ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים שקר נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופט דורון יעקבי

המבקש:

נסים שקר

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל

החלטה

מונחת לפני בקשת המבקש להישפט באיחור מיום 24.05.2021 על 4 הודעות תשלום קנס שמספרן 08/19/0269256, 08/19/0225869, 08/18/0599679, 08/18/0590943 שנרשמו לחובתו של המבקש בשל עבירות על סעיף 17 (ג) לחוק עזר לתל אבי-יפו (שמירת הסדר והניקיון), תש"ם-1980 וסעיף 11(א) לחוק עזר לתל אביב-יפו (פיקוח על כלבים ובע"ח אחרים) תשס"א-2000, שעניינם הכלב שבבעלות המבקש. (להלן – "הדו"חות").

לאחר שבחנתי את הבקשה ואת תגובת המשיבה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

מדובר בדו"חות חלוטים בהתאם לפי סעיף 229(ח2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן – "החוק"), אם לא שילם המבקש את הקנסות, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעות תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א), לא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזרו עליו הקנסות הנקובים בהודעות תשלום הקנסות.

בנוסף, סעיף 230 לחוק קובע, שבית המשפט יהיה רשאי לקיים משפט לאדם שהגיש בקשה להישפט לאחר תקופת תשלום הקנס רק אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד מיד לאחר שהוסרה המניעה, או מנימוקים מיוחדים (ראה רע"פ 1260/09 שלבי עאטף נ' מדינת ישראל, ובעפ"ת 3236-12-12 מג'דוב נ' מדינת ישראל, ולמען השלמת התמונה ראה רע"פ 9142/01 סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל אשר עליה חזר העליון בע"פ 4808/08 מדינת ישראל נ' שרון מנחם) לא מצאתי בבקשה נסיבות שאינן תלויות במבקש אשר הינן בגדר אותן נסיבות מיוחדות

מעיון בבקשה ולאור חזקת המסירה כאמור לעיל לא שוכנעתי כי הבקשה להישפט לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש.

המבקש הגיש בקשה להארכת המועד להישפט ללא כל הסבר למעט הכחשה, וללא כל התייחסות לעצם העבירות, וכעת באיחור ניכר, מבקש לבטל את הדו"חות מפאת טענה שלא ידע עליהם, ולא קיבלם.

בהתאם לתשובת המשיבה והנספחים שצורפו לבקשת המבקש, הודעות תשלום קנס בגין הדוחות נשלחו בדואר רשום לכתובתו המעודכנת של המבקש במשרד הפנים באותה העת (עותק ממשלוח ההודעות צורף לתגובת המשיבה).

בנסיבות דנן משהוכיחה המשיבה את המצאת הדו"חות למבקש, יש להחיל את חזקת המסירה הקבועה בתקנה 44 א לתקנות סדר הדין הפלילי תשל"ד-1974. לפיה רואים את ההודעה לתשלום קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה. העובדות כי הנמען אינו ידוע במען אינה מהווה נסיבות שאינן בשליטתו של המבקש ,בין אם לא קיימת תיבת דואר עם שמו במועד הרלבנטי או שלא קיים מקום בה, ובין אם אינו מתגורר בכתובת ולא עידכן במשרד הפנים, ועל כן מהווה חזקה כמסירה כדין. לאור ההלכה הפסוקה לא מצאתי כי הבקשה להישפט מגלה עילה והצדק לשיהוי הרב בהגשת הבקשה באיחור.

אין בידי לקבל טענת המבקש ,שהינו עו"ד במקצועו, לפיה לא קיבל את העתקי הדוחות ואישורי המסירה. אין בכך די. המבקש יכול היה לפנות ולקבל המידע הן ממשרד ב"כ המשיבה, הן מהמשיבה עצמה, וככל ולא צלח לפנות בבקשה מתאימה על פי חוק חופש מידע. טענתו של המבקש ששלח מכתב אך לא הוכיח את דבר השליחה, היה על המבקש לצרף את אישור השליחה בפקס ואו אישור משלוח בכל דרך אחרת. המבקש לא מפרט בבקשתו אף טענה הגנה כלשהי לעצם עניין קיום הדו"חות ועל כן לא יגרם עיוות דין בדחיית הבקשה . המבקש אף לא תמך בקשתו בתצהיר ערוך כדין, וחובה היה עליו לפרוס בפני בימ"ש מלוא טענותיו העובדתיות והמשפטיות בתמיכת אסמכתאות רלבנטיות להכרעתו של בימ"ש.

בנוסף, מתשובת המשיבה עולה, כי מתיעוד בזמן אמת בדו"ח שמספרו 08190599679 צוין בין היתר כך: ואז אמרתי לו שאני יערוך את הדו"ח במקום, אמר שהוא לא מקבל שום דו"ח והוא לא יקח אותו, נאמר לו שהדו"ח ישלח בדואר רשום. ובדו"ח שמספרו 08/19/0269256 הפקחים אף צילמו בשעת מעשה את תעודת הזהות שלו, ואף בדו"ח שמספרו 08180590943 מהתיעוד בזמן אמת עולה כך: נאמר לנ"ל שהוא מקבל דו"ח על כלב שאינו קשור ברצועה, הנ"ל הזדהה בת.ז. בע"פ פרטיו אומתו מול המחשב האגפי והדו"ח נערך ונשלח בדואר רשום יש לציין שהנ"ל המשיך ללכת מאיתנו ולכן לא ניתן דו"ח ביד. העולה מכל זה, שהמבקש ידע בשעת מעשה על דו"חות אלו, אך בחר מרצונ ו שלא לקחתם או לשתף פעולה עם הפקחים כנדרש על פי החוק.

אשר על כן הבקשה להישפט באיחור נדחית.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נסים שקר
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: