ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לב המפרץ בע"מ נגד חברת נתיבי אילון בעמ :

בפני כבוד ה שופטת איילת הוך-טל

מבקשת

לב המפרץ בע"מ

נגד

משיבות

  1. חברת נתיבי אילון בעמ
  2. יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למתן סעד זמני המורה למשיבה 1 להימנע מלקדם או להוציא לפועל 'הליך תחרותי' להצבת 'עגלת קפה' או כל עסק מסחרי אחר במרכז התחבורה הצמוד לקניון המנוהל על ידי המבקשת. מרכז תחבורה זה ידוע בכינויו העממי במחוזותינו 'מרכזית המפרץ'.

נוכח לוח הזמנים המתואר בבקשה ובשים לב לטיב הסעד המבוקש, נקבע הדיון בבקשה היום.

המשיבות התייצבו לדיון.
המשיבה 1 טענה לגוף הבקשה באופן תמציתי וביקשה להשלים טיעון מפורט יותר בכתב.
המשיבה 2 הודיעה עובר למועד הדיון כי תקבל כל הכרעה בנושא ולכן מבקשת לפטור אותה מהתייצבות. משעה שהתייצבה, ביקשה לחייב את המבקשת לשאת בהוצאות הדיון לטובתה.

מטיעוני הצדדים עולה תמונה עובדתית ראשונית כדלקמן.

במהלך שנת 2007 הודיעה עיריית חיפה למבקשת כי מכוח תכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית, הופקעו חלק מהמקרקעין בשטחה לטובת הקמת מרכז תחבורה בסמוך לקניון המבקשת, היא 'מרכזית המפרץ'.
המבקשת הגישה התנגדות לביצוע ההפקעה.
בעקבות ההתנגדות נכרת הסכם בין המבקשת לבין המשיבה 2 ביום 17.2.08 (להלן – ההסכם ).
במסגרת ההסכם הגדירה עצמה המשיבה 2 כמוסמכת לפעול בקשר עם החלטת ההפקעה מטעם רכבת ישראל, מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה בחיפה וכן מטעם עיריית חיפה.
במסגרת ההסכם נקבעו בין הצדדים תנאים שונים המתייחסים לזכויות המבקשת בנוגע לסידורי 400 מקומות חנייה באזור ; לחיבור בין מרכזית המפרץ לקניון המבקשת באמצעות מעבר ישיר של דרגנועים וגשר; לתשלום פיצוי מוסכם בסך 528,000 $ דולר ארה"ב למבקשת בגין הפקעת מקרקעין ובהתאם להערכת שמאי וכן נקבע עניין נוסף, הוא לב המחלוקת בפניי, הנוגע להתחייבות המשיבה שלא להפעיל במרכזית המפרץ במהלך כל שנות פעילותה כל פעילות עסקית או מסחרית או מתן שירותים. סעיף 5 (א) להסכם קובע כך –
"יפה נוף מתחייבת הזאת, כי במשך כל תקופת פעילותו של מרכז התחבורה, תותר בתחומי מרכז התחבורה פעילות עסקית ו/או מסחרית אך ורק מן הסוג המותר לפי התכנית בנוסחה נכון למועד חתימת הסכם זה.
כמו כן מתחייבת בזאת יפה נוף, כי לא תבצע בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כלשהם כל פעילות עסקית ו/או מסחרית בתחומי מרכז התחבורה החורגת מן המותר בתב"ע וכי לא תיתן לצד ג' כלשהו כל הרשאה לביצוע פעילות כאמור, החורגת מן האמור בס"ק זה לעיל. יפה נוף מצהירה כי לפי פרשנותה הפעילות העסקית המותרת על פי התב"ע היא הצבת מכונות אוטומטיות לממכר שתיה וכריכים בלבד"
הסכם זה היווה בסיס להתדיינות משפטית קודמת בין המבקשת למשיבה 2 במסגרת ת"א 1808-07-14 עת עתרה המבקשת בתביעה ובבקשה לסעדים זמניים לבית המשפט בטענה לפיה המשיבה 2 מפרה את תנאי ההסכם.
ביום 14.4.15 התנהל דיון בבקשה המתייחסת לפינוי בית קפה ומזנון שפעל במרכזית המפרץ והמשיבה 2 חוייבה להפסיק את פעילותו בהתבסס על ההסכם בין הצדדים.
ההליך העיקרי המשיך להתנהל עד כי ביום 30.6.19 ניתן פסק הדין המתייחס בעיקרו לסוגיית סידורי החנייה אך בסעיף 23.3 בו נקבע כדלקמן –
"ניתן בזאת צו מניעה קבוע, לפיו הנתבעת לא תפעל בין בעצמה ובין באמצעות כל גורם עירוני ו/או פרטי כלשהו הקשור אליה, לשם שינוי ו/או הרחבת השימושים המותרם במרכז התחבורה לפי התכנית, באופן שיכללו גם פעילות עסקית ו/או מסחרית ו/או מתן שירותים (למעט שירותי תחבורה), וזאת בין בדרך של שינוי התכנית, ובין בדרך של עריכת תכנית מפורטת, בין בדרך של הגשת בקשה להקלה ו/או לשימוש חורג ובין בכל דרך אחרת, כל זאת למעט הצבת מכונות אוטומטיות לממכר שתיה ו/או כריכים".
נוסח הצו דלעיל למעשה תואם בדיוק את נוסח סעיף 5(ב)להסכם בין הצדדים.
ביום 7.10.20 התקבלה החלטת ממשלה מספר 421 שעניינה העברת פרויקטים תחבורתיים מהמשיבה 2 לחברת ממשלתיות אחרות, לרבות המשיבה 1.
בעקבות החלטה זו החלה המשיבה 1 לנהל ולתפעל את מרכז התחבורה הצמוד לקניות המבקשת.
מהתכתובת שהתנהלה בין המבקשת למשיבה 1 (צורפה נספח 6-8 לבקשה) עולה כי המבקשת פנתה למשיבה 2 לראשונה ביום 5.5.21 עת נודע לה על הכוונה להקים מזנונים במרכזית המפרץ. פנייה זו הועברה לטיפול המשיבה 1 והצדדים אף קבעו ביניהם ישיבה ליום 20.5.21 אשר בוטלה נוכח אילוצי התקופה והמצב הבטחוני ששרר בתוך המדינה ומחוצה לה בימים אלה.
המשיבה 1 סבורה כי אינה כפופה להוראות ההסכם בין המשיבה 2 למבקשת, כי אין יריבות בין הצדדים וכי ספק אם ההסכם הקיים עומד במגבלות דיני התחרות. בנוסף, לעמדתה, התב"ע בשטח בהחלט מאפשרת הצבת עגלות קפה לשירות ציבור הנוסעים במרכזית המפרץ. המשיבה 1 הודיעה כי הליך תחרותי להצבת עגלות קפה במקום נמצא בישורת האחרונה ובקרוב יוכרז זוכה.
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ושקלתי את עמדותיהם אני סבורה כי יש מקום להורות על מתן צו ארעי אשר יקפיא את מצב הדברים הקיים וימנע אפשרות להצבת עגלות קפה במתחם מרכזית המפרץ. מסקנה זו מבוססת, לעת הזו, על המערכת ההסכמית הקיימת, על החלטות ופסק דין חלוט שניתן בנושא זה, על לוח הזמנים המצביע על כי שירות זה נמנע מהציבור הפוקד את מרכז התחבורה מזה מספר שנים מאז הופעל באופן מלא (שלהי 2018) ועל כך שאין מדובר ב'שירותי חרום'. בשים לב לכך שככל שיתברר כי המחלוקת הינה כספית, בסופו של יום, יכול וניתן יהא לגשר על הפערים גם במישור זה. מובהר כי החלטה זו הינה זמנית, לאחר שנתתי דעתי לעובדה שלעמדת המשיבה 1 טיעוניה הוצגו באופן תמציתי ולא ממצה ואף ניתנת למשיבות אפשרות להשלים טיעון. בנוסף, ניכר כי הצדדים טרם מיצו ביניהם הידברות כלשהי ומוטב כי יעשו כן בהקדם, ויפה שעת אחת קודם.
לאור האמור ניתן בזאת צו ארעי האוסר על המשיבות ו/או על מי מטעמן לקדם או להוציא לפועל 'הליך תחרותי' להצבת 'עגלת קפה' או כל עסק מסחרי אחר במרכז התחבורה הצמוד לקניון המנוהל על ידי המבקשת וכן נאסר עליהן להציב עגלת קפה או דוכני ממכר אחרים במתחם מרכזית המפרץ וזאת בכפוף לתנאים כדלקמן –
המבקשת תפקיד בקופת בית המשפט ערבות בנקאית ו/או סכום במזומן של 50,000 ₪ תוך 7 ימים מהיום.
המבקשת תגיש כתב תביעה מטעמה עד ליום 3.6.21.
המשיבות רשאיות להשלים טיעון בכתב מטעמן עד ליום 20.6.21.
הצו הארעי יעמוד בתוקפו עד ליום 24.7.21 ואין בו כדי לקבוע מסמרות לעניין החלטה סופית בבקשה , אשר תינתן לאחר שיושלם הטיעון בכתב מאת המשיבות.
טרם סיום מובהר כי לעת הזו איני מוצאת לנכון לחייב מי מהצדדים בהוצאות המשיבה 2 בגין התייצבותה לדיון היום. מדובר בשלב מקדמי של ניהול ההליך. אין חולק כי למשיבה זו היה תפקיד מרכזי בהתנהלות, לפחות עד שלב מסוים, ולכן בהחלט מדובר בצד רלבנטי לדיון.
המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לב המפרץ בע"מ
נתבע: חברת נתיבי אילון בעמ
שופט :
עורכי דין: