ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות העובדים הכללית החדשה-הסתדרות המעו"ף נגד מצטרפת להליך :

ניתנה ביום 24 יוני 2021

1.מרכז השלטון המקומי בישראל
2.עירית ירושלים
3.עיריית תל אביב יפו
4.עיריית חיפה
5.מרכז השלטון האזורי
המבקשים
-

הסתדרות העובדים הכללית החדשה-הסתדרות המעו"ף
-

מדינת ישראל
המשיבה

מצטרפת להליך

לפני: הנשיאה ורדה וירט ליבנה, סגן הנשיאה אילן איטח, השופט אילן סופר
נציגות ציבור (עובדים) גב' חיה שחר וגב' שרה זילברשטיין-היפש
נציגי ציבור (מעסיקים) מר עצמון ליפשיץ ומר דורון קמפלר

ב''כ המבקשים - עו''ד מנחם לפידור
ב''כ המשיבה - עו''ד חנה שניצר, עו''ד גלי שטינברג
ב''כ המדינה - עו''ד אודלי-ה גליק, עו''ד יעל ברלב

החלטה

הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
לפנינו בקשת מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות (עיריות תל אביב, ירושלים וחיפה) ומרכז השלטון האזורי - מש"א (להלן – המבקשים ) ליתן צו זמני המורה להסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו"ף (להלן – ההסתדרות ) להורות לסייעות ותומכי מערך החינוך בבתי הספר (להלן – עובדי מערך החינוך) שלא לנקוט עיצומים עקב הכרזתה ביום 13.6.2021 על סכסוך עבודה ושביתה במערכת החינוך שיחולו מיום 27.6.2021 ואילך, כדלקמן:
לעובדי מערך החינוך שהם עובדים חדשים כהגדרתם בהסכם התוספות המקומיות מיום 3.3.99 (להלן – הסכם מרץ 99) כי עליהם לעבוד בתכנית בהתאם להוראות הרשות המקומית המעסיקה אותם עד למתן פסק דין ו/או החלטה אחרת בבקשה.
לעובדי מערך החינוך שהם עובדים ותיקים כהגדרתם בהסכם מרץ 99, שלא חל עליהם הסכם מקומי שפטר אותם מעבודה בחופשת הקיץ שעליהם לעבוד בתכנית בהתאם להוראות הרשות המקומית המעסיקה אותם עד למתן פסק דין ו/או החלטה אחרת בבקשה.
במסגרת בקשת המבקשים התבקשו גם סעדים קבועים, אולם החלטה זו עניינה הבקשה לסעדים זמנים בלבד.

רקע רלוונטי
על העסקת עובדי מערך החינוך חלים חוקת העבודה ברשויות המקומיות (להלן –חוקת העבודה) וכן הסכמים קיבוציים שנחתמו לאורך השנים בין ההסתדרות לבין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומש"א.
במסגרת חוקת העבודה נקבעו, בין היתר, תנאי העסקת עובדי מערך החינוך במהלך חופשת הקיץ. בקשר לכך נציין כי במהלך חופשת הקיץ, קרי בשלושת השבועות הראשונים בחודש יולי, רשויות מקומיות מפעילות, קייטנות ו/או פעילויות חינוכיות שונות לילדי בגנים ובתי הספר בין היתר באמצעות עובדי מערך החינוך.
הסכם מרץ 99 הנ"ל אשר נחתם בין הצדדים יצר למעשה שני דורות של עובדים ברשויות המקומיות, עובדים "וותיקים" ועובדים "חדשים". בין היתר נקבע בהסכם כי על עובד ותיק ימשיכו לחול ההסכמים המקומיים ועל עובד חדש יחולו הוראות חוקת העבודה ו/או הסכמי עבודה ארציים.
בשנים 2015-2019 אושרה על-ידי מרכז השלטון המקומי, ולפי בקשת ההסתדרות, קבלת תגמול מיוחד למזכירת בית ספר אחת ולאב בית ספר אחד, בכל בית ספר בו עבדו במסגרת קולות קוראים של משרד החינוך ל"בית הספר של החופש הגדול". בשנת 2019 המרכז נענה גם לבקשה לתת את התגמול המיוחד גם לקב"ט מוסדות חינוך אחד (להלן – תומכי מערך החינוך).
אשר לתומכי מערך החינוך הוסכם כי ישולם להם עבור העבודה בבית הספר של החופש הגדול סך של 1,000 ₪. ביום 20.6.2019 התחייבה ההסתדרות שלא להעלות דרישה לשינוי הסכום האמור העומד כיום על סך 1,000 ₪ האמור בהודעה בענייני עובדים מס' 12/2019 לפחות עד ליום 1.6.2025. בקשר לכך נציין כבר עתה כי קיימת מחלוקת בשאלה האם מדובר בסכום מקסימלי או שמדובר בסכום של 100 ₪ ליום עבודה.
יצוין כי בשנת 2020, במהלך מגפת הקורונה, נחתמו בין הצדדים הסכמות בעניין עבודת עובדים ממערך החינוך בחודשי הקיץ: הודעה מס' 16/2020 מתייחסת לסייעת לגננת שמועסקת בתוכנית "בית הספר של החופש הגדול" והודעה מס' 18/2020 מתייחסת לשאר עובדי מערך החינוך. במסגרתן של הסכמות אלו נקבע כי האמור בהן מתייחס לקיץ 2020 בלבד ואין בכך כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוקת העבודה ו/או ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים או מכל טענה מטענות הצדדים בעניין עבודת הסייעות לגננות או שאר עובדי מערך החינוך בחופשת הקיץ.
ביום 26.5.2021 משרד החינוך פרסם שני קולות קוראים:
קול קורא לתוכנית "גנים ובתי ספר מלמדים בחופש הגדול", שתופעל בקיץ תשפ"א בגני ילדים ובבתי ספר בכיתות א'-ו' בתאריכים 1.7.2021-21.7.2021 (כולל) במשך 5 ימים בשבוע, במטרה ליצור רצף חינוכי לתלמידים גם בחופשת הקיץ בהיבטים לימודיים – בדגש על שפה, מתמטקה ואנגלית, בהיבטים חברתיים – בחיזוק הכיתה והגן כקבוצה חברתית, ובהיבטים רגשיים – בחיזוק המסוגלות והחוסן האישי, וכן להגביר את מוגנות התלמידים בתקופת החופשה ולהקל על ההורים את הנטל, והכל בכפוף להנחיות ולמגבלות משרד הבריאות.
קול קורא לתוכנית "בתי הספר מלמדים בקיץ" בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (כיתות ז' – י"א) שתופעל מיום 21.6.2021 ועד ליום 15.7.2021. (יצוין כי תוכנית זו אינה מעניינה של הבקשה שלפנינו).
על פי הנטען בבקשה, לאחר הפרסום הנ"ל החלה הדברות בין הצדדים על מנת להגיע להסכמות בנוגע להעסקת עובדי מערך החינוך במהלך חופשת הקיץ והכרוך בכך, אך הדברים לא הבשילו לכדי הסכמות.
על רקע האמור, ביום 13.6.2021 הודיעה ההסתדרות על סכסוך עבודה ובעקבותיו הגישו המבקשים ביום 15.6.2021 את בקשת הצד בסכסוך קיבוצי ובקשה לצו מניעה זמני.
בבקשת המבקשים נטען בתמצית כי עובדי מערך החינוך מחויבים לעבוד בתקופת הקיץ לפי חוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים עליהם הם חתומים, על כן לא נדרש מתן תמורה נוספת על עבודה שהם מחויבים לבצע. לטענת המבקשים, דרישה לתוספת שכר עבור העבודה בתקופת הקיץ סותרת את הסכם מרץ 99 בכך שמחילה על עובדים "חדשים" חריגת שכר, כך שישתכרו מעבר לקבוע בחוקת העבודה תמורת עבודה המתחייבת על פיה. על כן טוענים המבקשים כי נקיטת צעדים ארגוניים בנסיבות אלו היא שביתה בלתי מוגנת כמשמעה בסעיף 37א לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957. לטענתם, אין מדובר בסכסוך כלכלי אלא בסכסוך משפטי, ואם ההסתדרות סבורה שפרשנות המבקשים להוראות ההסכמים הקיבוציים - שגויה, היה עליה להגיש בקשת צד לבית הדין בעניין זה.
ביום 20.6.2021 הגישה ההסתדרות תגובתה לצווים הזמניים במסגרתה נטען, בין היתר, כי עסקינן בשביתה כלכלית טהורה בשל כך שהמבקשים מנסים להכתיב באופן חד צדדי את תנאי העסקתם של עובדי מערך החינוך במסגרת בתי הספר של החופש הגדול. לטענתה, התוכנית האמורה כוללת שינוי מהותי וייחודי בעבודת הסייעות ועובדי מערך החינוך בשטח. לפיכך, יש לתת לעובדי מערך החינוך את הבחירה האם לעבוד בחודשים אלו דרך התוכנית המוצעת ולשלם להם תגמול בעבור עבודה זו. על כן עומדת להסתדרות הזכות לנקוט צעדים ארגוניים לרבות זכות השביתה ויש איפוא לדחות את הבקשה לסעדים זמניים שהתבקשו.
ביום 22.6.2021 הוגשה עמדת המדינה אשר הצטרפה, בעיקרו של דבר, לעמדת המבקשים ולפיה יש ליתן צו מניעה למניעת השביתה שהכריזה ההסתדרות. המדינה הוסיפה וצידדה בעמדת המבקשים הגורסת כי בהתאם לחוקת העבודה על הסייעות להעמיד עצמן לרשות המעסיק לעבודה במהלך חופשת הקיץ.
ביום 22.6.2021 התקיים דיון בבקשה בפני מותב בית דין זה תוך ניסיון ליישב את המחלוקות ולהגיע להסכמות בין הצדדים אלא שלמרבה הצער ניסיון זה לא הבשיל לכדי הסכמות בין הצדדים, ואין מנוס מלהכריע בבקשה לגופה.

אשר להכרעתנו

לאחר ששמענו את טענות הצדדים, ובחנו את כלל החומר שבתיק, אנו קובעים כי דין הבקשה למתן צו מניעה זמני להתקבל, בכפוף לאמור להלן.
נציין תחילה כי נוכח העובדה שמדובר בהחלטה בבקשה לסעד זמני, כל קביעותנו הן לכאורה בלבד.
לגופם של דברים, במסגרת הבקשה לצו מניעה זמני עולה לכאורה שאלה פרשנית בנוגע לחובת עובדי מערך החינוך לעבוד בתקופת " החופש הגדול" בהתאם להסכמים הרלוונטיים וחוקת העבודה.
בהתאם לחומר הראיות הלכאורי שנפרש לפנינו ובשים לב לכך שמדובר בהליך זמני, מתעוררת אפוא השאלה האם אכן מדובר בסכסוך כלכלי טהור, בסכסוך משפטי או שמא בסכסוך מעורב. שהרי, ככל שהחובה לעבוד מעוגנת בחוקת העבודה אין מדובר בסכסוך כלכלי באופיו אלא לכל הפחות בסכסוך מעורב. ממילא יובהר כי ככל שמדובר בסכסוך משפטי, כגון טענה להפרת חוק או הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי, הרי שדרך המלך היא ברור העניין במסגרת התיק העיקרי. עוד נציין, כי אין זה ברור האם מדובר במטלות החורגות מהחובות הקבועות בחוקת העבודה, אם לאו. לעת עתה, בשים לב לכך שאנו במסגרת של סעד זמני, אמנם לא הוברר די הצורך האם בעבודה המתבקשת ישנה חריגה מהותית שבגדרה נקיטת צעדים ארגוניים תהווה חוסר תום לב, אלא שבסופו של דבר ובשים לב למאזן הנזקים בנסיבות אלו - לעת הזו הכף נוטה לטובת המבקשים.
לא זו אף זו. אף אם אכן מדובר בסכסוך כלכלי כאמור לעיל, הרי שהצעדים בהם מעוניינת ההסתדרות לנקוט אינם מידתיים. שכן, על פי התרשמותנו, על פני הדברים, טרם מוצה הליך ההידברות בין הצדדים בנושאים שבמחלוקת ביניהם, ומנגד, שוכנענו כי הנזקים הצפויים לציבור התלמידים ולצדדים שלישיים, לו ינקטו העיצומים, יהיו בהיקף ניכר מן ההיבט החברתי, החינוכי והכלכלי.
נשוב ונדגיש כי קביעות אלו הן לכאוריות בלבד ובהתאם להיקף חומר הראיות שנפרש לפנינו בשים לב לכך שמדובר בהליך זמני, ואולם גם אם אכן עסקינן בסכסוך כלכלי על התמורה שיש להעניקה בגין העבודה במסגרת בתי הספר והגנים בחופש הגדול מושא הבקשה, הרי שבהתחשב בפערים בין הצדדים כפי שהוצגו בפנינו במסגרת כתבי הטענות ובדיון שהתקיים בפנינו, אין זה מידתי לאפשר להסתדרות לעת הזו הפעלת צעדים ארגוניים. על עקרון מידתיות השביתה עמד בית הדין בעניין עובדי הקבלן (סק"כ 8375-11-11 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים - ההסתדרות הכללית החדשה (2.2.2012)), בזו הלשון:

"בבחינת מידתיות השביתה יאזן בית הדין לעבודה בין 'עילת השביתה והסכסוך, אפשרויות פתרון הסכסוך ונזקם של המעביד והצדדים השלישיים והפגיעה בזכויותיהם', כאשר 'קנה המידה לאיזון זכות השביתה הוא מבחן המידתיות - proportionality. חשיבות רבה יש להפעלת מבחן זה בעיקר בשל המשקל הרב שיש ליתן לזכות השביתה ומאידך התפיסה שזכות זו מזיקה תמיד. מטרתה היא להזיק, אם רק למעביד ואם גם לצדדים שלישיים' ".

בנדון דנן, אין צורך להכביר מלים על הנזק שיגרם לתלמידים משיבוש ההכנות להפעלת המסגרת של בתי הספר והגנים ואי הפעלתן של המסגרות. הדברים נכונים שבעתיים בעקבות מגיפת הקורונה בה היו תלמידי בתי הספר והגנים במסגרת לימודים חלקית בלבד במשך תקופה ארוכה מאד. מכאן, שמאזן הנוחות נוטה בשלב זה למתן הצו המבוקש.

סוף דבר - אנו סבורים כי לעת הזו אין מקום להתיר להסתדרות לנקוט צעדים ארגוניים. בשים לב למאזן הנוחות הבקשה לצו מניעה זמני מתקבלת וההסתדרות אינה רשאית לנקוט בשלב זה צעדים ארגוניים על יסוד המחלוקות מושא הסכסוך שלפנינו. עם זאת, הצדדים ימשיכו וינהלו משא ומתן בנוגע לסוגיות שבמחלוקת. כלל השאלות, לרבות סיווגו של ההליך, והבחינה העובדתית האם עובדי מערך החינוך נדרשים ל"עבודת יתר" תתבררנה במסגרת התיק העיקרי. נבהיר, כי אין בהחלטה זו כדי לפטור את הצדדים מקידום תהליך משא ומתן עד לקיום הדיון בהליך העיקרי.
תצהירי המבקשים יוגשו עד ליום 29.6.21.
תצהירי ההסתדרות והמדינה יוגשו עד ליום 4.7.21.
דיון בתיק העיקרי, לרבות חקירות על התצהירים שיוגשו ככל שיהיה בכך צורך, יתקיים ביום 5.7.21 בשעה 16:00.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א (24 יוני 2021), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה, אב"ד

אילן איטח,
סגן נשיאה

אילן סופר,
שופט

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת שרה זילברשטיין-היפש,
נציגת ציבור (עובדים)

מר עצמון ליפשיץ,
נציג ציבור (מעסיקים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה-הסתדרות המעו"ף
נתבע: מצטרפת להליך
שופט :
עורכי דין: