ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.צ פנלב בע"מ נגד ארז כהן :

40
לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

המבקשים:

  1. י.צ פנלב בע"מ
  2. א.ל מדיקל השקעות בע"מ
  3. גל ניניו יזמות ופרוייקטים בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אמיר משה
4. אילן גלזר, עו"ד
ע"י ב"כ עוה"ד אורן מאור

נגד

המשיבים:

  1. ארז כהן
  2. ארז כהן החזקות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אמנון מ. יצחקינא

בית המשפט סבור כי עמדה למבקשים שהות מספקת להכנת התצהירים בנסיבות העניין .

החלטה

מהות הבקשה

עסקינן בבקשת הנתבעים (להלן: "המבקשים"), להאריך את המועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמם, עד ליום 1.7.2021, כך שיוגשו 15 יום לפני מועד הדיון הקבוע לקדם המשפט, יום 15.7.2021. לשיטתם, יעמוד למשיבים ולבית המשפט זמן מספיק, טרם מועד הדיון הקבוע ותעמוד בתנאי ההדדיות בין הצדדים.

הבקשה מבוססת על הטעם של "ההדדיות וההגינות" ובכדי לא להקנות למשיבים יתרון דיוני ומהותי, עת עמד לרשותם פרק זמן ארוך להגשת התצהירים. כן הבקשה מבוססת על כך שתצהירי המשיבים כוללים נספחים רבים; על כן, ובכדי להיערך להגשת הראיות כדבעי, מבוקשת הארכה.

המבקשים ציינו כי נעשתה פניה מקדימה למשיבים, אך זו סורבה.

עיקרי טענות הצדדים

המבקשים מפנים לצו מיום 03.06.2019 לפיו, נקבע כי "לאחר השלמת ההליכים המקדמיים יוגשו תצהירי העדות הראשית: התובעים תוך 60 יום מיום השלמת ההליכים המקדמיים והנתבעים תוך 60 יום מקבלת תצהירי התובעים".

בהתאם להחלטה מיום 14.01.2021, המשיבים 1-2 היו אמורים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם עד ליום 25.10.2020. המשיבים לא עשו כן ולא ביקשו כל ארכה; רק ביום 01.12.2020 במסגרת התשובה לבקשה למחיקת כתבי טענותיהם בשל אי הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמם, ביקשו ארכה של 60 יום להגשת תצהיריהם.

בהחלטה נשוא יום 14.01.2021, בית המשפט אכן האריך את מועד הגשת התצהירים ב- 45 ימים, לפנים משורת הדין, תוך חיובם בהוצאות. התצהירים מטעמם הוגשו ביום 28.02.2021 והומצאו למבקשים בתאריך 2.3.2021.

משכך, למשיבים עמדו לא פחות מ- 128 ימים להגשת תצהירי העדות מטעמם. לשם ההדדיות וההגינות וכדי לא להקנות למשיבים יתרון דיוני ומהותי המבקשים פונים לבית המשפט ומבקשים ארכה , כך שיעמוד לרשותם פרק זמן דומה , של 113 יום, ל הגשת תצהיריהם.

המבקשים מדגישים שתצהירי המשיבים עבי כרס ומונים כ-600 עמודים, ביניהם שתי חוות דעת (שמאית ואדריכלית). הן מטעם זה מבוקשת על ידם ארכה, אשר תאפשר את הגשת הראיות כדבעי.

המבקשים טוענים שהגשת התצהירים במועד המבוקש לא תעכב את המשך בירור התובענה ותאפשר לצדדים ולבית המשפט 15 יום, זמן מספק לטענתם, לעיין בתצהירים טרם מועד הדיון.

המבקשים מציינים ש פנו למשיבים להסכמתם בנושא, אך אלו דחו את הבקשה.

המשיבים מבקשים לדחות את הבקשה להאריך בחודשיים את מועד קבלת התצהירים , וטוענים שהאמור בבקשה אינו אמת.

כלל עובדות הבקשה היו ידועות עוד טרם ההחלטה מיום 14.01.2021, אשר קבעה את המועדים להגשת הראיות. אלא, תחת הסכמה לארכה הדדית, המבקשים סירבו והגישו בקשה למחיקת התביעה, תוך הפרחת סיסמאות ריקות מתוכן, לפיהן העיכוב מס להן נזקים. בגין הארכה, המשיבים חויבו בהוצאות על סך של 5,000 ₪. עתה המבקשים שכחו מטענותיהם אז, ונזכרו לבקש ארכה משמעותית ולהעלות טענות שהיו בפיהן, לא נטענו הלכה למעשה ומכל מקום, אינן אמת. כל זאת, נזכרו לעשות סמוך למועד האחרון להגשת התצהירים, הידוע להם מראש, עוד מחודש ינואר.

כמו כן, מציינים המשיבים כי התצהירים נמצאים בידי המבקשים כחודשיים ומאז ביכרו לשבת באפס מעשה .

המשיבים מפנים לאחד עשר בקשות שונות (אשר אינן ממצות את כלל בקשותיהם), למתן ארכה שהוגשו על ידי המבקשים ומציינים שמאז ראשית ההליך עתרו המבקשים לארכות רבות באופן שהקשה על ניהולו.

בתוך כך, לטענת המשיבים, סירבו למסור מסמכים, לא קיימו במועד את צווי בית המשפט בדבר מסירת המסמכים, עיכבו את שמיעת ההליך בטענות סרק וסירבו למסור לידי המשיבים מסמכים המצויים בידיהם תוך שאילצו אותם להגיש בקשה (שנתקבלה) לזימון נציג העירייה.

המשיבים מעלים השערה שלו היו המבקשים מלכתחילה לארכה בת חודשיים נוספים להגשת תצהיריהם, לא הייתה הצדקה שלא להיעתר לבקשת הארכה של המשיבים ולא היו מחייבים את המשיבים בהוצאות של 5,000 שקלים בגין כך.

המשיבים מפנים להתכתבות באי כח הצדדים, בהם סירבו ה מבקשים לארכה בת 4 ימים בשל סיבות אישיות של בא כח המשיבים, בשל "הנזק" שיגרם מכך. המשיבים גורסים כי לא יתכן שלאחר שנטען שארבע ה ימים של ארכה מסבים נזק , וכעת טוענים המבקשים שאין נזק בארכה בת חודשיים.

לטענת המשיבים, בנסיבות אל ה, דווקא שיקולי צדק, שוויון והגינות הם אלו שמחייבים שלא להיעתר לבקשה.

עוד טוענים המשיבים שאין בנימוקי הבקשה כל עילה שמצדיקה בנסיבות העניין מתן ארכה.

המשיבים מבקרים את הטענה שעמדו לרשותם 128 ימים להגשת תצהיריהם, שכן לא היו בידיהם המסמכים וחוות הדעת הדרושות לכך, בשל התנגדות המבקשים למסור אותם; התנגדות שדחה בית המשפט העליון. המשיבים מזכירים את חוסר שיתוף הפעולה של המבקשים שבעת מגיפת הקורונה, כשמשרד ב"כ המשיבים היה סגור בשל הימצאותו בקבוצת סיכון, סרב למסור מסמכים והפנה למוסדות העירייה הסגורים.

המשיבים טוענים שחלק ניכר מהמסמכים בתצהיריהם הם מסמכים אותם מסרו המבקשים ולכן אין ממש בטענה שלא היה להם זמן ללמוד אותם. המשיבים מזכירים שוב שכלל המסמכים נמצאים בידי המבקשים כחודשיים, ולכן לא ברור מדוע הבקשה מוגשת רק כעת.

דיון והכרעה

יאמר כבר עתה כי הבקשה להגיש את התצהירים ביום 01.07.2021, קרי – חמישה עשר ימים טרם מועד הדיון הקבוע, וקבלת ארכה בת 60 ימים – דינה דחיה .

כאמור, קדם המשפט על בסיס תצהירי הצדדים, קבוע ליום 15.07.2021;

תצהירי המשיבים, הומצאו למבקשים, בהתאם לסעיף 3 לבקשתם, עוד ביום 02.03.2021, כך שתצהירי המבקשים היו אמורים להיות מוגשים עד ליום 09.05.2021.

הבקשה הוגשה ביום 27.04.2021 והתשובה הוגשה ביום 02.05.2021;

בית המשפט סבור כי עמדה למבקשים שהות מספקת להכנת התצהירים בנסיבות העניין .

ביחס לטענת "ההדדיות", בהחלטה נושא יום 14.01.2021 המשיבים חויבו בהוצאות על סך של 5,000 ₪ ולא ניתנה להם ארכה בת 60 ימים, כפי שביקשו (ראו סעיף 27 להחלטה). מעבר לכך, ראו נימוקי המשיבים בסעיף 10 לפיהם לא עמדו לרשותם 128 ימים להגשת התצהירים.

יודגש, על ההליך להתנהל באופן יעיל, זאת בייחוד ברוח תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018; יש בבקשת הארכה, פגיעה מהותית באינטרס הוודאות והסדר שבלב ההליך המשפטי. לצד זה, הבקשה משבשת את סדרי העבודה התקינים, ב אפשרות היערכות בית המשפט לקריאת התצהירים וכן משבשת את היערכות הצד שכנגד, בזכותו לעיין בתצהירים ולהיערך זמן סביר טרם הדיון הקבוע ליום 15.07.2021; בנוסף, לא יעלה על הדעת שתצהירי המשיבים מצויים בידי המבקשים מיום 02.03.2021 והמבקשים יגישו תצהירים 15 ימים טרם מועד הדיון הקבוע.

שהרי, גם במצב דברים זה קיימת פגיעה בעיקרון ההדדיות, עליו המבקשים שמים יהבם.

יש בקבלת הבקשה כדי לייתר את צווי בית המשפט, ובפועל – להביא לכך שהצו "יוחזר לאחור" ולהסב כאמור, חוסר וודאות. דבר שיש בו כאמור, להזיק לניהול ההליך ולצד שכנגד. האם המבקשים סבורים שבקשות ארכה יתקבלו כדבר שבשגרה? כפי שפורט, יש בבקשות אלה כדי להביא לכך שצווי בית המשפט יהפכו גמישים, בלתי ישימים, תוך בזבוז זמנו של בית המשפט.

כמו כן, יש בהגשת הבקשה כדי להביא לבזבוז משאבים נוספים, שכן יש להכריע בבקשה בסמוך להגשתה, על מנת שלא תינתן ארכה "מלאכותית" נוספת הנובעת משיהוי במתן ההחלטה. דבר זה מכניס את בית המשפט ל"סד זמנים". יש לתהות מדוע הוגשה הבקשה במועד שהוגשה, עת המבקשים קיבלו את התצהירים לידיהם עוד ביום 02.03.2021; הרי היקף התצהירים היה ידוע למבקשים, כמו גם, הזמן שעמד לרשות המשיבים להכנת תצהירים.
יוער כי לא ברור מדוע הצדדים לא הגיעו לידי הסכמות בעניין מלכתחילה , כפי שטוענים המשיבים ומדוע לא הוגשה ארכה הדדית להגשת התצהירים, חלף הגשת הבקשה למחיקת התביעה.

בית המשפט סבור כי יש בהתנהלות זו כדי להביא לבזבוז משאבים שיפוטיים וכן לבזבוז משאבי הצד שכנגד.

פועל יוצא כתוצאה מכך, שהלכה למעשה, המועד להגשת תצהירי המבקשים – חלף ביום 09.05.2021;

בהתחשב באמור לעיל, בכך שדין הבקשה – דחיה, ובכך שהצד שכנגד נערך להגיש תשובה מפורטת, המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים, על סך של 2,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

בנסיבות העניין, על מנת שהמבקשים יוכלו להיערך כיאות, המבקשים יגישו תצהיריהם עד ליום 02.06.2021.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשפ"א, 11 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.צ פנלב בע"מ
נתבע: ארז כהן
שופט :
עורכי דין: