ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראובן צבעוני נגד החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו בע"מ :


לפני כבוד ה שופט אבי פורג

המבקש:

ראובן צבעוני
ע"י ב"כ עוה"ד אברהם(אבי) רוקח

נגד

המשיבה:
החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו בע"מ (חל"צ)
ע"י ב"כ עוה"ד כפיר גבע

פסק דין

(אישור בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית)
לפני בקשה מוסכמת לאישור הסדר הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: בהתאמה : "בקשת ההסתלקות", "בקשת האישור" ו-"חוק תובענות ייצוגיות").

התובענה הייצוגית, בקשת האישור וההליכים בתיק 1. המבקש הגיש ביום 26.11.18 תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד המשיבה (המפעילה מרכזי ספורט נופש בישראל), שעניינה טענות כי היא אינה מקפידה על הנגשת מקום ציבורי, שהוא מרכז ספורט תרבות ונופש (להלן: "קאנטרי").
המבקש טען כי המשיבה מפרה את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011 (להלן: " תקנות הנגשת בניין קיים"), כמו גם את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד-2013 (להלן: "תקנות הנגשת מקום שאינו בניין") (שתי התקנות יחד יכונו להלן: " התקנות" ו/או "דרישות הדין").
המבקש צירף לבקשת האישור חוות דעת ממונה נגישות מטעמו, המתייחסת להפרות קיימות בקאנטרי בחולון (להלן: "חוות הדעת"). כמו כן הביא המבקש דוגמאות להפרות נוספות בקאנטרי בעיר בת ים, והצהיר על קיום הפרות שבהן צפה במהלך ביקור בקאנטרי בנס ציונה.

2. עילות התביעה אותן טען המבקש בבקשת האישור הינן: עילות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 וכן הפרת התקנות; הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; רשלנות לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ועוולת מטרד לציבור לפי סעיף 42 לפקודת הנזיקין.

3. את הקבוצה הייצוגית ביקש המבקש להגדיר בבקשת האישור כך:
"אנשים עם מוגבלות חמורה, לרבות מסוג קושי בהליכה אשר ביקשו לבקר במרכזי הספורט והנופש המופעלים ע"י המשיבה והדבר נמנע מהם או לחלוטין או חלקית או התאפשר להם תוך אי נוחות."

4. במסגרת תשובת המשיבה לבקשת האישור נטענו טענות שונות ובין היתר טענה המשיבה, כי היא פועלת מזה שנים רבות להנגשת מתקניה והשקיעה מיל יוני ₪ לצורך כך; בידי המשיבה אישורים של מורשי נגישות לפיהם מתקניה מונגשים עפ"י דין; המשיבה רואה חשיבות רבה בהנגשת מתקניה לאנשים עם מוגבלות, פעלה ופועלת מרצונה על מנת שאלו יוכלו להשתמש וליהנות ממתקניה כאחד האדם; המשיבה מעסיקה רכז נגישות מטעמה ואף מהנדס אשר עברו הסמכה כרכזי הנגישות ומר צביקה קאופמן הוסמך (מעבר לנדרש) כממונה נגישות ובטיחות מטעמה; למבקש לא קיימת עילת תביעה אישית שכן הוא לקוח הקאנטרי בחולון בלבד, מתקן זה מחזיק באישור של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה ("מתו"ס") מר יוסי שמיר (להלן: "מורשה הנגישות מטעם המשיבה"), לפיו המשיבה עומדת בכל דרישות הדין בנושא זה; חוות הדעת מטעם המבקש רצופה אי דיוקים ואינה משקפת את המצב בשטח והממצאים שהובאו בה ייחודים לקאנטרי בחולון ואין בהם כדי ללמד על הפרות במרכזי הספורט והנופש האחרים המופעלים ע"י המשיבה; למבקש אין עילת תביעה אישית, שכן המוגבלות ממנה הוא סובל אינה תואמת את נזקי הקבוצה המיוצגת אותם הוא מבקש לייצג.

5. בתיק התקיים דיון ביום 4.7.19 במסגרתו , לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר, המלצתי לצדדים להגיש הסדר הסתלקות מוסכם.
בהמשך למגעים האמורים לעיל שהתקיימו בין הצדדים, לבסוף נשא המשא ומתן פרי וביום 14.4.21 הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה בדבר הסתלקות מן הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, כפי שיפורט להלן.

העקרונות עליהם מבוסס המתווה עליו הסכימו הצדדים בבקשת ההסתלקות 6. בבקשת ההסתלקות ציינו הצדדים, כי לאחר מו"מ שהתקיים בניהם, הם הסכימו על מתווה המבוסס על העקרונות שלהלן:
א. בחינת הליקויים (ככל שקיימים) בשני מרכזי ספורט ונופש המופעלים ע"י המשיבה: הקאנטרי בחולון והקאנטרי בבת ים (מהם הובאו ראיות במסגרת בקשת האישור על קיומן של הפרות לכאורה).
ב. הצדדים הסכימו לפנות לממונה נגישות אובייקטיבי מוסמך אשר יבצע סקירת נגישות (מתו"ס) במרכזי הספורט בחולון ובבת ים ויגיש דו"ח ליקויים לעיון הצדדים ו/או מי מטעמם בלבד (להלן: דו"ח ליקויים").
ג. הצדדים יהיו רשאים לבקש הבהרות ו/או להפנות שאלות לממונה הנגישות ביחס לדו"ח הליקויים.
ד. דו"ח הליקויים יהיה חסוי ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש אלא לצורך גיבושו של הסדר הסתלקות מוסכם.
ה. דו"ח הליקויים לא יוצג ולא יוגש לבית המשפט אלא לאחר ובכפוף להסכמת המשיבה.

7. המשיבה תבחן את דו"ח הליקויים, ובכפוף להסכמתה ואישורה, י נסחו הצדדים את הסדר ההסתלקות. בהמשך להסכמות הצדדים שתוארו לעיל, מונה מומחה הנגישות מר דרור קופל לבחינת מצב הנגישות במרכזי הספורט בחולון ובבת ים (להלן: "מר קופל" או "המומחה").

8. ביום 23.12.19 וכן ביום 30.12.19 בוצעו ביקורות ע"י מר קופל במרכזי הספורט בחולון ובבת ים בעקבותיהן הופקו דו"חות ליקויים אשר נשלחו לעיון הצדדים.

9. לאחר עיון ולימוד ממצאי המומחה הועברו הערות הצדדים, בעקבותיהן בוצעה ע"י מר קופל ביקורת משלימה, ביום 11.3.20 בקאנטרי בחולון.

10. ביום 3.9.20 נשלחה התייחסות המשיבה לחלק מההערות שנמצאו ע"י המומחה.

11. ביום 26.10.20 נשלחה תשובת המומחה להתייחסות המשיבה, בעקבותיה אף הוסכם על ביקורת חוזרת אשר תבוצע במרכזי הספורט והנופש בחולון לצורך בדיקה נוספת.

12. ביום 23.12.20 בוצעה בדיקה חוזרת ע"י המומחה.

הסדר ההסתלקות המוסכם
13. המשיבה הצהירה כי פעלה לתיקון מרבית הליקויים עליהם הצביע המומחה. פעולות אלו מפורטות בתצהירו של רכז הנגישות מטעמה, מר צביקה קאופמן, שצורף כנספח לבקשת ההסתלקות.
14. המשיבה תפעל להשלים את הפעולות הנדרשות, ולהגיש אישור רכז נגישות אודות עמידת שני מרכזי הספורט והנופש בחולון ובבת ים בדרישות ההנגשה, וזאת בתוך 6 חודשים ממועד מתן פסק דין המאשר את הסדר ההסתלקות.

15. הוסכם בין הצדדים כי לקוחות הנמנים על חברי הקבוצה המיוצגת בקאנטרי בחולון ובבת ים יזכו להטבה בדמות הנחה בגובה 20% ממחיר המנוי השנתי לשנת 2021 או לשנת 2022 (המוקדם מבין השניים - הנחה אחת לכל מנוי חבר קבוצה) (להלן: "ההטבה").
בהקשר זה הבהירו הצדדים ביום 27.4.21, כי הגיעו להסכמה לפיה ההודעה לחברי הקבוצה אודות זכאותם לקבלת ההטבה, תפורסם בדף הבית באתרי האינטרנט של מרכזי הספורט והנופש בחולון ובת ים , כמו גם בלוחות המודעות המוצבים ברחבי מרכזי הספורט הנ"ל, בהם מפורסמות הודעות באופן שוטף ללקוחות.
בנוסף, הוסכם כי נוסח הפרסום האמור יהא כדלקמן:
"בהתאם להסדר במסגרת תובענה ייצוגית, זכאים לקוחות בעלי מוגבלות חמורה להטבה בדמות הנחה בגובה 20% ממחיר המנוי השנתי לשנת 2021 או לשנת 2022 (המוקדם מבין השניים- הנחה אחת לכל מנוי חבר קבוצה) לפרטים ו/או לקבלת ההטבה ניתן לפנות למשרדי הקאנטרי."

הדגשה של בית המשפט: הפרסום כאמור לעיל ממועד מתן פסק הדין עד לתום עונת שנת 2022.

16. הצדדים הסכימו עוד, כי בתוך 30 ימים ממועד אישור הסדר ההסתלקות, המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. לסכום זה יתווסף החזר הוצאות בגין צירוף חוות דעת מומחה לבקשת האישור על סך של 4,090 ₪ (כולל מע"מ); וכן תשלם לב"כ המבקש שכר טרחה בסך של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ, אשר יחולק לשני תשלומים באופן הבא:
א. תשלום ראשון על סך של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, אשר ישולם בתוך 30 ימים מיום אישור הסדר ההסתלקות.
ב. תשלום שני על סך של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס, אשר ישולם בתוך 90 ימים מיום אישור הסדר ההסתלקות.

17. עוד הוסכם בבקשת ההסתלקות, כי המבקש מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, זכות טענה או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, הקשורים בבקשת האישור ו/או בתובענה כנגד המשיבה. כמו כן, המבקש ובא כוחו מתחייבים שלא להיות מעורבים במישרין או בעקיפין, בכל תובענה אחרת כנגד המשיבה בקשר עם הנושאים הנדונים בבקשת האישור ו/או בתובענה , ובכלל זה לא להעביר חומר הקשור להליך זה והנמצא בידיהם לצדדים שלישיים.

18. הצדדים ביקשו לפטור אותם מפרסום הודעה.
בנוסף, לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירי המבקש ובא כוחו לפיהם לא קיבלו כל טובת הנאה מלבד ההסכמות במסגרת הבקשה.

דיון והכרעה
19. עיינתי בבקשת האישור, בתביעה הייצוגית ובבקשת ההסתלקות לרבות בתצהיר של מר קאופמן (רכז הנגישות של המשיבה מאז חודש יולי 2016) המצורף אליה, אשר פרט את הפעולות, ההתאמות והתיקונים שבוצעו עד כה בקאנטרי בת ים ובקאנטרי חולון במסגרת ההסדר, ומצאתי אותה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. זאת, בהתחשב בנימוקים המנויים בהסדר ההסתלקות המקובלים עלי, ובכך שאין בהסתלקות ליצור מעשה בית דין כלפי איזה מחברי הקבוצה.
לפיכך, אני מקבל את בקשת ההסתלקות, מוחק את בקשת האישור ודוחה את תביעתו האישית של המבקש.

20. בנסיבות אשר פורטו לעיל, אין מקום ליתן הוראות לפרסום לפי סעיף 16 (ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות ולתקנה 11 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010.

21. באשר לגמול ולשכר הטרחה, קובע סעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות, כי מבקש המבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לא יקבל טובת הנאה מהנתבע, אלא באישור בית משפט.
הסעיף מפרט שני שיקולים שעל פיהם יחליט בית המשפט אם לאשר הסתלקות שתגמול בצידה: האחד, במצב דברים שהתובענה הייצוגית טרם אושרה כבענייננו, האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; והשני, הוא התועלת שהביאה הבקשה לאישור לחברי הקבוצה.
בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18) (להלן: " מרקיט") נדונה סוגיית ההסתלקות המתוגמלת ונקבע באשר לסוגיית עילת התביעה לכאורה, בין היתר כך:
"25... בבואו להכריע בבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה אגב הסתלקות מההליך הייצוגי, שומה על בית משפט לבחון ראשית אם 'התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה'. קרי: על בית משפט לוודא כי אין עסקינן בתביעת סרק, אלא בתובענה שלכתחילה עמדה ביסודה עילת תביעה לכאורה ואולם לאחר הגשתה התברר כי אין עוד תוחלת בהמשך ניהול ההליך. שנית, על בית משפט לתת דעתו ל'תועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה'; ויושם לב כי המחוקק שם את הדגש על עניינם של חברי הקבוצה (להבדיל מתועלת ציבורית כללית, או השגת אחת ממטרותיו של חוק תובענות ייצוגיות). אין זאת אלא ששומה על הערכאה הדיונית להתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההליך, ואין די מבחינה זו בתועלת כללית ועמומה (כדוגמת תיקון הפרת חוק שבפועל לא הסבה נזק של ממש לקבוצה גם קודם לתיקון). אחת השאלות שיש לבחון בהקשר זה, היא אם אמנם היה צורך בנקיטת ההליך הייצוגי לשם השגת התוצאה שהתקבלה."
(ההדגשות שלי- א.פ.)

עוד קבע בית המשפט העליון בפרשת מרקיט, כי השיקולים המנחים לפסיקת גמול ושכר טרחה בבקשת הסתלקות יקבעו על פי שיקול הדעת של בית המשפט, בהתאם לנסיבות המקרה הקונקרטי ולאורם של העקרונות המנחים הקבועים בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות:
"29... למען הסר ספק אין הכוונה ל"רשימת מכולת" מחייבת, ולערכאה הדיונית נתון שיקול דעת רחב בנדון בהתאם לנסיבות המקרה. פרט לתועלת שהסב ההליך הייצוגי לחברי הקבוצה, על פי סעיפים 22 ו-23 לחוק ניתן וראוי להביא בחשבון את הטרחה שטרחו התובע המייצג ובא כוחו, הסיכון שנטלו על עצמם בהגשת ההליך וניהולו, ומידת החשיבות הציבורית הגלומה בהליך. כאשר מדובר בפסיקת שכר טרחה, ניתן להביא בחשבון אף את ההוצאות שהוציא בא הכוח המייצג, האופן שבו ניהל את ההליך, והפער שבין הסעדים שהתבקשו בבקשת האישור לבין הסעדים שנפסקו בסופו של יום לטובת הקבוצה. ההלכה מקדמת דנא היא שאין עסקינן ברשימה ממצה של שיקולים, ופסיקת הגמול ושכר הטרחה נתונה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בהתאם למכלול נסיבות המקרה הקונקרטיות... "
(ההדגשות שלי- א.פ.)

22. במקרה דנן, בשים לב לשיקולים שפורטו לעיל בפרשת מרקיט, משלא מצאתי כי מדובר בטיעוני סרק, אני סבור כי הבקשה מצביעה על עילת תביעה לכאורה.
שוכנעתי גם כי קיימת תועלת בהליך זה ובהסדר ההסתלקות לחברי הקבוצה. מדובר בהסדר הכולל תיקון חלק מהליקויים בדו"ח הליקויים של מומחה הנגישות האובייקטיבי מר קופל , כאשר המשיבה התחייבה לפעול להשלים את הפעולות והתיקונים הנדרשים על פי דו"ח הליקויים, תוך הגשת אישור רכז נגישות אודות עמידת שני מרכזי הספורט והנופש בחולון ובבת ים בדרישות ההנגשה לרבות ביצוע מלוא התיקונים בדו"ח הליקויים, וזאת בתוך 6 חודשים ממועד מתן פסק דין המאשר את הסדר ההסתלקות. כאמור, התיקונים שכבר בוצעו פורטו בתצהירו של קאופמן , והשלמת פעולות ההנגשה הנותרות תוך 6 חודשים ממועד אישור הסדר ההסתלקות. כן כולל ההסדר הטבה לחברי הקבוצה בדמות הנחה בגובה של 20% ממחיר המנוי השנתי לשנת 2021 או 2022.

בענייננו, קיימת תועלת חברתית וציבורית שבהרתעה ואכיפת הדין האוסר על הפליה במקומות ובשירותים ציבוריים, כאשר מטרתה המרכזית של התובענה, הנגשת מרכזי הספורט בקאנטרי חולון ובבת ים לחברי הקבוצה הסובלים ממוגבלות חמורה הושגה ולא קיים עוד צורך בניהול התובענה. בשים לב לתועלת האמורה שהושגה בהסכמה ולשינוי בפועל, כאשר גם לא נחסמה זכותם של חברי הקבוצה להגיש תביעה אישית, מאחר שמדובר בבקשת הסתלקות ולא נוצר מעשה בית דין , מצאתי את בקשת ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.
בהתחשב באמור וכן בטרחה שטרחו המבקש ובא כוחו, הסיכון שנטלו על עצמם במסגרת ניהול ההליך, אופן ניהול ההליך והשלב המוקדם יחסית של ההליך בו הוגשה בקשת ההסתלקות, כאשר אין בקבלת ההסתלקות כדי לפגוע באינטרס של מי מחברי הקבוצה או שינוי מצבם לרעה, ואף להיפך, אני מוצא לנכון לאשר תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו בסכומים המבוקשים, בשינוי המפורט להלן במועד התשלום השני לב"כ המבקש ובתנאים לו .
לפיכך אני מאשר תשלום גמול ושכר טרחה באופן שהמשיבה תשלם גמול למבקש בסך כולל של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין וכן החזר הוצאות חוות דעת מומחה שצורפה לבקשת האישור בסך של 4,090 ₪ (כולל מע"מ), וזאת בתוך 30 ימים מיום מתן פסק דיני זה.
כן אני מאשר תשלום שכ"ט עו"ד לב"כ המבקש בסך של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ. הסכום האמור יחולק לשני תשלומים באופן הבא:
א. תשלום ראשון בסך של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, ישולם בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק דיני זה.
ב. תשלום שני בסך של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, ישולם רק לאחר שהמשיבה תגיש בתוך 6 חודשים לבית המשפט ולב"כ המבקש את אישור רכז נגישות אודות עמידת שני מרכזי הספורט והנופש בחולון ובבת ים בדרישות ההנגשה תוך ביצוע מלוא התיקונים בדו"ח הליקויים, וב"כ המבקש יבדוק כי האישור אכן כולל את מלוא התיקונים בדו"ח הליקויים ויגיש הודעה מפורטת על כך תוך 30 יום לאחר מכן לבית המשפט. ככל שלא יהיה זה המצב, יגיש ב"כ המבקש בקשה מתאימה בעניין.

51293715129371המבקש יעביר את פסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ראובן צבעוני
נתבע: החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו בע"מ
שופט :
עורכי דין: