ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה חברה נגד כלמוביל בע'מ :


בפני כבוד השופטת איריס רבינוביץ ברון

מבקשת

שושנה חברה
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי ועו"ד ד"ר אלעד אופיר
נגד
משיבות

  1. כלמוביל בע'מ
  2. Hyundai Motor Company

ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'

החלטה

לפניי בקשת המבקשת להוספת ראיות שבמסגרתה התבקש בית המשפט לאשר את תיקון הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבות, על דרך של הוספת ראיות וחוות דעת מומחה וכן להתיר עריכת שינויים בתוכן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
רקע
המבקשת הגישה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיבות (להלן: "בקשת האישור"). במוקד בקשת האישור טענה לכשל מובנה במערכת גג פנורמי של רכבי המשיבה 2.
המשיבות הגישו תשובה לבקשת האישור. המבקשת הגישה תגובה לתשובה לבקשת האישור.
במסגרת הבקשה שבפניי, עותרת המבקשת להתיר לה לתקן את בקשת האישור. התיקונים המבוקשים הם הוספת שני תצהירים וחוות דעת מומחה, וכן שינוי בתוכן בקשת האישור, שייעשה "ע"י הוספת מספר עמודים וכן באזכור חוו"ד המומחה".
תמצית טענות המבקשת
המבקשת טוענת כי יש להתיר לה לתקן את בקשת האישור. לגישתה, מדובר בבקשת אישור מבוססת, שהוגשה לאחר עבודה רבה וגובתה בתשתית ראייתית שכוללת הסדר פשרה שהושג בתביעה ייצוגית שהוגשה בארצות הברית והפנייה לחקירה שמתנהלת על ידי גוף סטטוטורי בארה"ב (NHTSA) ולכן ישנו אינטרס ציבורי בבירור בקשת האישור ובהתרת התיקונים המבוקשים.
המבקשת מוסיפה וטוענת כי הבקשה הוגשה כשמונה חודשים לאחר הדיון וכשנה ומחצה לאחר הגשת בקשת האישור כאשר בשמונת החודשים האחרונים היו קשיים בשל משבר הקורונה ובהינתן שמשרד התחבורה אינו אוסף נתונים סטטיסטיים והמידע על הראיות החדשות הגיע לידי המבקשת ובא כוחה רק לאחרונה, לא ניתן היה לצרפן לבקשת האישור.
עוד נטען כי התיקונים המבוקשים לא יפגעו במשיבות, שעה שהסכימו לעריכת השינויים במסגרת הדיון שנערך ומשעה שניתן לאשר למשיבות להגיש חוו"ד מטעמן או התייחסות עניינית לראיות שצירופן מתבקש.
לגישת המבקשת, לא מדובר בשינוי או הרחבת חזית. בקשת האישור לא תשתנה ולא תיערך מחדש. הוספת הראיות תלווה במלל קצר ויתבצעו סימונים היכן השינוי. הבקשה הוגשה לאחר עבודה רבה ובתום לב. חוות הדעת עלתה סכום כסף לא מבוטל והבקשה נדרשת לצורך חקר האמת.
תמצית טענות המשיבות
המשיבות טוענות כי יש לדחות את הבקשה. לגישתן, המבקשת מעוניינת לנסח בקשת אישור חדשה במסגרתה ישתנה לא רק הפן הראייתי אלא גם המסד העובדתי. מדובר במקצה שיפורים שאין להתירו , שעה שהבקשה התבססה אך ורק על הסדר פשרה מארה"ב, בעוד שכעת מבוקש להוסיף שני תצהירים בהם עובדות חדשות, תמונות, וכן חוות דעת מומחה. חוות דעת המומחה לא נועדה לתמוך בעניינים שבמומחיות שהועלו בבקשת האישור אלא לצקת לה תוכן חדש. מכאן יש ללמוד אף על קלישות בקשת האישור.
עוד נטען, כי בקשת התיקון לא נתמכה בתצהיר, אין הסבר למועד הגשת הבקשה בחלוף שנה ותשעה חודשים ממועד הגשת בקשת האישור ותשעה חודשים ממועד הדיון, והמבקשת אף הודתה כי חוות הדעת הוגשה בשל הערות בית המשפט. מכאן, שהיה ניתן להגיש את הראיות שהוספתן מתבקשת בשקידה ראויה.
המשיבות מוסיפות על כך וטוענות כי הראיות לא יסייעו לבירור בקשת האישור, שעה שאין בהן כדי ללמד על קיומה של קבוצה. המשיבות מציינות כי באף מדינה לא הוכרז 'ריקול', בישראל אותרו ארבעה מקרים של התנפצות חלון ללא תיעוד, ואין אינדיקציה שמדובר בהתנפצות ספונטנית.
ביחס לתיקונים שמבוקש לערוך בתוכן בקשת האישור, טוענות המשיבות כי השינויים לא פורטו ולכן אין להתירם.
כמו כן נטען כי בניגוד לטענת המבקשת, המשיבות לא הסכימו לתיקונים המבוקשים וההפניה לפרוטוקול הדיון מלמדת ההיפך מכך.
דיון והכרעה
עיינתי בטענות הצדדים.
על אף שהבקשה הוכתרה בכותרת "בקשה להוספת ראיות", הלכה למעשה מדובר בבקשה לתיקון בקשת האישור. השיקולים שיש לבחון במסגרת בקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה ייצוגית פורטו בין היתר, ברע"א 3955/19 ‏פלאפון תקשורת בע"מ נ' שירזי (פורסם במאגרים, 30.4.20) פסקה 12, לאמור:
"אמות המידה לבחינת בקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה כייצוגית נדונו זה מכבר ב-עניין אינסלר. בהלכה זו נקבע כי יש לנקוט בגישה ליברלית ביחס לבקשה לתיקון בקשת אישור המוגשת בשלבים מוקדמים של ההליך הייצוגי, בדומה לגישה הנוהגת בהליכים אזרחיים "רגילים" ובמיוחד לנוכח האינטרס הציבורי שמגולם בניהול תובענות ייצוגיות ראויות. בהינתן האמור, נקבע שככל שעל פני הדברים נראה שבקשת האישור איננה בקשת סרק וקיים יסוד סביר להניח שהתיקון המבוקש יתרום להכרעה במחלוקת בין הצדדים, יש לנקוט ביד רחבה כלפי קבלת בקשת התיקון; ולצד זאת, הובהר כי יש להיזהר פן מנגנון זה ינוצל לרעה וישמש לעריכת "מקצה שיפורים" בבקשת אישור שהוגשה בחופזה וללא שקידה ראויה.
בהתאם, נקבע שהשיקולים שעל בית המשפט לקחת בחשבון בבואו להכריע בבקשה לתיקון בקשת אישור הם: אופי התיקון ואם הוא דרוש לבירור השאלות האמיתיות שבמחלוקת, השיהוי בהעלאת הטענה או בהוספת הראיה והעיתוי שבו הוגשה בקשת התיקון, מידת הפגיעה שהתיקון עלול להסב לבעל הדין שכנגד, ושאלת תום ליבו של מבקש התיקון (ראו: עניין אינסלר, פסקאות 20-14; רע"א 1850/19 לרנר נ' די בי אס שירותי לווין (1998) בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 9 (7.1.2020); רע"א 9505/17 רמי לוי שיווק השקמה נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 8 (2.8.2018) (להלן: עניין רמי לוי); רע"א 1494/15 עמוסי - נגר יבוא ושיווק עוגן בע"מ נ' הר פז, [פורסם בנבו] פסקה 6 (15.7.2015)) ".
בענייננו, המבקשת טענה כי רק לאחרונה הגיעו ל ידי המבקשת ובא כוחה הראיות אותן מבוקש לצרף וכ י השקיע ו רבות בכדי להגיש חוות דעת מומחה מסודרת.
טענות אלו לא נתמכו בתצהיר, או בראיה אחרת. המבקשת לא ציינה בבקשתה את המועד בו התרחשו האירועים המתוארים בתצהירים שמבוקש לצרף. לפיכך, לא הוכח כי אין המדובר באירועים שקדמו להגשת בקשת האישור, ויכול ש ניתן היה להשיג את התצהירים עובר להגשת בקשת האישור. בנוסף, מהבקשה לתיקןן אף עולה כי המבקשת פעלה להשגת חוות הדעת לאור הערות בית המשפט במסגרת הדיון שהתקיים.
בהיעדר הסבר מניח דעת ביחס לשאלה מדוע לא ניתן היה להגיש ראיות אלו בשקידה ראויה כבר במעמד הגשת בקשת האישור ובשים לב לכך שגם לגישת המבקשת, פעלה להגשת חוות הדעת לאור הערות בית המשפט שהושמעו במסגרת הדיון - אני סבורה כי אין הצדקה לעיתוי בו מבוקש להגיש את הראיות.
יתר על כן, בבקשת האישור נטען כי הבעיה העיקרית היא שחלונות הגג מתנפצים לעתים ללא כל סיבה ברורה, וסופר על כתבה בה נטען כי הדבר נובע כנראה בשל שימוש בדבק פגום (סעיף 28 לבקשת האישור). בקשת האישור הסתמכה בעיקרה על כתבות שפורסמו (ס' 30- 34 ונספחים ד', ז'-ט' ו- יג'-יד' לבקשת האישור) וכן על הסדר פשרה שאושר בחו"ל (ס' 38 נספחים י'- יב' לבקשת האישור).
המבקשת מציינת בתיאור חוות הדעת שמבוקש לצרף במסגרת הבקשה לתיקון בקשת האישור, כי מדובר בהוספת התייחסות, בין היתר, למרכבי הרכב; תיאור היסטורי של מערכות גגות השמש וסוגיהן; הסבר על הזכוכית המשמשת בתעשיית הרכב; הבעיות שהתגלו בחו"ל והטיפול בהן; סקירת אירועי התנפצות גגות השמש המתוארים בתצהירים שמבוקש לצרף; ניתוח הממצאים ומסקנות ובכלל זאת טיעון לפיו המשיבות עושות שימוש בזכוכית מחוסמת שמתאימה למשטחים קטנים יותר ואף מפנה לסיבות אפשרויות נוספות להתנפצות עצמית של החלונות (ר' סעיף 8 לבקשת התיקון).
בשים לב להיקף הנושאים, הכוללים, כמפורט לעיל, אף היבטים עובדתיים, שנכללים בחוות הדעת שמבוקש לצרף לבקשת האישור ולאור העובדה כי נושאים אלו לא נכללו בבקשת האישור, עולה חשש כי מדובר בניסיון לבצע מקצה שיפורים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה מבלי שנכללה בה התשתית העובדתית המלאה ומלוא הראיות התומכות בה.
המבקשת הוסיפה ועתרה לשינוי בתוכן בקשת האישור שייעשה "ע"י הוספת מספר עמודים וכן באזכור חוו"ד המומחה". המבקשת לא פירטה את השינויים שמבוקש לערוך בתוכן בקשת האישור ולא צרפה עותק מתוקן של בקשת האישור שיאפשר לעמוד על היקף השינויים וטיבם.
המבקשת טענה כי המשיבות הסכימו לתיקונים המבוקשים במסגרת פרו' הדיון שנערך בפניי, עיון בפרו' הדיון אינו מלמד על ההסכמה הנטענת.
סיכומו של דבר, נמצא כי מדובר בראיות שלא הוכח ש הייתה מניעה להביא אותן כבר במסגרת בקשת האישור ; בבקשת האישור כפי שהוגשה נפלו קשיים , שכן בקשת האישור נסמכה כולה על פשרה שהושגה בארצות הברית וחקירה המתנהלת שם ולא הובאה במסגרתה חוות דעת ואף לא מקרה של התנפצות עצמית של חלון שארע בישראל, והבקשה להוספת ראיות הוגשה לאחר שנשמעו הערות בית המשפט בדיון קדם המשפט מבלי שניתן הסבר מספק לכך שהראיות לא הובאו מלכתחילה ואף מבלי שהבקשה נתמכה בתצהיר, אף לא פורטו בבקשה מלוא השינויים שמבוקש לערוך בתוכן בקשת האישור .
לנוכח כל האמור, אני סבורה כי תוצאת האיזון שבין האינטרס הציבורי שבניהול תובענות ייצוגיות ראויות, לבין הזהירות פן ישמש מנגנון התיקון לעריכת מקצה שיפורים בבקשות אישור שהוגשו ללא שקידה ראויה – מוביל למסקנה כי המקרה הנדון נמנה על המקרים בהם אין להיעתר לבקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה כייצוגית.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין, לעת זו אינני עושה צו להוצאות. סוגית ההוצאות תתברר במידת הצורך במסגרת הדיון בבקשת האישור.
המבקשת תודיע עד ליום 10.6.21 בקשתה לגבי אופן המשך ניהול ההליך.

נקבע למשימה כללית למתן החלטה ליום 11.6.21.

המזכירות תעביר החלטה זו לידיעת הצדדים.

ניתנה היום, י"ב סיוון תשפ"א, 23 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושנה חברה
נתבע: כלמוביל בע'מ
שופט :
עורכי דין: