ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ו.ז. נגד ביטוח ישיר :


בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

המבקש
ו.ז.

נגד

משיבות

  1. ביטוח ישיר
  2. קרנית

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחים בתחו מי האורתופדיה וא.א.ג בגין תאונה מיום 20.7.19 .

ב"כ הנתבעת 1 מתנגד לבקשה וט וען, כי אין ראשית ראיה ויש להורות לתובע לשלם את שכר המומחים או להורות למומחה לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף.

ב"כ הנתבעת 2 גם מתנגד לבקשה. תחילה עתר למינוי מומחים בתחומי הנפרולוגיה והקרדיולוגיה לשם קביעת נכותו של התובע ותוחלת חייו ללא קשר לתאונה. בהמשך עתר למינוי מומחה בתחום הנפרולוגיה.

לאחר שעיינתי בטיעוני באי-כוח הצדדים ובמסמכים שצורפו לבקשות ולכתב התביעה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש בתיעוד הרפואי שהוצג משום ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחו מי ה אורתופדיה וא.א.ג (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז(4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני). עוד יוטעם בהקשר לכך, כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי מסורה אף היא לבחינתו של המומחה הרפואי.
בתחום א.א.ג - בדיקת CT מיום 20.7.19 הדגימה קו שבר בתא המסטואיד מימין. שבר המערב את עצם הקדמית של מיאטוס השמע, קו שבר רוחבי בעצם הטמפורלית מימין. בדיקת CT מיום 30.7.19 הדגימה עיבוי רירית פוליפואידי קל בסינוסים מקסילריי ם וסטייה של מחיצת האף הגרמית לימין. התובע היה גם במעקב א.א.ג וביצע ביקורת ביום 5.8.19 ובדיקות שמיעה מיום 28.7.19 ומיום 26.8.19. לאור האמור, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובע נכות בתחום א.א.ג כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות. אשר לתחום האורתופדי – בדו"ח מיון צוין שבר בסקפולה מימין ללא התערבות אורתופדית.

בהיעדר התנגדות מטעם התובע ולבקשת הנתב עת 2, ימונה מומחה בתחום הנפרולוגיה לקביעת נכותו ותוחלת חייו של התובע ללא קשר לתאונה.

לפיכך, אני מורה על מינויו של פרופ' איתן יניב כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה א.א.ג, ד"ר ברק חביב כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה וד"ר אליעזר גולן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנפרולוגיה . במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחים מלשמש כמומחים מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע ו על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת המינוי.

הצדדים יעבירו למומחים עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומח ים יציי נו בחוות דעת ם אילו מסמכים היו בפני הם לצורך מתן חוות הדעת.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.

המומחים בתחומי האורתופדיה וא.א.ג יקבעו ממצאים לגבי מצב ו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 20.7.19, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחים יתייחס ו לקשר בין מצב ו של התובע היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
האם קיים לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שישנן.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע.

המומחה בתחום הנפרולוגיה יקבע את נכותו של התובע ותוחלת חייו ללא קשר לתאונה.

היחידה המשפטית תמציא למומחים כתב מינוי.
שכר המומחים יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ , לכל אחד.
בשכר המומחים בתחו מי האורתופדיה וא.א.ג יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבע ות.
בשכר המומחה בתחום הנפרולוגיה תישא בשלב זה, הנתבעת 2.
חוות הדעת יימסרו לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שישולם שכר טרחת ם של המומח ים.
ככל שלא תקבע נכות יוכלו הצדדים לטעון לעניין הוצאות בתום ההליך.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומח ים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומח ים או מ הם, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

עם קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק:
התובע תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת או קבלת תשובות הבהרה.
הנתבעות תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך.

התיק יובא לעיוני ביום 1.11.2021 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, תחשיבי הצדדים, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.

ניתנה היום, ח' סיוון תשפ"א, 19 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ו.ז.
נתבע: ביטוח ישיר
שופט :
עורכי דין: