ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס בוקריס נגד חברת בוטיק אלאפנדי :


לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקש

עמוס בוקריס
ע"י ב"כ עו"ד טל לביא

נגד

המשיבה

חברת בוטיק אלאפנדי

פסק דין

לפניי בקשה להסתלקותו של המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיבה וזאת בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

רקע עובדתי וטענות הצדדים
ביום 8.9.2020 הגיש המבקש תובענה ייצוגית וכן בקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור") כנגד המשיבה.
לטענת המבקש, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשת האישור, המשיבה, המפעילה מלון הידוע בשם "אפנדי" בעכו (להלן: "המלון") אינה מפרסמת באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות הקיימות במלון. לטענת המבקש, התנהלות המשיבה עולה כדי הפרה של הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מועבולת, התשנ"ח-1998 ושל הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013. כמו כן, לטענת המבקש, מהווה התנהלות המשיבה הפרה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ופגיעה באוטונומיה של חברי הקבוצה.
במסגרת התובענה ובקשת האישור עתר המבקש לצו עשה אשר יורה למשיבה לפעול לאלתר בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות והתקנות, וכן לפיצוי חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם.
המבקש ביקש מבית המשפט להגדיר את הקבוצה כך: "כל אדם עם מוגבלות כהגדרת המונח אדם עם מוגבלות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שהתשמש ו/או ביקש להשתמש בשירות כלשהו ו/או במקום שירות שבבעלות ו/או באחזקת ו/או בהפעלת המשיבה, הנמצא במי מסניפיה ו/או מי מטעמה, בין אם גלש ו/או ביקש לגלוש במישרין ו/או בעקיפין (בעזרת אחר) באתר האינטרנט של המשיבה ו/או אתר האינטרנט של מקום מתן השירות באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון נייד מיום 1.7.2014 ועד לאחר אישור התובענה כייצוגית ".
המבקש העריך את נזקו הבלתי ממוני בסך של 500 ₪ ואת נזקם הכולל של כלל חברי הקבוצה בסך של 2,500,500 ₪, לכל הפחות, על דרך האומדנה.
בהחלטתי מיום 13.5.2021 קבעתי כי טרם הוגשה תשובה לבקשת האישור או כל בקשה אחרת וכי בהיעדר בקשה מתאימה אורה על מחיקת ההליך מחוסר מעש.
ביום 1.6.2021 הודיע המבקש, כי המלון נפגע ונבזז באירועים הבטחוניים שפקדו את המדינה בעת האחרונה, ועל כן ביקש ארכה לשם בחינת פעילותו הצפויה של המלון בעתיד.
ביום 30.6.2021 הגיש המבקש בקשה "למחיקת ההליך בידי מגישו-בקשה להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית". במסגרת בקשתו טען המבקש כי יש לאשר את הסתלקותו מבקשת האישור, תוך מחיקת תביעתו האישית (להלן: "בקשת ההסתלקות").
במסגרת בקשת ההסתלקות טוען המבקש, כי בנסיבות העניין אין צורך בהמשך ניהול התובענה ובקשת האישור. כמו כן, לטענתו, בהינתן השלב המוקדם בו מצוי ההליך, העובדה שההסתלקות אינה יוצרת מעשה בית דין ורישום ההסתלקות בפנקס התובענות הייצוגיות, יש לפטור אותו מפרסום הודעה בדבר ההסתלקות.
בקשת ההסתלקות נתמכה בתצהירי המבקש ובא כוחו, שלפיהם לא קיבלו תמורה ו/או טובת הנאה כלשהי במסרת הבקשה.
בהחלטתי מיום 30.6.2021 קבעתי, כי על המבקש להבהיר אם בקשת האישור הומצאה למשיבה ומה עמדתה לבקשת ההסתלקות.
ביום 5.7.2021 הגיש המבקש הודעת הבהרה, במסגרתה ציין, כי בקשת האישור הומצאה למשיבה אך לא התקבלה כל הודעה על ייצוג מטעמה, וכי בנסיבות המיוחדות של העניין בחר המבקש שלא להגיש בקשה למתן החלטה או פסק דין בהיעדר הגנה. להודעה זו צורף אישור מסירה של התובענה לידי המשיבה.

דיון והכרעה
סעיף 16 לחוק מורה כי הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית טעונה אישור של בית המשפט.
"תכלית הדרישה לאישור בית המשפט להסתלקות נעוצה בעיקר בחשש שמא הכרה בהסתלקות, תוך מתן גמול וטובת הנאה למבקש, תתמרץ הגשתן של תביעות סרק לאישור תובענות ייצוגיות" [ראו ת.צ (חי') 20861-11-17 חבר נ' יוניליוור ישראל מזון בע"מ (פורסם בנבו, 20.3.2018)].
עם זאת, שעה שהסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית אינה יוצרת מעשה בית דין הכובל את שאר חברי הקבוצה, לבית המשפט נתון שיקול דעת רחב בבואו לדון בבקשת הסתלקות. במסגרת הפעלת שיקול דעתו על בית המשפט לבחון האם יש טעם בהמשך ניהול ההליך, האם יועיל הדבר לחברי הקבוצה, והאם יש הצדקה להקצאת הזמן והמשאבים הדרושים לשם כך.
לאחר שעיינתי בבקשת האישור, בבקשת ההסתלקות ובהודעת ההבהרה שהגיש המבקש ביום 5.7.2021, ובהינתן הנסיבות המיוחדות של התובענה דנן, שעה שפעילותו של המלון הופסקה, ולו באופן זמני, נוכח האירועים שפקדו את העיר עכו לאחרונה, במהלכם נשרף המלון ונבזז, וכן שעה שהמשיבה לא הגישה כל בקשה או תשובה לבקשת האישור, סבורתני כי אכן אין מקום להמשיך בניהול ההליך כנגד המשיבה.
משכך, ושעה שהמבקש ובא כוחו לא קיבלו כל טובת הנאה בקשר עם ההסתלקות, מצאתי לקבל את בקשת ההסתלקות.
בנסיבות המתוארות לעיל, איני סבורה כי יש טעם בהמשך ניהול ההליך כנגד המשיבה, וזאת אף בהתחשב בזמן ובמשאבים הכרוכים בכך.

סוף דבר
נוכח האמור לעיל, אני מאשרת את הסתלקות המבקש מבקשת האישור. בנסיבות העניין, שעה שאין באישור בקשת האישור משום מעשה בית דין לא ראיתי מקום ליתן הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק.
הבקשה לאישור תובענה ייצוגית תימחק. תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה תימחק אף היא.
בנסיבות העניין, שעה שלא הוגש דבר מטעם המשיבה, על אף שבוצעה לה המצאה כדין, איני עושה צו להוצאות.
המזכירות תסגור התיק.
המזכירות תדוור את ההחלטה לב"כ המבקש.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשפ"א, 05 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס בוקריס
נתבע: חברת בוטיק אלאפנדי
שופט :
עורכי דין: