ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כפריס אן.די.סי. בע"מ נגד ע"י ב"כ עו"ד שגיא רויזר ועו"ד גבריאלה... :

לפני כבוד השופטת נועה גרוסמן

התובעת

כפריס אן.די.סי. בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עידו קוסובר ועו"ד שירלי רובינשטיין

נגד

הנתבעות
.1 מרכז מכרות היהלומים בע"מ
.2 אן.די.ג'י נאשיונל דיימונדס אנד ג'ולארי קומפני בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שגיא רויזר ועו"ד גבריאלה גרשון-רוזנברג

החלטה

כללי:

1. החלטה זו ניתנת במאוחד בבקשות הבאות:
בקשה מספר 51 שהיא בקשת הנתבעות למתן צו גילוי מסמכים ומענה לשאלון.
בקשה מספר 52 שהיא בקשת התובעת לגילוי מסמכים ועיון בהם, הן כלפי הנתבעות והן כלפי צד ג'.
ראוי לציין גם את הצורך להכריע בבקשה מספר 57 שהגישו הנתבעות , לגילוי פרוטוקולים שאינם מושחרים בדיונים שהתקיימו בבית משפט המחוזי בחיפה, במסגרת ת.א.
67146-06-18 בהליך בין התובעת דכאן לבין מר פנחס רוזנטל.
לאחר החלטתי מיום 3.12.2020 בנושא ההליכים המקדמיים נדרש בית המשפט העליון הנכבד לפסוק בפולמוסים בין הצדדים בנושא הליכי גילוי ועיון במסמכים. זאת במסגרת רע"א 693/21 מיום 6.4.2021 ורע"א 99/21 מיום 11.5.2021 . אף התקיימה ישיבת קדם משפט לפני ביום 20.6.2021.
לאור כל זאת, אפנה - שוב – אל מלאכת ההכרעה בנושא ההליכים המקדמיים .

2. אציין, כי שני הצדדים בהליך מקדישים אנרגיה משפטית רבה לנושא ההליכים המקדמיים .
בענייננו, וכפי שציינתי בקליפת אגוז בהחלטה מפרוטוקול ישיבת יום 20.6.2021, אכן העיון בנושאים הכלכליים הוא רב משמעות לצורך הכרעה ומן הסתם הצדדים אינם מרפים מעיסוק בסוגיות המקדמיות הללו לצורך כך.
אכן, נושא זה הוא חשוב לצורך הכנת המשפט גופו, אך יש להיזהר שהטפל לא יהפוך עיקר.
בקשה 51:

3. זוהי בקשת הנתבעות, למסירת תצהיר גילוי מסמכים כולל התייחסות מרחיבה לפי החלטתי מיום 3.12.2020 ומסירת תיעוד קולי של השיחות בין מר א לי שירי מטעם התובעת לבין מר פנחס רוזנטל צד ג'.
כמו כן, התבקש מתן תשובות ישירות וענייניות לשאלות בסעיפים 1, 3-6 ו- 11 לשאלון ששלחו הנתבעות לתובעת.

4. עיינתי ואני מקבלת את המבוקש בסעיף א' לבקשה. יש למסור תשובות מרחיבות יותר כמבוקש בעתירה א'.
ביחס לעתירה ב' הקלטת שיחות בין אלי שירי לבין מר פנחס רוזנטל: לפי הנטען בסעיף 3 ( ב). לתצהירו של מר אלי שירי מיום 26.1.2021 הרי השיחות המבוקשות אינן רלוונ טיות להליך ונערכו זמן רב לפני האירועים נשוא ההליך ללא קשר אליהן. בנוסף נטען בתצהיר כי מדובר בשיחות המכילות חומר סודי מסחרי ביחס לניהולה של כפריס התובעת. משכך אינני מחייבת השלמת הגילוי והעיון ביחס לעתירה ב'.
אשר לעתירה ג' העוסקת במתן תשובות לשאלון, לאחר שעיינתי אני קובעת כדלקמן: אין צורך להרחיב את המענה לשאלה מספר 1, אין צורך להרחיב את המענה לשאלה מספר 11. יש מקום להרחיב את המענה לשאלות 3 – 6. התשובות שניתנו כלליות מידי.

5. הנחוץ לצורך בקשה מספר 51 כמפורט בסעיף 4 לעיל יושלם תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. ימי הפגרה במניין.

בקשה 52:

6. זוהי בקשת התובעת מיום 19.2.2021 כלפי הנתבעות. התובעת עותרת לסעדים הבאים:
א. מינוי בעל תפקיד/מומחה מטעם בית המשפט שיעיין בתיבות הדוא"ל של הנתבעת 2, NDJ כדי לדלות מתוכן את המסמכים הרלוונטיים שבית המשפט הורה לגלותם אך לא נמסרו עד כה. התובעת טוענת כי NDJ מסתירה את המסמכים בטענות שווא ובין השאר שתיבת הדוא"ל בשליטתה נמחקה ללא אפשרויות שיחזור.
ב. לחילופין, נתבקש צו נוסף המורה ל- NDJ להגיש תצהיר גילוי מסמכים נוספים ולמסור לעיון את המסמכים כפי שהועלו בסעיפים 2.4, 2.5, 2.7 ו- 2.8-2.13 למכתב הדרישה והכל בהמשך להחלטתי מיום 3.12.2020.
ג. התבקשו צווים גם כלפי מר פנחס רוזנטל למסור את המסמכים המצויים בידיו נוכח עמדת NDJ כי מדובר בצד ג' שאינו בשליטתה.

7. בהחלטתי מיום 3.12.2020 הוריתי על צמצום הדרישה שהועלתה בסעיפים 2.4, 2.8-2.13 למכתב הדרישה וקבעתי כי לאחר ביצוע הצמצום האמור יש להשיב ולפרט. דחיתי את הבקשה לגילוי שנדרש בסעיף 2.3 למכתב הדרישה.
נעתרתי לבקשה לביצוע גילוי ללא צמצום בסעיפים 2.5, 2.7 למכתב הדרישה.
לאור החלטה זו צמצמה התובעת את דרישותיה ושלחה מכתב דרישה משלים מיום 14.1.2021 – נספח ב' לבקשה.

8. הנתבעות הגישו תצהירי גילוי מסמכים משלימים. תצהירו של מר צביקה צור מיום 14.1.2021 כלל אינו מניח את הדעת והוא אינו שקוף דיו בעיני. כך למשל דעתי אינה נוחה מן האמירה הכוללנית בסעיף 1.1 ביחס לדרישה בסעיף 2.1 של התובעת : "לא הצלחתי לאתר בארכיב הנתבעות את המסמכים הנדרשים".
כמו כן, דעתי אינה נוחה מן ההפניות שבוצעו באותו תצהיר, בסעיף 1.2 ביחס לדרישת התובעת בסעיף 2.2 למכתבה וסעיף 1.4 ביחס לדרישת התובעת בסעיף 2.6. סעיף 1.5 ביחס לדרישת התובעת בסעיף 2.14. סעיף 1.6 ביחס לדרישת התובעת בסעיף 2.15 וסעיף 1.7 ביחס לדרישת התובעת בסעיף 2.18.
האם לא די בצו גילוי אחד שניתן ע"י בית משפט זה? מדוע צריך ליתן לנתבעות כאן צו על גבי צו, על מנת שיגלו מסמכים בחזקתן או בשליטתן בצורה שקופה ומלאה, על מנת שההליך כולו יתנהל ב"קלפים גלויים"? הסנקציה על אי גילוי מסמכים היא קשה – מחיקת כתב הגנה. בתי המשפט נזהרים ונמנעים מלנקוט בו. נתבעים שאינם חפצים לשתף פעולה עם הליך גילוי המסמכים , עושים בהיסוס הטבעי מפני סנקציה כה חמורה, שימוש רב ויתכן כי אף רב מידי. עוד יוער, כי ההחלטה בה ציוויתי על הנתבעות לגלות את המסמכים האמורים ללא סייג עמדה תחת שבט ביקורתו של בית המשפט העליון, כבוד השופטת יעל וילנר בתיק רע"א 693/21 . עמדת הנתבעות שם נדחתה. הנתבעות מצוות למלא אחר ההוראות שניתנו להן בנושא גילוי מסמכים והעיון בהם ככתבו ולמלא אחר הדרישות בסעיפים 2.2, 2.6, 2.14, 2.15, 2.18 באופן מלא, מפורט, תוך צרוף המסמכים הרלוונטיים ולא על דרך ההפניה כפי שנעשה. אני מקציבה לכך שהות של 30 יום מקבלת החלטה זו. ימי הפגרה במניין.

9. אשר לטענה שהועלתה בסעיף 1.3 בתצהירו של מר צביקה צור מיום 14.1.2021, דהיינו כי לצורך מענה לסעיף 2.5 למכתב הדרישה בוצעה פניה מטעמו למר פנחס רוזנטל שהנחה אותו לפנות לעורך דין שלו בנושא ופניית עוה"ד אוהד איציק ממשרד אורן אוזן ושות' צורפה כנספח לתשובה. זוהי הודעת דוא"ל מיום 11.1.2021 שם נאמר: "עיינתי במכתב של מר רוזנטל ששלחת נספח ו' לתביעת כפריס. למיטב ידיעתי המכתבים אליהם מר רוזנטל הפנה במכתבו האמור – תכתובות עם סוכנים שונים שמצרים על מה שארע לו בכפריס החדשה, ומנימוקים חבריים אישיים מודיעים לו כי ימשיכו לעבוד עמו – מצויים בידי מר שירי והחברות שבשליטתו. נתקלתי בהם לאחרונה במסגרת הכנת הסיכומים לעליון (המכתבים כאמור צורפו בעמודים 608, 612 לכרך מוצגי שירי יהלומים). מכל מקום הואיל ופנייתך מצדיקה בירור ובדיקות, ומאחר ואני יוצא מחר לשרות מילואים, אוכל להעביר לך התייחסות מפורטות לפנייתך בתוך שבוע ".

10. אכן, במצורף עו"ד אוהד איציק שיגר העתקי מכתבים של לקוחות שונים אשר צורפו להודעת הנתבעות. המכתבים הללו לא הפיסו את דעת התובעת שסבורה כי יש מסמכים נוספים ומכאן בקשתה לתצהיר נוסף או למינוי מומחה שיבדוק את המחשבים וידלה מהם את המסמכים הרלוונטי ים.

11. אני ערה לבעייתיות בדבר פניה לצד ג'. גורם שאינו צד ישיר להליך, הגם שרוחו בהחלט שורה, הלא הוא מר פנחס רוזנטל. הטענות של הנתבעת/מר רוזנטל, כי מדובר במכתבים אישיים שנשלחו מתיבת דואר פרטית שלו, זוכות למענה של התובעת כי היה עירוב תחומים בין המסמכים שנשלחו ע"י מר רוזנטל מתיבת דואר רישמית של הנתבעות לבין מסמכים שנשלחו ע"י מר רוזנטל מתיבת הדואר הפרטית שלו, אך עסקו גם כן בענייני הנתבעות .
טענות אלה יש לבחון בתצהירים ובמידת הצורך לקבל גם תגובה מפורטת של מר רוזנטל עצמו כצד ג'.
אני שוללת את הפתרון המוצע כחלופה ב' של הנתבעות לקבלת תצהיר נוסף. כמות התצהירים בענייני גילוי ועיון במסמכים בתיק זה כבר עולה על ההיקף הסביר גם לפי תקנות סדרי הדין האזרחי מתשמ"ד-1984, שלא לדבר על חובת הצמצום והאיפוק עליה אנו מצווים על פי התקנות החדשות מתשע"ט-2018.
ככל ואשתכנע, כי מדובר בתיבת דואר שהכילה גם תכתובות מסחריות, וזאת אעשה לאחר קבלת עמדת צד ג' מר פנחס רוזנטל בכתב, רצוי נתמכת בתצהיר, יתכן ולא יהיה מנוס מקיום דיון נוסף בשאלת הגילוי של אותן תכתובות ובמידת הצורך גם בשאלת מינוי מומחה כמבוקש ע"י התובעת. בשלב זה עדיין לא ראיתי מקום לעסוק בכך.

12. אשר על כן, לסיכום ההכרעה בבקשה 52, אני מורה לנתבעות להרחיב את התשובות ולאפשר עיון במסמכים כפי שהוריתי בהחלטה זו.
ביחס לבקשה לקבל גילוי נוסף של מסמכים שנשלחו מתיבת הדואר הפרטית של מר רוזנטל בנושאים הקשורים לנתבעות, אני מורה כי התובעת תעביר את הבקשה בצרוף החלטה זו לידי מר רוזנטל לתגובתו הנתמכת בתצהיר כדין תוך 20 יום.
הבקשה למינוי מומחה מחשבים חיצוני שיבדוק את מחשבי הנתבעות, בשלב זה נדחית.

בקשה 57:

13. בבקשה זו עותרות הנתבעות כלפי התובעת למסירת פרוטוקולים של דיוני ההוכחות שהתקיימו בבית משפט המחוזי בחיפה בהליך בין התובעת דכאן לבין מר רוזנטל, ת.א. 67146-06-18 בהתאם להחלטת בית המשפט העליון בתיק רע"א 99/21. הנתבעות גורסות כי התובעת אכן העבירה להן את הפרוטוקולים אך השחירה בהם עמודים מהותיים המונעים ממנה את ההתייחסות הנאותה.

14. לאור העובדה שהבקשה הוגשה ממש על סף ישיבת ק.מ., התרתי לתובעת בהחלטתי מיום 20.6.2021 להתייחס לבקשה זו בכתב תוך 20 יום ואם לא תגיש תשובה תוך 20 יום תיחשב כמי שטענותיה בדיון ק.מ. מהוות התייחסות הולמת וניתן יהיה להכריע.

15. בנסיבות אלה, אני נמנעת בשלב הנוכחי מלהכריע בבקשה מספר 57. אמתין לחלוף המועד שנקצב בהחלטתי מיום 20.6.2021.
אציע לצדדים ליישב את המחלוקת ביניהם בסוגיית הפרוטוקולים, על ידי כך שאלה יוגשו במעטפה סגורה לעיוני. אבחן את המקטעים שהושחרו ואכריע האם יש בגילויים משום הפרת חובת הסודיות/חיסיון מסחרי.
במידה והפרוטוקולים יוגשו במעטפה סגורה ללשכתי עד ליום 11.7.2021, ניתן יהיה להכריע על בסיס העיון בהם.

סיכום:

16. מן המקובץ לעיל אני קובעת כדלקמן:
בקשה מספר 51 התקבלה בחלקה.
בקשה מספר 52 התקבלה בחלקה.
תשובות מרחיבות יימסרו תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. ימי הפגרה במניין.

בבקשה מספר 57, יש להמתין לקבלת תשובת התובעת או חלוף המועד שנקצב בהחלטה מיום 20.6.2021. לחילופין, עד ליום 11.7.2021 תגיש התובעת את הפרוטוקולים המלאים ללא השחרה במעטפה סגורה ללשכתי. אעיין ואכריע, הכל ברוח ההסכמות שמצאו ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון בתיק רע"א 99/21.

17. בין לבין, הצדדים הופנו לגישור ויש לקוות כי המהלך יניב תוצאות.
הוריתי לצדדים לפנות למגשר תוך 30 יום, הצדדים יגישו עדכון אודות ההתפתחויות, בשים לב לתקופת הפגרה והחגים עד ליום 5.10.2021.

18. כל צד ישא בהוצאותיו ביחס להליכים המקדמיים דכאן.

ניתנה היום, י"ג תמוז תשפ"א, 23 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כפריס אן.די.סי. בע"מ
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד שגיא רויזר ועו"ד גבריאלה גרשון-רוזנברג
שופט :
עורכי דין: