ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ג. יסודות בע"מ נגד אברהם עמרם ובניו בע"מ :

בפני כבוד השופטת הבכירה כאמלה ג'דעון

תובעת

א.ג. יסודות בע"מ, ח.פ 513825380
ע"י ב"כ עוה"ד ח. אפרתי

נגד

נתבעת

אברהם עמרם ובניו בע"מ, ח.פ 512069915
ע"י ב"כ עוה"ד מ. ותד

ובעניין:

תובעת שכנגד

אברהם עמרם ובניו בע"מ, ח.פ 512069915
ע"י ב"כ עוה"ד מ. ותד

נגד

נתבעים שכנגד

  1. א.ג. יסודות בע"מ ח.פ 513825380
  2. זיוה יצחק, ת.ז XXXXXX109
  3. אחמד אבו הלאל, ת.ז XXXXXX873

ע"י ב"כ עוה"ד ח. אפרתי

פסק דין

1. לפניי שתי תביעות כספיות הדדיות; הראשונה היא תביעתה של חברת א.ג. יסודות בע"מ (להלן "התובעת") נגד חב' אברהם עמרם ובניו בע"מ (להלן "הנתבעת"), לתשלום יתרת חוב בגין ביצוע עבודות בנייה בסכום של 628,550.58 ₪, והשנייה היא תביעתה הנגדית של הנתבעת כנגד התובעת ושני בעלי מניותיה, בגין חוב עבור אספקת חומרי בניין, בסכום של 94,578 ₪.

2. העובדות הצריכות לענייננו הינן כדלקמן:

התובעת הינה חברה קבלנית שעסקה בתקופה הרלוונטית לתביעה בביצוע עבודות בניה.

הנתבעת הינה חברה העוסקת, בין היתר, במכירת חומרי בניין.

בין התובעת לנתבעת התקיימו קשרי מסחר שבמסגרתם רכשה התובעת מאת הנתבעת חומרי בניין.

3. בשנת 2009 פנתה חב' שתית בע"מ (להלן "חב' שתית") אל התובעת בהצעה לבניית שלד של 4 יחידות דיור , במגרשים 764 ו-770 ברחוב הזכוכית בשכונת בית אליעזר בחדרה (להלן " הפרויקט"). כתנאי לביצוע הפרויקט, היה על התובעת להציג אישור ניכוי מס במקור. מאחר ולא היה בידי התובעת אישור כנ"ל, היא פנתה אל הנתבעת שב ידיה היה אישור ניכוי מס במקור, ובין הצדדים הוסכם כי הנתבעת תתקשר בהסכם עם חב' שתית לביצוע הפרויקט, ובמקביל ייחתם הסכם בין התובעת לנתבעת לביצוע העבודות על ידי התובעת.

4. ביום 27.4.11 נחתמו שני הסכמים כאמור. הסכם ראשון בין חב' שתית לבין הנתבעת שלפיו התחייבה הנתבעת לבצע את הפרויקט עד ליום 15.7.11, תמורת תשלום סך של 510,000 ₪ לא כולל מע"מ. ההסכם השני נחתם בין הנתבעת לבין התובעת, לפיו התחייבה התובעת לבצפרויקט עד ליום 15.7.11, תמורת תשלום סך 485,000 ₪ לא כולל מע"מ. למעט ההפרש בסכום התמורה, כל יתר ההתחייבויות בשני ההסכמים היו זהים.

5. הואיל ונכון ליום 30.4.11 לתובעת היתה יתרת חובה בספרי הנתבעת בסך של 348,642 ₪ בגין רכישת חומרי בניין, על פי כרטסת ספק-לקוח (ת/7), סוכם כי התמורה המגיעה לתובעת על פי ההסכם השני, תקוזז מהיתרה הרשומה לחובתה בכרטסת ספק-לקוח אצל הנתבעת.

6. ביום 11.5.11 נחתם הסכם נוסף בין התובעת לנתבעת שלפיו, לאחר סיום ביצוע העבודות מול חב' שתית, יזוכה כרטיס ס פק-לקוח של התובעת המנוהל אצל הנתבעת, בס כום של 25,000 ₪ (לא כולל מע"מ) , שזהו סכום ההפרש בין התמורה הנקובה בשני ההסכמים. עוד הוסכם כי כל סכום שיקוזז על ידי חב' שתית מסכום התמורה המוסכמת, יופחת במקביל ביחס זהה מהזיכוי.

7. במהלך החודשים מאי-יוני 2011 ביצעה התובעת חלק מהעבודות על פי ההסכם, ובגינן הוציאה ל נתבעת שלוש חשבוניות מס בסכום כולל של 245,207 ₪. סכום זה אינו שנוי במחלוקת בין הצדדים.

8. לטענת הנתבעת, לאחר ביצוע העבודות הנ"ל, התובעת הפסיקה לספק פועלים לאתר העבודה. ביום 10.6.11, ועל מנת למנוע הפרה של ההסכם שנחתם בינה לבין חב' שתית, נחתם בין התובעת והנתבעת מסמך (להלן "מסמך ההסכמות") (נספח 5 לתצהירי התובעת) שלפיו הוסכם כי קבלן בשם מר יעקב למש (להלן "מר למש") יספק פועלים לביצוע העבודות בפרויקט, וכי מספר הפועלים שיועסקו באתר והסכומים שישולמו להם, יאושרו על ידי מר אבו הלאל, שהינו נתבע שכנגד מס' 3 ואחד מבעלי מניותיה של התובעת (להלן "מר אבו הלאל"). עוד הוסכם בסעיף 5 כדלקמן:

"הסכומים אשר ישולמו לפועלים באתרים הנ"ל יקוזזו מסכום החוזה אשר נחתם בין עמרם אברהם [קרי הנתבעת, הערה שלי, כ.ג'] לבין א.ג.יסודות בע"מ [קרי התובעת, הערה שלי, כ.ג'] "

9. על פי גרסת הנתבעת, מר למש עמד בהתחייבותו וסיפק פועלים לביצוע העבודות בפרויקט, וקיבל תמורה ממנה עבור שכר הפועלים , בהתאם לחשבוניות שהוצי א, לפי הפירוט שלהלן:

מס' החשבונית
תאריך החשבונית
סכום ללא מע"מ
סכום כולל
277
21.7.11
55,480 ₪
64,356 ₪
280
17.8.11
44,500 ₪
51,620 ₪
281
15.9.11
100,000 ₪
116,000 ₪

סה"כ
199,980 ₪
231,976 ₪

הצדדים חלוקים ביניהם לגבי שתי החשבוניות שמספרן 280-281 כפי שיפורט בהמשך.

10. בשלהי שנת 2011 הושלמו העבודות בפרויקט, וחב' שתית שילמה לנתבעת סכום של 552,067 ₪ כולל מע"מ (471,852 ₪ לפני מע"מ) עבור ביצוע העבודות, וזאת לאחר שקיזזה סך 44,633 ₪ בגין איחור במועד סיום העבודות על פי ההסכם (נספח 12 לתצהיר הנתבעת נ/4).

11. ההליך בבית משפט השלום בחדרה

התובעת צברה חובות אצל הנתבעת בגין רכישת חומרי בניין.

ביום 3.8.11 הגישה הנתבעת לבית משפט השלום בחדרה, תביעה כספית כנגד התובעת ושני בעלי מניותיה, בגין חוב שהתובעת נותרה חייבת לה על פי ספריה , בסך 269,539 ₪ (ת.א 6644-08-11).

על פי הסברי הנתבעת, סכום התביעה הנ"ל התבסס על כרטסת ספק-לקוח של התובעת שהתנהל אצלה, ואשר הראה על יתרת חוב בגין רכישת חומרי בנייה, נכון ליום 17.7.11, בסך של 441,184 ₪. מסכום זה היה על הנתבעת לקזז את הסכום המגיע לתובעת בגין העבודות שבוצעו על ידה בפרויקט בסך של 245,207 (ראה סעיף 7 לעיל), ואולם מאחר והתובעת לא הציגה לה אישורי ניכוי מס על שיעור מופחת , היא השאירה בידיה 30% מהסכום, קרי סך 73,562 ₪, וקיזזה רק את הסכום של 171,645 ₪.

על בסיס החישוב הנ"ל, הגישה הנתבעת את תביעתה כנגד התובעת על סכום של 269,539 ₪ כמצוין לעיל .

מהאמור לעיל עולה כי הנתבעת לא זיכתה את התובעת במלוא הסכום המגיע לה על פי סעיף 7 לעיל, והשאירה באמתחתה סכום של 73,562 ₪, מבלי להציג אישור על העברת הסכום הנ"ל לרשויות המס , ל זכות התובעת.

12. ביום 18.12.11 הגישו התובעת ובעלי מניותיה כתב הגנה בתביעה הנ"ל, ואולם ביום 21.5.12 ניתן פסק דין נגדם , בהעדר התייצבות, על מלוא סכום התביעה. פסק דין זה הפך לחלוט לאחר שבקשה לביטולו נדחתה על ידי בית המשפט, והנתבעת הגישה אותו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל (תיק מס' 12-201017-12-3).

13. לטענת הנתבעת, לאחר הגשת התביעה הנ"ל, התובעת רכשה ממנה חומרי בניין נוספים, ונותרה חייבת לה סכום נומינלי בסך של 85,166 ₪. בגין סכום זה הגישה הנתבעת תביעה נגדית במסגרת ההליך דנן.

14. במסגרת התביעה דנן טוענת התובעת כי הנתבעת הפרה את ההסכמים שנחתמו עמה, ונותרה חייבת לה סך של 628,550 ₪.

מנגד טוענת הנתבעת כי התובעת היא זו שהפרה את ההסכם עמה עת הפסיקה לספק פועלים לפרויקט, וכי היא זו שנותרה חייבת לה סכום נומינלי של 85,166 ₪ בגין רכישת חומרי בניין כמתואר לעיל.

15. העדויות

מטעם התובעת העידו שני בעלי מניותיה מר אבו הלאל וגב' וזיוה יצחק שהיא נתבעת שכנגד מס' 2 (להלן "גב' יצחק"), ומטעם הנתבעת העידו בעל מניותיה ומנהלה מר יורם עמרם , הקבלן מר למש, ורואה החשבון של הנתבעת מר ניר רויט, אשר זומן לעדות על ידי התובעת.

16. דיון

התביעה העיקרית

התביעה העיקרית מתבססת על ההסכמים מיום 27.4.11 ומיום 11.5.11 שנחתמו בין התובעת לנתבעת (ראה סעי פים 4 ו-6 לעיל), שלפיהם התחייבה התובעת לבצע עבודות בניית שלד כמתואר בסעיף 3 לעיל, תמורת תשלום סכום של 510,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

אין מחלוקת כי עבודות הבניה בפרויקט הסתיימו בשלהי שנת 2011, וכי חב' שתית שילמה לנתבעת תמורה כוללת בגין ביצוע העבודות, סכום של 552,067 ₪ (כולל מע"מ) (ראה סעיף 10 לעיל) . בנוסף, לא יכולה להיות מחלוקת כי על פי ההתחייבויות ההדדיות בין הצדדים, היה על הנתבעת להעביר לתובעת את הסכום הנ"ל.

17. בחודשים 5-6/11 ביצעה התובעת עבודות בפרויקט בשווי של 245,207 ₪. הנתבעת אינה חולקת על זכאותה של התובעת לתמורה הנ"ל, אם כי טענה כי התמורה הנ"ל, קוזזה בהתאם להסכמת הצדדים, מהיתרה שעמדה לחובתה של התובעת בספרי הנתבעת, בגין רכישת חומרי בנייה.

ואולם, מהסברי הנתבעת כפי שפורטו בסעיף 11 לעיל עלתה המסקנה כי ה נתבעת לא זיכתה את התובעת במלוא התמורה המגיעה לה בסך של 245,207 ₪, אלא בסכום של 171,645 ₪ בלבד, כאשר לא הוצגה כל ראיה מטעם הנתבעת על הזדכותה של התובעת בגין היתרה בסך של 73,562 ברשויות המס.

18. אין מחלוקת בין הצדדים כי ביום 1.8.11 שילמה הנתבעת לתובעת סכום של 32,000 ₪ במזומן.

19. כזכור, משלהי חודש 6/11, העבודות בפרויקט בוצעו, בהסכמת הצדדים, על ידי פועלים שסופקו על ידי הקבלן מר למש. הנתבעת טענה כי שילמה למר למש סכום של 231,976 ₪ (כולל מע"מ) לפי החשבוניות שפורטו בסעיף 9 לעיל, ושאותו יש לקזז, על פי הסכמת הצדדים, מהתמורה החוזית המגיעה לתובעת על פי ההסכמים.

למעט החשבונית הראשונה בסכום של 64,357 ₪ (כולל מע"מ) אשר הודתה בנכונותה, התובעת חלקה על שתי החשבוניות הנוספות בסכום כולל של 167,620 ₪, וטענה כי שתי החשבוניות הנ"ל לא אושרו על ידי בעל מניותיה מר אבו הלאל בהתאם למסמך ההסכמות, וכי שתי החשבוניות הנ"ל הוצאו בגין עבודות שסופקו על ידי הנתבעת ו/או מר למש באתרי עבודה אחרים.

נציג הנתבעת מר עמרם מסר כי עקב אי זמינותו של מר אבו הלאל באתר העבודה, הוא קיבל את אישורו טלפונית לשתי החשבוניות הנ"ל. כאן המקום לציין כי על פי העדויות הוכח, שהתובעת עבדה בפרויקטים אחרים בתקופה שבה נאלצה הנתבעת לשכור את שירותיו של מר למש להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט נשוא התביעה .

20. למרות העדר אישור בכתב לגבי שתי החשבוניות הנ"ל, לא שוכנעתי כי התובעת הרימה את נטל הוכחת טענתה בדבר אי ביצוע העבודות הנ"ל על ידי הפועלים מטעם מר למש ו/או כי העבודות נשוא החשבוניות הנ"ל בוצעו באתרי עבודה אחרים. אנמק:

אין מחלוקת כי משלהי חודש 6/11, העבודות בפרויקט בוצעו, בהסכמת הצדדים, על ידי פועלים שסופקו על ידי הקבלן מר למש. התובעת לא הוכיחה כי סיפקה פועלים מטעמה לביצוע עבודות בפרויקט בתקופה הנ"ל, ולא הביאה ולוּ בדל ראיה ו/או עדות כדוגמת חשבוניות מהתקופה הרלוונטית, יומני עבודה, תלושי שכר לפועלים וכו', המוכיחות כי העבודות שבוצעו בפרויקט החל מחודש 7/11 ועד להשלמת הפרויקט ומסירתו לחב' שתית, נעשו, ולוּ בחלקן, על ידי עובדים מטעמה. ל א זו אף זו, עיון מדוקדק בתצהירים שהוגשו על ידי בעלי מניותיה של התובעת מעלה כי הטענה בדבר השלמת עבודות על ידי פועלים מטעמה, לא נטענה כלל בתצהירים שהוגשו מטעמם.

להבדיל מטענות בעלמא שהועלו על ידי התובעת כמתואר לעיל, הנתבעת טענה כי היא השלימה את ביצוע העבודות בפרויקט באמצעות פועלים שסופקו על ידי מר למש ועובדים מטעמה. להוכחת טענותיה הנ"ל, היא הציגה את שלושת חשבוניות ששולמו על ידה למר למש בגין אספקת פועלים לצורך השלמת העבוד ות בפרויקט (ראה סעיף 9 לעיל) , וכן כרטסת ספק-לקוח שהתנהלה אצלה על שם מר למש, ודוחות פירוט העבודה שהגישה הנתבעת לחב' שתית מהן עולה כי בוצעה עבודה בפרויקט בחודשים הנ"ל. בנוסף, נציג הנתבעת מר עמרם מסר בתצהירו כי עובדים של הנתבעת עבדו בפרויקט יחד עם העובדים של מר למש, ובחקירתו הנגדית חזר על כך והרחיב שהעובדים שלו סיימו את העבודה, ועדותו בעניין זה לא נסתרה (עמ' 115 ש' 12-15, עמ' 129, ש' 2). נוסף על כך, לא הוצגה על ידי התובעת כל ראיה לרבות חוות דעת מקצועית המוכיחה את שווי העבודות שבוצעו על ידי מר למש לצורך השלמת הפרויקט, או לחילופין, את חוסר סבירות הסכומים הנקובים בחשבוניות הנ"ל ביחס לעבודות שהושלמו בפרויקט.

במצב דברים זה, לא שוכנעתי בטענת התובעת בדבר חוסר האותנטיות של החשבוניות שהוצאו על ידי מר למש כמתואר לעיל, ולפיכך יש לקזז את הסכומים הנקובים בחשבוניות הנ"ל מהתמורה החוזית המגיעה לתובעת על פי ההסכמים שנחתמו עם הנתבעת.

21. המסקנה היא אפוא שהתמורה המגיעה לתובעת בגין הפרויקט הינה סך של 552,067 ₪ (כולל מע" מ), שזהו הסכום ששולם לנתבעת על ידי חב' שתית כמתואר בסעיף 10 לעיל.

מסכום זה זוכתה התובעת בסכום של 171,645 ₪ בכרטסת ספק לקוח המתנהל אצל הנתבעת בגין רכישת ציוד וחומרי בניין (סעיף 17), ושולם לה סכום של 32,000 ₪ במזומן (סעיף 18), ויש לקזז את הסך של 231,976 ₪ (כולל מע"מ) ששולם למר למש על ידי הנתבעת בגין אספקת פועלים לאתר העבודה (סעיפים 19-20).

יוצא אפוא שהיתרה המגיעה לתובעת בגין הפרויקט, בהתאם להסכמים ולהסכמות שהיו עם הנתבעת, הינה סכום של 116,446 ₪, משמע, שדין התביעה העיקרית להתקבל באופן חלקי לגבי סכום זה.

22. התביעה הנגדית

ביום 3.8.11 הגישה הנתבעת כאמור תביעה כספית לבית משפט השלום בחדרה, בגין חובות שצברה התובעת עד ליום 17.7.11, בסכום של 441,184 ₪, בגין רכישת ציוד וחומרי בניין.

הנתבעת טענה כי לאחר הגשת התביעה הנ"ל, צברה התובעת חובות נוספים בגין רכישת ציוד וחומרי בניין בסכום נומינלי של 85,166 ₪, בהתאם לחשבוניות מיום 31.7.11 ועד 30.12.11 שהוגשו על ידה . בנוסף הגישה הנתבעת כתב ערבות אישית מיום 20.9.10 חתום על ידי מר אבו הלאל וגב' יצחק, לפיו הם ערבים אישית, ביחד ולחוד, ללא הגבלה בסכום, להתחייבויות התובעת כלפי הנתבעת.

התובעת ובעלי מניותיה הכחישו את החוב הנטען , וטענו כי ככל שנרכשה סחורה על ידם לאחר התביעה הנ"ל, הם שילמו עבורה במזומן. עוד טענו כי אין זה מתקבל על הדעת שהנתבעת תמשיך לספק להם סחורה, קל וחומר בהיקפים כספיים גדולים, לאחר הגשת התביעה הנ"ל .

23. אולם טענותיהם הנ"ל של התובעת ובעלי מניותיה התמוטטו לאור מקרא כתב ההגנה שהוגש על ידם ביום 18.12.11 במסגרת התביעה הנ"ל, ובו נכתבו הדברים הבאים:

"8. בין התובעת לבין הנתבעים שררו יחסים עסקיים במסגרתם הנתבעים הזמינו מהתובעת חומרי בניין לאתרי עבודה שבהם עבדו, והתובעת סיפקה את החומרים בהתאם למוסכם, והכל היה לשביעות רצונם המלאה של הצדדים.

9. אותם יחסים עסקיים בין הצדדים כאמור לעיל עדיין מתקיימים כשגרתם וכהרגלם, ולא חל שינוי כלשהוא במסגרת היחסים האמורה.
23. ........ עוד יוסיפו הנתבעים ויטענו כי בין הצדדים קיים קשר עסקי רב שנים שנמשך עד היום וצופה גם פני עתיד, והנתבעים מזמינים ומקבלים מהתובעת חומרי בניין באופן שוטף ורצוף.
רצ"ב חשבוניות מהחודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר"

עינינו הרואות כי התובעת ובעלי מניותיה לא זו בלבד שהודו באספקת סחורה לאחר הגשת התביעה לבית משפט השלום בחדרה, אלא אף צירפו חשבוניות מחודשים 8-10/11 המוכיחות את אספקת הסחורה הנ"ל ואת החובות שנצברו בעטיה, וטענתם כי שולמו כספים על ידם בגין הסחורה הנ"ל במזומן, לא הוכחה.

24. לאור האמור, הנני קובעת כי הנתבעת/התובעת שכנגד הוכיחה את תביעתה הנגדית.

25. התובעת הקדישה חלק מחקירותיה וחלק מסיכומיה לטענה בדבר העדר האותנטיות של כרטסת הנהלת החשבונות של הנתבעת, וטענה כי הנתבעת "ניפחה באופן מלאכותי את חובה של התובעת" וביצעה "שיפוץ בדיעבד, כעבור שנים, של הכרטסת (ת/7)". את טענתה הנ"ל ביססה התובעת על השוואת שתי כרטסות הנהלת החשבונות של הנתבעת שסומנו ת/5 ו-ת/7.

26. למרות העדר הרלוונטיות של טענה זו להליך שבפניי, שכן התביעה העיקרית מתבססת על מערכת יחסים חוזית הנובעת מההסכמים שנחתמו בין הצדדים, והתביעה הנגדית מתבססת על אספקת סחורה בהתאם לחשבוניות שהוגשו, אציין בקצרה כי לא מצאתי ממש בטענה הנ"ל, ומקובלים עלי ההסברים שניתנו על ידי רואה החשבון מר רויט בעניין זה.

מר רויט הסביר כי במקביל לכרטסת הלקוח של התובעת שהודפסה ביום 31.7.11 (ת/5), קיימת כרטסת ספק על שם התובעת שהודפסה ביום 1.9.19 (ת/7) , שלפיה ניתן לראות כי היתרה מאופסת (נספח 9 לתצהיר מר עמרם). הבדל היתרות בין שתי הכרטסות הנ"ל שווה לסכום החשבוניות שנרשמו לזכות התובעת בכרטסת הספק, שהינו 245,207 ₪. ואכן, מעיון בת/5 עולה כי בתאריך 1.8.11 היתרה עמדה על סך 441,184 ₪ לחובת התובעת, ומת/7 עולה כי בתאריך 1.8.11 היתרה עמדה על סך 195,977 ₪ לחובת התובעת. ההפרש בין 441,184 לבין 195,977 הינו הסכום של 245,207 (עדות רו"ח רויט בעמ' 22, ש' 11-2; עמ' 28, ש' 30-25).

התובעת הלינה כי פעולת הקיזוז בכרטסת לא בוצעה בזמן אמת, אך רו"ח רויט העיד שמדובר בקיזוז יתרת הזכות בין כרטסת הספק לכרט סת הלקוח , שאינו מהווה תיקון אלא עדכון/קיזוז נהוג כאשר "אין זרימה כספית" (עמ' 25, ש' 14-3).

27. התובעת העלתה טענות הנוגעות להליך הקודם שהתנהל בין הצדדים בבית משפט השלום בחדרה, וטענה לגביית יתר על ידי הנתבעת במסגרת הליכי הוצאה לפועל, אי ביצוע הפחתות חוב, העדר קיזוז סכומים וכו', אולם ברי הוא כי טענות אלה מקומן אינו במסגרת הליך זה.

28. סוף דבר

הנני מקבלת את התביעה העיקרית באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 116,446 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

בנוסף הנני מקבלת את התביעה הנגדית, ומחייבת את הנתבעים שכנגד, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת שכנגד את הסך של 94,578 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

לאור תוצאת ההליך, ובמיוחד לאור התנהלות הצדדים אחד כלפי השני במהלך המשפט, הנני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ב' סיוון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ג. יסודות בע"מ
נתבע: אברהם עמרם ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: