף מקוצר ובו, בין היתר, גם קישורי ת לחוק. המשיבה גם מתדרכת את צוות הדיילים שלה כיצד לנהוג במקרה של ביטול או עיכוב בטיסות, ולצורך זה קיים פרק במדריך השירות של החברה המופץ בקרב עובדיה.
כמו-כן, ובפועל, כך נטען, מעניקה המשיבה לנוסעיה את שירותי הסיוע והפיצוי הנדרשים במקרים הרלוונטיים ולפי הוראות הדין.

עוד נטען בתגובת המשיבה, שחלק מן העילות והסעדים הנתבעים בבקשת האישור נדונו כבר בעבר ויש לגביהם מעשה בית דין וכן נטען, שעילות התביעה האישיות של המבקשים שגויות ואינן מקימות עילת תביעה כנגד המשיבה.

ד. בהחלטה מיום 11.6.20 נעתרתי חלקית לבקשתם של המבקשים לגילוי מסמכים ולמענה על שאלון.

בנוסף הגישה המשיבה בקשה לסילוק על הסף של בקשת האישור. בתגובתם מיום 28.10.20 לבקשתה זו של המשיבה הודיעו המבקשים, שהם מסכימים למחיקת הסעדים בבקשת האישור המתייחסים לפיצוי הכספי הקבוע בתוספת הראשונה של החוק . עיינו גם בפסקה י"ב של ההחלטה מיום 20.12.20, שבה נדחתה הבקשה לסילוק על הסף (זולת כמובן הסעדים שהמבקשים הסכימו למחיקתם).

ה. בישיבת קדם המשפט מיום 30.12.20, נתתי תוקף של החלטה להסכמתם של הצדדים לפנות להליך של גישור.

ו. במסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים לכלל הסכמה, ולפיה מבלי שמי מן הצדדים יודה בטענות משנהו נכון יהיה, להביא את עניינה של בקשת האישור לכדי מיצוי, וזאת בשים לב לטענת המבקשים ולפיה הוסיפה המשיבה, לאחר שקיבלה את מכתבי הפנייה המוקדמת מטעם המבקשים, לינק (קישורית) לתנאי החוק בתמצית המידע הנשלחת לנוסעים בעת ביצוע הזמנתם, וכן הוסיפה קישורית לתנאי החוק (הקיים באתר האינטרנט שלה), ובנוסף פרסמה באתר האינטרנט שלה את המידע הנדרש אודות זכויות נוסעיה מכֹח החוק (יצוין, שלגרסת המשיבה האמור לעיל בוצע עוד בטרם קבלת מכתבי הפניה המוקדמת של המבקשים).

עוד עמד בבסיס ההסכמה השיקול שמן הנתונים שהועברו למבקשים במסגרת הליך גילוי המסמכים התחוור, שממילא מספר הטיסות שבוטלו בתקופה הרלוונטית לתביעה אינו גדול, ואף לפי טענת המבקשים שבהליך זה הם קיבלו מן המשיבה שירותי סיוע, ובנוסף לכך חלק מן הסעדים המבוקשים בהליך זה סולקו על הסף.

ז. הצדדים סבורים כי נכון להביא לפתרון המחלוקת בדרך של הסדר הסתלקות כדלקמן:

1. המשיבה תוסיף בחוברת הנהלים הפנימית של עובדיה הוראה, לפיה על צוותי הקרקע של המשיבה להציב מודעות בעניין זכויות הנוסעים שטיסתם בוטלה בדלפקי ה"צ'ק אין" וכן בדלפקי ה"בורדינג" במקרים שאלה מופעלים ע"י עובדי המשיבה;

2. המשיבה מתחייבת להקפיד כי באתר האינטרנט המופעל על ידה וכן במסמכים המועברים על ידה לנוסעים עם ביצוע הזמנת כרטיס הטיסה, יופיעו קישורים ו/או הפניות למידע אודות זכויותיהם בהתאם לחוק;

3. המשיבה תבצע ריענון נהלים לצוות דיילי הקרקע, בכל הנוגע לעדכון הנוסעים שמתקיימת לגביהם עילה מזכה מכוח חוק שירותי תעופה, בדבר זכויותיהם.

ח. הצדדים מדגישים, שאישור בקשת ההסתלקות לא ייצור מעשה בית דין כלפי מי שלא היו צדדים ישירים להליך זה ולכן אין חשש לפגיעה בקבוצה המיוצגת.

ט. לבקשה מצורפים תצהירים מטעם המבקשים ובאי כוחם בהם מובהר שלא קיבלו, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי זולת הגמול ושכר הטרחה המוסכמים כמפורט להלן.

י. המשיבה מוכנה להכיר בקיומה של תועלת שהבקשה הניבה במידה המצדיקה פסיקת גמול ושכ"ט עו"ד.

הצדדים הסכימו, כי המשיבה תשלם גמול בסך 4,000 ₪ (כולל מע"מ) לכל אחד מן המבקשים, ובנוסף סכום של 130,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין שכ"ט עו"ד לב"כ המבקשים, וזאת בתוך 45 ימים ממועד פסק הדין המאשר את בקשת ההסתלקות.

י"א. המבקשים ובאי כוחם מתחייבים, שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותפים ו/או לנקוט במישרין או בעקיפין, בכל הליך ייצוגי חדש הקשור לעניינים העולים במסגרת בקשת האישור במישרין או בעקיפין.

י"ב. הסכמות שני הצדדים להסדר ההסתלקות שבכותרת ניתנו מבלי שאף צד מודה בטענות של משנהו או מוותר על טענה מעילות ו/או טענות התביעות והבקשה לאישור.

י"ג. הצדדים מבקשים לפטור אותם מן הצורך לפרסום הודעה לפי תקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, וכן מלנקוט בהליך לפי סעיף 16(ד)(1) של החוק.

כמו-כן מבקשים הצדדים, כי בית-המשפט יורה על פטור מן המחצית השנייה של אגרת המשפט.

י"ד. לאחר שנתתי דעתי לבקשת ההסתלקות על כל נימוקיה והפסיקה הרלוונטית שאליה הפנו באי-כוח הצדדים, הגעתי למסקנה לפיה בקשת ההסתלקות סבירה ומאוזנת , ולפיכך אני מאשר את בקשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה ונותן לה בזאת תוקף של פסק דין.

ט"ו. שוכנעתי, לאחר שנתתי דעתי להוראת סעיף 16(א) של החוק, כי יש לאשר בתיק זה הסתלקות מתוגמלת , הואיל והמבקשים הצביעו על קיום עילת תביעה לכאורה לפחות (לגבי חלק מן העילות שנתבעו) ובשים לב לתועלת שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה.

אין מחלוקת בין הצדדים שכיום מפרסמת המשיבה באתר האינטרנט שלה את המידע הנוגע לזכויות הנוסעים לפי החוק.
כמו-כן, הוסיפה המשיבה בתקנו ן השימוש באתר האינטרנט שלה קישורית, בנוסף לתנאי החוק (הקיים באתר האינטרנט שלה), וכן הוסיפה קישורית לתנאי החוק בתמצית הנשלחת לנוסעים בעת ביצוע הזמנתם.

המשיבה נטלה על עצמה התחייבויות שיש בהן להבטיח את קיום חובת היידוע והגילוי, כשהאכיפה צופה פני עתיד.

בשים לב לתועלת לחברי הקבוצה ולציבור יש אפוא הצדקה לכך שהסתלקות תהא מתוגמלת.

ט"ז. התקיימו בתיק זה שני קדמי משפט, הוגשה תגובה מטעם המבקשים לתשובת המשיבה, התקיים הליך של גילוי מסמכים ומענה לשאלון, הוגשה תגובה של המבקשים לבקשת המשיבה לסילוק על הסף, זאת בנוסף לשני מכתבי פניה מוקדמים עובר להגשת בקשת האישור , וכמו כן התנהל משא ומתן בין ב"כ המבקשים לבין ב"כ המשיבה.

לפיכך, הסכומים שהוסכמו בין הצדדים לתשלום גמול ושכ"ט עו"ד סבירים ואני מאשרם.

י"ז. אני פוטר את הצדדים מלנקוט בהליכים (ובכלל זה פרסום מודעה) לפי סעיף 16(ד)(1) של חוק תובענות ייצוגיות ותקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, בהביאי בחשבון שאין באישור ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין, זולת ביחס למבקשים עצמם, ולכן אין חשש לפגיעה באינטרסים של חברי הקבוצה.

עיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.2010).

י"ח. כמו-כן, ובשים לב לכך שהליך זה הועבר לגישור והגיע לסיומו בהסכמה שעל בסיסה הוגשה בקשת ההסתלקות ובכך נחסך זמן שיפוטי ניכר, אני פוטר את הצדדים מתשלום המחצית השנייה של אגרת המשפט.

י"ט. התוצאה מכל האמור לעיל היא שאני מאשר את בקשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה ונותן לה תוקף של פסק-דין.

(1) אני מחייב את המשיבה לשלם גמול בסך 4,000 ₪ (כולל מע"מ) לכל אחד ואחד מן המבקשים, ובנוסף סך של 130,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין שכ"ט עו"ד לב"כ המבקשים. סכומים אלה ישולמו על ידי המשיבה בתוך 45 יום מהיום (פגרת הקיץ כלולה במניין הימים) במשרד ב"כ המבקשים, כנגד העברת חשבונית מס כדין, אישור ניהול ספרים תקין ואישור בדבר ניכוי מס במקור ואישור פרטי חשבון או המצאת צילום שיק מבוטל.

(2) אני מורה על דחיית תביעתם האישית של המבקשים ועל מחיקת בקשת האישור.

(3) אני פוטר את הצדדים מתשלום המחצית השנייה של אגרת המשפט.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקשים: עוה"ד דוד מזרחי, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה: עוה"ד איתן ברוש, תל-אביב.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי
נתבע: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: