ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.נ. נגד י.א. :

2
בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
א.נ.
ע"י עו"ד שלום צדוק

נגד

הנתבעים

  1. י.א.
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד אריאל לנגפלד

החלטה

1. התובעת, ילידת 1982, נפגעה בתאונת דרכים ביום 02.04.20, בגינה פתחה בהליך זה ובמסגרתו עתרה למינוי מומחים בתחומים: אורתופדיה, נוירולוגיה, רפואת הכאב, ורפואה תעסוקתית.
בתחום האורתופדיה: הנתבעת השאירה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט. לאחר שעיינתי בתיעוד הרפואי, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות.
בתחום הנוירולוגיה: בחדר המיון נערכה לתובעת בדיקת CT מוח, במסגרתה התגלה דימום תת עכבישי טימפוראלי ימני עם אפידוראל הימטומה בעובי כ- 4 מ"מ פרונטאלי מערב סוטורה קורונאלי, בעקבותיו עברה צינתור מוחי ושוחררה כעבור 5 ימים עם המלצה לבדיקת CT ראש עדכני ומעקב נוירולוגי. בבדיקת CT שעשתה ביום 05.05.20 לא זוהה דימום מוחי, והודגם שבר רוחבי ארוך בעצם הפרונטלית, הממשיך בעצמות פרונטו-פריאטלית מימין בצורה בולטת. לנוכח האמור, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות.
בתחום רפואת הכאב: לא מצאתי שצורף תיעוד רפואי הנוגע לתחום זה, וככל שישנן תלונות הרי שהן ככל הנראה נובעות מהפגיעה האורתופדית, על כן, יתבקש המומחה שימונה בתחום זה לחוות דעת בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף בתחום רפואת הכאב.
בתחום הרפואה התעסוקתית: מומחה בתחום זה נדרש להתייחס לנכויות בתחומי הרפואה השונים, ועל כן, אין מקום למינוי מומחה בתחום זה בשלב הראשון, אלא ניתן להתייחס לצורך בכך רק לאחר שתתקבלנה כל חוות הדעת מטעם הרופאים בתחומי הרפואה הספציפיים. ככל שהתובעת תסבור כי יש צורך במינוי מומחה בתחום הרפואה התעסוקתית, תוכל לחזור ולעתור למינוי מומחה נוסף בתחום זה.
2. אני מורה על מינוי המומחים הבאים:
ד"ר אהרון צ'צ'יק, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
פרופ' צבי רפפורט, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה.
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת איזה מן המומחים מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות מומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחים לא יבדקו את התובעת בטרם חלפה שנה ממועד התאונה ובטרם חלפו 30 ימים ממועד החלטה זו .
4. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). כל המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
5. כל מומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 02.04.20, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצבה של התובעת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן.
ג. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובעת.
המומחה בתחום האורתופדיה יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום רפואת הכאב, לצורך קביעת נכותה של התובעת בגין תאונה זו.
6. אני מעמידה את שכרו של כל מומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של מומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל. אם יסתבר כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה מושא תביעה זו באיזה מתחומי הרפואה הנ"ל, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה בתחום הרלבנטי מן הפיצוי שייפסק לתובעת.
7. כל חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
8. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
9. ככל שלא תהיה המלצה למינוי מומחה נוסף, יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 20.06.21 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 05.08.21 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט הקבוע ליום 30.11.21 בשעה 12:30 יתקיים במועדו. התובעת תתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרה מהדיון.
13. לנוכח התוצאה, לפיה מונו שניים מ תוך ארבעת המומחים אשר ביקשה התובעת למנות, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.נ.
נתבע: י.א.
שופט :
עורכי דין: