ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליבנה מנס גן נגד אשטרום תעשיות בע"מ :

14
לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

המבקש:
ליבנה מנס גן
ע"י ב"כ עוה"ד שי סיני.

נגד

המשיב:
אשטרום תעשיות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ארנון שצמן ו/או אבירם מזיוב.

החלטה

בפני בקשה לסילוק על הסף אשר הוגשה על ידי המבקש/ הנתבע ביום 30.03.2021.

עיקרי טענות המבקש הן שיש לדחות התביעה על הסף בהיעדר עילה. לטענת המבקש, מדובר בתביעה שטרית כאשר עילתה היחידה היא שטרית, ומקום שבו ה משיבה אינה אוחזת בשטר המקורי אלא רק בהעתקו, ה יא אינה אוחזת בשטר ולכן התביעה נעדרת עילה ויש לסלקה.

ביום 08.04.2021 הגישה התובעת תגובה לבקשה. עיקרי טענות התובעת, שיש לדחות הבקשה מהטעם שסעיף 70 לפקודת השטרות [נוסח חדש] מסדיר את המקרה הספציפי כבמקרה דנן כך שבית המשפט יכול לצוות שאיבוד השטר לא ישמש טענה ובלבד שניתן שיפוי להנחת דעתו של בית המשפט כלפי תביעותיו של כל אדם אחר על פי השטר הנדון. עוד טענה התובעת שהנתבע לא סיפק הסבר כיצד מתנוססות חותמות החברה על גבי הסכם ההתקשרות ועל שטר החוב, למעט הטענה שחתימתו זויפה. כן טענה התובעת שלאחר שנקבע בפסיקה שככל שתובאנה בפני בית המשפט ראיות משכנעות מספיק כי הנתבע הוא זה שהתחייב וחתם על השטר יהא ניתן לאכוף עליו את השטר אף אם מקורם לא הוצג. התובעת תמכה טענה זו בפסיקה וכן הוסיפה הלכות נוספות התומכות לכאורה בטיעוניה.

ביום 13.04.2021 הגיש הנתבע תשובתו וציין כי מדובר בהרחבת חזית אסורה דבר אובדן השטר והיא אינה רלוונטית כיוון שההליך מבוסס על טענה בדבר אחיזה כשורה בשטר מקורי. כן הוסיף הנתבע טענות נוספות כמפורט בתשובתו.

עיינתי בבקשה ובתגובות ההדדיות מטעם הצדדים.

כבר עתה יאמר כי הנתבע טען בבקשתו שיש לדחות התביעה בהיעדר עילה. אולם, בהיעדר עילה הסדר הוא למחיקת התביעה ולא לדחייתה – משמע, מחיקה להבדיל מדחייה אינה מהווה מעשה בית דין (ראה סעיף 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984).

לגופו של עניין יצוין שבבוא בית המשפט לסלק תביעה על הסף, ינהג בית המשפט במשנה זהירות ודי באפשרות קלושה שהתובע יזכה בסעד המבוקש על ידו, כדי שבית המשפט ימנע מסילוק התביעה על הסף. יפים לעניין זה הדברים האמורים בע"א 2452/01 דרור אורן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ נח(1) 577, שם נקבע: " סילוק תובענה על הסף בין בדרך של מחיקה ובין בדרך של דחייה – הוא אמצעי שאינו ננקט כדבר של מה בכך, ובדרך-כלל יעדיף בית המשפט, במידת האפשר שלא לנקוט את האמצעי הדרסטי של שליחת התובע מעל פניו בטרם דיון ענייני בתובענה... "

בנסיבות העניין ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ובשים לב לסעיף 70 לפקודת השטרות [נוסח חדש], דוחה הבקשה. סבור אני כי יש לנהל התיק על מנת לבחון את בסיס טענות הצדדים, ולהותיר ההכרעה בשאלה לסוף ההליך המשפטי לכשהתמונה העובדתית תתבהר.

באשר לנטל הבאת הראיות יובהר שככלל, נטל ההוכחה והשכנוע הוא על המתנגד לביצוע השטר, וזאת בשים לב להלכה, לפיה מחזיק שטר אוחז אותו בתום לב ובעד ערך, בהתאם לסעיף 26 לפקודת השטרות [נוסח חדש] (להלן "פקודת השטרות"/ "הפקודה" ). ראה לעניין זה ע"א 642/61 טפר נ' מרלה, טז 1000, וכן ראה סעיף 29(א) לפקודת השטרות, לפיו: " כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה לו צד בעל ערך".

יחד עם זאת, ככלל, על פי פקודת השטרות אין חבות ללא חתימה וזאת כקבוע בסעיף 22(א): "אין אדם חב בתור מושך או מסב או קבל של שטר אם לא חתם עליו בתור אחד מאלה".

על פי סעיף 23(א) לפקודה, חתימה על שטר שהיא מזויפת, או שלא בהרשאה, אין כוחה יפה: "חתימה על שטר שהיא מזוייפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פרעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף פרעונו מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו".

במקרה של טענת זיוף ו/או טענה לחתימה ללא הרשאה, נטל ההוכחה עובר לצד השני להוכיח שאין המדובר בזיוף ו/או בהיעדר הרשאה. בעניין זה ראה ע"א 2448/92 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' אשכנזי, פ"ד מ"ח(3) 563 (1994); ע"א 232/77 רוזנברג נ' אברהמוף , פ"ד ל"ב(2) 197 (1978). כן ראה כבוד השופט זוסמן, בספרו "דיני שטרות " (מהדורה שישית, עמ' 252-253): "זיוף חתימתו של אדם הוא פגם חפצי. על פי סעיף 22(א) לפקודה, האדם שחתימתו זויפה אינו חב, גם לא כלפי אוחז כשורה. ולא זו בלבד שאין חבות, אלא באמצעות הזיוף אינה עוברת כל זכות בכלל".

ההכרעה בנושא שבמחלוקת הינה גם על פי הנסיבות, מארג הראיות והשכל הישר. לעניין זה ראה ע"א 2032/06 אמנון האגי נגד עזבון המנוח יוסף זיאו [פורסם בנבו].

בנסיבות העניין, ולאור מכלול הנסיבות אין לשנות הבאת נטל הראיות. בזיקה להחלטתי מיום 19.04.2021, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית במועדים שנקבעו.

תשומת לב הצדדים כי התיק קבוע לדיון הוכחות ליום 07.10.2021 בשעה 11:30.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליבנה מנס גן
נתבע: אשטרום תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: