ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל בך נגד מיכל אלוני :

לפני כבוד השופט טל חבקין

התובע:
גבריאל בך
ע"י ב"כ עו"ד אבי גביש

נגד

הנתבעים:

  1. מיכל אלוני
  2. ערן לופו
  3. לירון לופו

ע"י ב"כ עו"ד אברהם מולכו

החלטה

נקבעת ישיבת קדם משפט בנוכחות הצדדים ליום 12.10.2021 בשעה 9:30. ניתנות הנחיות לקידום התיק כדלקמן. יש לקרוא אותן בעיון ולהקפיד בהן:

הליכים מקדמיים
הליכים מקדמיים לפי פרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ("התקנות") יושלמו כדלקמן:

(א) שאלון, כאמור בתקנה 56 (עד 25 שאלות כולל שאלות משנה), ישלח לצד שכנגד בתוך 30 יום מהיום לכל המאוחר;

(ב) הצדדים יחליפו תצהירי גילוי מסמכים בנוסח הקבוע בתקנה 57 לתקנות בתוך 60 יום מהיום.

(ג) תצהירי גילוי המסמכים יכללו בסופם את הפסקה הבאה: "למיטב ידיעתי ואמונתי לאחר חקירה ודרישה שעשיתי אין – ומעולם לא היו – בחזקתי או בשליטתי, או בחזקתו או בשליטתו של כל אדם אחר מטעמי, כל תעודה, חשבון, פנקס חשבונות, שובר, קבלה, תזכיר, כתב או העתק או תמצית של מסמך כזה, וכל מסמך אחר, הנוגע לעניינים השנויים במחלוקת במשפט זה, פרט למסמכים שפירטתי לעיל".

(ד) לתצהירי גילוי המסמכים יצורפו המסמכים שגולו בהם ואינם חסויים, כשהם סרוקים או מודפסים, וכך יבוצע עיון כאמור בתקנה 58 לתקנות. כמו כן, במועד זה (בתוך 60 יום מהחלטה זו) יינתן מענה לשאלון שנשלח, ככל שנשלח.

בקשות בעניין הליכים מקדמיים, לרבות בעניין גילוי, עיון ושאלון, יועלו ברשימת הבקשות כאמור בתקנה 59(א) ולא קודם לכן.

בקשות ביניים ופניות
בקשות ביניים יוגשו ברשימת בקשות כאמור בתקנה 49(ג) לתקנות, לא יאוחר מ-20 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

תשומת לב הצדדים לתקנה 49(ד) לתקנות: חובה להודיע לצד שכנגד על כוונה להגיש בקשה 7 ימים לפחות לפני הגשת רשימת הבקשות.

למרות האמור בפסקה 4, בקשות בעניינים שלהלן יש להגיש בהזדמנות הראשונה האפשרית (כלומר, לפני רשימת הבקשות): (א) בקשה לסעד זמני לפי פרק ט"ו לתקנות; (ב) בקשה לגביית עדות מוקדמות לפי תקנה 73; (ג) בקשה לפטור מהתייצבות בעל דין או נציג שניתנה לפי תקנה 61(ב); (ד) בקשה לאישור הסדר פשרה, הסדר גישור או הסדר דיוני.

למרות האמור בפסקות 4 ו-6, בקשות בעניינים שלהלן יש להגיש בהזדמנות הראשונה האפשרית ולכל המאוחר בתוך 60 יום ממועד החלטה זו (תקנה 49(ב)): (א) בקשה לעיכוב הליכים; (ב) בקשה לבדיקה על ידי מומחה לפי תקנה 87; (ג) בקשה לצירוף צד להליך; (ד) בקשה לאיחוד הדיון לפי תקנה 40; (ה) בקשה לתקן כתב טענות לפי פרק ז'.

פניות בעניינים טכניים (לרבות בקשות לדחות דיון או לקיים דיון בהיוועדות חזותית), יוגשו לפי תקנה 55 בצירוף עמדת הצד שכנגד אלא אם כן לא ניתן היה להשיגה, ואז יש לציין איזה ניסיון נעשה לקבל את עמדתו.

דיון מקדמי
בתוך 30 יום מהיום ינהלו הצדדים דיון מקדמי כמפורט בתקנה 35(א) לתקנות. אפשר לקיים את הדיון המקדמי באמצעות היוועדות חזותית בין הצדדים או בשיחת וידאו.

תשומת לב הצדדים לתקנה 34 המגדירה את מטרת הדיון המקדמי. על הצדדים לשתף פעולה ולקיימו בתום לב, בשקיפות, בנפש חפצה וברצינות. בית המשפט רואה חשיבות בהידברות מוקדמת ויעילה בין הצדדים, ומצפה מהם להגיע לדיון מוכנים, כשנשקלו קודם לכן ונדונו הדרכים האפשריות לפתרון הסכסוך.

כאמור בתקנה 36, הצדדים ידווחו על תוצאות הדיון המקדמי לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לא יאוחר מ-14 יום לפני הדיון.

קדם משפט בהיוועדות חזותית
ככל שבעלי הדין מבקשים לקיים את ישיבת קדם המשפט בהיוועדות חזותית מכוח תקנה 63(ג), יגישו פניה (לפי תקנה 55) מוקדם ככל האפשר ולכל המאוחר 7 ימים לפני מועד הישיבה.

מובהר שבמקרה של דיון בהיוועדות חזותית, בעלי הדין עצמם המחויבים בהתייצבות נדרשים להגיע למשרד בא כוחם.

בתיקים המעוררים מחלוקת בסוגיית החזקה, ומצריכים עיון בתשריטים, לא תתקיים ישיבה בהיוועדות חזותית.

מקום הדיון
הדיון יתקיים ברחוב שוקן 25, תל אביב.

ניתנה היום, י"ב בסיוון התשפ"א, 23 במאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאל בך
נתבע: מיכל אלוני
שופט :
עורכי דין: