ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנו גואל נגד אבי דהן :

בפני כבוד ה שופט וויליאם חאמד

התובע:

בנו גואל

נגד

בית המשפט מביע תחילה את מורת רוחו מאופן התנהלות הצדדים במהלך הדיונים, ובמיוחד בדיון היום, כפי שהדבר מוצא ביטוי בפרוטוקול הדיון, כאשר בית המשפט, פעם אחר פעם, פנה לאחד הצדדים שלא להפריע למהלך הטיעון של הצד שכנגד, אך הדבר חזר על עצמו שוב ושוב , על ידי שני הצדדים, עד שבסופו של דבר, ולאחר שניתנה לכל צד האפשרות הסבירה להתייחס לבקשת המומחה, כפי שתתואר להלן, הוריתי על סיום הדיון, גם כאשר ברקע מתן ההחלטה החלו ב"כ הצדדים בפעם נוספת להטיח זה בזה טענות בצעקות ובאופן הדדי.

החלטה

החלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים לאחר שהתקיים דיון היום בנוכחותם .

בית המשפט מביע תחילה את מורת רוחו מאופן התנהלות הצדדים במהלך הדיונים, ובמיוחד בדיון היום, כפי שהדבר מוצא ביטוי בפרוטוקול הדיון, כאשר בית המשפט, פעם אחר פעם, פנה לאחד הצדדים שלא להפריע למהלך הטיעון של הצד שכנגד, אך הדבר חזר על עצמו שוב ושוב , על ידי שני הצדדים, עד שבסופו של דבר, ולאחר שניתנה לכל צד האפשרות הסבירה להתייחס לבקשת המומחה, כפי שתתואר להלן, הוריתי על סיום הדיון, גם כאשר ברקע מתן ההחלטה החלו ב"כ הצדדים בפעם נוספת להטיח זה בזה טענות בצעקות ובאופן הדדי.

עתה אפנה לדון במהות הדיון שנקבע להיום.

בקצירת האומר אציין כי בהחלטה מישיבת יום 13.9.2020 הוריתי למומחה מטעם בית המשפט, המודד מר רמזי קעואר, לבקר במקרקעין הרלבנטי על מנת לסמן את הגבול המפריד בין המגרשים של שני הצדדים, בהתאם לחוות הדעת שהגיש המומחה עובר לדיון הנ"ל.

לאחר שדחיתי בקשות מטעם הנתבע המתייחסות להחלטה הנ"ל ולהיבטים נוספים בחוות הדעת לרבות בקשה לביטול חוות הדעת, הגיש הנתבע בקשת רשות ערעור על ההחלטה הנ"ל מיום 13.9.2020.

בהחלטתו מיום 16.12.2020 בתיק רע"א 8230-10-20, הורה בית המשפט המחוזי כי בטרם יציאת המומחה הנ"ל לשטח לסימון הגבול בהתאם לחוות דעתו, יש לאפשר זימונו לחקירה בבית המשפט לבקשת הנתבע או לאפשר לשלוח לו שאלות הבהרה בשאלה האם הגבול שקבע בתשריט שערך תואם את הגבול הקבוע בתשריט משנת 1953.

ברוח ההחלטה הנ"ל, קבעתי דיון לחקירת המומחה ליום 10.01.2021, אשר נדחה, מחמת אילוצים ביומנו של בית המשפט ליום 14.3.2021 שעה 09.00.

בדיון שהתקיים ביום 14.3.2021 בשעה 09.55, במעמד התובע ובאת כוחו, ובשל אי התייצבות הנתבע עד לשעה זו, הוריתי לנתבע לשלם את חלקו בהוצאות המומחה בגין הצורך ליציאתו לשטח לסימון הגבול, תוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה הנ"ל, והמומחה יסמן את הגבול תוך 14 יום לאחר ביצוע התשלום. ובמידה והנתבע לא ישלם את חלקו בהוצאות, יינתן פסק דין כמבוקש בכתב התביעה המתוקן. כן חייבתי את הנתבע בהוצאות לטובת התובע בסכום של 2,000 ₪.

לאחר שהתובע עזב את אולם בית המשפט, התייצבו הנתבע ובאת כוחו בשעה 11.10 והצהירו כי הם הגיעו לבית המשפט בשעה 10.30 מכיוון וסברו כי הדיון נקבע לשעה 10.30. לאור הצהרה זו של הנתבע הוריתי על ביטול ההוצאות שהוטלו עליו לטובת התובע, וכן הוריתי לנתבע להגיש בקשה לשמיעת חקירת המומחה בצירוף מועדים מוסכמים מטעם שני הצדדים.

בהמשך הוגשה בקשה מאת ב"כ התובע לבטל את ההחלטה שניתנה במעמד הנתבע ביום 14.3.2021.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים בדיון הנ"ל ובנימוקי הבקשה מטעם התובע כאמור, הוריתי בהחלטה מיום 15.3.2021, כי מכיוון והנתבע לא התייצב בשעה הקבועה לחקירת המומחה, לא ייקבע דיון נוסף לשם כך, והצדדים רשאים להמציא למומחה, לא יאוחר מיום 4.4.21, שאלות הבהרה, וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי כאמור לעיל, והמומחה יגיש תשובותיו לתיק בית המשפט תוך 15 ימים לאחר קבלת השאלות, ובעקבות כך תינתן החלטה באשר ליציאת המומחה לשטח לסימון הגבול.

בקשה מטעם הנתבע לביטול ההחלטה הנ"ל ולזמן את המומחה לעדות, דחיתי בהחלטה מיום 5.4.21.

בהמשך הגיש המומחה בקשה לחייב את הצדדים לשלם לו הוצאות ע"ס 1,500 ₪ בגין התייצבותו ביום 14.3.21, והוצאות בסכום זהה בגין מתן תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו אליו ע"י הנתבע. בהמשך הבהיר המומחה כי מדובר במספר רב של שאלות, 26 שאלות לערך.

מכיוון והמומחה טרם השיב לשאלות שנשלחו אליו, לא ניתן היה להכריע היום בשאלה, האם יש להורות לו לבקר במקרקעין ולסמן את הגבול בשטח בהתאם לחוות הדעת שהגיש. הדיון היום התמקד בשאלה, האם יש לפסוק למומחה הוצאות בגין הצורך במתן תשובות לשאלות הבהרה.

לציין כי הצדדים שילמו למומחה את הוצאותיו בגין חוות הדעת שהגיש.

כן נפסקו למומחה הוצאות בגין הצורך ליציאתו לשטח לסימון הגבול (ובהחלטה מיום 14.3.21 הוריתי לנתבע לשלם את חלקו בהוצאות אלה).

באשר לבקשה לפסוק למומחה הוצאות בגין מתן תשובות לשאלות הבהרה, יש לקבוע כי במידה ומדובר בשאלות מצומצמות שמטרתן להבהיר סוגיות מסוימות בחוות הדעת, אין מקום לפסוק שכר טרחה נוסף, ויש לראות בתשובות כחלק בלתי נפרד מחוות הדעת, בעוד במידה ומדובר בשאלות בהיקף רב, או כאלה שמטרתן לגרוע ממשקלה של חוות הדעת עד לביטולה, הרי שיהיה מקום לפסיקת שכר טרחה נוסף לזכות המומחה, שכן דומה הדבר לזימון המומחה לחקירה נגדית בבית המשפט על חוות דעתו שהגיש.

על כן, אני מורה לב"כ הנתבע להמציא לבית המשפט, תוך 7 ימים מהיום, את שאלות ההבהרה ששלחה למומחה. בית המשפט לאחר עיון בשאלות יבחן את הרלבנטיות של כל אחת מהשאלות והאם יש מקום לצמצמן, וכן יבחן האם מטרתן הבהרה של חוות הדעת או ערעור אחר יסודות חוות הדעת, ובהתאם לכך, אכריע בבקשה בדבר הצורך לפסוק הוצאות נוספות לטובת המומחה.

מובהר כי לאחר מתן התשובות לשאלות ההבהרה, תוכרע המחלוקת, בהחלטה בהעדר, בדבר הצורך ביציאת המומחה לשטח לסימון הגבול, והאם הגבול אשר יסומן יהיה תואם לתשריט משנת 1953.

תזכורת פנימית ליום 2.6.21.

המזכירות תמציא החלטה זו לבאי כח הצדדים.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנו גואל
נתבע: אבי דהן
שופט :
עורכי דין: