ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל שמסיאן נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופט ארנון איתן

מבקש

שמואל שמסיאן

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

בפניי החלטה בבקשת הנאשם לעיון בחומרי חקירה.
ביום 9.2.20 הוגש כנגד הנאשם כתב אישום במסגרת ת"פ 21032-02-20 בו יוחסו לו 8 עבירות תקיפת סתם (בת- זוג ) בהתאם לסעיף 382(ב) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"), תקיפה הגורמת חבלה ממשית (בת –זוג) לפי סעיף 382(ג) לחוק העונשין, 3 עבירות תקיפת סתם כנגד אחיה של המתלוננת לפי סעיף 379 לחוק העונשין, ועבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין.
הנאשם עותר במסגרת הליך זה להעביר לעיונו את חומרי החקירה הבאים:
א. מסמך ס"ה בחומרי החקירה: תמלול שיחה בין המתלוננת לרב נגאר. המשיבה התבקשה להבהיר האם התקיימו שיחות נוספות בין המתלוננת לבין הרב והאם קיים תמלול של שיחה אלו.
ב. באשר למסמך פ"א, תמלול שיחות: המשיבה התבקשה להבהיר בכמה שיחות מדובר, מיהם הדוברים, מי מסר את השיחות למשטרה, מועדי השיחות, כיצד הוקלטו השיחות ומאילו מכשירים, מי הקליט כל שיחה, כיצד הועברו ההקלטות למשטרה והאם בוצעה בדיקה אותנטיות להקלטות ע"י חוקר מיומן.
ג. באשר למסמך פ"ז ביקש הסנגור לעיין במשרדי המשיבה בחומר הרפואי של המתלוננת.
ד. המבקש ביקש להעתיק את מסמכים צ"ד וט"ז.
ה. באשר למצלמות הגוף התבקשה המאשימה להבהיר כמה סרטונים דומים קיימים וכן ביקש הסנגור לקבל את הסרטונים שצוינו במסמכים ע' וכ"ג.
ו. במזכר שיחה מיום 13.5.20, בשיחה של קצין החקירות עם רב הכולל של הנאשם, צוין שהוגשה תלונה כנגד הנאשם בגין הפרת תנאי מעצר ועל כן התבקשה המאשימה לספק לנאשם כל חומר הנוגע לתלונה ולשיחה זו.
המאשימה בתגובתה הבהירה שהשיחה עסקה בתנאי הפיקוח של הנאשם. עוד צוין שהמזכר הועבר לעיון הסנגור למרות שהשיחה נערכה לאחר המעצר ועל כן לא היה הכרח להעבירה לעיון ההגנה.
ז. המבקש ביקש לקבל לידיו מזכרים נוספים שנרשמו בעת גביית עדויות משכנים נוספים של הצדדים, אשר נודע לנאשם שנגבתה עדות מהם.
המאשימה השיבה שהמזכרים הנוספים מופיעים במסמך שסומן צ"ד אותו המבקש רשאי להעתיק.
ח. עוד ביקש המבקש לקבל לידיו את כל חומר החקירה מתיק פל"א 663579/2020 בו נדונה תלונה נוספת של המתלוננת כנגד הנאשם. נטען שהנאשם נחקר במסגרת תלונה זו וכי היא קשורה קשר ישיר לתיק הנדון, וכן שאף הוא הגיש תלונה נגדית בגין אירוע זה, שכן המתלוננת מסרה במהלך חקירתה ידיעה כוזבת. לטענתו, בנסיבות אלו יש להעביר לידיו את מלוא חומרי החקירה שנאספו בהליך זה.
המאשימה סירבה להעביר לידי הנאשם את המבוקש בטענה שמדובר בתיק שאינו נוגע לאירועים שפורטו בכתב אישום, אלא במועדים מאוחרים יותר, ועל כן הוא אינו רלוונטי לאישום הנדון והנאשם אינו רשאי לדרוש לעיין בתיק.
ביום 2.3.21 הגיש המבקש בקשה לקבל חומרי חקירה נוספים ובהם:
ט. בקשר למסמך ע' ביקשה ההגנה לקבל לידיה את סרטון מצלמת הגוף של עורך דו"ח הפעולה.
במענה לבקשה השיבה המאשימה, בדיון ביום 25.3.21, שלא צורפה מצלמת גוף והאירוע צולם ע"י שוטר אחר.
י. באשר להודעות מיום 1.4 ו-1.5- התבקש לדעת האם ההודעות שמסרה המתלוננת תועדו חזותית או קולית?
המאשימה השיבה שהודעות המתלוננת לא תועדו באופן חזותי או קולי.
יא. מסמך כ"ב – המבקש ביקש לברר מה עלה בגורל התלונה שהגיש כנגד המתלוננת והאם שירותי הרווחה התערבו בעניין?
על כך השיבה המאשימה שאכן נעשתה פנייה למחלקת הרווחה לאחר תלונת הנאשם.
דיון ומסקנות:
בסעיף 74 לחסד"פ נקבע:
א) הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסנגורו, וכן אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום, שבידי התובע ולהעתיקו.
ב) נאשם רשאי לבקש, מבית המשפט שאליו הוגש כתב האישום, להורות לתובע להתיר לו לעיין בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה ולא הועמד לעיונו.
תכליתה של זכות העיון היא לאפשר לנאשם לממש את זכותו למשפט הוגן, כך שתינתן לו הזדמנות מלאה להכין את הגנתו נגד האישומים המיוחסים לו. בש"פ 4157/00 עופר נמרודי נ' מדינת ישראל, פד"י נד(3) 625.
בפסיקה נקבע שעל התביעה להעביר לידי ההגנה כל מסמך שהוא בגדר "חומר חקירה", ויש לנהוג פירוש מרחיב למונח זה. עוד נקבע שיש להשאיר לסניגור אפשרות להיזקק לכל חומר רלוונטי אשר עשוי לשמש להגנתו על-פי שיקול דעתו המקצועי. בש"פ 9322/99 מסארווה נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(1) 375.
בהחלטה הנז' בעניין נמרודי צוין שכל חומר הנוגע לאישום הוא חומר חקירה שהנאשם זכאי לעיין בו, ולא רק נגיעה ישירה או ודאית, ובלבד שקיים יסוד של ממש להשערה או לתקווה של הנאשם כי החומר אכן ישפיע על בירור האישום נגדו.
חרף האמור, בפסיקה נקבע באופן גורף כי מסמכים פנימיים של רשויות התביעה אינם אמורים להיחשף בפני נאשמים, שכן הם אינם כלולים במסגרת חומרי החקירה.
ראו לדוגמה בג"צ 1885/91 צוברי נ' פרקליטות מחוז תל אביב, פ"ד מה(3) 630, 633.
בין היתר כוללים מסמכים אלו: תרשומות שנערכו במהלך שימוע , סיכומים, תרשומות של המשטרה ואף מסמכים בהם היו מפורטים שיקולי התביעה בנוגע לשחרורם ואי העמדתם לדין של מעורבים אחרים בפרשה. גם יומני חקירות נכללים בגדר תכתובת פנימית שאין התביעה נדרשת להציג לעיון הנאשם.
ראו, בין היתר: בש"פ 4357/05 חסן אבו חטאב נ' מדינת ישראל (01.07.05), ת"פ 960/05 מדינת ישראל הממונה על ההגבלים העיסקיים נ' אבי מרגלית (11.04.06) וב"ש (מחוזי חי') 2469/08 מזעל רביע נ' מדינת ישראל בת"פ (מחוזי ב"ש) 8150/08 ביטון רונית נ' מדינת ישראל (2009) קבע בית המשפט כי: "השאלה אם חומר מסוים נכלל בגדר "חומר חקירה", אם לאו ... תוכרע ע"י ביהמ"ש באופן פרטני לתיק הנדון בפניו, תוך יישום מבחן גמיש שקבעה הפסיקה, המבוסס על כללי השכל הישר ועל המגמה לאפשר לסנגור הזדמנות הוגנת להכין את הגנתו. משכך, בוחן ביהמ"ש את הרלוונטיות של החומר לאישום ולנאשם, את טיב החומר, מהותו, ומידת זיקתו לסוגיות הנדונות בהליך הפלילי שבמסגרתו הוא מבוקש".
מן הכלל אל הפרט:
מסמך סה': +בהתאם לתגובת המשיבה השיחה תומללה במסמך פא'. מסמך פא' נותן מענה לשאלות שהתבקשו במסגרת הבקשה.
מסמך פו': ה משיבה תודיע בתוך 5 ימים אם החומר מצוי בידיה, וכן תמסור התייחסותה באשר למסמכים צד' ו-טז'.
הסנגור יוכל להעתיק 8 סרטונים ממצלמות הגוף במשרדי המשיבה.
נוכח הודעת המשיבה בדבר העברת המזכר מיום 13.5.2021 לידי המבקש הבקשה מתייתרת.
מסמך המתעד שיחות עם השכנים יועמד לעיון ההגנה לצילום.
תיק החקירה החדש יועבר לעיון בית המשפט בתוך 14 ימים ולגביו תינתן החלטה נפרדת.
מסמך ע'- סרטון שצולם על ידי השוטר זרקי מוחמד יועמד לעיון ההגנה.
מסמך כב': בהתאם להודעת המשיבה אכן נעשתה פנייה לגורמי הרווחה.
בהתאם לתגובה ביחס להודעות מיום 1.4 וי- 1.5.202 אלו לא תועדו חזותית או קולית.
לסיכום: המשיבה תמסור התייחסותה באשר לסעיף 12 לעיל, וכן תעביר לעיון בית המשפט את תיק החקירה החדש בתוך , בהתאם לאמור בסעיף 16.
הדיון שנקבע ליום 13.5.2021 מבוטל. הצדדים יקבלו בהמשך הודעה באשר למותב שיידון בתיק וכן המועד שייקבע. ההגנה תהיה ערוכה למתן תשובה ודיון לפי סעיף 144.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל שמסיאן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: