ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד בן לולו נגד א.י. הופס תעשיות בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת רעות אייד בזיני

התובע:
דוד בן לולו, ( ת"ז-XXXXXX279)
ע"י ב"כ: עו"ד דן מיארה

-
הנתבעים:

  1. א.י. הופס תעשיות (2008) בע"מ, (ח.פ-514137801)
  2. אלון חסן, (ת"ז-XXXXXX484)

ע"י ב"כ: עו"ד אלי ביטון

החלטה

1. לפניי בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. הרקע לבקשה זו הוא בהחלטתי מיום 10.5.21 במסגרתה קבעתי כדלקמן: "מעיון בתיק עולה כי לא קיים מסמך אשר הוכתר כ"כתב הגנה". יחד עם זאת, עיקר טענות ההגנה של נתבע 2 הועלו כבר במסגרת הבקשה לסילוק על הסף, ועל בסיסן אף התנהל דיון ההוכחות לפניי כאשר הצדדים חקרו על גרסתם העולה מכתב התביעה והבקשה לסילוק על הסף ואף סיכמו את טענותיהם. על כן, ועל מנת לחסוך בזמנם היקר של הצדדים, בכוונתי לראות בבקשה לסילוק על הסף ככתב ההגנה מטעם הנתבע 2. העדר התייחסות עד ליום 18.5.21 ייחשב כהסכמה. לעיוני ביום 19.5.21".

אציין כי כתב התביעה בתיק זה הוגש ביום 27.5.19 ותוקן ביום 24.7.19 על דרך צירופו של הנתבע 2 לתביעה. בקשת הנתבע 2 לסילוק על הסף הוגשה ביום 12.9.19 ותגובה לה הוגשה ביום 24.10.19. דיון מוקדם התקיים בפני כבוד הרשם בדימוס אדרת ביום 7.11.19 במסגרתו לא הוכרעה הבקשה לסילוק על הסף והתובע נדרש להודיע עמדתו באשר להמשך ההליך. ביום 14.11.19 הודיע התובע כי הוא עומד על המשך ההליך. התיק הגיע לפתחי ביום 5.5.2020 במסגרת בקשה להפקדת ערובה שהוגשה על ידי הנתבע וביום 19.11.20 התייצבו הצדדים לדיון הוכחות לפניי. במסגרת דיון זה קבעתי, בין היתר כי דין הטענות בבקשה לסילוק על הסף להתברר במסגרת הליך ההוכחות ושמיעת ראיות ועל כן זו נדחית. בתום מתן ההחלטה, חקרו הצדדים האחד את משנהו הן בחקירה ראשית והן בחקירה נגדית וסיכמו טענותיהם בעל פה.

2. בתגובה להחלטתי האמורה מיום 10.5.21 הגיש התובע הודעה במסגרתה טען כי משלא הוגש כתב הגנה זכאי הוא לקבל פסק דין בהעדר הגנה. עוד טען כי בקשה לסילוק על הסף אינה יכולה להוות תחליף לכתב ההגנה, כי סדרי הדין קובעים מועדים להגשת כתב הגנה וככל שלא עמד בהם הנתבע עליו להלין על עצמו. התובע הוסיף וטען אף לגופו של ההליך וטען כי יש לחייב את הנתבע באופן אישי בתשלום שכרו וכן בהוצאות בגין ניהול הליך סרק זה.

3. הנתבע 2 בתגובתו טען כי בקשת התובע לקבלת פסק דין בהעדר הגנה, לאחר שזה ניהל את ההליך בשלמותו לרבות קדם משפט, בקשות ותגובות, הליך הוכחות וסיכומים דינה להידחות בהיותה קנטרנית וטורדנית. לטענת הנתבע התובע באמצעות בא כוחו חקר את הנתבע בדיון ההוכחות על טענותיו בבקשה לסילוק על הסף וכי זו מהווה את גרסתו של הנתבע 2 והגנתו לטענות התובע בכתב תביעתו, דבר אשר היה ברור לתובע עצמו ולבא כוחו. טוען הנתבע 2 כי מאחר והטענות שהועלו בבקשה לסילוק על הסף שהיא כתב הטענות הראשון שהוגשו מטעמו, מהוות את כל טענות הכנתו, יש לראות במסמך זה ככתב ההגנה מטעמו ויש לדחות את טיעוני התובע. עוד הוסיף הנתבע בתגובתו באשר לטענות התובע לחיובו באופן אישי.

4. בהחלטתי מיום 13.5.21 קבעתי כי התובע יגיש תשובתו לתגובת הנתבע 2 עד ליום 19.5.21 . למרות זאת, עד כה לא הוגשה תשובה כאמור ועל כן ניתנת החלטתי זו על יסוד טיעוני הצדדים שהוגשו עד כה.

5. אקדים אחרית לראשית ואציין כי דין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה להידחות ויש לראות בבקשה לסילוק על הסף משום כתב ההגנה מטעם הנתבע.

6. הדיון המהיר כשמו כן הוא. מדובר בהליך שנועד בראש ובראשונה להביא לפתרון מהיר ויעיל של סכסוכים אשר סכום התובענה בהם מוגבל, מעין פרוצדורה של "תביעות קטנות" המקובלות בבתי המשפט הכללים זה שנים רבות. המהירות המבוקשת בדיון מהיר יכול שתבוא לעיתים על חשבון פגיעה מסויימת במנגנון סדרי הדין שנועד להבטיח הכרעה צודקת בכל מקרה פרטני (ראו: ד"ר יצחק לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, מהדורה חמישית (2016), פרק 17; ד"מ (אזורי ת"א) 2558/09 גן סיגל אומנויות בע"מ – גלית אוחנה (נבו 13.08.2009); בר"ע (ארצי) 10060-09-15 נתיבי רונן בע"מ – יונתן חייאב (נבו 21.09.2015).

7. הלכה היא כי מוסד הדיון המהיר בכללותו דומה למוסד התביעות הקטנות, וניתן לגזור גזירה שווה בין השניים, כאשר מטרת הדיון המהיר היא להביא להכרעות מהירות גם על חשבון פגיעה מסויימת בהליכים, במנגנונים ובסדרי הדין, שנועדו להבטיח הכרעה צודקת בכל מקרה פרטני. (ראו: דב"ע (עבודה ארצי) 3-153/נו אילנה בן עזרא - מדינת ישראל משרד התעשייה והמסחר, לא(1998) 501 (1996)).

8. בעניין שלפני, ברי כי גרסאות הצדדים היו פרושות הן בפני בית הדין והן בפני הצדדים, כאשר הצדדים נחקרו על גרסאותיהם הן בחקירה ראשית והן בחקירה נגדית ואף סיכמו טענותיהם בעל פה על יסוד החומר המצוי בתיק. בנסיבות הללו, הרי שהעדר מסמך המוכתר כ"כתב הגנה" אינו מהותי כי אם טכני בעיקרו, ואין בו כדי לפגוע בזכויותיו הדיוניות או המהותיות של התובע, אשר כאמור חקר את הנתבע על גרסתו. ודוק. התובע בתגובתו להחלטת בית הדין אף אינו מעלה כל טענה לפגיעה כלשהי בזכויותיו הדיוניות או המהותיות בשל העדרו של מסמך המוכתר כ"כתב הגנה", ולא בכדי. התובע כאמור, חקר את הנתבע על גרסתו, סיכם טענותיו בעל פה וניהל הליך שלם, כך שלא יכולה להישמע מפיו טענה כאמור. כל שנטען על ידי התובע, וזאת רק עתה ולאחר ניהולו של ההליך, כי בשל העדרו של מסמך כאמור, זכאי הוא לקבל פסק דין בהעדר הגנה.
ואולם, משהצדדים ניהלו ההליך בשלמותו; ניתנה להם ההזדמנות לחקור האחד את משנהו על גרסתו, כך שלתובע לא נגרם כל נזק; כאשר הטענה כי אין בנמצא "כתב הגנה" לא הועלתה על ידי התובע בזמן אמת לא במסגרת הדיון ואף לא לאחריו אלא רק בשלב זה של ההליך, לאור החלטתי ולפני מתן פסק הדין; ומשיש להעדיף את בירור וחקר האמת – דין בקשת התובע ליתן בידו פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד להידחות ויש לראות בבקשה לסילוק על הסף ככתב ההגנה מטעמו של הנתבע וליתן פסק דין על יסוד החומר המצוי בתיק.
ואוסיף. הנתבע 2 אינו מעלה כל טענה נוספת מעבר לאלו שהועלו בבקשה לסילוק על הסף מטעמו, ואישר בתגובתו כי זוהי מהווה את כל הגנתו, אשר עליה כאמור נחקר במסגרת ההוכחות. בנסיבות הללו לא נגרם לתובע כל נזק באם תחשב הבקשה לסילוק על הסף ככתב ההגנה, והתובע כאמור אף לא טען לנזק שכזה או לצורך כלשהו בהשלמת חקירת הנתבע.

9. גם טענת התובע בדבר המועדים הקבועים בדין להגשת כתב הגנה וכי משלא עמד הנתבע במועדים אלו אין לו אלא להלין על עצמו דינה להידחות וזאת בשים לב כמפורט לעיל למהותו של הליך הדיון המהיר אשר כאמור מאפשר לבית הדין לחרוג מסדרי הדין. בעניין זה אוסיף כי בהתאם לתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991 , העוסקת במתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, עת לא הוגש כתב הגנה, הרי שלבית הדין הסמכות גם בהעדר כתב הגנה שלא להיעתר לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, אם מצא כי מן הצדק לדרוש מהתובע להוכיח תביעתו כולה או מקצתה. הדברים נכונים ביתר שאת בעניינו, עת נוהל ההליך לפניי בשלמותו ועל כן יש להעדיף הכרעה לגופה של המחלוקת בין הצדדים ולא על בסיס כתב התביעה בלבד.

10. לסיכום – בשים לב למהותו של הליך הדיון המהיר, המאפשר גמישות דיונית על מנת להכריע ביעילות ובמהירות ועל מנת להכריע הכרעה צודקת במחלוקת, ולכך כי הצדדים ניהלו ההליך בשלמותו, חקרו ונחקרו על גרסותיהם, סיכמו טענותיהם בעל פה, כך שלא נגרם כל נזק למי מהצדדים – יש לדחות את בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה ויש לראות בבקשה לסילוק על הסף משום כתב ההגנה מטעם הנתבע 2 .

11. פסק הדין יינתן על יסוד החומר המצוי בתיק.

12. שאלת ההוצאות תילקח בחשבון במסגרת פסק הדין לכשיינתן.

ניתן היום, י"ב סיוון תשפ"א, (23 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דוד בן לולו
נתבע: א.י. הופס תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: