ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קדמת עדן בע"מ נגד אליאס אספר מסלם נאסר חדווה :

בפני כבוד ה שופטת ענת זינגר

התובעת

קדמת עדן בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. אליאס אספר מסלם נאסר חדווה
  2. אימן דאהוד

החלטה

היה על הנתבעים להתכבד ולבקש אורכה מבעוד מועד, בליווי תצהיר תומך המבהיר הקושי לעמוד במועדים שנקצבו להליכים מקדמיים - אך הדבר לא נעשה. פניה בוצעה רק לאחר חלוף המועד וגם אז, זו נערכה - באופן לא מספק.

עם זאת מפאת חשיבות הדבר וכדי לרדת לחקר האמת, ניתנת ארכה הן להשלמת האמור והן להגשת חוו"ד גרפולוגית מטעם נתבע 1 וזאת בהתאם למועדים שיפורטו להלן. הארכה ניתנת כנגד תשלום הוצאות לתובעת אשר עמדה בנדרש ממנה ואשר יש בעיכוב לפגוע בה.

נתבע 1 ישלים תשובות לשאלונים וגילוי מסמכים לכל המאוחר עד ליום 29.7.21.
בהנחה שנתבע 2 השלים כעת הליכים מקדמיים (לאחר המועד שנקצב לכך), הוא יעביר העתק מהם גם לתובעים בתוך שבוע ימים.
חוות דעת גרפולוגית מטעם הנתבע 1 תוגש לכל המאוחר עד ליום 15.8.21, אחרת יהא נתבע 1 מנוע מכך ויונח כי בחר שלא להגישה. זאת, על כל משמעות הכרוכה בכך.

צודקת התובעת בטענתה כי אין זה המקרה הראשון בו מנוהל הליך כאשר לקוח בחו"ל ובאמצעים הקיימים היום, ניתן לעמוד בכל הנדרש. עוד צודקת התובעת בטענתה כי נתבע 1 מטעמיו בחר שלא לפרט באשר למצבו הרפואי. מתי חלה? ממתי אושפז? מדוע לא נמסרה הודעה מבעוד מועד? מדוע לא הושלם כל הנדרש באמצעות בנו ומייצגו או כל נציג אחר וכיו"ב. זאת, גם בהתעלם מכ ך, שהפירוט התחום שניתן בבקשת הארכה, נכלל בבקשה שהוגשה באיחור ניכר, ללא טעם מספק לכך וללא תמיכה בתצהיר .

לא הונח יסוד מספק לטענה בדבר העדר כשירות של נתבע 1 (כטענת נתבע 2), כך במיוחד כאשר לא הועלתה טענה שכזו מטעם בא כ וחו אשר הונח כי הוא מצוי בקשר עמו או עם בני משפחתו.

עוד נמצא להעיר כי לא ברורה החירות שנטל לעצמו נתבע 1 עת נדרש להתייחס למחדליו - כאשר הדבר נוצל כ"במה", לטיעונים לגוף המחלוקת. ככל שנתבע 1 נקט בהליך לביטול פסק הדין אשר בת"א 6491-09-13 , הוא רשאי לעדכן בכך. אחרת , ישמור טענותיו באשר למהות אותו הליך והפסיקה שבו (אשר כל עוד לא בוטלה - הינה שרירה וקיימת) וזאת למועד המתאים בעת שמיעת הראיות.

באשר לעדות מוקדמת ובאמצעות היוועדות חזותית - זו תשמע בתום המועדים שנקצבו לעיל. מתורגמן לערבית יזומן במימון המדינה כאשר המתורגמן יהא נוכח באולם בית המשפט.
על נתבע 1 יהא עם זאת לשאת בכל עלות אשר תידרש למימון עורך דין שיהא נוכח בשעת העדות לצדו לצורך הגשת כל הנדרש. מדובר בשלב זה במימון ביניים ולעת מתן פסק הדין יקבע המימון הסופי.
לצורך האמור - ימציא נתבע 1 בתוך 30 יום מהיום, פרטי אותו עורך דין אשר ייצג בעת העדות וכן יעביר רשימה עם מועדים אפשריים לשמיעת העדות בחודשים ספטמבר ואוקטובר (אפשרי גם באוגוסט אם תינתן לכך הסכמת כל הצדדים).

אכן, עדיפה עדות ישירה באולם, אך בנסיבות העניין עולה כי הדבר אינו אפשרי ומוטב לשמוע העד בדרך זו מאשר להסתכן באי שמיעתו בכלל. שמורות לנתבע 2 לעת הסיכומים, כל טענותיו בנוגע לכל נפקות הכרוכה בשמיעת העדות בדרך האמורה.

בגין האיחור באשר להליכים מקדמיים ישלם נתבע 1 לתובעת הוצאות בסך 2,000 ₪ ונתבע 2 (אשר לדבריו השלים זאת כעת) הוצאות בסך 1,000 ש"ח . בגין האיחור באשר לחוות הדעת הגרפולוגית יוסיף נתבע 1 וישלם לתובעת הוצאות בסך 2,000 ₪ . התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום.

טוב יעשו הנתבעים אם יפנימו כי מועד שנקבע בהחלטה שיפוטית אינו בגדר המלצה, אלא יש לעמוד בו. ככל שקיים קושי ממשי יש לפנות עם בקשה מתאימה פרק זמן סביר עובר למועד שנקבע לביצוע הסוגיה מושא הבקשה. כן יש לתמוך כל בקשה לאורכה בתצהיר ומסמכים מספקים.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קדמת עדן בע"מ
נתבע: אליאס אספר מסלם נאסר חדווה
שופט :
עורכי דין: