ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטליה פזיוק נגד דובי סטטיה :

בפני כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקשת

נטליה פזיוק

נגד

המשיב
דובי סטטיה

החלטה

לפני בקשה לפטור מהפקדת ערובה.

בקציר האומר יסופר, כי המבקשת הגישה התנגדות לביצוע שטר, זאת בגין שתי המחאות שהוגשו לביצוע- על סך 14,600 ₪ ועל סך 15,100 ₪.

התקיים דיון בבקשת ההתנגדות, ניתנה למבקשת רשות להתגונן וההליך הועבר לסדר דין מהיר - תא"מ 19312-12-19 בבית משפט השלום בחיפה.

ביום 21.3.21 ניתן פסק דין במסגרתו בית משפט קמא קבע, כי יש לחלק את האחריות באופן שווה בין הצדדים, וקיבל את התביעה בחלקה. בית משפט קמא קבע, כי המבקשת תשלם למשיב סך של 14,850 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד מועד הפירעון.
נוסף על כך חייב בית משפט קמא את המבקשת לשלם למשיב החזר מחצית אגרה בסך 190 ₪.

המבקשת ממאנת להשלים עם פסק הדין, הגישה ערעור ואת הבקשה דנן.

לטענת המבקשת, סיכויי הערעור גבוהים, שכן בית משפט קמא קבע, כי המשיב אינו אוחז כשורה, אך על אף קביעה זו, הורה למבקשת לשלם מחצית מסכום התביעה. לשיטתה, שעה שקבע בית משפט קמא, כי המשיב אינו אוחז כשורה, היה עליו לדחות התביעה.

נוסף על כך טוענת המבקשת, כי בית משפט קמא שגה עת החיל את דוקטרינת האשם התורם במקרה הנדון " קרי בדיני השטרות", זאת במיוחד כשמצא את עדותה כאמינה.

עוד טוענת המבקשת, כי מצבה הכלכלי אינו מאפשר לה הפקדת הערובה.
המבקשת גרושה, ללא ילדים; ילידת רוסיה, אשר עלתה לארץ בשנת 2000. המבקשת גרה בארץ בגפה.
עובר למשבר החירום שפקד את המדינה, פתחה המבקשת עסק לשיווק דיגיטלי, אולם בשל המשבר, נאלצה לסוגרו.
עוד טוענת המבקשת, כי גם לאחר חזרת המשק לשגרה, ניסיונותי ה לעבוד כעצמאית , לא צלחו, ו היא נאלצה לחפש עבודה.
בשל האמור, מצבה הנפשי של המבקשת, אינו מיטבי.

בשל מצבה הכלכלי הרעוע, הגישה המבקשת ביום 17.12.20 בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, טרם ניתן הצו.

המשיב מתנגד לבקשה וטוען, כי יש לדחות הבקשה, בין היתר, בשל העובדה שהמבקשת לא עומדת בחיובים שהושתו עליה במסגרת פסק הדין.

בכל הנוגע לסיכויי הערעור טוען המשיב, כי אלה נמוכים, שכן מדובר בערעור העוסק בקביעות עובדתיות וקביעות מהימנות של בית משפט קמא, בהן ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב.
עוד טוען המשיב, כי קביעות פסק הדין אין שגויות.

בכל הנוגע למצבה הכלכלי של המבקשת טוען המשיב, כי המבקשת צעירה, בת 31, גרושה, ללא ילדים. כמו כן, המבקשת אינה מפרטת טענותיה ויש לראות זאת לחובתה .
כך למשל, המבקשת לא מפרטת, מתי חדלה לעבוד כעצמאית, מתי החלה לחפש עבודה כשכירה, האם עובדת כיום ומממשת את פוטנציאל השתכרותה.
המבקשת לא צירפה אסמכתאות לטענותיה. כך למשל המבקשת לא צירפה חוות דעת מרופא תעסוקתי; או "סימוכין להכרה כנכה צה"ל המעיד על טענות אלו."
המבקשת אינה מפרטת את מצבת חובותיה ואת עילת היווצרות החובות.
המבקשת נמנעת מלפרט מה הן הוצאותיה החודשיות; גובה חובותיה; מדוע אין ביכולתה להיעזר בסביבתה הקרובה לצורך גיוס סכום הערבות ; לא הוכח שהמבקשת פנתה לגורמים חיצוניים לצורך קבלת סיוע בהפקדת הערובה.

עוד מוסיף המשיב לטעון, כי המבקשת אינה מפרטת, הכיצד מממנת את שכ"ט בא כוחה בהליך זה ו/או בהליך של חדלות פירעון שפתחה.

דיון והכרעה;

ככלל, תקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 (להלן: " התקנות") קובעת, כי מטרתן היא ליצור ודאות דיונית, למנוע שרירותיות ולהגשים את העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, על מנת להגיע לחקר האמת, ולהשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך.

תקנה 5 לתקנות קובעת, כי בית המשפט נדרש לאזן, לפי העניין, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי. דהיינו, נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי.

נוסף על כך, תקנה 5א לתקנות קובעת, כי עקרונות היסוד של התקנות ישמשו את בית המשפט בהפעילו את שיקול דעתו מכוח התקנות או מכוח כל חיקוק אחר.

תקנה 50(4) לתקנות קובעת, כי בית המשפט רשאי להחליט בבקשה, על יסודה ועל יסוד ה תשובה, וזו לשונה:

"על בקשה שיש להגיש בכתב, יחולו הוראות אלה:
(4) בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות בלבד, או אם הדבר נדרש, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם."

עיון בתקנות מגלה, כי אין למגיש בקשה, זכות קנויה לתגובה לתשובת המשיב. בנסיבות אלה, החלטה זו תינתן, על סמך הבקשה ותשובת המשיב.

הבקשה לפטור מהפקדת ערובה;

בכל הנוגע להבטחת הוצאות משיב בהליך הערעור, קובעת תקנה 135 כהאי לישנא:

"(א) עם הגשת הערעור יפקיד המערער ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסכום הנקוב בתוספת השלישית וימציא הודעה על כך למשיב.
ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בית המשפט רשאי להורות על פטור ממתן ערובה או על שינוי סכומה.
(ג) לא קיים המערער הוראה בדבר הערובה, רשאי בית המשפט להורות על מחיקת הערעור או על דחיית המועד להפקדתה."

דומה, שרוח הכללים שנקבעו עד עתה בהלכה הפסוקה לעניין שיקול הדעת שעל בית המשפט להפעיל כשמונחת לפניו בקשה לפטור מהפקדת ערובה, טובים גם עתה.

עם זאת, פרשנות ההלכה תהא, בהתאם לעקרונות היסוד של התקנות בכלל, וכן של התקנות הנוגעות לבקשה לפטור מערובה, בפרט ובהתאמה.

בבשג"ץ 4934/14 גורנשטיין נ' כנסת ישראל (פורסם במאגרים) (להלן: "עניין גורנשטיין"), נקבע, כי על בית המשפט לוודא שהצד שכנגד לא ייצא בחיסרון כיס היה והערעור יידחה.

עוד נקבע בעניין גורנשטיין, כי בעת קביעת שומת הערובה על בית המשפט לקחת בחשבון את מורכבות ההליך, שיעור ההוצאות שנפסקו בבית משפט קמא ומספר הצדדים.
אשר על כן נקבע בעניין גורנשטיין, כי על שני תנאים מצטברים להתקיים שעה שבבקשה לפטור מערובה עסקינן. אלו הם התנאים:

א. סיכויי הערעור טובים.
ב. המבקש הוכיח את חסרון הכיס להפקיד הערובה.

כפי שנקבע בעניין גורנשטיין, על המבקש להוכיח כי לערעור סיכוי אמתי ולא די בסיכוי סתמי וקלוש. בכל הנוגע ליכולת כלכלית או העדרה, נדרש המבקש, להתכבד ולהידרש לפרטי יכולתו הכלכלית ובכלל זה לצרף תדפיסי חשבון בנק, רכוש ולהצהיר על ניסיונו לגייס את הערובה ממעגל חברים וקרובים.

בהתאם לאמור לעיל, על אף שפסק הדין בעניין גורשטיין ניתן עובר למועד כניסת התקנות לתוקף, הרי ברי, כי עקרונותיו העומדים בבסיס החלטה למתן פטור מהפקדת ערובה, חלים על התקנות, ועל בית המשפט לבחון שיקולים אלה בבואו ליתן פטור או הפחתה של סכום הערובה שהוטל.

בכל הנוגע לסיכויי הערעור, בזהירות הראויה ומבלי לקבוע מסמרות, לא ניתן לומר, כי סיכויי הערעור קלושים, זאת בהתאם לטענות המבקשת.

בכל הנוגע למצבה הכלכלי של המבקשת, עיון באסמכתאות מעלה, כי מצבה הכלכלי אינו מבין המשופרים.

בהתאם לתדפיסי חשבון הבנק בבעלותה, למבקשת יתרת חובה. המבקשת פתחה בהליכי חדלות פירעון.

עם זאת, לא ניתן הסבר המניח את הדעת בכל הנוגע למיהות מממן שכ"ט בא כוח המבקשת, שכן היא מיוצגת על ידי עו"ד מהמגזר הפרטי.

כמו כן, המבקשת לא הוכיחה, כי פנתה לגורמים חיצוניים על מנת לקבל סיוע בהפקדת הערובה.

בנסיבות אלה, באיזון הראוי בין הצדדים ובשים לב לגדר המחלוקת המצומצמת ולעובדה שסכום הערעור אינו גבוה, מוחלט לקבל את הבקשה באופן חלקי, ולהעמיד את הערובה על סך 5,000 ₪.

לא תופקד הערובה עד יום 2.6.21, יועבר ההליך למותב הדן בו לצורך בחינת מחיקתו או דחייתו.

בשל העובדה שהבקשה התקבלה בחלקה, כל צד יישא בהוצאותיו.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשם.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נטליה פזיוק
נתבע: דובי סטטיה
שופט :
עורכי דין: