ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בזק בינלאומי בע"מ נגד יונה לוי :


בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובעת/נתבעת שכנגד

בזק בינלאומי בע"מ

נגד

נתבע/תובע שכנגד
יונה לוי

החלטה

רשמתי לפניי תוכן ההבהרה לעניין הגשת כתב הגנה שכנגד.

מורה על זימון הצדדים לישיבת קדם משפט ליום 31/10/21 שעה 12:00

1. הצדדים יגישו הדדית תצהירי עדות ראשית של עדיהם כמו גם חוות דעת מומחים מטעמם, זאת תוך 45 יום מהיום.
כמו כן יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל.
על הצדדים למלא אחר הוראות פרק יב' להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

א. התצהירים יכללו עובדות שהעדים יכולים להעיד עליהן מידיעה אישית בלבד; תצהיר שיכלול טיעונים משפטיים – יימחק, וככל שלא יתוקן בתוך 7 ימים לאחר מכן – יחול האמור בסע' (ז) להלן.

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

בעל דין המבקש לחקור מומחה של הצד שכנגד – יודיע על כך במפורש עם הגשת ראיותיו, שאם לא כן – ייחשב כמי שויתר על חקירות מומחים בהליך.

ג. אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם, אילו פעולות נעשו לצורך קבלת התצהיר והאם נעשתה פנייה בכתב.
כל בקשה להזמנת עדים תוגש זמן סביר לפני מועד שמיעת הראיות והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

ד. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו.

ז. לא יוגשו ראיות התובעת/התובע שכנגד במועד – תמחק התביעה /התביעה שכנגד. לא יוגשו ראיות הנתבע/הנתבעת שכנגד במ ועד – לא אתיר הגשת ראיות מטעמו/ה, והדבר ייחשב כאי התייצבות בהתאם להוראות תקנה 75(2) לתקנות סד"א, על כל המשתמע מכך.

התיק יובא לעיוני בעיון ביום 20/7/21.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בזק בינלאומי בע"מ
נתבע: יונה לוי
שופט :
עורכי דין: