ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות בית משותף נגד שינל שמואל שטיין :

בפני כבוד ה שופטת יעל טויסטר ישראלי

מבקשים

 1. נציגות בית משותף
 2. זאב קניג
 3. אילה קניג
 4. נחמן הרשקוביץ
 5. עלי דיין הרשקוביץ

נגד

משיבים

 1. שינל שמואל שטיין
 2. אליהו שטיין
 3. ס.מ.ה. רמת השחר בע"מ
 4. ליאור מכלוף
 5. תמי מכלוף
 6. נציגות בית המשותף ועד הבית

החלטה

לפני בקשת רשות ערעור על החלטות בית משפט השלום בראשון לציון (כבוד השופט מוטי פירר) בת.א 28046-05-17 שטיין נ' מכלוף ,מיום 1.3 .21 ,1.4.21, 18.4.21 ו- 3.5.21, שעיקרן מינוי מומחה חלופי מטעם בית המשפט, הטלת עלויות שכר המומחה והבדיקות שידרשו על המבקשים ואישור שכר טרחת המומחה.

רקע וטענות הצדדים
המבקשת 1 היא נציגות הבית המשותף של הבית ברחוב דבורנית 9 במודיעין.
המבקשים 2-5 הם בעלי דירות בבניין.
המשיבים 1-2 הם בעלים של חנות (להלן: "החנות"), הממוקמת בקומת הקרקע של שני בניינים צמודים המהווים בית משותף אחד. בניין אחד שכתובתו דבורנית 9, ובניין שני שכתובתו חרצית 27 במודיעין. החנות מושכרת למשיבה 3.
המשיבים 4-5 הם בעלים של דירה בבניין ברחוב חרצית 27, והמשיבה 6 היא נציגות הבית המשותף של חרצית 27.
עניינו של התיק בנזילות (מים/ביוב) חוזרות ונשנות הנמשכות מספר שנים, לתוך שטח החנות מתוך המבנים שמעליה.
ביום 26.2.19 התקיים דיון בבית המשפט קמא ובו הוסכם בין הצדדים על מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת טענות התובעים שם (משיבים 1-3). עוד נקבע כי בית המשפט יקבע את חלוקת שכרו של המומחה ביו הצדדים. בהתאם להסכמת הצדדים מי נה בית המשפט את המומחה איתי פרדי מחברת "אטים 1 בע"מ" (להלן: " מר פרדי") וקבע כי שכר טרחתו ישולם מחצית ע"י התובעים והיתרה בחלוקה שווה בין הנתבעים.
בפי המבקשים טענות רבות כלפי מר פרדי , עבודתו ומסקנותיו. טענות אלו באו לידי ביטוי בבקשות ופניות רבות לבית המשפט קמא , בעקבותיהן נקבע לבסוף דיון ביום 29.10.19 .
במועד הדיון הודיעו המשיבים 1-3 והמשיבים 4-6 כי הגיעו להסכם פשרה בהתאם להנחיות המומחה ולבקשתם ניתן פסק דין חלקי אשר הסדיר את המחלוקת ביניהם. בכך הסתיים עניינם בתיק שבפני בית המשפט קמא ונותרה המחלוקת בין המבקשים למשיבים 1-3.
ביום 2.2.21 הוגש על ידי המומחה דיווח מצב הבדיקות והמלצות. ביום 14.2.21 הוגשה התייחסות המומחה מר פרדי לתגובות הצדדים בעניין הטענה לפגיעה בגשמת בניין דבורנית 9 ובעניין מקורות הנזילה הממשיכה בחנות.
ביום 17.2.21 הגישו המבקשים תגובה למסמכים שהגיש המומחה. המבקשים טענו כי נפלו בעבודתו ובמסקנותיו של המומחה פגמים וליקויים רבים ועתרו להחלפתו. בקש תם הועברה לתגובת המשיבים 1-3. (יש לציין כי היתה זו הפעם השנייה בה עתרו להחלפת המומחה).
ביום 1.3.20 ניתנה על ידי בית משפט קמא ההחלטה הראשונה נשוא בקשת ערעור זו. באותה החלטה בחן בית המשפט את העדכונים אשר קיבל מאת מר פרדי. כמו כן, לאור טענות רבות של המבקשים כלפי המומחה, ולאור התרשמותו של בית המשפט קמא כי חוסר האמון בין המבקשים למומחה מר פרדי "הופך ונעשה מכשול של ממש בקידום וסיום המחלוקת" הורה בית המשפינויו של מומחה חלופי, המהנדס מר גולדקלנג (להלן: "המומחה החלופי"), "אשר יערוך יישור קו וייתן הנחיותיו והוראותיו לקידום וסיום המחלוקת, וכי מכאן ואילך יוביל המומחה החלופי את ניהול איתור הנזילות ומתן ההוראות לביצוע תיקון הליקויים". עוד קבע בית המשפט כי שכר המומחה החלופי יחול על המבקשים בחלקים שווים אולם השתתו הסופית תבחן על יד בית המשפט קמא בכפוף לתוצאות ההליך.
ביום 1.4.21 בעקבות פניית המומחה החלופי , הורה בית המשפט קמא לצדדים להסדיר את תשלום שכרו, ולקבוע בתאום מועד לפגישה במקום בנוכחות הצדדים.
ביום 18.4.21 גם כן בעקבות פניית המומחה לבית משפט קמא , הבהיר בית המשפט כי המומחה החלופי מונה מטעם בית המשפט וכי על הצד דים להסדיר את נושא שכרו ולשתף פעולה עמו כנדרש. המומחה החלופי התבקש לשלוח לבית המשפט עדכון ודווח עד ליום 10.5.21.
ביום 3.5.21 קבע בית המשפט קמא בעקבות פניית המבקשים, כי אינו מוצא לשנות מהחלטתו באשר "למימון ביניים" של שכר המומחה וכי "בבוא היום תינתן הדעת במידת הצורך לזהות המשלם". עוד צוין באותה ההחלטה כי בית המשפט סמוך ובטוח כי המומחה יערוך רק את אותן הבדיקות אשר נדרשות לגיבוש מסקנותיו המקצועיות.
הבקשה למתן רשות ערעור אינה עוסקת במינוי המומחה החלופי אשר כאמור מונה לבקשת המבקשים. המבקשים טוענים בעיקרם של דברים שעל בית המשפט זה לקבוע כי אין בקביעותיו האחרונות של המומחה פרדי באשר למבקשים 1, 5-4 דבר, וכך גם באשר לקביעותיו בחוות הדעת באשר למרפסות הקדמית והאחורית של המבקשים 3-4.
עוד טוענים המבקשים כי החלטות בית משפט קמא בעניין החלפת המומחה פרדי, תוך שציין כי חלק מקביעותיו מקובלות עליו, הטלת תשלום שכר טרחתו של המומחה החלופי על המבקשים מבלי שנ יתנה להם זכות ט יעון בעניין זה, מה עוד שבכוונת המומחה החלופי לבצע בדיקות גם בבניין בחרצית 27, דינן להתבטל ולחילופין יש להורות על הפחתה משמעותית של שכר המומחה החלופי. עוד טענו המבקשים בדבר חוסר סמכות עניינית של בית המשפט קמא להמשיך ולדון בממצאיו של המומחה מר פרדי בעניינם של המבקשים 4-5 משנקבע כי הנזילה המיוחסת להם הינה ביחס למבואה המהווה רכוש משותף, וכי הסמכות העניינית בעניין זה נתונה למפקח על המקרקעין, והכל כמפורט בהרחבה בבקשת רשות הערעור.
דיון
דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבים וזאת מהנימוקים כדלקמן:
השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו , ככלל, במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי. ( ראו לעניין זה: רע"א 7960/14 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. עידית גולד; רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ. הדס חצב-פורסמו במאגרים המשפטיים). זאת ועוד, ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות דיוניות הנוגעות לאופן ניהול ההליך .
ההחלטות עליהן מבקשים המבקשים לערער הלכה למעשה עניינן בשכר המומחה החלופי והטלת תשלום שכרו כמימון ביניים עליהם.
ובהתאמת הדברים לעניינם של המבקשים. החלטת בית משפט קמא למנות את המומחה החלופי ניתנה בעקבות פניות רבות ובקשתם של המבקשים עצמם אשר הטילו דופי בעבודתו של המומחה מר פרדי. בית המשפט קמא הגם שכשלעצמו לא מצא פגם בעבודתו של המומחה, ולא מצא ממש בטענות המ בקשים כלפי המומחה ואופן עבודתו, מצא להורות על מנות מומחה חלופי, נוכח חוסר האמון החריף שנוצר בין המבקשים למומחה אשר הפך למכשול בקידום ההליך וסיום המחלוקת.
הנה כי כן, המבקשים השיגו את מבוקשם ,ובהתאם להחלטת בית המשפט קמא מיום 1/3/21, מכאן ואילך יהיה זה המומחה החלופי שינהל ויוביל את סוגיית איתור הגורם לנזילות לחנות ומתן ההוראות לביצוע תיקון הליקויים.
יתרה מכן, בית המשפט קמא לא הגביל את המומחה החלופי במאומה והעניק לו את כל הסמכויות הנדרשות לביצוע עבודתו על פי שקול דעתו המקצועי. כך למשל השאיר לשקול דעתו של המומחה החלופי אם להסתמך על הבדיקות שנערכו על ידי המומחה מר פרדי אם לאו, עריכת בדיקות נוספות או אחרות , מינוי מומחים נוספים מטעמו, עריכת בדיקות הצפה וכיו"ב. בנסיבות אלה, ונוכח טענותיהם הרבות של המבקשים נגד המומחה מר פרדי והטלת דופי בעבודתו, לא יכולים המבקשים כעת משמונה מומחה חלופי ובשים לב לתפקיד שהוטל עליו, לבקש מבית המשפט כבר עתה ליתן פסק דין בעניינם של המבקשים 1, 4-5. על סמך מסקנותיו של המומחה מר פרדי ועליהם להמתין למסקנות המומחה החלופי.
אשר לשכרו של המומחה. בית המשפט הטיל תשלום שכר טרחת המומחה על המבקשים, בחלקים שווים , הואיל ובדיקת ההצפה שבוצעה ב עניינם כשלה. יחד עם זאת והואיל וכאמור המחלוקת המקצועית בעניין הגורם לנזילות לחנות הועברה ל בדיקתו של מומחה החלופי, וכך גם הועברו למומחה החלופי כל הסמכויות הנדרשות לצורך איתור הגורם לנזילות ומתן הוראות לביצוע תיקונים וליקויים לרבות עריכת בדיקות הצפה נוספות ככל שיידרש, הבהיר בית המשפט קמא כי תשלום שכרו של המומחה על ידי המבקשים הינו כמימון ביניים בלבד וכי שאלת הגורם אשר יישא בתשלום שכר המומחה תבחן על ידי בית המשפט קמא בכפוף לתוצאות ההליך, כך גם הבהיר בית המשפט בהחלטתו מיום 3/5/21.
ההחלטה להטיל בשלב זה את תשלום שכרו של המומחה החלופי על המבקשים נומקה על ידי בית משפט קמא ומכל מקום ההחלטה כמו גם התייחסות לגובה שכרו, הינה החלטה דיונית –ניהולית המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, וערכאת הערעור מתערבת בשיקול דעת זה רק כשההחלטה מנוגדת לדין או גורמת עיוות לאחד הצדדים.
בענייננו לא מצאתי כי המקרה נמנה בגדר אותם מקרים חריגים ואיני סבורה כי ההחלטה מנוגדת לדין או שיש בה כדי לגרום לעיוות דין למבקשים מה עוד שממילא מדובר במימון ביניים בלבד ונושא זה, כך נקבע, יבחן על ידי הערכאה הדיונית בהתאם לתוצאות ההליך.
לא ברור מדוע נקטו המבקשים בהליך זה בטרם אפשרו למומחה החלופי לבצע את שהוטל עליו ולבקשתם. טענותיהם הרבות באשר לממצאי המומחה מר פרדי, כפי שאף באו לידי ביטוי בבקשת הרשות לערער, ממילא יובאו בפנ י המומחה הח לופי אשר יערוך את כל הבדיקות הנדרשות לצורך קביעת מסקנותיו במחלוקת בין המבקשים למשיבים באשר לגורם לנזילות לחנות. משמונה מומחה חלופי הרי שמתייתר הצורך לדון בטענות המבקשים בעניין הפגמים שנפלו בעבודתו וממצאיו של המומחה מר פרדי שכן ממילא כאמור נושא המחלוקת כולו ייבדק על ידי המומחה החלופי.
ככל שיהיו למבקשים טענות בעניין בדיקות שיבצע המומחה החלופי, הרי שאלה יידונו, ככל שיהיה צורך בכך, בפני הערכאה הדיונית ככל שתתבקש לעשות כן. בצדק כאמור לא הגביל בית משפט קמא את המומחה החלופי בבדיקות שיבצע על מנת שתהיה בפני בית המשפט התמונה המלאה הנדרשת לצורך הכרעתו של בית המשפט קמא במחלוקת.
עוד טענו המבקשים להיעדר סמכותו העניינית של בית המשפט קמא . טענה זו היה על המבקשים להעלות ראשית דבר בפני בית המשפט קמא ולהמתין להכרעתו בה, וממילא אינה חלק מההחלטות נשוא הבקשה לרשות ערעור.
טענות המבקשים אינו מלמדות כי הותרת החלטות בית המשפט על כנן עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, או להביא להליך שגוי או מיותר, או לגרום נזק של ממש. גם לגופה של ההחלטה, לא מצאתי כי נפל פגם בשיקול דעתו של בית המשפט קמא. מכל מקום אין בהמשך בירור התובענה בחסות החלטות בית המשפט נשוא הבקשה שבפני כדי לסתום את הגולל על טענות המבקשים ככל שעדיין יהיו רלוונטיות לאחר סיום עבודתו שח המומחה החלופי והגשת מסקנותיו אשר לתביעה שהוגשה על ידי המשיבים 1-3 נגד המשיבים 4-6. תביעה זו הגיעה לסיומה בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין. מכאן שהמומחה החלופי, כך גם בהתאם להחלטת בית המשפט קמא, ידון במחלוקת שבין המבקשים למשיבים 1-3 בלבד. בנסיבות אלה, לא ברורות טענותיהם של המבקשים בעניין המשיבים 4-6 .עניינם הסתיים והם חדלו להיות צד להליך . ברור מהחלטת בית משפט קמא כי ככל שהמומחה החלופי יהיה סבור כי יש צורך בבדיקות גם בבניין ברחוב חרצית 27 הרי שהדבר יהיה אך לצורך גיבוש מסקנותיו באשר למחלוקת בין המבקשים למשיבים 1-3.

סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את הבקשה.

משלא נדרשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נציגות בית משותף
נתבע: שינל שמואל שטיין
שופט :
עורכי דין: