ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שגיא קופמן נגד פייבר אינטרנשיונל בע"מ :


לפני כבוד ה שופט עודד מאור

המבקש
שגיא קופמן
ע"י ב"כ עו"ד משה בן דרור

נגד
המשיבה
פייבר אינטרנשיונל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר יואב אסטרייכר, אריאל רקובר ו חן שחם-אסיה

פסק דין

לפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, בהתאם להורת סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

העובדות הצריכות לעניין
ביום 4.11.20 הגיש המבקש, מר שגיא קופמן (להלן: " מר קופמן"), בקשה לאישור תובענה כייצוגית ולצידה תובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור" ו-"התובענה" בהתאמה), נגד המשיבה פייבר אינטרנשיונל בע"מ (להלן: " פייבר").

על פי הנטען, עניינה של בקשת האישור נסב על פרסומיה של פייבר באתר האינטרנט אותו היא מפעילה (להלן: "האתר").

לטענת מר קופמן, פייבר נוהגת להציג, באופן שיטתי וגורף, מחירים של שירותים ומוצרים שונים, באופן מטעה ונמוך ממחירם האמיתי, זאת מבלי לכלול כחלק מהמחיר המוצג לציבור את רכיב המע"מ ואת רכיב דמי השירות הנוספים למחיר של כל מוצר או שירות, על אף שהלקוחות חייבים לשאת בתשלומים אלה, וחרף שהוראות הדין קובעות במפורש שעוסק מחויב לנקוב ולהציג מחיר כולל, המכיל גם את הרכיבים של המע"מ ודמי השירות.

הקבוצה הוגדרה בבקשת האישור ככוללת כל אדם בישראל, שהזמין או שילם או רצה להזמין שירות או מוצר באתר, ואשר הוצג בפניו מחיר שאינו המחיר הכולל של השירות או המוצר (הוצג מחיר ללא דמי השירות וללא מע"מ), במהלך 7 השנים האחרונות ועד למועד אישור הבקשה כתובענה ייצוגית.

מר קופמן ביסס את תביעתו ואת בקשת האישור על עילות שונות, ובכללן הפרת חובת תום הלב מכח חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 (להלן: "חוק החוזים"); הטעיה מכח חוק החוזים; הטעיה מכח חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"); הפרת הוראות הצגת מחיר כולל ושיווק מרחוק מכח חוק הגנת הצרכן; התעשרות שלא כדין מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט- 1979; הפרת חובה חקוקה מכח פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

ביום 31.12.20 הגישה פייבר בקשה לסילוק על הסף של הבקשה לאישור (להלן: "בקשת הסילוק"). במסגרת בקשת הסילוק טענה פייבר, בין היתר, כי למר קופמן אין עילת תביעה אישית מכח חוק הגנת הצרכן, שכן אינו עונה להגדרת "צרכן", כמשמעתו בחוק הגנת הצרכן, הרלוונטית רק למי שקנה נכס או קיבל שירות "לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי", בעוד שמר קופמן רכש שירות עיצוב לוגו לשמש לבית העסק שלו, וככל שעילה זו אינה עומדת לו, ממילא נשמטות גם יתר העילות הנטענות. כמו כן, טענה פייבר כי לא עומדות למר קופמן, ולקבוצה הנטענת, גם יתר עילות התביעה האחרות שנטענו בבקשת האישור.
ביום 5.1.21 הגיש מר קופמן את תשובתו לבקשת הסילוק, במסגרתה טען כי עומדות לו כל העילות, הן כלקוח של פייבר הזכאי להגנות צרכניות, והן מכח עילות הרלוונטיות לכל לקוח באשר הוא.

ביום 17.1.21 הגישה פייבר את תגובתה לתשובת המבקש לבקשת הסילוק, שם חזרה על בקשתה וטענה כי יש לסלק את התביעה על סף.

ביום 4.3.21 הגישה פייבר את תשובתה לבקשת האישור, שם טענה בהרחבה מדוע יש לסלק את בקשת האישור הן על הסף והן לגופה, תוך שהיא טוענת שלא הפרה את הדין, גם ככל שיקבע שלמר קופמן יש עילת תביעה אישית.

ביום 19.4.21 הגיש מר קופמן תשובה לתשובה לבקשת האישור, במסגרתה טען שיש לדחות את טענותיה של פייבר, ו לקבל את בקשת האישור במלואה.

ביום 27.4.21 התקיים דיון קדם משפט בהליך דנן. במסגרת הדיון, העלה וסקר בית המשפט, מבלי לקבוע מסמרות, קשיים שהוא רואה בבקשת האישור, לרבות, בין היתר, בנוגע לעילת התביעה האישית של מר קופמן, וקצב לו מועד להודיע האם הוא עומד על בקשת האישור לאור הערות בית המשפט.

ביום 11.5.21 הודיע מר קופמן כי אין בדעתו להמשיך ולעמוד על בקשת האישור.

ביום 4.7.21 הוגשה הבקשה המוסכמת שלפניי להסתלקות מר קופמן מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: "בקשת ההסתלקות").

לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירי מר קופמן ובא כוחו, המלמדים כי אלה לא קיבלו תמורה או טובת הנאה מפייבר בקשר להסתלקותם מהתובענה ומבקשת האישור.

במסגרת בקשת ההסתלקות נטען כי לאחר שמר קופמן בחן את הטענות שנטענו במסגרת ההליך, ובעיקר לאור הערות בית המשפט בדיון מיום 27.4.21, מבקש מר קופמן להסתלק מבקשת האישור וזאת ללא צו להוצאות, וכי בקשת האישור תימחק, ותביעתו האישית תדחה.

בנוסף, במסגרת בקשת ההסתלקות הצדדים הגיעו להסכמות כדלהלן:
מר קופמן מוותר בזאת ויתור סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, זכות או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי המשיבה או מי טעמה בקשר עם הטענות, כולן או חלקן, שנטענו בבקשת האישור או בתובענה, בין שהן ידועות כיום ובין שייוודעו בעתיד או על כל תביעה שנובעת במישרין או בעקיפין מן המעשים או המחדלים הנטענים לכאורה כלפי פייבר;

מר קופמן או מי מטעמו וכן בא כוח ו או מי ממשרדו, מתחייבים בזאת כי הם לא היו מעורבים בעבר, אינם מעורבים בהווה ולא יהיו מעורבים בעתיד, במישרין או בעקיפין, בנקיטת הליכים משפטיים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע, הגשת תביעה אישית או בקשה להכיר בתובענה כייצוגית אחרת כנגד פייבר או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הטענות שבהליך דנן, כולן או חלקן. עוד הם מתחייבים כי הם לא שידלו או סייעו או ישדלו או יסייעו, במישרין או בעקיפין, לכל אדם אחר להגיש תביעה או בקשה להכיר בתובענה כייצוגית כלפי פייבר או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הטענות בהליך דנן, כולן או חלקן.
דיון והכרעה:
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות שלפני ובחנתי את המתווה המוסכם המפורט בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי ראוי להיעתר למבוקש, ובשים לב לכך שמדובר בהסתלקות ללא גמול למר קופמן ולבא כוחו וללא פסיקת הוצאות.

בהתאם להוראת סעיף 16(א) לחוק: "מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט...".

בנסיבות בהן התברר כי הצדדים הסכימו, בשל כך שמר קופמן הודיע כי אין בדעתו להמשיך ולעמוד על בקשת האישור, על הסתלקות לא מתוגמלת וללא פסיקת הוצאות, אני סבור כי התקיימה תכלית החוק ואין יתרון בהמשך ניהול ההליך. לפיכך דין בקשת ההסתלקות להתקבל.

איני רואה טעם להורות על איתור תובע מייצג או בא כוח מייצג חלופיים וכן לאור בקשת הצדדים איני מורה על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר שיהא כרוך בהכרח בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך. הדברים אמורים במיוחד, שעה שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי מי מחברי הקבוצה, למעט מר קופמן ובא כוחו.

סוף דבר
אשר על כן, ניתן בזאת תוקף של פסק דין למתווה המפורט בבקשה.
כמו כן, אני מאשר את הסתלקות מר קופמן מבקשת האישור ומורה על מחיקתה;
תביעתו האישית של מר קופמן – נדחית;
אין צו להוצאות;
אני פוטר מאגרת פסק דין.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שגיא קופמן
נתבע: פייבר אינטרנשיונל בע"מ
שופט :
עורכי דין: