ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליהו נחום נגד הפניקס אקסלנס נשואה גמל בע"מ :

24 יוני 2021
לפני: כבוד השופטת שרון שביט כפתורי
נציג ציבור (עובדים) מר משה בן דוד.
נציג ציבור (מעסיקים) גב' גילי לזרי

התובעים:
ליהו נחום ת.ז. XXXXXX223
זיוה נחום ת.ז. XXXXXX395
ע"י ב"כ: עו"ד אורית גליקין

-
הנתבעת:
הפניקס אקסלנס נשואה גמל בע"מ ח.פ. 513026484
ע"י ב"כ: עו"ד א. ברזל ו/או ש. סגל

פסק דין

לפנינו תביעת הורי המנוח אור נחום ז"ל (להלן: " המנוח" - אשר נשא בחייו בת.ז.304992928), למתן סעד הצהרתי, במסגרתו התבקש בית הדין לקבוע כי התובעים, יורשיו על פי דין של המנוח, זכאים לקבל את כספי הפיצויים מן הנתבעת, בהיותם שאיריו של המנוח, בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק פיצוי פיטורים, התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").
הנתבעת, המחזיקה בכספים, אינה מתנגדת באופן עקרוני לתביעה. לעמדתה, היא איננה רשאית להעביר את כספי הפיצויים בהיעדר החלטה מבית המשפט המוסמך, הוא בית הדין לעבודה.
העובדות הדרושות להכרעה
התובעים הינם הוריו של המנוח, אשר נפטר ביום 6.1.21, בגיל 29, בהיותו רווק וללא ילדים.
המנוח בוטח בקרן הפנסיה של הנתבעת. התובעים רשומים כמוטבים של המנוח בקרן הפנסיה, כפי שעולה מנספח 2 לכתב התביעה.
ביום 11.3.21 ניתן צו ירושה לפיו התובעים הינם יורשיו של המנוח על פי דין, בחלקים שווים. נספח 3 לכתב התביעה.
התובעים פנו לנתבעת בבקשה לקבל לידם את הכספים שנצברו לזכותו של המנוח בקרן הפנסיה. הנתבעת הבהירה כי לצורך התשלום נדרש פסק דין הצהרתי, הקובע את זכאותם של התובעים, בהתאם למתחייב מהוראות סעיף 5 לחוק.
בנסיבות אלו הוגשה התביעה שלפנינו, במסגרתה טוענים התובעים כי התגוררו עם המנוח באותו בית והיו סמוכים לשולחנו, ולפיכך יש לראות בהם כ"שאירים", בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק.
הנתבעת לא הכחישה טענות אלו, אלה הודיעה כי משאין שאירים, הרי שעל בית הדין להכריע בעניין זה, בהתאם להוראות החוק.

דיון והכרעה
על פי דיני הירושה, נכסיו של אדם שנפטר מתחלקים בין יורשיו בדין או לפי צוואה (סעיפים 1-2 ל חוק הירושה, תשכ"ה-1965).
סעיף 5 לחוק משנה מן המהלך הנורמטיבי הרגיל שחל ביחס לרוב נכסיו של אדם שנפטר.
ראשית, קובע סעיף 5(א) לחוק, כי על המעביד לשלם פיצויי הפיטורים לעובד שנפטר "כאילו פיטר אותו". כלומר, על אף שלא היה מעשה פיטורים, קובע סעיף 5 (א) לחוק, כי במקרה של פטירת עובד על המעביד לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים.
על פי הוראת הסעיף, פיצויי הפיטורים ישולמו לשאיריו של העובד ולא ליורשיו בדין. "שאירים" מוגדרים בסעיף 5 (א) לחוק, כ-"בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גמלאות לפי פרק ג' ל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פ טירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר" (הדגשה לא במקור).

בסעיף 5 (ב) לחוק נקבע כי מקום בו הפיצויים משתלמים לשאירים שאינם בני זוג או ילד התלויים כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה, ויינתנו לשאירים שיקבע בית הדין האזורי, לפי חלוקה שיקבע, בהתחשב במצבם הכלכלי ומידת תלותם בעובד שנפטר.
המחוקק מוסיף ומבהיר בסעיף 5(ג) לחוק , שפיצויי הפיטורים המשולמים לשאירים "לא יראו אותם כחלק מהעיזבון".
תכליתו של סעיף 5 לחוק היא ברורה – העדפת טובתם של אלו שפרנסתם הייתה תלויה במנוח על פני האינטרסים של יורשי המנוח ובמידה מסוימת אף של רצון המנוח עצמו:
"סעיף 5 מהווה חריג לכלל לפיו פיצויי פיטורים משולמים לעובד עצמו עם פיטוריו ואיבוד מקור פרנסתו. סעיף 5 הוא חריג שנועד להיטיב עם שאירים קרובים או שאירים רחוקים יותר שהיו תלויים לפרנסתם על הנפטר. התכלית היא למנוע מצב בו פטירתו של העובד תפגע בחלק ניכר ממקור הכנסתם של הסמוכים על שולחנו ועיקר פרנסתם על העובד הנפטר" (ע"ע 1308/02 מיכאל קרקובסקי - מדינת ישראל, משרד הבריאות, [פורסם בנבו] לט(2004) 263 (2003)).
על מנת לדאוג למי שהיה תלוי בפרנסת המנוח, ציווה המחוקק שפיצויי הפיטורים לא יועברו ליורשיו או למי שהוא ביקש לצוות לו את רכושו. הם יוחרגו מכלל נכסי העיזבון:
"לצורך הגשמת תכלית זו הבחין החוק בין שאירים קרובים (בני זוג וילדים התלויים במבוטח) ובין שאירים רחוקים (ילדים שאינם נכללים במעגל השאירים הקרובים, הורים ואחים אשר זכאותם מותנית בתנאים שאין זה המקום להרחיב עליהם). על מנת להבטיח את זכותם הסוציאלית של השאירים קבע המחוקק כי פיצויים המשתלמים לשאירים אינם חלק מהעיזבון, ובדרך זו מובטחת זכותם הסוציאלית של שאירי העובד שנפטר על פני יורשיו ונושיו" ( עע (ארצי) 46205-08-18‏ ‏ אולנה סידורובה - אינה מז'ריצר [פורסם בנבו] (14.7.19)). בהליך זה מבקשים הורי המנוח, לקבל לידם כספים שכבר הופקדו עבור המנוח
בקרן הפנסיה של הנתבעת.
בהתאם לכתב התביעה, התובעים גרו עם המנוח והיו תלויים בו לפרנסתם. הנתבעת לא חלקה על כך. כך גם אין מחלוקת כי התובעים הינם יורשי המנוח, בהתאם לצו הירושה, נספח 3 לכתב התביעה.
בעניין שלפנינו, אם כן, התובעים, הורי המנוח, עומדים בתנאים שנקבעו בסעיף 5 לחוק, והינם הינם בבח ינת "שאירים" כהגדרתם בסעיף 5 לחוק .
יצוין כי בנסיבות המקרה שלפנינו, גם אם התובעים לא היו בגדר שאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק , הרי שבהיעדר שאירים אחרים, התובעים היו זכאים לקבל את הכספים שנצברו לזכותו של המנוח, בקרן הפנסיה של הנתבעת, מכוח צו הירושה, נספח 3 לכתב התביעה.
סעיף 5(ג) לחוק מדגיש שרק פיצויים ששולמו לשאירים מוחרגים מן העיזבון. לו הייתה כוונת המחוקק להחריג את פיצויי הפיטורים מן העיזבון בכלל, היה מורה המחוקק שפיצויי פיטורים אינם חלק מהעיזבון. ההוראה "ששולמו לשאירים", מלמדת על כך שכוונת המחוקק הייתה להחריג את פיצויי הפיטורים מהעיזבון רק היכן שיש שאירים. מסקנת הדברים היא כי עובד שנפטר ואין לו שאירים (כהגדרתם בסעיף 5 ל חוק פיצויי פיטורים), זכאים יורשיו לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו עבורו בקופת פיצויים ושהופקדו "במקום" פיצויי פיטורים בהתאם לצו הרחבה פנסיה חובה. סוף דבר
לאור האמור התביעה מתקבלת. הנתבעת תשחרר הכספים הצבורים אצלה על שם המנוח לתובעים הורי המנוח, שהם בבחינת שאירי המנוח, כהגדרת המונח בסעיף 5 לחוק, כמו גם יורשיו על פי דין, בחלקים שווים.
אין צו להוצאות.

5129371
54678313

נציג ציבור עובדים
מר משה בן דוד

שרון שביט כפתורי
שופטת

נציג ציבור מעסיקים
גב' גילי לזרי

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, (24 יוני 2021), במעמד הצדדים/בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ליהו נחום
נתבע: הפניקס אקסלנס נשואה גמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: