ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין השותפות נגד מחזיקי כתב האופציה של השותפות :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקשת

השותפות

1. גבעות עולם נפט בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אריק הררי
דרך המשי 2, גני תקווה
נייד: 052-XXXX869; טל': 077-XXXX277; פקס': 077-XXXX266

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת (1993)

נגד

המשיבים

1.מחזיקי כתב האופציה (סדרה 16) של השותפות
באמצעות גבעת עולם נאמנויות (1993) בע"מ ("השותף המוגבל")
ע"י המפקח והנאמן – עו"ד דוד איידלברג
רחוב ההתיישבות 8, ראשון לציון
טל' נייד: 052-XXXX181

2. הרשות לניירות ערך תל אביב (פורמלי)
3. כונס נכסים רשמי תל אביב (פורמלי)
4. הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ (פורמלי)

החלטה

לפניי בקשה דחופה לפי סעיפים 350 ו-72 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן – חוק החברות), לכינוס אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות ואסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 16) (להלן – האסיפות) של שותפות גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993) (להלן – השותפות) ביום 08.06.2021; שעל סדר יומן אישור הסדר על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, עם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 16) של השותפות (להלן – כתבי האופציה), שעניינו הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה, כאשר יתר תנאי כתבי האופציה יוותרו זהים (להלן – הבקשה).
הבקשה דנן הוגשה ביום 13.05.2021 על ידי חברת גבע עולם נפט בע"מ (להלן – המבקשת), השותף הכללי בשותפות, בהסכמת המפקח והנאמן מטעם בעלי יחידות ההשתתפות, עו"ד דוד איידלברג (להלן – המפקח).
השותפות הינה שותפות ציבורית שעוסקת בתחום החיפוש, הפיתוח וההפקה של נפט וגז, שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך. יחידות ההשתתפות של השותפות מקנות לבעליהן זכויות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות, והן מוחזקות ומופעלות על ידי השותף המוגבל, בנאמנות לטובת בעלי יחידות ההשתתפות ותחת פיקוחו של המפקח.
במוקד הבקשה אישור דוחות זימון לכינוס אסיפות, שעל סדר יומן הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 16) - ממחיר של 160 אגורות לכתב אופציה, למחיר של 110 אגורות לכל כתב אופציה (להלן – דוחות הזימון). על פי המפורט בבקשה, ברקע להגשתה, מצב הדברים שבו אין כיום כדאיות כלכלית במימוש כתבי האופציה, ורצונה של המבקשת לשנות את תנאי האופציה באופן שיעודד את מימושן בטרם פקיעת תוקפם של כתבי האופציה.
כך, על פי תנאי כתבי האופציה אשר הונפקו במסגרת דוח הצעת המדף מכוח תשקיף מדף שפורסם ביום 31.08.2020 – כתבי האופציה ניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, כנגד תשלום במזומן של 160 אגורות לכל כתב אופציה – וזאת עד ליום 16.06.2021 (להלן – מועד פקיעת כתבי האופציה). ברם, מחיר יחידת השתתפות של השותפות בבורסה נכון ליום 10.05.2021, הוא נמוך יותר ועומד על 109.3 אגורות – ועל כן כאמור אין כיום כדאיות כלכלית במימוש כתבי האופציה.
כמפורט בבקשה, להערכת דירקטוריון השותפות, עדכון תנאי המימוש של כתבי האופציה יטיב עם מחזיקי כתבי האופציה, שכן אלו יוכלו לממש את כתבי האופציה בתנאים כלכליים עדיפים, וזאת מבלי שתהיה פגיעה בבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות. כמו כן, יהיה בכך כדי להועיל לשותפות על ידי הזרמת הון לשותפות ללא עלויות נוספות כלשהן מצידה; וזאת למול החלופה לפיה לא יעודכנו תנאי כתבי האופציה, שתוביל לכך שכתבי האופציה לא ימומשו עד למועד פקיעתן, והשותפות תיאלץ לחפש דרכים חלופיות, יקרות ומורכבות יותר, להזרמת הון אליה.
לצד זאת, מצוין בבקשה כי למיטב ידיעת השותפות אין לה נושים מהותיים מלבד הנושים המפורטים בדוחות הכספיים של השותפות.
עוד מצוין במסגרת הבקשה, כי זו הוגשה על דעתו של המפקח; וכן כי בעלי השליטה במבקשת, המחזיקים הן ביחידות ההשתתפות בשותפות, הן בחלק מכתבי האופציה – אינם זכאים מכוח החזקתם במבקשת, שהינה כאמור השותף הכללי בשותפות, לכל תשלום או תגמול כתוצאה מביצוע ההסדרים המוצעים במסגרת הבקשה הנבדל מזו שלו זכאים יתר בעלי יחידות ההשתתפות ומחזיקי כתבי האופציה.
במסגרת הבקשה מדגישה המבקשת את דחיפותה של הבקשה, מפאת לוח הזמנים הצפוף בענייננו, לפיו פוקעים כתבי המימוש ביום 16.06.2021 וכינוס האסיפות המבוקש על פי דוחות הזימון הוא ליום 08.06.2021, כאשר הבורסה לניירות ערך הודיעה לשותפות כי על מנת לעמוד בכללים שבתקנון ובהנחיות הבורסה – על השותפות להעביר לבורסה את כלל האישורים הנדרשים לביצוע הפחתת מימוש כתבי האופציה, לרבות החלטת בית המשפט, עד ליום 10.06.2021.
בהתאם לכך, עותרת המבקשת במסגרת הבקשה לשורת סעדים נוספים ובכלל זאת קיצור מועדים להגשת התנגדויות על פי תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב – 2002 (להלן – תקנות ההסדר); מתן פטור מחובות המצאה והגשת מסמכים נוספים וכן לעניין ביצוע פרסומים בקשר עם כינוסן של האסיפות; מתן הוראות בדבר אופן כינוס וניהול האסיפות; וכן קביעת מועד דחוף לדיון בהסדר מושא הבקשה לא יאוחר מיום 09.06.2021.
לאחר שבחנתי את נימוקי הבקשה ובשים לב ללוחות הזמנים הצפופים בנסיבות ענייננו, וכן על מנת שלא לסכל את המהלך המוצע במסגרת ההסדר שמפורט בבקשה - שעל פניו אין בו כדי להזיק למי מנושי השותפות או בעלי יחידות ההשתתפות בה, ולמחזיקי כתבי האופציה אף עשוי להועיל - מצאתי להיעתר לבקשה לכינוס אסיפות בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ובהתאם ליתן הוראות כדלהלן:
בהתאם לסמכותי לפי סעיפים 72 ו-350 לחוק החברות אני מאשר את דוחות הזימון - ומורה למבקשת ולשותפות לפעול לכינוסן של אסיפות בעלי יחידות ההשתתפות ומחזיקי כתבי אופציה (סדרה 16) לשם אישורו של ההסדר המפורט בבקשה.
בשים לב לכך שבית המשפט נעתר לכינוס האסיפות, לא מצאתי כי נדרש קיצור מועדים להגשת התנגדויות לבקשה זו. התנגדויות להסדר המפורט בבקשה תוגשנה בהתאם להוראות תקנה 34 לתקנות ההסדר.
מכח סמכותי על פי תקנה 3(ג) לתקנות ההסדר, אני פוטר את השותפות והמבקשת מחובת המצאת הבקשה הקבועה בתקנה 3(ב) לתקנות ההסדר, על יסוד הנימוקים אשר פורטו בחלק ו' לבקשה, ובתוך כך העובדה כי השותפות היא תאגיד מדווח (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שהמידע המהותי לגביה מצוי בדיווחים התקופתיים, העיתיים והמידיים, אותם היא מדווחת לציבור באתרי הדיווח, בהתאם להוראות הדין.
מכח סמכותי על פי תקנה 8 לתקנות ההסדר, אני פוטר את השותפות והמבקשת מהגשת מסמכים, פירוט ומידע, כאמור בתקנות 7(א)(3) – 7(א)(5), 7(א)(8), 7(א)(10) ו – 7(ב) לתקנות ההסדר, על יסוד הנימוקים אשר פורטו בחלק ו' לבקשה.
כאמור, השותפות היא תאגיד מדווח (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), כך שהמידע המהותי לגביה מצוי בדיווחים התקופתיים, העיתיים והמידיים, אותם היא מדווחת לציבור באתרי הדיווח, בהתאם להוראות הדין. בהתאם לכך, מקובלת עלי עמדת המבקשת לפיה אין בהגשת המסמכים ומסירת המידע כאמור, כדי להוסיף על המידע אותו היא מפרסמת במסגרת דיווחיה לציבור, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו, ואותו מקבלים מחזיקי ניירות הערך של השותפות.
זאת, בפרט משהשותפות מחויבת לפרסם דיווח מיידי לציבור, בו תודיע על הגשת בקשה זו לבית המשפט וכן תצרף נוסח הבקשה וההחלטה לדיווח המיידי.
אציין כי בהתאם להוראות הדין הקבועות בעניין, אין מקום לפטור את המבקשת ואת השותפות מפרסום הגשת הבקשה בהתאם לתקנות 2, 25(ב) ו-33 לתקנות ההסדר. בפרט נכונים הדברים שעה שאין בכך משום הכבדה ביתר על המבקשת, ומשכך אני מורה על ביצוע פרסומים כאמור.
כך, השותפות והמבקשת תפעלנה לפרסום הודעה בדבר כינוס האסיפות ללא דיחוי, וזאת בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית, אחד מהם כלכלי, וכן באתר האינטרנט של השותפות, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך ורשות לניירות ערך (מערכות מאי"ה ומגנ"א), והכל בהתאם להוראות תקנות 2(א) ו-25 לתקנות ההסדר וכן בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.
אני מורה כי אופן ניהול האסיפות יהיה בהתאם להוראות המפורטות בסעיפים 21-24 לבקשה; וכי במסגרת האסיפות הכלליות יידרש כל משתתף להודיע בכמה יחידות השתתפות ובכמה כתבי אופציה (סדרה 16) הוא מחזיק.
יובהר כי בשלב זה איני מתייחס לטענות המבקשת בדבר הרוב הדרוש לאישור ההסדר.
המבקשת תמציא במסירה אישית, ללא דיחוי, ולא יאוחר מיום 18.05.2021, עותק הבקשה וכן החלטתי זו לרשות לני"ע, לבורסה לני"ע, לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לרשם החברות ורשם השותפויות (להלן – הרשויות). עמדות הרשויות תוגשנה עד 7 ימים לפני מועד כינוס האסיפות שייערך ביום 08.06.2021, על מנת שאלו תובאנה על ידי המבקשת לידיעת המשתתפים לא יאוחר מ-3 ימים לפני כינוס האסיפות.
דיון באישור ההסדר המפורט בבקשה ובתוצאות כינוס האסיפות, יתקיים לפניי ביום 09.06.2021 שעה 09:00.
תז"פ ליום 01.06.2021
המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: השותפות
נתבע: מחזיקי כתב האופציה של השותפות
שופט :
עורכי דין: