ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנאל אנרגיה שטיפה לרכב בע"מ נגד עיריית ירושלים :


בפני כבוד ה שופטת יעל ענתבי שרון

המבקשים

אנאל אנרגיה שטיפה לרכב בע"מ
2. אורי מורד ת.ז XXXXXX654
באמצ' ב"כ עו"ד דורון אדיר יפת

נגד

המשיבה
עיריית ירושלים
באמצ' ב"כ עו"ד מירי וייס- ארפה

החלטה

בקשה לדחיית מועד צו הפסקה שניתן בהתאם להוראות סעיף 22 ב לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968.

ההליכים שקדמו לבקשה דנן
ביום 8.9.20 עתרה המשיבה בבקשה דחופה למ תן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 22ב לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 (להלן: " חוק רישוי עסקים"), להפסקת העיסוק בעסק "אנאל אנרגיה ושטיפה לרכב בע"מ" ברחוב ירמיהו 66 בירושלים (להלן: " העסק"). נטען כי העסק מופעל על ידי המשיבים כאשר המשיב 2 הוא הבעלים ומפעיל העסק בפועל. בבקשה נטען כי מדובר בעסק מסוג אחסון דלק (פריט 202ד' לחוק רישוי עסקים- אחסון דלק לסוגיו) ללא רישיון עסק.

בדיון שהתקיים ביום 26.10.20 הגיעו הצדדים להסכמה כי יינתן צו הפסקה כמבוקש, כאשר מועד כניסתו לתוקף יידחה ב-4 חודשים. בהתאם ניתנה החלטה במסגרתה הורה בית המשפט (כבוד השופט א. ויינשל) למשיבים "להפסיק את העיסוק בעסק בהתאם לפרטיו בבקשה. צו זה ייכנס לתוף ביום 1.3.21. החצרים והמבנה שבהם מצוי העסק יסגרו, החל ממועד כניסתו של הצו לתוקף".

ביום 25.2.21 עתרו המבקש ים ב"בקשה בהולה לדחיית מועד סגירה ולעיכוב ביצוע עד למתן החלטה אחרת". בהחלטה באותו יום קבעתי כי לא היה מקום להגיש את הבקשה בסמוך למועד כניסת הצו לתוקף. לפיכך לא ניתן צו עיכוב ביצוע ארעי והמשיבה התבקשה להגיב לגופו של עניין עד ליום 1.3.21. משלא הגישה המשיבה תגובתה במועד שנקצב לשם כך, ניתן צו עיכוב ביצוע ארעי כמבוקש.

עיקרי טענות הצדדים
המבקשים טוענים כי יש מקום לעכב את מועד צו הסגירה לתוקף, שכן פנו למחלקת רישוי עסקים במטרה להקים מחסן תדלוק סולר. לטענתם, על אף שהיה נהוג ליתן רישיון שכזה השתנו נהלי עיריית ירושלים וכיום אין פריט רישוי של מחסן תדלוק סולר (מת"ס). לפיכך, נטען, נאלצו המבקשים להגיש בקשה לרישוי תחנת דלק, בקשה שאינה תואמת את השימוש המוגבל כמחסן סולר. לטענת המבקשים, יצירת מצב חדש בו אין אפשרות לקבל אישור למחסן תדלוק עצמ י מהווה אכיפה בררנית. נטען כי ביום 21.9.12 הגישו בקשה לרישיון עסק, בהתאם נשלחו על ידי האגף לרישוי עסקים פניות לגורמים הרלוונטיים כגון המשרד לאיכות הסביבה, כיבוי אש, הגיחון, משרד העבודה, משטרת ישראל ועוד. המבקשים צרפו את העתק ביקורת כיבוי אש ו חוות דעת חשמלאי. כן צירפו חוות דעת מומחה לעניין זיהום קרקע ובדיקת מעבדה לזיהום קרקע. עוד נטען כי במקביל פעלו המבקשים לקבל היתר לשימוש חורג ופתחו בעניין זה תיק ביום 30.6.20. נטען כי ביום 15.2.21 הוגש תיק מידע. המבקשים טוענים כי יש להיענות לבקשתם ולאפשר להם למצות את ההליכים מול המשיבה באופן שלא יפגעו זכויותיהם. עוד נטען כי עד כה נעשו כל ההתאמות שנדרשו והושקעו סכומי כסף ניכרים להתאמת המקום לדרישות הרשויות השונות.

המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת כי הסכמת הצדדים למתן צו הפסקה דחוי ניתנה על יסוד ההבנה כי אין היתכנות לקבלת רישיון עסק, בין היתר, בשל אי עמידה בדיני התכנון והבניה. נטען כי ביחס לבקשה שהגישה המבקשת לפריטי רישוי של תחנת דלק ואחסון דלק, קיימות דחיות של משטרת ישראל והיחידה העירונית לאיכות הסביבה. טרם התקבלה עמדת משרד הכלכלה ואישור זמני של מכבי אש פקע ביום 31.12.20. בנוסף, קיימות דחיות ממונה בבקשות בשל אי עמידה בדיני התכנון והבניה. המשיבה הדגישה כי מדובר בתחנת דלק זעירה, עסק בעל רמת סיכון גבוהה הן מבחינה בטיחותית והן מבחינה סביבתית. נטען כי לא ניתן לקבל רישוי עסק שעה שאין כלל עמידה בדיני התכנון והבניה. עוד טענה המשיבה כי אין כל אסמכתא לקידום בקשה לקבלת מידע ממחלקת תכנון ובניה ומכל מקום אין בה כדי להצביע על קידום הליך בניה ממוסד תכנון כנדרש בהתאם לתמ"א 18 שעניינה תכנית מתאר ארצית לתחנות דלק. לטענת המשיבה, טענת המבקשים כי לא ניתן כיום לקבל היתר למחסן סולר לתדלוק עצמי לפי נהלי המשיבה, אינם רלוונ טיים להליך דנן וכי המבקשים רשאים לפנות בסעד מתאים לערכאה המוסמכת שכן מדובר בתקיפת החלטה מינהלית.

המבקשים בתשובתם, חזרו על טענתם כי הם פועלים לקבלת היתר לשימוש חורג וכי השקיעו סכומים משמעותיים בהכשרת המקום לפעילות.

דיון והכרעה

ברע"פ 4384/13 מדינת ישראל נ' מיאו והאו בע"מ [פורסם ב"נבו"] 3.3.14 (להלן: " עניין מיאו והאו") נאמר לעניין מועד כניסתו של צו ס גירה לתוקף כך:
" תכליתו המניעתית של הצו מוליכה למסקנה שככלל יש להורות על הפסקת עיסוק בעסק כל אימת שלא ניתן רשיון. אולם בד בבד עם מתן הצו נדרש בית המשפט להפעיל שיקול דעת בקובעו את מועד כניסתו של הצו לתוקף. לשם כך יש לאזן בין מידת הנזק שייגרם לבעל העסק ולצדדים שלישיים כתוצאה מהמשך הפעלתו ללא רשיון לפרק זמן נוסף אשר מטרתו ליתן לבעל העסק או לצדדים שלישיים שהות להתארגנות או לחלופין לאפשר מיצויו של הליך הרישוי".

במקרה שלפניי מדובר בבקשה שהוגשה לאחר שניתן בהסכמה, צו ההפסקה. לכך יש משקל גם בנוגע לבקשה לדחיית מועד הצו לתוקף. בשלב זה הנטל על המבקשים להוכיח כי יש בסיס לדחות את מועד כניסתו לתוקף. בעניינינו, מונחים על הכף מחד גיסא, עיסוקם ונזק ם הכלכלי של המבקשים ומאידך גיסא, מניעת סכנה לשלום הציבור, שמירת בטיחות הנמצאים במקום העסק ובסביבתו, שמירה על בריאות הציבור וקיום תכליות דיני התכנון והבניה. בהינתן כי עסקינן בתחנת דלק ובמקום אחסון סולר, חומרים שיש בהם מידה לא מבוטלת של סיכון, ברי כי יש ל הקפיד הקפדה יתרה על שמירת ב ריאות הציבור ובטחונו. יתרה מכך, מדובר בפעילות עסקית אשר מעולם לא זכתה לקבל רישיון והדבר עומד לחובת המבקשים.

עיון בכתבי הטענות וצרופותיהם מעלה כי הבקשה למתן ריש יון עסק לא השיגה עד כה את הסכמת הגורמים הרלוונטיים. מתגובת המשיבה שלא נסתרה על ידי המבקשים עולה כי קיימות דחיות של משטרת ישראל, היחידה העירונית לאיכות הסביבה ואישור כיבוי האש פקע זה מכבר. גם קיימת דחיית ממונה בשל אי עמידה בדרי שות התכנון והבניה. כך גם לא הציגו המבקשים כל תימוכין כי ההיתר המבוקש תואם את תמ"א 18 ולמעשה אף לא טענו להתאמה. יש לציין כי גם מדו"ח "סיכום וביקורת" של שירותי כבאות והצלה שצירפו המבקשים עצמם עולה כי דרישות מהותיות לא קוימו ואינן תקינות (כך למשל תקינות מערכת החשמל) וכי קיימות דרישות לא מעטות שנדרש עוד לבצע. במצב דברים זה ספק רב אם יעלה בידי המבקשים לקבל את רישיון העסק הנכסף ומכל מקום קבלת הרישיון רחוקה מלהיות ב"הישג יד".

גם בקשת המבקשים לשימוש חורג, מצויה בחיתוליה ולא הוכחה התקדמות משמעותית בהליכי הרישוי. המבקשים טענו כי פתחו הליך זה ביום 30.6.20 וצירפו תכתובות דואר אלקטרוני (ללא תאריך) מעיריית ירושלים המלמדת על פתיחת תיק מידע, אולם דבר זה לכל היותר מלמד על פתיחת בקשה וללא כל התקדמות משמעותית בבחינתה.

בכל הנוגע לטענות המבקשים ביחס ל"שינוי המדיניות" של עיריית ירושלים באי מתן רישיונות עסק למחסן לתדלוק עצמי של סולר, הרי שמדובר בטענה שהסמכות לדון בה איננה נתונה לערכאה דנן, אלא לביקורת שיפוטית בגדר עתירה מינהלית (ראה עניין מיאו והאו).

בנסיבות אלו, בשים לב לכך שצו הפסקה ניתן זה מכבר בהסכמת המבקשים ולכך שהמבקשים לא הראו התקדמות משמעותית או סיכויים גבוהים לקבלת הרישיון, הרי שדין בקשתם להידחות. בהקשר זה ניתן משקל רב לעובדה כי עסקינן בתחנת דלק, עסק בעל רמת סיכון גבוהה הן לבטיחות ובטחון הציבור והן לסביבה כך שסיכון אינהרנטי טמון בהפעלת עסק מסוג זה ללא רישיון.

אשר על כן, הבקשה נדחית. צו עיכוב הביצוע הארעי- מבוטל. לצרכי התארגנות סופיים מורה כי הצו ייכנס לתוקפו ביום 1.4.21.

ניתנה היום, א' ניסן תשפ"א, 14 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנאל אנרגיה שטיפה לרכב בע"מ
נתבע: עיריית ירושלים
שופט :
עורכי דין: